Posiedzenie Zarządu Głównego PZITS w dniu 22 marca 2021 roku

Posiedzenie, które odbyło się w formie zdalnej prowadziła Prezes PZITS kol. Anna Bogdan. Porządek posiedzenia został jednogłośnie przyjęty. Powołano przewodniczącego Głównej Sekcji Gospodarki Odpadami (uchwała 6/ZG/2021). Następnie powołano członków głównych sekcji i komisji działających przy Zarządzie Głównym (uchwały 7/ZG/2021- 13/ZG/2021). Uchwałą 14/ZG/2021 powołano Dyrektor biura ZG.

W dalszej części posiedzenia omówiono znowelizowaną wersję Strategii rozwoju PZITS w latach 2016-2024 zatwierdzoną uchwała 15/ZG/2021. Zarząd Główny powołał nowych redaktorów naczelnych czasopism Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja oraz Gaz, Woda i Technika Sanitarna (uchwała 16/ZG/2021).

Kol. Paweł Stańczak omówił rozszerzenie współpracy z GAZ SYSTEM SA, członkiem wspierającym PZITS, która została zatwierdzona uchwałą 17/ZG/2021. Następnie prezes PZITS kol. Anna Bogdan przedstawiła informacje o Pracowniczych Planach Kapitałowych (uchwała 18/ZG/2021).

Pod koniec posiedzenia omówiono przygotowania do Warsztatów pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych, które odbędą się 19 listopada 2021 roku w formie zdalnej. Hasłem nadchodzących warsztatów będzie: Zielono mi!

Wszystkie wyszczególnione wyżej uchwały będą umieszczone na stronie Zarządu Glównego.

Informacje bieżące przedstawiła Prezes PZITS. Posiedzenie zakończyła dyskusja nad sprawami wniesionymi i wolnymi wnioskami. Kolejne posiedzenie Zarządu Głównego planowane jest na 21 czerwca 2021 roku.