Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego 23 marca 2023 roku

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan. Prezes przedstawiła porządek obrad, który zostały poddany głosowaniu.

Podczas posiedzenia dyskutowano nad następującymi tematami:

 • Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad,
 • Powołanie komisji skrutacyjnej,
 • Dyskusja nad odtworzeniem ksiąg księgowych PZITS za lata 2017-2020.
 • Dyskusja oraz głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rekomendacji przyjęcia budżetu Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych na 2023 rok
 • Dyskusja oraz głosowanie w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji w 2023 r. zadań priorytetowych „Strategii rozwoju PZITS w latach 2016 – 2024”
 • Dyskusja oraz głosowanie w sprawie uzupełnienia składu Głównej Sekcji Wodociągów i Kanalizacji
 • Dyskusja oraz głosowanie w sprawie rekomendacji Zarządowi Głównemu aktualizacji zakresu działalności Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
 • Dyskusja oraz głosowanie w sprawie przyznania Honorowych Odznak Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
 • Dyskusja oraz głosowanie w sprawie spisania zobowiązań i należności z lat ubiegłych w pozostałe przychody lub koszty operacyjne Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia
  Inżynierów i Techników Sanitarnych
 • Dyskusja oraz głosowanie w sprawie uzupełnienia składu Głównej Sekcji Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery
 • Dyskusja oraz głosowanie w sprawie przystąpienia Oddziału PZITS w Toruniu do Federacji Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Dyskusja na tematy bieżące

Następnie przyjęto protokół ostatniego posiedzenia.