Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego PZITS w dniu 15 kwietnia 2021 roku

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan.

Spotkanie rozpoczęło się przyjęciem porządek posiedzenia; powołano komisję skrutacyjną, której przewodniczącym została kol. Sylwia Prabucka.

Następnie przedyskutowano propozycję harmonogramu wdrażania Strategii rozwoju PZITS w 2021 r. i podjęto uchwałę nr 5/PZG/2021.

W dalszej części posiedzenia przedyktowano informacje bieżące dotyczące głównie zmian wprowadzanych na stronie internetowej PZITS.

Na tym posiedzenie zakończono.