Konsultacje publiczne: Przyporządkowanie poszczególnych artykułów do grup tematycznych w projekcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/1020 i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 305/2011 przesyłam przyporządkowanie artykułów do poszczególnych grup tematycznych.

W pierwszej kolejności omówione zostaną artykuły wchodzące w skład grup: Scope, Governance/Harmonised zone, Standardisation. W przypadku uwag dotyczących pozostałych grup możliwe jest ich przesłanie w późniejszym terminie, proszę jednak o wskazywanie jakich grup tematycznych dotyczą.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem.

Prosimy o przesyłanie uwag i opinii w formularzu na adres e-mail: biuro@pzits.pl w nieprzekraczalnym terminie do 20 sierpnia br.