Kurs przygotowawczy

Kurs przygotowawczy nie jest wymagany do zdobycia kwalifikacji, niemniej został przygotowany przez specjalistów PZITS, aby pomóc kandydatowi zdobyć stosowną wiedzę i umiejętności. W kursie mogą również brać udział osoby, których celem nie jest zdobycie kwalifikacji, a chcą poznać podstawy budowy, funkcjonowania i serwisowania MOŚ.

Kurs składa się z dwóch części:

  • teoretycznej realizowanej jako 8 godzin wykładowych (45 min.) z zakresu technologii MOŚ, oceny uwarunkowań lokalnych, które wymagają MOŚ, oceny stanu technicznego MOŚ;
  • praktycznej, około 5-godzinnej, realizowanej w terenie i polegającej na nauce obsługi urządzeń MOŚ.

Opis zakresu szkolenia wraz z informacją o prelegentach podany jest w załączniku nr 2.

Udział w kursie:

W kursie przygotowawczym może wziąć udział każda osoba chętna, która spełni poniżej przedstawione warunki. Liczba osób biorących udział w kursie będzie ograniczona do sześciu  – tu decydować będzie kolejność zgłoszeń (wraz z dokonaną płatnością).

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

  1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego zawartego w załączniku nr 5. Formularz zgłoszeniowy należy przedłożyć nie później aniżeli 14 dni od wyznaczonej daty szkolenia.
  2. Zrealizowanie opłaty – zgodnie z opisem poniżej i przekazanie potwierdzenia przelewu równolegle ze złożonym formularzem;
  3. Wyposażenie sprzętowe – zgodnie z opisem poniżej.

Płatność za uczestnictwo w kursie przygotowawczym wynosi:

1.600 zł + 23% VAT

słownie: tysiąc sześćset złotych + 23% VAT

Płatność należy zrealizować przelewem na konto:

BOŚ O/Poznań 27 1540 1056 2001 8300 3421 0001.

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko – kurs przygotowawczy MOŚ.

Wymagane wyposażenie do wzięcia udziału w kursie:

  • teoretyczny – minimum komputer z oprogramowaniem Windows oraz dostępem do internetu;
  • praktyczny – strój do pracy w terenie, zgodny z przepisami BHP.

W przypadku dużej liczby chętnych, udział w kursie przygotowawczym nie gwarantuje udziału w najbliższym terminie walidacji. Decyduje kolejność zgłoszeń.