Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego PZITS w dniu 28 września 2021 roku

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan.

Spotkanie rozpoczęło się przyjęciem porządek posiedzenia i powołaniem komisji skrutacyjnej, której przewodniczącym została kol. Adrianna Chmura.

Następnie przeprowadzono dyskusję i głosowanie nad:

  • przyjęciem uchwały dotyczącej powołania Rady Programowo-Naukowej czasopisma „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” (projekt uchwały nr 15/PZG/2021);
  • przyjęciem uchwały dotyczącej akceptacji regulaminów: Prezydium Zarządu Głównego PZITS, pracy dyrektora biura Zarządu Głównego PZITS, Głównej Komisji Legislacyjnej PZITS, Głównych Sekcji Branżowych PZITS oraz Zasłużonego Seniora (projekt uchwały nr 16/PZG/2021);
  • przyjęciem uchwały ustalenia składu Głównej Komisji ds. Historii i Tradycji (projekt uchwały nr 17/PZG/2021)
  • przyjęciem uchwały dotyczącej ustalenia terminów posiedzeń Zarządu Głównego w 2022 r. (projekt uchwały nr 18/PZG/2021)

Podczas posiedzenia przedstawiono Politykę Ochrony Danych Osobowych i ustalono, że głosowanie nad projektem uchwały dotyczącej jej zatwierdzenia odbędzie się na kolejnym posiedzeniu. Kol. Jan Paweł zrelacjonował Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie. Kolejnym tematem była dyskusja nad powołaniem Komisji ds. edukacji i ustawicznego kształcenia w zawodzie inżynierii sanitarnych oraz Komisji ds. wzmocnienia roli branży sanitarnej w procesie inwestycyjnym i obrony interesów inżynierów.

Informacje bieżące przedstawiła prezes PZITS. Posiedzenie zakończyła dyskusja nad sprawami wniesionymi i wolnymi wnioskami. Kolejne posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego planowane jest na 16 listopada 2021 roku.

Na tym posiedzenie zakończono.