Oddział w Katowicach

PZITS ODDZIAŁ W KATOWICACH

 

PrezesEwa Dworska

 

 

 

Dane kontaktowe:

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Katowicach
ul. Podgórna 4
40-026 Katowice
tel.: 032 256 35 32
tel. kom. 501 810 149
e-mail: pzits@pzits.com.pl

 

Rok założenia Oddziału:

Katowicki Oddział PZITS powstał w 1938 roku, jako Oddział Śląsko – Krakowski Stowarzyszenia Gazowników, Wodociągowców i Techników Sanitarnych, a od 1945r. działa jako Oddział Śląski, przemianowany następnie na Oddział Katowicki.

 

Siedziba oddziału:

Nieprzerwanie od 1945 roku. siedziba Oddziału Katowickiego znajduje się w Katowicach, w Domu Technika NOT, przy ul Podgórnej 4. Lokalizacja Domu Technika w centrum stolicy Górnego Śląska stwarza dogodne warunki komunikacyjne, co sprzyja organizacji różnego typu szkoleń.

 

Bieżąca działalność oddziału:

Od 2006 roku działa Zespół Rzeczoznawców Budowlanych Katowickiego Oddziału PZITS, który na zlecenie osób fizycznych i prawnych opracowuje opinie i ekspertyzy techniczne z zakresu instalacji grzewczych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych i wentylacyjnych oraz sieci ciepłowniczych, wod-kan i gazowych.

Oddział w Katowicach przy współpracy ze Śląską Izbą Inżynierów Budownictwa organizuje szkolenia seminaryjne z zakresu: Prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, prawa zamówień publicznych, prawa energetycznego, warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji i sieci sanitarnych oraz nowoczesnych technologii projektowania, budowy i renowacji sieci i instalacji ciepłowniczych, wod – kan., gazowych i wentylacyjnych. Szkolenia odbywają się 2 razy w roku (wiosną i jesienią). Początkowo były organizowane w Katowicach i Gliwicach, a obecnie tylko w Katowicach. Od początku trwania pandemii coronawirusa wprowadziliśmy system szkoleń prowadzonych on-line z wykorzystaniem platformy szkoleniowej ClickMeeting.

Ważnym wydarzeniem w działalności szkoleniowej oddziału było powstanie Ośrodka Szkolenia Ustawicznego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Katowicach w 2011 roku.

PZITS Oddział w Katowicach od jesieni 2012 roku prowadzi kursy przygotowujące do egzaminów na uprawnienia budowlane. Organizuje szkolenia w 4 sesjach: piątek od 16.00-20.00 sobota, niedziela 8.00-16.00 w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanej, sieci i instalacji sanitarnych, sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych
i pozostałych specjalności. Uczestnicy w ramach kosztu szkolenia otrzymują aktualny pełny zestaw materiałów szkoleniowych potrzebnych do egzaminu. Szkolenia cieszą się dużym zainteresowaniem z uwagi na ich weekendowy charakter.

Od roku 2016 roku PZITS Oddział w Katowicach organizuje również w cyklu weekendowym w dwóch sesjach, warsztaty branżowe przygotowujące do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Te szkolenia mają na celu ugruntowanie wiedzy praktycznej w czterech podstawowych gałęziach naszej branży: sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych, sieciach, instalacjach i urządzeniach ciepłowniczych, sieciach i instalacjach gazowych oraz wentylacji i klimatyzacji. Na warsztatach omawiane są przepisy prawne, normy oraz warunki techniczne.

 

W ramach działalności statutowej Katowicki Oddział PZITS prowadzi także szkolenia
i przeprowadza egzaminy dla osób zajmujących się dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, energetycznych oraz gazowych. Komisja Kwalifikacyjna PZITS, powołana przez Prezesa URE posiada uprawnienia do stwierdzania przygotowania zawodowego w formie egzaminu kwalifikacyjnego, zgodnie z Ustawą prawo energetyczne. Uprawnienia tej komisji dotyczą trzech grup:

  • Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i używające energię elektryczną
  • Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne,
  • Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

 

Działalność szkoleniowa Oddziału obejmuje także szkolenia specjalistyczne dla zgrzewaczy oraz osób sprawujących nadzór nad montażem przewodów z rur i kształtek termoplastycznych. Wydawane na zakończenie kursu zaświadczenia są dokumentami kwalifikacyjnymi upoważniającymi do zgrzewania rur termoplastycznych przy realizacji infrastruktury podziemnej oraz instalacji wewnętrznych. Szkolenia prowadzone są przy współudziale Ośrodka Kształcenia Ustawicznego „Benex” z Katowic.

Oprócz konferencji, szkoleń seminaryjnych, kursów przygotowujących do egzaminów na uprawnienia budowlane, warsztatów branżowych, wydawanych świadectw kwalifikacyjnych, szkoleń przygotowujących do egzaminów na uprawnienia energetyczne, kursów przygotowania zawodowego dla zgrzewaczy, Oddział organizuje także wyjazdy techniczne. Choć z przykrością należy stwierdzić, że w czasie i po okresie pandemii ich liczba znacznie spadła.

 

Dostęp do aktualnych szkoleń lub wydarzeń jest poprzez stronę: www.pzits.com.pl