Ochrona Środowiska

Trzecim czasopismem PZITS jest kwartalnik „Ochrona Środowiska” (ISSN 1230-6169) wydawany przez Oddział Dolnośląski PZITS we Wrocławiu.

Inicjatorem założenia tego czasopisma był ówczesny Prezes Oddziału Dolnośląskiego PZITS inż. Roman Wilczyński, który jesienią 1978 roku, po 3-letnich doświadczeniach związanych z wydawaniem „Biuletynu Informacyjnego” (w latach 1976-1978 ukazało się 9 zeszytów), postanowił założyć czasopismo zajmujące się propagowaniem osiągnięć naukowo-technicznych w dynamicznie rozwijającej się wówczas inżynierii środowiska. Pierwszy numer czasopisma „Ochrona Środowiska” ukazał się w 1979 r., a inż. Roman Wilczyński był jego Redaktorem Naczelnym do 1983 roku, zaś funkcję Sekretarza Redakcji pełnił znany wrocławski dziennikarz red. Bolesław Zublewicz. Kolejnymi Redaktorami Naczelnymi czasopisma byli Prezes Oddziału Dolnośląskiego PZITS mgr inż. Ryszard Rakowicz (1984-1990) oraz prof. zw. dr hab. inż. Apolinary L. Kowal (1991-2013), który w tym czasie przekształcił czasopismo naukowo-techniczne w regularnie ukazujący się kwartalnik naukowy. Od 2013 roku czasopismem kieruje, obecny Prezes Oddziału Dolnośląskiego PZITS, dr inż. Andrzej M. Dziubek wspólnie z dr hab. Barbarą Kołwzan, która pełni funkcję Zastępcy Redaktora Naczelnego. Rada Programowa czasopisma, której od 2013 roku przewodniczy prof. dr hab. inż. Wojciech Adamski, składa się z wybitnych przedstawicieli świata nauki, co gwarantuje wysoki poziom naukowy artykułów.

Czasopismo specjalizuje się publikowaniu wyników badań technologicznych z zakresu oczyszczania wody i ścieków, wodociągów i kanalizacji, przetwarzania osadów i odpadów, bioremediacji gleb oraz zagadnień pokrewnych. Czasopismo „Ochrona Środowiska”, począwszy od numeru 1/2007 (vol. 29), jest indeksowane i abstraktowane przez Clarivate Analytics (wcześniej przez Thomson Reuters) w Science Citation Index Expanded (SciSearch®) oraz Journal Citation Reports/Science Edition(2017: IF=0,603), a także w takich światowych bazach, jak Web of Science, Scopus, ProQuest, EBSCO i Elsevier, jak również w wielu bazach krajowych (ARIANTA, Index Copernicus, PBN, BazTech, BGP). W 2007 roku kwartalnik „Ochrona Środowiska” został wpisany na listę czasopism Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 2012 roku znajduje się w części A tego wykazu z liczbą punktów 15. Wszystkie egzemplarze archiwalne, z ostatnich 40 lat, i bieżące są dostępne bez żadnych ograniczeń i całkowicie nieodpłatnie na stronie internetowej czasopisma www.os.not.pl.

Adres redakcji: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław
tel. +48 71 344 14 50
e-mail: pzits@pzits.not.pl
www: www.os.not.pl