Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

W dniu 20 września 2021 roku w hotelu Novotel w Warszawie odbyło się coroczne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Izba zrzesza 511 (stan na 31.12.2020r) członków – są to głównie większe firmy wodociągowe. W zgromadzeniu uczestniczyło 202 delegatów. Przed przystąpieniem do merytorycznej części obrad delegaci podjęli uchwałę o nadaniu godności członka Honorowego IGWP pięciu zasłużonym w działalności Izby osobom: Dorota Jakuta, Wojciech Jassek, Beata Jilek, Andrzej Malinowski, Henryk Tomaszewski.

Porządek obrad obejmował 23 punkty i składał się z trzech głównych części. Pierwsza część obrad obejmowała sprawozdania, dyskusję i podjęcie uchwał dotyczących działalności Izby w 2020 roku.  „Sprawozdanie z działalności Rady Izby za 2020 rok”, przedstawił Przewodniczący Rady Pan dr inż. Tadeusz Rzepecki, natomiast „Sprawozdanie z działalności Prezesa Izby za 2020 rok” złożyła Prezes Izby Pani Dorota Jakuta. Sprawozdania te wraz ze sprawozdaniem finansowym zostały zatwierdzone przez członków Izby.

Druga część obrad dotyczyła planu działania Izby w 2021 roku, które po ich przedstawieniu zebranym zostały zatwierdzone przez obecnych przedstawicieli członków Izby. W  sprawozdaniach i planach dużo miejsca poświęcono wpływowi pandemii na aktywność merytoryczną Izby i skutków w  jej sytuacji finansowej, w tym między innymi odwołania po raz drugi Targów Wod-Kan w Bydgoszczy. W tym roku targi odbędą się w formie wirtualnej na które zapraszają organizatorzy. Izba została zmuszona do ograniczenia wielu inicjatyw, co wpłynęło w istotny sposób na przychody Izby, natomiast nastąpiła aktywizacja działalności konferencyjno-szkoleniowej organizowanej przez Izbę.

Trzecia część obejmowała przeprowadzenie wyborów członków nowej 21 osobowej Rady Izby, w związku z upływem jej kadencji obejmującej lata 2017-2021. Ukonstytuowanie nowej Rady Izby nastąpi  4 października.

Należy dodać że od lipca 2021, po wcześniejszym przejściu na emeryturę Pani Doroty Jakuty, funkcję prezesa IGWP pełni Krzysztof Dąbrowski, który jest osobą znaną w branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Krzysztof Dąbrowski to były prezes Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni w Grudziądzu. Pełnił też funkcję wiceprzewodniczącego Rady IGWP.

PZITS jest członkiem Izby. Podczas Walnego Zebrania Członków Izby Zrzeszenie reprezentował wiceprezes Zarządu Głównego kol. Jan Pawełek.

Obrady Walnego Zgromadzenia członków Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, 20 września 2021.
Prowadzący obrady Przewodniczący Rady Izby dr inż. Tadeusz Rzepecki, o lewej stronie Prezes Izby Krzysztof Dąbrowski