Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego 28 kwietnia 2022 roku

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan.

Spotkanie rozpoczęło się przyjęciem porządku posiedzenia i powołaniem komisji skrutacyjnej, której przewodniczącym został kol. Paweł Stańczak.

Podczas posiedzenia podsumowano propozycje zgłoszone przez członków Zarządu Głównego dot. wysokości składek członkowskich i podziału finansowego między Oddziałami a Zarząd Główny, podsumowano ostatnie działania w zakresie księgowości PZITS i współpracy z SIGMA-NOT oraz ustalono decyzję dot. współpracy z www.wodociągowiec.pl.

Informacje bieżące przedstawiła prezes PZITS. Posiedzenie zakończyła dyskusja nad sprawami wniesionymi i wolnymi wnioskami.

Na tym posiedzenie zakończono.