JUBILEUSZOWE SEMINARIUM KOŁA SENIORÓW O/Wrocław

15 kwietnia 2019 r. w budynku NOT odbyło się okolicznościowe seminarium Koła Seniorów Oddziału Dolnośląskiego PZITS, zorganizowane w celu uczczenia Jubileuszu 100-lecia PZITS. Seminarium miało dwa główne punkty programu.

W pierwszym prezes Oddziału Dolnośląskiego PZITS dr inż. Andrzej M. Dziubek zaprezentował referat na temat historii Oddziału Dolnośląskiego na tle historii całego Zrzeszenia. W swoim referacie podkreślił fakt, że Oddział Dolnośląski powstał już pół roku po zakończeniu II wojny światowej, jako pierwsze stowarzyszenie techniczne na Dolnym Śląsku, natomiast trzy lata później, w 1948 roku, był pierwszym stowarzyszeniem sfederowanym w dolnośląskich strukturach NOT. W dalszej części prezes przedstawił sylwetki wybitnie zasłużonych członków Oddziału Dolnośląskiego, których pełne biogramy są na stronie internetowej Oddziału, podkreślając szczególne zasługi tych członków w pracy w strukturach władz naczelnych PZITS oraz głównych sekcji i komisji.

Drugi punkt programu sesji wypełniła prezentacja przygotowana przez sekretarza Oddziału Dolnośląskiego dr. inż. Krzysztofa Lorenza, poświęcona osobie Jana Zeha, pioniera przemysłu rafineryjnego w Galicji. Jan Zeh, który żył w latach 1817–1897, był postacią nierozerwalnie związaną z początkami wykorzystania ropy naftowej na obszarze dawnej Rzeczypospolitej – w tym zakresie współpracował z nim o pięć lat młodszy Ignacy Łukasiewicz, uznawany za pioniera przemysłu naftowego w Europie. Postać Jana Zeha jest w Polsce prawie nieznana, jedyny jego pomnik znajduje się na Ukrainie.

Oba referaty stanowiły dobrą okazję do wymiany wielu informacji o charakterze historycznym, dotyczących zarówno osób, jak i zdarzeń związanych z początkami działalności ruchu stowarzyszeniowego we Wrocławiu.