Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

W dniu 10 czerwca 2019 roku w Hotelu Radisson BLU Sobieski w Warszawie odbyło się coroczne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Izba zrzesza ponad 500 przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce – są to większe firmy wodociągowe, które obsługują około 85 % rynku zaopatrzenia w wodę wodociągową. Porządek obrad obejmował 20 punktów. Najważniejsze z nich stanowiące pierwszą cześć obrad obejmowały „Sprawozdanie z działalności Rady Izby za 2018 rok”, przedstawione przez Przewodniczącego Rady Pana Tadeusza Rzepeckiego oraz „Sprawozdanie z działalności Prezesa Izby za 2018 rok” złożone przez Prezesa Izby Panią Dorotę Jakuta. Sprawozdania te wraz ze sprawozdaniem finansowym zostały zatwierdzone przez członków Izby. Druga część obrad dotyczyła planu działania Izby w 2019 roku, które po przedstawieniu ich zebranym zostały zatwierdzone przez obecnych przedstawicieli Członków Izby. PZITS jest członkiem Izby. Podczas Walnego Zebrania Członków Izby Zrzeszenie reprezentował v-ce prezes kol. Jan Pawełek.


10.06.2019 prezydium obrad Walnego Zgromadzenia, od prawej: prezes Izby Dorota Jakuta, przewodniczący Rady Tadeusz Rzepecki, wice przewodniczący Rady Piotr Ziętara