Konsultacje publiczne: zmieniony tekst projektu rozporządzenia MRPiT ws. warunków technicznych dozoru technicznego jakie powinny spełniać rurociągi przesyłowe transportujące materiały niebezpieczne o właściwościach trujących, żrących lub palnych

Informujemy, że Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przedstawiło zmieniony tekst projektu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego jakie powinny spełniać rurociągi przesyłowe transportujące materiały niebezpieczne o właściwościach trujących, żrących lub palnych. Zapraszamy do zapoznania się z projektem rozporządzenia, który został uaktualnione na skutek dotychczas przyjętych ustaleń w toku uzgodnień i opiniowania.

Prosimy o przesyłanie uwag i opinii do projektu rozporządzenia na adres e-mail: biuro@pzits.pl w nieprzekraczalnym terminie do 10 października.