Podsumowanie Zebrania Sprawozdawczego

Podsumowanie Zebrania Sprawozdawczego

Szanowni Delegaci na XXVIII Zebranie Delegatów PZITS, Szanowni Członkowie PZITS

Zakończył się I-szy Etap XXVIII Zebrania Delegatów PZITS tj. Zebranie Sprawozdawcze. Zgodnie z §1 ust. 2 oraz §2 ust. 3 p. 1 Regulaminu Zebrania, odbyło się ono w okresie od 22 do 26 października 2020r. i przeprowadzone było w formie głosownia delegatów przez internet poprzez wypełnienie karty do głosowania i przesłanie jej na adres biuro@pzits.pl. Uwzględniono również głosy trzech delegatów, których karty do głosowania dotarły do Biura ZG 27 października br.

Na ogólną liczbę zgłoszonych przez Oddziały PZITS delegatów 100 w głosowaniu wzięło udział 92 osób tj 92 % uprawnionych do głosowania.

Zgodnie z § 3 ust. 4 Regulaminu Zebrania, podjęte przez delegatów uchwały są ważne gdy w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa liczby osób uprawnionych do głosowania.

Z przedstawionych wyżej wyników głosowania wynika że TEN WARUNEK ZOSTAŁ SPEŁNIONY.

Szczegółowe wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami przedstawione będą w protokole Zebrania Sprawozdawczego, który zgodnie z § 3 ust. 16 Regulaminu Zebrania sporządzony będzie do 9 listopada 2020r.

Dziękujemy delegatom za udział w głosowaniu,

Z koleżeńskim pozdrowieniem,

Andrzej Pieniążek, sekretarz Zebrania

Warszawa 2020.10.27