Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego 22 września 2022 roku

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan. Podczas otwarcia posiedzenia prezes poinformowała o zmianie Prezesa w Oddziale w Łodzi oraz w Poznaniu. Następnie przedstawiła porządek obrad z dodanym jednym punktem, który został poddany głosowaniu.

Podczas posiedzenia dyskutowano nad następującymi tematami:

  • sprawozdanie PZITS za 2021 r.
  • podejścia do komisji kwalifikacyjnych PZITS,
  • propozycji kol. Jerzego Nawrockiego dotycząca utworzenia ośrodka szkoleniowego akredytowanego przez PCA;
  • propozycji współpracy z PIIB i SEP ws. Warunków Technicznych;
  • odznaczeń honorowych PZITS;
  • uzupełnienie składu Rady Programowo-Naukowej miesięcznika „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja”;
  • przeznaczenia wypracowanej dywidendy przez Federację Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelną Organizację Techniczną oraz przez Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa;
  • przyjęcia regulaminu Zarządu Oddziału w Opolu.

Informacje bieżące przedstawiła prezes PZITS. Następnie przyjęto protokół ostatniego posiedzenia. Posiedzenie zakończono dyskusją nad sprawami wniesionymi i wolnymi wnioskami.