Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego PZITS w dniu 26 stycznia 2021 roku

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Anna Bogdan. Przyjęto porządek posiedzenia. Powołano komisję skrutacyjną, przewodniczącym został kol. Paweł Stańczak.

Prezes PZITS kol. Anna Bogdan przedstawiła projekty uchwał:

  • Uchwała nr 1/ZG21 w sprawie zaopiniowania kandydatury na dyrektora biura Zarządu Głównego
  • Uchwała nr 2/ZG21 w sprawie przyjęcia do realizacji znowelizowanej wersji „Strategii rozwoju PZITS w latach 2016-2024”

Wszystkie uchwały zostały podjęte i zostały umieszczone na stronie ZG PZITS.

Przeprowadzono dyskusję nad formą przekazania odpowiedzi do ankiety Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

W dalszej części obrad omówiono współpracę PZITS z wydawnictwem SIGMA-NOT.

Następnie dyskusja dotyczyła zastrzeżenia znaku i nazwy Zrzeszenia oraz nowego szablonu protokołu posiedzeń. Na zakończenie omówiono wymagania niezbędne do wdrożenia procedur RODO w PZITS.

Prezes PZITS przedstawiła informacje bieżące.

Na tym posiedzenie zakończono.