Posiedzenie Zarządu Głównego PZITS w dniu 18 stycznia 2021 roku

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Anna Bogdan. Przyjęto porządek posiedzenia. Powołano komisję skrutacyjną, przewodniczącym został kol. Tomasz Cholewa.

Prezes PZITS kol. Anna Bogdan przedstawiła projekty uchwał:

  • Uchwała nr 1/ZG21 w sprawie wyboru Prezydium Zarządu Głównego.
  • Uchwała nr 2/ZG21 w sprawie wyboru osób upoważnionych do reprezentowania PZITS na zewnątrz.
  • Uchwała nr 3/ZG21 w sprawie udzielenia Zarządom Oddziałów upoważnienia do reprezentowania PZITS.
  • Uchwała nr 4/ZG21 w sprawie wyboru i powołania przewodniczących Głównych Sekcji Branżowych i Głównych Komisji Problemowych.
  • Uchwała nr 5/ZG21 w sprawie ustalenia terminarza posiedzeń Zarządu Głównego PZITS w 2021 r.

Wszystkie uchwały zostały podjęte i zostały umieszczone na stronie ZG PZITS.

Następnie przeprowadzono dyskusję nad nowelizacją Strategii Rozwoju PZITS w latach 2016-2024.

W dalszej części obrad omówiono uchwały i wnioski z XXVIII Zebrania Delegatów.

Prezes PZITS przedstawiła informacje bieżące.

Na tym posiedzenie zakończono.