Gaz, Woda i Technika Sanitarna 5/2022

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem czasopisma Gaz, Woda i Technika Sanitarna, w którym zawarto:

  • Budowa infrastruktury zdolnej do dystrybucji gazów domieszkowych z perspektywy PSG
  • Natural gas hydrates in flow assurance -Hydraty gazu ziemnego w zapewnieniu przepływu
  • Mikroplastiki – czy są dla nas szkodliwe? Microplastics – are they harmful to humans?
  • Mikroorganizmy prowadzące biodegradację wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w osadach czynnych i dennych
  • Ocena efektywności funkcjonowania instalacji przetwarzania odpadów komunalnych na przykładzie RZGOK w Woli Pawłowskiej
  • Odpady niebezpieczne, praktyczne podejście do możliwości przeklasyfikowania odpadów na odpady inne niż niebezpieczne
  • Kompostowanie osadów ściekowych w układzie dwustopniowym oraz charakterystyka kompostu

Szczegóły prenumeraty znajdują się tutaj.