Gaz, Woda i Technika Sanitarna

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych jest właścicielem 3 czasopism. Najstarszym z nich jest miesięcznik, który obecnie jest wydawany pod nazwą „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” (GWITS).

Czasopismo Gaz Woda i Technika Sanitarna powstało w styczniu 1921 roku. Początkowo, jako organ Zrzeszenia Gazowników, pod nazwą „Przegląd Gazowniczy”, z siedzibą w Warszawie. Wielkość pierwszego rocznika to zaledwie 120 stron. Redaktorem Naczelnym został inż. Stefan Torżewski (01.01.1921-31.07.1921), a następnie inż. Władysław Szaynok (01.08.1921-31.12.1922). W 1923 roku nastąpiło w Zrzeszeniu połączenie z branżą wodociągową, a pismo zmieniło nazwę na „Przegląd Gazowniczy i Wodociągowy” później na „Gaz, Woda”. Redaktorem został doktor nauk technicznych – prof. Jarosław Doliński. Pierwszy powojenny numer, już jako „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”, ukazuje się w kwietniu 1946 roku z nowym Redaktorem Naczelnym, którym został prof. Ignacy Piotrowski (1946-1949). Kolejny Redaktor Naczelny to dr inż. Henryk Janczewski, który kierował czasopismem do 1984 roku. Prof. dr inż. Marek Roman pełnił tę funkcję w latach 1985-2003. Jego następcą na tym stanowisku został prof. dr hab. inż. Zbigniew Heidrich, który obecnie jest Redaktorem Naczelnym.

W czasopiśmie są publikowane oryginalne artykuły, poddane specjalistycznym recenzjom oraz pełna informacja naukowo-techniczna, związana z jego tematycznym zakresem. Miesięcznik zawiera wartościowe i nowatorskie artykuły, dotyczące m.in.: przykładów nowych rozwiązań technicznych w branży gazowniczej i technice sanitarnej, normalizacji, eksploatacji i bezpieczeństwa systemów gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Miesięcznik jest indeksowany w następujących bazach: Index Copernicus, Baz-Tech, POL, CrossRef, a każdy artykuł ma nadany numer identyfikacyjny DOI. Za publikację artykułów w czasopiśmie naukowym „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja” autor otrzymuje 5 pkt. – Rozporządzeniem MNISW z 22.02.2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

Formularz zamówienia prenumeraty

Wydawca: SIGMA-NOT Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Czackiego 3/5 p. 216, 00-950 Warszawa
tel. +48(22)8270249
e-mail: gazwoda@sigma-not.pl
www: www.gazwoda.pl