Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego PZITS w dniu 9 września 2021 roku

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan.

Spotkanie rozpoczęło się przyjęciem porządek posiedzenia i powołaniem komisji skrutacyjnej, której przewodniczącym został kol. Mariusz Woźniarski.

Następnie przeprowadzono dyskusję nad:

  • powołaniem Komisji ds. Historii i Tradycji (projekt uchwały nr 11/PZG/2021);
  • powołaniem Rady Programowo-Naukowej czasopisma „Gaz Woda i Technika Sanitarna”;
  • przyznaniem odznaczeń honorowych PZITS;
  • przeznaczeniem dywidendy dla PZITS z zysku wypracowanego przez FSNT NOT na cele statutowe.

Informacje bieżące przedstawiła Prezes PZITS. Posiedzenie zakończyła dyskusja nad sprawami wniesionymi i wolnymi wnioskami. Kolejne posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego planowane jest na 28 października 2021 roku.

Na tym posiedzenie zakończono.