Główna Sekcja Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery

Główna Sekcja Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery jest jedną z pięciu Głównych Sekcji branżowych działających w strukturze PZITS. Główna Sekcja branżowa powoływana jest do realizacji celów naukowych i technicznych PZITS w zakresie działalności poszczególnych branż Zrzeszenia określonych w § 1 Statutu, a zatem zadania Sekcji Głównej obejmuje m.in:

  • organizowanie kongresów, zjazdów, konferencji, sympozjów, seminariów, spotkań, konkursów, wystaw, pokazów, odczytów oraz wyjazdów studialnych i szkoleniowych w kraju i za granicą;
  • prowadzenie działalności szkoleniowej oraz wydawniczej, w tym wydawanie czasopism naukowo-technicznych;
  • współdziałanie w zakresie specjalności określonych w § 1 z organizacjami i jednostkami państwowymi, społecznymi i gospodarczymi oraz z organami administracji państwowej, samorządowej i doradztwo techniczne tym jednostkom;
  • opiniowanie projektów aktów prawnych i norm w zakresie swojej działalności;
  • prowadzenie doradztwa technicznego, rzeczoznawstwa i innej działalności gospodarczej;
  • współdziałanie w zakresie rozwoju techniki z innymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi;
  • inicjowanie i prowadzenie współpracy z zagranicą.

Archiwum działalności Sekcji: