Oddział w Poznaniu

Oddział Wielkopolski Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

Rok założenia Oddziału: 1938

Prezes: dr inż. Teresa Kubiak

Dane kontaktowe:

ul. Wieniawskiego 5/9
61-712 Poznań
tel.: 061 8537-296
e-mail: poznan@pzits-cedeko.com.pl

 

Oddział Wielkopolski Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych powstał w 1938 roku z inicjatywy gazowników i wodociągowców. W kolejnych latach podobnie jak całe Stowarzyszenie przechodził przeobrażenia, które od roku 1957 utrwaliły obecną nazwę, czyli w skrócie PZITS Oddział Poznański, aktualnie Wielkopolski.

Przez wiele lat Oddział prowadził liczne, cykliczne konferencje, seminaria, sympozja, wydając przy tym liczne materiały konferencyjne w formie monografii dotyczących zagospodarowania odpadów, remediacji, rekultywacji i rewitalizacji, zaopatrzenia w wodę, jakości i ochrony wód, a także postępu technicznego w ciepłownictwie.

Oddział prowadzi działalność wydawniczą. Jedną z najbardziej uznanych pozycji jest pokaźnych rozmiarów wolumin pt. „Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków” wielokrotnie nagradzany, w tym nagrodą ministerialną.

Dzięki naszym opiniom udało się uzyskać naszym kontrahentom wielomilionowe dofinansowania (nawet były dwa przypadki uzyskania 100 i 200 milionów Euro) – na rozbudowę czy nowe przedsięwzięcia inwestycyjne z funduszy Unii Europejskiej. W ostatnim czasie wykonujemy wiele opinii dla Sądów i Prokuratur – co wynika z rzetelnie i obiektywnie wykonywanych zleceń.

Oddziale funkcjonuje Biuro Studiów i Rzeczoznawstwa powołane w PZITS w 1946 r., zatem Oddział ma długie doświadczenie w działalności w zakresie:

 • Projektowania
 • Prac badawczo – studialnych
 • Nadzorów inwestycyjnych i autorskich
 • Doradztwa technicznego
 • Opinii i ekspertyz
 • Oceny stanu technicznego urządzeń i instalacji
 • Sporządzanie instrukcji eksploatacji i obsługi
 • Opracowania i porady Rzecznika patentowego (Rzecznictwo patentowe)
 • Konsultacje i porady techniczne

W Oddziale działa około 46 wybitnych rzeczoznawców (praktyków i naukowców) z wielu wąskich specjalizacji jak i szerokich specjalności z zakresu inżynierii środowiska i gospodarki komunalnej oraz ochrony przyrody. Dzięki Opiniom przygotowanym w Oddziale udało się uzyskać kontrahentom wielomilionowe dofinansowania na rozbudowę czy nowe przedsięwzięcia inwestycyjne z funduszy Unii Europejskiej.  W ostatnim czasie wykonywanych jest  wiele Opinii dla Sądów i Prokuratur, co wynika z rzetelnie i obiektywnie wykonywanych zleceń.

Oddział kieruje usługi zarówno do osób fizycznych jak i podmiotów prawnych (przedsiębiorstw i instytucji).

W Oddziale funkcjonuje również Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ma stałe posiedzenie w Domu Technika przy ul. Wieniawskiego 5/9 w Poznaniu w każdy czwartek, w godz. od 10:00 do 12:00 w sali 324 przy ul. Wieniawskiego 5/9

Wielkopolski Oddział PZITS regularnie przeprowadza szkolenia przy współpracy z Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. Do 2018 r. Wielkopolski Oddział PZITS prowadził cykliczne konferencje i sympozja, m.in.:

 • Postęp techniczny w ciepłownictwie – krajowa konferencja w cyklu 2 letnim. Pierwsza edycja: 1971 r. Ostatnia edycja: 2013 r.
 • Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami (Waste Forum/ Międzynarodowe forum gospodarki odpadami) – międzynarodowe forum organizowane w cyklu dwuletnim. Pierwsza edycja: 1995 r. Ostatnia edycja: 2017.
 • Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód (dawniej – do 1994: Zaopatrzenie w wodę miast i wsi) – międzynarodowa konferencja organizowana w cyklu dwuletnim. Pierwsza edycja: 1965 r. (początkowo krajowa, jednak uczestniczyli w niej obywatele państw ościennych, m.in. Czechosłowacji, Niemiec, Bułgarii, Węgier. Początkowo liczba uczestników przekroczyła 1000 osób.). Ostatnia edycja: 2018.
 • Remediacja, Rekultywacja i Rewitalizacja – międzynarodowa konferencja organizowana corocznie. Pierwsza edycja: 1995 r. Ostatnia edycja: 2018.
 • Zarządzanie gospodarką odpadami – warsztaty szkoleniowe organizowane od 2001 r., dwa razy do roku (wczesna wiosna, wczesna jesień). Ostatnia edycja: we wrześniu 2018.

Każda z organizowanych imprez była podparta materiałami szkoleniowymi wydawanymi w ramach konferencji/warsztatów/seminariów.

Oddział prowadzi szkolenia przygotowawcze do egzaminów kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się dozorem i eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych m.in. takich urządzeń jak:
– kotły wodne i parowe,
– instalacje i urządzenia cieplne, chłodnicze
– instalacje i urządzenia gazowe
zakończone egzaminem.

Aktualności z Oddziału i wydarzenia dostępne są na stronie: www.pzits-cedeko.com.pl

 

Ważnym elementem działań Wielkopolskiego Oddziału PZITS było wydanie w wersji elektronicznej, z początkiem 2022 r., Poradnika pt. „Zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych”. Poradnik ten jest adresowany do projektantów, wykonawców i użytkowników systemów zbierania, retencji i wykorzystania wód opadowych, głównie na terenach zurbanizowanych. Zawiera on informacje o nowoczesnych metodach projektowania i obliczeń tych systemów. Powstanie Poradnika wynika z aktualnych potrzeb osób zawodowo zajmujących się zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych, jak i osób zainteresowanych ochroną naszego środowiska. Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych jest związane z Zielonym Ładem i równolegle z wdrażaniem zielonej energii i zagospodarowaniem odpadów, najbardziej pilnym wyzwaniem, które należy możliwie szybko rozwiązać. Polska jest jednym z uboższych krajów europejskich pod kątem zasobów wody słodkiej. Jej rozsądne gospodarowanie nie jest modą, jest naszą koniecznością i zobowiązaniem wobec przyszłych pokoleń oraz wobec planety i klimatu.

Poradnik pt. „Zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych” powstał dzięki zaangażowaniu członków i pracowników Wielkopolskiego Oddziału PZITS oraz pracowników naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i innych uczelni. Naszym celem jest dotarcie do jak największej grupy odbiorców, aby rozpowszechnić cenną wiedzę w tak ważnym temacie. Opracowanie cieszy się niemałym zainteresowaniem, na co przekładają się obecne kanały jego dystrybucji! Dostępny jest dla wszystkich członków Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych na stronie Zarządu Głównego, po uzyskaniu dostępu członkowskiego. Trafił on również do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z możliwością udostępnienia jego treści członkom, ale warto zaznaczyć, iż lokalna przestrzeń dystrybucji to nie wszystko. Dzięki współpracy z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa, Wielkopolskiemu Oddziałowi PZITS udało się zawrzeć umowę licencyjną, która umożliwia PIIB rozpowszechnić Poradnik wszystkim, którzy do niej należą, co w skali całego kraju stanowi naprawdę niemałą liczbę. Planowane jest bezpłatne udostępnienie Poradnika w zakresie powszechnym, co będzie wkładem stowarzyszenia na rzecz społeczeństwa.