Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego 17 listopada 2022 roku

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan. Następnie przedstawiła porządek obrad z dodanymi trzema punktami, które zostały poddane głosowaniu.

Podczas posiedzenia dyskutowano nad następującymi tematami:

  • Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad,
  • Powołanie komisji skrutacyjnej,
  • Dyskusja oraz głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (projekt uchwały 40/PZG/2022),
  • Dyskusja nad dalszymi krokami w związku z umorzeniem sprawy dot. współpracy z kancelarią finansową,
  • Dyskusja oraz głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia terminów posiedzeń Zarządu Głównego w 2023 r. (projekt uchwały 41/PZG/2022),
  • Dyskusja oraz głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie powołania firmy Ventia Sp. z o.o. do grona Członków Wspierających PZITS (projekt uchwały 42/PZG/2022),
  • Dyskusja oraz głosowanie nad przyjęciem uchwały dotyczącej przedłużenia okresu obowiązywania następujących uchwał: 4/ZG/2021, 6/ZG/2021, 7/ZG/2021, 8/ZG/2021, 9/ZG/2021, 10/ZG/2021, 11/ZG/2021, 12/ZG/2021, 13/ZG/2021, 21/ZG/2021 (projekt uchwały 43/PZG/2022),
  • Dyskusja oraz głosowanie w sprawie przyznania Honorowych Odznak Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (projekt uchwały 44/PZG/2022),
  • Dyskusja oraz głosowanie ws. podjęcia współpracy z Zespołem Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu.

Informacje bieżące przedstawiła prezes PZITS. Następnie przyjęto protokół ostatniego posiedzenia. Posiedzenie zakończono dyskusją nad ustaleniem terminu kolejnego posiedzenia.