Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego PZITS w dniu 27 maja 2021 roku

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan.
Spotkanie rozpoczęło się przyjęciem porządek posiedzenia i powołaniem komisji skrutacyjnej, której przewodniczącym została kol. Urszula Jóźwik.

    Następnie przedyskutowano plan budżetu na 2021 r. oraz podjęto uchwały nr:

  • 6/PZG/2021 w sprawie rekomendacji przyjęcia budżetu Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych na 2021 rok,
  • 7/PZG/2021 w sprawie przyznania Honorowych Odznak Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych,
  • 8/PZG/2021 w sprawie ustalenia składu osobowego Głównej Sekcji Gospodarki Odpadami

Informacje bieżące przedstawiła Prezes PZITS. Posiedzenie zakończyła dyskusja nad sprawami wniesionymi i wolnymi wnioskami. Kolejne posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego planowane jest na 17 czerwca 2021 roku.

Na tym posiedzenie zakończono.