NOWA KADENCJA WŁADZ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

W dniach 29-30 czerwca 2018 r. w Warszawie odbył się XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Dokonano na nim podsumowania działalności Izby w 2017r. oraz dokonano wyboru władz PIIB na V kadencję tj. na lata 2018-2022.

Prezesem Rady Krajowej został wybrany Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński.

Wybrano także Przewodniczących Organów Krajowych:

 • Krajowej Komisji Rewizyjnej-Urszulę Kallik
 • Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej-Krzysztofa Latoszka
 • Krajowego Sądu Dyscyplinarnego-Mariana Zdunka
 • Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej-Agnieszkę Jońca
 • oraz członków Rady Krajowej i organów krajowych.

Na pierwszym posiedzeniu Krajowej Rady, w dniu 11 lipca 2018r. przeprowadzono wybory Prezydium Rady, w wyniku których jego skład przedstawia się następująco:

 • Prezes- Zbigniew Kledyński
 • Wiceprezes-Zygmunt Rawicki
 • Wiceprezes-Andrzej Pawłowski
 • Sekretarz-Danuta Gawęcka
 • Z-ca Sekretarza-Tomasz Piotrowski
 • Skarbnik-Andrzej Jaworski
 • Z-ca Skarbnika Dariusz Karolak
 • Członek Prezydium-Gilbert Okulicz-Kozaryn
 • Członek Prezydium-Józef Kluska

Nowemu Prezesowi i nowowybranym władzom Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, składamy gratulacje a dziękując za dotychczasową współpracę z naszym Zrzeszeniem, życzymy aby ją kontynuować i rozwijać, deklarując jednocześnie wsparcie we wszystkich działaniach dotyczących sfery budownictwa.