Od 1.07.2022 r. następuje zmiana przepisów związanych ze znakowaniem wyrobów budowlanych

Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966) oraz następującym po nim Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z 1 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym począwszy od 1 lipca 2022 roku do instalacji wodociągowych przeciwpożarowych legalnie na rynku krajowym mogą być udostępniane i oddawane od użytkowania wyłącznie pompy oraz zestawy pompowe posiadające Krajową Deklaracje Właściwości Użytkowych oraz oznakowane znakiem „B”.

Jest to zakres opisany w dwóch rozporządzenia o tej samej tematyce obejmując

Źródło https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002264/O/D20212264.pdf:

W odniesieniu do wyrobów budowlanych, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie były objęte obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym, stanowiących zespoły pomp do instalacji wodociągowych przeciwpożarowych, producent wyrobu budowlanego nie jest obowiązany sporządzać krajowej deklaracji właściwości użytkowych przy wprowadzaniu do obrotu lub udostępnianiu na rynku krajowym takiego wyrobu budowlanego do dnia 30 czerwca 2022 r.

Źródło https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002260/O/D20212260.pdf:

W odniesieniu do wyrobów budowlanych, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie były objęte obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym, stanowiących wyroby do rozprowadzenia i rozdziału powietrza: przewody wentylacyjne niemetalowe, producent wyrobu budowlanego nie jest obowiązany sporządzać krajowej deklaracji właściwości użytkowych przy wprowadzaniu do obrotu lub udostępnianiu na rynku krajowym takiego wyrobu budowlanego do dnia 30 czerwca 2022 r.