Informacje bieżące od 2020.11.18 do 2020.12.31

 1. Od 13 listopada 2020r.trwaly prace przygotowawcze do przeprowadzenia Zebrania Wyborczego jako II-go etapu XXVIII Zebrania Delegatów PZITS.
 2. 20 listopada z biura Zarządu Głównego wysłano do Delegatów i do Oddziałów PZITS, następujące materiały na Zebranie Wyborcze:
  • zaproszenia,
  • porządek obrad,
  • zaktualizowany regulamin XXVIII Zebrania Delegatów,
  • wzór Karty zgłoszenia kandydatów do władz PZITS,
  • instrukcję logowania do systemu VMS.
 3. 22 listopada przesłano do GKL informację o opiniowaniu przez PIIB, projektu ustawy z dnia 26 października br.”O ułatwieniach w zakresie realizacji inwestycji liniowych”.
 4. 25 listopada GSCOWiIA wysłała zaproszenie do Oddziałów i członków ZG do udziału w serii webinariów organizowanych przez POBE w dniach 16-17 grudnia br. dotyczących efektywności energetycznej budynków, zaopatrzenia ich w energię i jej zużycia przez budynki.
 5. 25 listopada Główna Sekcja Gazownictwa przesłała podobne zaproszenie do udziału w webinarium organizowanym przez Sekcję 9 grudnia br. ”Metan, paliwo odnawialne”.
 6. 1 grudnia z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej otrzymano do konsultacji w terminie do 7 grudnia, projekty zmian w rozporządzeniach:
 • w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020
 • w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z EFS na lata 2014-2020.
 1. 4 grudnia ukazał się NEWSLETTER COW-wydanie listopad 2020.
 2. W dniach 4 i 8 grudnia odbyły się spotkania internetowe delegatów na Zebranie Wyborcze w celu zapoznania się z systemem do logowania VMS.
 3. 7 grudnia 2020r. upłynął termin zgłaszania kandydatów do władz PZITS oraz nadsyłania wniosków do rozpatrzenia ich przez Zebranie Wyborcze.
 4. 10 grudnia otrzymano z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ankietę dotyczącą współpracy Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych z PIIB.
 5. 11 grudnia 2020r. odbyło się Zebranie Wyborcze jako II-gi Etap Zebrania Delegatów PZITS. Ze względu na aktualną sytuację wywołaną epidemią korona wirusa, odbyło się w formie zdalnej, przez internet. Dokonano podczas niego wyboru władz PZITS na kadencję 2020-2024.
 6. Wybrano:
 • Prezesa PZITS dr hab. inż. Annę Bogdan, prof. PW
 • 16 członków Zarządu Głównego /w tym 1 z-ca/
 • 6 członków GKR /w tym 1 z-ca/
 • 6 członków GSK /w tym 1 z-ca/
 • 2 delegatów do RK NOT /w tym 1 z-ca/.
 1. Podjęto również 4 uchwały:
 • Nr 13/ZD/2020 ws. zatwierdzenia aktualizacji Regulaminu XXVIII Zebrania Delegatów,
 • Nr 14/ZD/2020 ws. nadania godności Członka Honorowego PZITS,
 • Nr 15/ZD/2020 ws. wyboru władz PZITS na kadencję 2020-2024,
 • Nr 16/ZD/2020 ws. przyjęcia uchwał i wniosków XXVIII Zebrania Delegatów.
 1. 16 grudnia br. pani Prezes Anna Bogdan, skierowała PRZYWITANIE do członków władz PZITS w związku z objęciem funkcji Prezesa PZITS w kadencji 2020-2024.
 2. 22 grudnia otrzymano z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, informację o podpisaniu przez Pana Wicepremiera, rozporządzenia, zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dodano przepisy dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej budynków.
 3. 22 grudnia ukazał się NEWSLETTER COW-wydanie grudzień 2020r.a w nim m.in. informacja o rozpoczęciu nowej kadencji władz PZITS na lata 2020-2024.

Andrzej Pieniążek
Sekretarz Generalny PZITS
Warszawa 2020.12.28