Referencje wiarygodności technicznej

Zarząd Główny Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych wydaje referencje wiarygodności technicznej firmom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie projektowania, wykonawstwa, eksploatacji w dziedzinach i specjalizacjach:

 • Gazownictwo
 • Wodociągi
 • Kanalizacja
 • Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo
 • Wentylacja, Klimatyzacja
 • Balneotechnika
 • Technologia basenów i kąpielisk
 • Technologia urządzeń zbiorowego żywienia
 • Pralnictwo
 • Ochrona wód
 • Ochrona powietrza atmosferycznego
 • Ochrona gleby
 • Ochrona przed hałasem i wibracjami
 • Gospodarka odpadami

Firma ubiegająca się o wydanie przez ZG PZITS referencji wiarygodności technicznej może wystąpić z wnioskiem do właściwego terytorialnie Zarządu Oddziału PZITS. Wniosek wraz z dokumentacją dotyczącą między innymi zakresu działalności firmy oraz jej dorobku technicznego, zostaje zaopiniowany przez recenzentów i Komisję Kwalifikacyjną Oddziału, a następnie skierowany do Głównej Komisji Kwalifikacyjnej przy ZG PZITS w Warszawie. Główna Komisja po rozpatrzeniu wniosku nadaje firmie List Referencyjny potwierdzający wiarygodność techniczną w zakresie wnioskowanej jednej lub kilku specjalizacji.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z tej formy promocji firmy, gdyż legitymowanie się Listem Referencyjnym wydanym przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych jest doceniane przez klientów pragnących nawiązać współpracę.