Statut

Statut Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych zatwierdzony przez Zebranie Delegatów podczas Zebrania Sprawozdawczego, które odbyło się w formie zdalnej w dniach od 22 do 26 października 2020 roku. Wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego na posiedzeniu w dniu 13.07.2021 r., nr KRS: 0000053547

Wersja w formacie A4

Wersja w formacie A6

 

S T A T U T
POLSKIEGO ZRZESZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
WARSZAWA, 2020 r.

 

PREAMBUŁA

Stowarzyszenie powstało w 1919 roku jako Zrzeszenie Gazowników Polskich. Przechodząc przeobrażenia przyjmowało kolejno nazwy: od 1922 roku Zrzeszenie Gazowników, Wodociągowców i Techników Sanitarnych, od 1952 roku Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Sanitarnych, Ogrzewnictwa, Gazownictwa i Terenów Zielonych, a od 1957 roku Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Zrzeszenie jest kontynuatorem tradycji działalności technicznej, organizacyjnej i społecznej wielu pokoleń Polaków rozwijających dziedziny gazownictwa i techniki sanitarnej oraz ochrony środowiska. Misją Zrzeszenia jest praca na rzecz społeczeństwa poprzez rozwój inżynierii sanitarnej i inżynierii środowiska służących ochronie zdrowia, poprawie komfortu życia mieszkańców naszego kraju oraz ochronie środowiska przyrodniczego.

 

ROZDZIAŁ I
NAZWA, TEREN DZIAŁALNOŚCI, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY
§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych”, w skrócie PZITS. PZITS jest niezależną i dobrowolną organizacją naukowo-techniczną, skupiającą osoby fizyczne i prawne, zainteresowane działalnością zawodową i społeczną w specjalnościach: gazownictwo, wodociągi i kanalizacja, technologia wody i ścieków, ogrzewnictwo, ciepłownictwo, wentylacja i klimatyzacja, gospodarka odpadami, balneotechnika, ochrona wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi oraz pokrewnych. PZITS w swojej działalności kładzie szczególny nacisk na rozwój inżynierii sanitarnej i inżynierii środowiska, służących ochronie zdrowia i środowiska przyrodniczego. Stowarzyszenie zrzesza członków posiadających kwalifikacje w zakresie projektowania, realizacji robót, pracowników uczelni i instytucji zajmujących się szeroko pojętą dziedziną inżynierii sanitarnej i inżynierii środowiska, a także eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w zakresie gospodarki energetycznej.

§ 2

1. Terenem działalności PZITS jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz naczelnych jest miasto stołeczne Warszawa.
2. PZITS może tworzyć oddziały jako terenowe jednostki organizacyjne.

§ 3

1. PZITS jest wpisane do właściwego rejestru stowarzyszeń i ma osobowość prawną.
2. Oddziały mogą uzyskać osobowość prawną na mocy uchwały Zarządu Głównego na wniosek zarządu oddziału.

§ 4

PZITS może należeć do krajowych, zagranicznych i międzynarodowych stowarzyszeń oraz związków stowarzyszeń na podstawie uchwały Zarządu Głównego.

§ 5

PZITS opiera swoją działalność statutową na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

§ 6

1. PZITS używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych” i napisem pośrodku ,,Zarząd Główny w Warszawie” lub odpowiednio terenowej jednostki organizacyjnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. PZITS ma sztandar i odznakę organizacyjną.
3. PZITS może nadawać osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla PZITS i specjalności objętych jego zakresem działalności, honorowe odznaki (srebrne, złote i złote z diamentem), medale, dyplomy oraz inne wyróżnienia na podstawie uchwały Zarządu Głównego.

 

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§ 7

Celem PZITS jest: rozwijanie techniki i myśli technicznej, szerzenie wiedzy i postępu technicznego w dziedzinach objętych zakresem działania Stowarzyszenia, wymienionych w § 1, integracja środowiska, podnoszenie i weryfikacja kwalifikacji zawodowych członków w zakresie działalności PZITS i stała troska o przestrzeganie zasad etyki zawodowej swoich członków. PZITS reprezentuje interesy zbiorowe swoich członków wobec organów władzy publicznej.

§ 8

PZITS realizuje swoje cele przez:
1) organizowanie kongresów, zjazdów, konferencji, sympozjów, seminariów, spotkań, konkursów, wystaw, pokazów, odczytów oraz wyjazdów studialnych i szkoleniowych w kraju i za granicą,
2) prowadzenie działalności szkoleniowej oraz wydawniczej, w tym wydawanie czasopism naukowo-technicznych,
3) podnoszenie kwalifikacji zawodowych swoich członków i opiniowanie tych kwalifikacji na wniosek zainteresowanych,
4) współdziałanie w zakresie specjalności określonych w § 1 z organizacjami i jednostkami państwowymi, społecznymi i gospodarczymi oraz organami administracji państwowej, samorządowej i doradztwo techniczne tym jednostkom,
5) współdziałanie z właściwymi władzami i instytucjami w nadawaniu uprawnień w specjalnościach objętych zakresem działalności PZITS,
6) nadawanie swoim członkom tytułu rzeczoznawcy,
7) opiniowanie projektów aktów prawnych i norm w zakresie swojej działalności,
8) prowadzenie i wykorzystywanie informacji naukowo-technicznej, technicznoekonomicznej i patentowej oraz propagowanie stosowania racjonalnych technologii
i urządzeń,
9) prowadzenie doradztwa technicznego, rzeczoznawstwa i innej działalności gospodarczej,
10) przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia techniczne i organizacyjne,
11) opiniowanie i zgłaszanie wniosków w sprawie odznaczeń i nagród państwowych dla członków i osób zasłużonych w rozwoju PZITS,
12) organizowanie działalności kulturalno-oświatowej i rekreacyjnej, prowadzenie różnych form pomocy i samopomocy koleżeńskiej,
13) popieranie i rozwijanie ruchu racjonalizatorskiego i wynalazczości,
14) troszczenie się o warunki pracy i interesy członków PZITS oraz właściwe wykorzystanie potencjału techniczno-wytwórczego inżynierów i techników,
15) współdziałanie w zakresie rozwoju techniki z innymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi oraz przy zakładaniu i powadzeniu klubów technika, domów pracy twórczej i podobnych obiektów,
16) inicjowanie i prowadzenie współpracy z zagranicą,
17) badanie, dokumentowanie i propagowanie dziedzictwa naukowo-technicznego, polskiej i światowej myśli technicznej,
18) inne nie wymienione działania zgodne z misją oraz celami Zrzeszenia.

 

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA l OBOWIĄZKI
§ 9

1. Społeczność PZITS tworzą członkowie:
1) zwyczajni,
2) honorowi,
3) wspierający.
1. Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletnie osoby fizyczne zainteresowane specjalnościami określonymi w § 1.
2. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, szczególnie zasłużone w rozwoju PZITS lub specjalności objętych jego działalnością.
3. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne, zainteresowane rozwojem działalności PZITS. Osoby prawne działają za pośrednictwem swoich przedstawicieli.

§ 10

Członkami PZITS mogą być również cudzoziemcy, a także osoby prawne spełniające warunki wymienione w § 9 w odniesieniu do odpowiedniego członkostwa.

§ 11

1. Członków zwyczajnych przyjmuje właściwy zarząd oddziału na podstawie deklaracji kandydata popieranego przez dwóch członków PZITS.
2. Godność członka honorowego nadaje Zebranie Delegatów na wniosek Zarządu Głównego lub zarządu oddziału zaopiniowany przez Zarząd Główny.
3. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Główny lub zarząd oddziału.

§ 12

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1) czynnego i biernego wyboru do władz PZITS,
2) udziału i korzystania ze wszystkich form działalności PZITS, stosownie do ustaleń zawartych w regulaminach.
2. Członkowie honorowi mają prawa członków zwyczajnych i są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.
3. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

 

§ 13

Do obowiązków członków PZITS należy:
1) przestrzeganie statutu i regulaminów Stowarzyszenia,
2) realizowanie celów Stowarzyszenia,
3) regularne wpłacanie składek członkowskich,
4) podnoszenie kwalifikacji w zakresie swojej specjalności.

§ 14

Utrata członkostwa następuje na skutek:
1) zrzeczenia się członkostwa przez zgłoszenie zarządowi oddziału lub Zarządowi Głównemu,
2) skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Oddziału z powodu nieopłacenia składki członkowskiej przez okres jednego roku po uprzednim pisemnym wezwaniu do uregulowania zaległych składek. Zapłacenie zaległych składek przywraca członkostwo w PZITS,
3) wykluczenia przez Zarząd Oddziału na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego lub pozbawienia praw publicznych wyrokiem sądu,
4) zaprzestania działalności osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

§ 15

1. Członek zwyczajny ma prawo wystąpić o czasowe zawieszenie członkostwa w PZITS. Okres zawieszenia nie jest wliczany do stażu członkowskiego.
2. Członek zawieszony nie opłaca składek w czasie zawieszenia.
3. Zasady i tryb zawieszenia członkostwa określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny PZITS.

§ 16

1. Od uchwały Zarządu Oddziału o skreśleniu i wykluczeniu przysługuje członkowi prawo odwołania się do Zarządu Głównego. Uchwała Zarządu Głównego jest ostateczna.
2. Osoby, które zostały skreślone z listy członków, mogą ponownie zostać członkami PZITS na warunkach określonych w regulaminie uchwalonym przez Zarząd Główny.

 

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE PZITS
§ 17.

Naczelnymi władzami PZITS są:
1) Zebranie Delegatów,
2) Zarząd Główny,
3) Główna Komisja Rewizyjna,
4) Główny Sąd Koleżeński.
2. Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu określonym regulaminem wyborów
3. Uchwały władz PZITS podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
4. Naczelne władze PZITS mogą w swojej pracy, w tym podczas głosowań, wykorzystywać łączność elektroniczną.

§ 18

1. Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą PZITS.
2. Zebranie Delegatów może być zwyczajne o charakterze sprawozdawczo-wyborczym lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne lub nadzwyczajne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd Główny.
4. W przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej, stanu wojennego lub stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w rozumieniu przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Zebranie Delegatów może zostać zwołane w innym terminie i odbyć się w trybie obiegowym, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość lub mieszanym, zatwierdzonym uchwałą Zarządu Głównego.
5. Delegatów oraz ich zastępców, spośród członków zwyczajnych, wybierają zebrania delegatów lub walne zebrania oddziałów na okres kadencji, według regulaminu Zarządu Głównego.

§ 19

Do kompetencji Zebrania Delegatów należy:
1) przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
2) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
3) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej PZITS,
4) wybór prezesa, członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego; kandydaci w wyborach na funkcje członków wymienionych organów, z wyjątkiem funkcji prezesa, mogą być nieobecni na Zebraniu Delegatów, jeżeli wyrazili pisemną zgodę na kandydowanie,
5) zatwierdzanie regulaminów: obrad Zebrania Delegatów, Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
6) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
7) uchwalanie zasad gospodarowania majątkiem PZITS,
8) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu,
9) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania PZITS,
10) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych do porządku dziennego przez Zarząd Główny lub zgłoszonych przez delegatów,
11) podejmowanie uchwał o występowaniu do władz państwowych lub samorządowych w sprawach związanych z rozwojem techniki sanitarnej oraz obrony żywotnych interesów członków PZITS.

§ 20

1. Zebranie Delegatów jest uprawnione do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie Zebrania lub przy obecności co najmniej jednej czwartej liczby osób uprawnionych w drugim terminie, pod warunkiem, że zawiadomienie o zebraniu podaje jego drugi termin.
2. Uchwały Zebrania Delegatów są podejmowane zwykłą większością głosów. Liczbę delegatów obecnych przy podejmowaniu uchwał Zebrania Delegatów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość ustala się na podstawie liczby delegatów biorących udział w głosowaniu.
3. Obrady Zebrania prowadzone są zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zebranie Delegatów uwzględniającym formę organizacyjną prowadzenia Zebrania Delegatów.

§ 21

1. W Zebraniu Delegatów z głosem decydującym biorą udział:
1) delegaci Oddziałów, wybrani na zebraniach oddziałów,
2) członkowie honorowi,
3) członkowie ustępującego Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.
2. Mandaty delegatów, wybranych zgodnie z ustępem 1, zachowują ważność w okresie pomiędzy dwoma sprawozdawczo-wyborczymi Zebraniami Delegatów.
3. W zebraniu Delegatów mogą brać udział z głosem doradczym: zaproszeni członkowie zwyczajni jeśli nie są delegatami, przewodniczący głównych sekcji branżowych i głównych komisji problemowych, redaktorzy naczelni czasopism PZITS oraz po jednym przedstawicielu członków wspierających jak również zaproszeni goście. Członkowie ustępującego Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu nad wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§ 22

1. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Delegatów Zarząd Główny zawiadamia delegatów za pośrednictwem oddziałów co najmniej na 30 dni przed terminem.
2. W razie zwołania i odbywania Zebrania Delegatów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość o jego
terminie należy powiadomić delegatów elektronicznie wysyłając zawiadomienie zawierające termin, porządek i regulamin obrad.

§ 23

1. Nadzwyczajne Zebranie Delegatów jest zwoływane na podstawie uchwały Zarządu Głównego podjętej z inicjatywy własnej, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek zarządów oddziałów reprezentujących co najmniej jedną trzecią liczby członków PZITS.
2. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Zebrania Delegatów powinien zawierać uzasadnienie potrzeby zwołania Zebrania i jego cel.
3. Zarząd Główny zwołuje nadzwyczajne Zebranie Delegatów w terminie najpóźniej 8 tygodni od daty zgłoszenia wniosku. Zebranie obraduje nad sprawami, z powodu których zostało zwołane. Termin ten nie dotyczy zebrania mającego na celu zmianę statutu. Może on być dostosowany do terminu opracowania propozycji zmian statutu.

§ 24

1. Zarząd Główny jest najwyższą władzą PZITS w okresie między Zebraniami Delegatów i za swoją działalność odpowiada przed Zebraniem Delegatów.
2. W skład Zarządu Głównego wchodzą:
1) prezes PZITS, wybrany oddzielnie przez Zebranie Delegatów,
2) członkowie wybrani przez Zebranie Delegatów w liczbie co najmniej 12,
3) prezesi Oddziałów PZITS,
4) prezes PZITS poprzedniej kadencji.

§ 25

W czasie między posiedzeniami Zarządu Głównego działalnością PZITS kieruje prezydium, które – oprócz prezesa – jest wybierane przez Zarząd Główny. Wybór obejmuje trzech
wiceprezesów, sekretarza, skarbnika, zastępcę skarbnika i dwóch członków prezydium. Wiceprezesi, sekretarz, skarbnik, jego zastępca i dwaj członkowie wybierani są przez Zarząd
Główny spośród swego grona.

§ 26

1. Zasadę działania Zarządu Głównego ustala regulamin uchwalony przez Zebranie Delegatów.
2. Do ważności uchwał Zarządu Głównego niezbędna jest obecność co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub wiceprezesa. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
3. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku. Posiedzenia mogą odbywać się przy użyciu środków porozumiewania się
na odległość zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny.
4. W posiedzeniach Zarządu Głównego bierze udział z głosem doradczym przedstawiciel Głównej Komisji Rewizyjnej oraz dyrektor biura ZG.

§ 27

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1) kierowanie działalnością PZITS zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i uchwałami Zebrania Delegatów,
2) zwoływanie Zebrań Delegatów w sposób przewidziany w statucie,
3) przedstawianie Zebraniu Delegatów sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej oraz projektów głównych kierunków działalności merytorycznej i zasad gospodarki finansowej,
4) powoływanie i odwoływanie na wniosek prezesa PZITS dyrektora biura ZG,
5) zatwierdzanie rocznych bilansów finansowych i uchwalanie rocznych planów budżetu,
6) uchwalanie wysokości składek członkowskich na rok kalendarzowy i ich podział pomiędzy oddziały i Zarząd Główny,
7) uchwalanie regulaminów PZITS z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji Zebrania Delegatów; regulaminy dotyczące jednostek oddziałowych uchwala zarząd oddziału we własnym zakresie,
8) zarządzanie majątkiem i funduszami PZITS, prowadzenie działalności gospodarczej oraz ustalanie zasad gospodarowania majątkiem w oddziałach,
9) powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie oddziałów PZITS oraz określanie ich siedziby,
10) podejmowanie uchwały odnośnie uzyskania osobowości prawnej przez oddział,
11) tworzenie i rozwiązywanie głównych sekcji branżowych, głównych komisji problemowych oraz podejmowanie uchwał w sprawie odwołań członków PZITS od skreślenia lub wykluczenia,
12) występowanie do władz państwowych w sprawach ochrony zawodu inżyniera i technika przed degradacją zawodową i materialną,
13) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do związków stowarzyszeń krajowych, członkostwie w międzynarodowych stowarzyszeniach i współpracy ze stowarzyszeniami zagranicznymi,
14) ukierunkowanie, nadzór merytoryczny i ocena działalności oddziałów i jednostek działalności gospodarczej. Zarząd Główny nie ponosi odpowiedzialności finansowej i prawnej z tytułu zobowiązań zarządów oddziałów zawartych bez zgody Zarządu Głównego,
15) ustalanie wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne na tytuł rzeczoznawcy,
16) występowanie z wnioskiem na Zebranie Delegatów o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego,
17) nadawanie członkom odznak honorowych, dyplomów, godności zasłużonego seniora oraz występowanie o inne odznaki i odznaczenia państwowe dla wyróżniających się w pracy społecznej członków PZITS lub jego jednostek,
18) inicjowanie, prowadzenie i koordynowanie współpracy z zagranicą,
19) wszechstronne propagowanie celów i działalności PZITS,
20) podejmowanie innych czynności związanych z realizacją zadań statutowych niezastrzeżonych do kompetencji Zebrania Delegatów, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.

§ 28

1. W czasie działalności pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego, działalnością PZITS kieruje Prezydium, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny.
2. Posiedzenia Prezydium odbywają się nie rzadziej niż 8 razy w roku. Posiedzenia mogą odbywać się przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny.
3. Do ważności uchwał Prezydium niezbędna jest obecność co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub wiceprezesa. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
4. Uchwały Prezydium podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego.
5. Prezydium na wniosek prezesa PZITS opiniuje powołanie lub odwołanie dyrektora biura Zarządu Głównego. Dyrektor biura nie musi być członkiem PZITS.
6. Prezydium Zarządu Głównego powołuje w razie potrzeby komisje o charakterze doraźnym.

§ 29

1. Dyrektor biura odpowiada przed Zarządem Głównym za całokształt prac biura Zarządu Głównego oraz jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawnych w pracy PZITS.
2. Dyrektor biura jest zatrudniony w PZITS i swoje obowiązki wykonuje na zasadach ustalonych w regulaminie uchwalonym przez Zarząd Główny.

§ 30

Naczelnym organem kontrolnym PZITS jest Główna Komisja Rewizyjna, wybrana przez Zebranie Delegatów, w liczbie 5 członków. Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

§ 31

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1) wykonywanie kontroli: co najmniej dwa razy w ciągu kadencji całokształtu działalności PZITS, w tym głównych sekcji branżowych, głównych komisji problemowych oraz innych organów Zarządu Głównego, jej zgodności ze statutem, uchwałami Zebrania Delegatów i z uchwałami Zarządu Głównego, jak również corocznej kontroli działalności finansowo-gospodarczej oraz w miarę potrzeb kontroli doraźnej. Główna Komisja Rewizyjna może powołać do swoich prac rzeczoznawców,
2) składanie na Zebraniu Delegatów oceny działalności merytorycznej, gospodarczej i finansowej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
3) zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu Głównego i Prezydium uwag oraz wniosków w sprawie działalności PZITS,
4) sprawowanie ogólnego nadzoru nad działalnością komisji rewizyjnych oddziałów,
5) żądanie zwołania Prezydium, plenarnego posiedzenia Zarządu Głównego lub nadzwyczajnego Zebrania Delegatów. W tym przypadku posiedzenie powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia wniosku, a w przypadku nadzwyczajnego Zebrania Delegatów najpóźniej w ciągu 8 tygodni od daty zgłoszenia,
6) uczestniczenie jej członków z głosem doradczym w posiedzeniach wszystkich organów PZITS.

§ 32

1. Szczegółowy zakres działania Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Zebranie Delegatów.
2. Do ważności uchwał Głównej Komisji Rewizyjnej niezbędna jest obecność przewodniczącego lub jego zastępcy i co najmniej połowy liczby jej członków. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
3. Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej mogą odbywać się w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się członków przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w czasie rzeczywistym, w tym telekonferencji lub wideokonferencji albo systemów teleinformatycznych.

§ 33

1. Główny Sąd Koleżeński powołany jest do rozstrzygania spraw dotyczących naruszania zasad statutowych, programowych i etycznych PZITS.
2. Do zadań Głównego Sądu Koleżeńskiego należy:
1) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń sądów koleżeńskich oddziałów,
2) sprawowanie ogólnego nadzoru nad działalnością sądów koleżeńskich oddziałów,
3. Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego są ostateczne. Wyjątkowo, gdy stroną jest członek władz centralnych PZITS, przysługuje mu prawo odwołania się do Zebrania Delegatów.

§ 34

1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 5 członków wybranych przez Zebranie Delegatów. Główny Sąd Koleżeński wybiera spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
2. Zakres uprawnień i tryb postępowania Głównego Sądu Koleżeńskiego określa regulamin zatwierdzony przez Zebranie Delegatów.
3. Do ważności uchwał Głównego Sądu Koleżeńskiego niezbędna jest obecność przewodniczącego lub zastępcy i co najmniej połowy liczby jego członków. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
4. Posiedzenia Głównego Sądu Koleżeńskiego mogą odbywać się w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się członków przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w czasie rzeczywistym, w tym telekonferencji lub wideokonferencji albo systemów teleinformatycznych.

 

§ 35

Główny Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) zawieszenie w prawach członka PZITS,
4) wykluczenie z PZITS.

§ 36

Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna i Główny Sąd Koleżeński mogą w czasie trwania kadencji uzupełnić swój skład w liczbie do jednej piątej ich składu osobowego spośród osób kandydujących do władz na Zebraniu Delegatów. Uzupełnienie składu następuje w kolejności liczby otrzymanych głosów.

 

ROZDZIAŁ V
TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
§ 37

1. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi PZITS są oddziały powoływane przez Zarząd Główny.
2. Oddziały tworzone są zgodnie z potrzebami członków PZITS na podstawie uchwał Zarządu Głównego. Teren działania i siedziba danego oddziału jest ustalana w uzgodnieniu z zainteresowanym zarządem oddziału PZITS.

§ 38

1. W celu realizacji głównych zadań PZITS oddziały mogą tworzyć na obszarze swego działania delegatury jako terenowe oddziałowe jednostki organizacyjne oraz koła, komisje, sekcje, kluby i zespoły, jako regulaminowe jednostki organizacyjne.
2. Zasady działania terenowych i regulaminowych jednostek organizacyjnych oddziału określa zarząd oddziału.
3. Oddział może uzyskać osobowość prawną na podstawie wniosku oddziału na mocy uchwały Zarządu Głównego PZITS. Wniosek o wpis oraz wniosek o wykreślenie Oddziału z Krajowego Rejestru Sądowego składa Zarząd Główny PZITS.
4. Oddział może występować z wnioskiem o uzyskanie osobowości prawnej, gdy w okresie ostatnich dwóch lat jego roczny bilans finansowy był dodatni i uzyskał pozytywną ocenę oddziałowej komisji rewizyjnej.
5. Oddział, po uzyskaniu osobowości prawnej, może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczony jest do realizacji celów statutowych PZITS. Dochód ten podlega podziałowi na część bezpośrednio wykorzystywaną w oddziale i część przekazywaną do Zarządu Głównego na cele wspólnej działalności PZITS. Zasady tego podziału są ustalane corocznie uchwałą Zarządu Głównego w nawiązaniu do rocznego planu finansowego PZITS.
6. Oddział mający osobowość prawną prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
7. W przypadku, gdy działalność oddziału mającego osobowość prawną wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie przepisów prawa lub statutu PZITS, Zarząd Główny może podjąć uchwałę o powołaniu zarządu komisarycznego.
8. Warunki powoływania i funkcjonowania zarządu komisarycznego oraz likwidacji oddziału mającego osobowość prawną przeprowadza się zgodnie z Ustawą o Stowarzyszeniach.

§ 39

1. Najwyższą władzą oddziału jest walne zebranie członków oddziału lub zebranie delegatów, zwoływane gdy liczba członków zwyczajnych w oddziale przekracza 200, dalej zwane zebraniem oddziału.
2. Zebranie oddziału zwoływane przez zarząd oddziału może być zwyczajne, zwoływane po upływie kadencji o charakterze sprawozdawczo-wyborczym lub nadzwyczajne, zwoływane w czasie trwania kadencji. Zawiadomienie o zebraniu powinno zawierać dwa terminy rozpoczęcia tego zebrania w danym dniu.
3. W przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej, stanu wojennego lub stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w rozumieniu przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Walne Zebranie członków oddziału lub zebranie delegatów może zostać zwołane w innym terminie i odbyć się w trybie obiegowym, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość lub mieszanym, zatwierdzonym uchwałą zarządu oddziału.

§ 40

1. Władzami oddziału są:
1) zebranie oddziału,
2) zarząd oddziału,
3) komisja rewizyjna oddziału,
4) sąd koleżeński oddziału,
2. Władze oddziału działają na podstawie statutu i regulaminów zatwierdzonych przez Zarząd Główny.
3. Kadencja władz oddziału trwa 4 lata.

 

§ 41

Do kompetencji zebrania oddziału należy:
1) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności zarządu oddziału, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego oddziału,
2) udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi oddziału na wniosek komisji rewizyjnej.
3) wybór prezesa, członków zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego oddziału oraz wybór delegatów na Zebranie Delegatów PZITS. Kandydaci w wyborach na funkcje członków wymienionych organów, z wyjątkiem funkcji prezesa, którzy wyrazili pisemną zgodę na kandydowanie, mogą być nieobecni na zebraniu oddziału.
4) uchwalanie zasad działalności merytorycznej, finansowej i organizacyjnej oddziału.
5) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych do porządku dziennego przez zarząd oddziału i przez delegatów uczestniczących w zebraniu oddziału, a niepodlegających kompetencji władz naczelnych PZITS.

§ 42

1. Zebranie oddziału jest uprawnione do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie Zebrania lub przy obecności co najmniej jednej czwartej liczby osób uprawnionych w drugim terminie. Uchwały zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów. Liczbę delegatów obecnych przy podejmowaniu uchwał Zebrania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość ustala się na podstawie liczby delegatów biorących udział w głosowaniu.
2. Obrady prowadzone są zgodnie z regulaminem obrad uchwalonym przez zebranie oddziału uwzględniającym formę przeprowadzenia zebrania.

§ 43

1. W zebraniu delegatów oddziału z głosem decydującym udział biorą:
1) delegaci terenowych jednostek organizacyjnych oddziału, wybrani według zasad ustalonych przez zarząd oddziału,
2) członkowie honorowi PZITS,
3) członkowie ustępującego zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego oddziału, 2. W zebraniu oddziału, oprócz członków honorowych i zwyczajnych, mogą brać udział zaproszeni członkowie wspierający, lecz bez prawa udziału w głosowaniu.

§ 44

1. O terminie, miejscu i porządku obrad zebrania oddziału, zarząd oddziału zawiadamia członków lub delegatów co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
2. W razie zwołania i odbywania zebrania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej o jego terminie należy powiadomić delegatów elektronicznie wysyłając zawiadomienie zawierające termin, porządek obrad i jego regulamin oraz teksty uchwał co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia zebrania.

§ 45

1. Nadzwyczajne zebranie oddziału zwoływane jest na podstawie uchwały zarządu oddziału z własnej inicjatywy, na wniosek komisji rewizyjnej lub jednostek organizacyjnych oddziału, reprezentujących co najmniej jedną trzecią ogólnej liczby członków oddziału.
2. Nadzwyczajne zebranie oddziału zwołuje zarząd oddziału w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje ono tylko nad sprawami, z powodu których zostało zwołane.

§ 46

1. Zarząd oddziału jest najwyższą władzą w czasie między zebraniami oddziału. Za swoją działalność zarząd odpowiada przed zebraniem oddziału i zarządem Głównym.
2. Uzyskanie przez oddział osobowości prawnej nie zwalnia zarządu oddziału z obowiązku przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Zarządu Głównego.
3. Praca zarządu oddziału odbywa się na podstawie regulaminu opracowanego przez zarząd oddziału bez zbędnej zwłoki na początku swojej działalności.
4. Wejście w życie regulaminu pracy zarządu oddziału wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Główny. Zarząd Główny analizuje bez zbędnej zwłoki regulamin pracy zarządu oddziału.
5. Zarząd oddziału może w swojej pracy, w tym podczas głosowań, wykorzystywać łączność elektroniczną.

§ 47

W skład zarządu oddziału wchodzą:
1) prezes zarządu oddziału, wybrany przez uczestników zebrania oddziału w odrębnym głosowaniu,
2) członkowie wybrani w liczbie 5÷10,
3) przewodniczący terenowych jednostek organizacyjnych oddziału,
4) prezes zarządu oddziału poprzedniej kadencji,
5) w przypadku powstania wakatu na stanowisku członka zarządu, w skład zarządu przyjmowana jest automatycznie osoba z największą liczbą głosów uzyskanych podczas głosowania na zebraniu oddziału.

§ 48

Do kompetencji zarządu oddziału należy:
1) kierowanie działalnością oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i regulaminów oraz uchwałami władz naczelnych PZITS oraz zebrania oddziału, jak również reprezentowanie oddziału na zewnątrz,
2) zwoływanie zebrań oddziału, opracowywanie preliminarzy budżetowych i planów działalności merytorycznej oraz składanie sprawozdań ze swojej działalności,
3) przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających,
4) powoływanie i rozwiązywanie terenowych, a także regulaminowych jednostek organizacyjnych oraz ustalanie regulaminów ich działania, jak również udzielanie im niezbędnych środków i pomocy,
5) zarządzanie majątkiem administrowanym przez oddział,
6) zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych środków,
7) składanie wniosków do Zarządu Głównego o nadanie oddziałowi osobowości prawnej,
8) powoływanie i rozwiązywanie jednostek działalności gospodarczej oddziału, po uzyskaniu akceptacji Zarządu Głównego,
9) współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami i organizacjami,
10) wnioskowanie do Zarządu Głównego o nadanie godności członka honorowego, godności zasłużonego seniora, odznak honorowych oraz odznak i odznaczeń państwowych,
11) ustalanie zasad dotyczących wyboru delegatów na zebranie oddziału,
12) występowanie do władz państwowych i samorządowych w sprawach związanych z działalnością oddziału oraz obrona żywotnych interesów własnych członków,
13) do prowadzenia spraw oddział może zatrudnić pracowników.

§ 49

1. W skład prezydium zarządu oddziału wchodzą: prezes oraz członkowie wybrani przez zarząd oddziału: dwóch wiceprezesów, sekretarz oraz skarbnik. Przy liczbie członków większej od 5 możliwy jest wybór zastępców sekretarza i skarbnika oraz członków prezydium.
2. W przypadku powstania wakatu na stanowisku prezesa lub wiceprezesa bez zbędnej zwłoki zwołuje się zebranie oddziału.
3. Prezydium kieruje działalnością oddziału w czasie pomiędzy posiedzeniami zarządu i składa zarządowi oddziału okresowe sprawozdania ze swej działalności.
4. Sekretarz może być zatrudniony w oddziale.
5. Zakres obowiązków sekretarza określa regulamin ustalony przez zarząd oddziału.
6. W przypadku powstania wakatu na stanowisku członka prezydium, w skład prezydium przyjmowana jest automatycznie osoba z największą liczbą głosów uzyskanych podczas wyboru prezydium przez zarząd oddziału.

§ 50

1. Posiedzenia zarządu oddziału odbywają się co najmniej dwukrotnie w roku. Posiedzenia mogą odbywać się przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny.
2. Posiedzenia prezydium odbywają się zgodnie z potrzebami. Posiedzenia mogą odbywać się przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez zarząd oddziału.
3. Posiedzenie prezydium zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes.
4. Do ważności uchwał zarządu oddziału i jego prezydium niezbędna jest obecność co najmniej połowy liczby członków, w tym prezesa lub wiceprezesa, a uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.

§ 51

1. Organem kontrolnym oddziału jest komisja rewizyjna, wybierana przez zebranie oddziału w liczbie 3÷5 członków. Komisja ze swego grona wybiera przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
2. Do zadań komisji rewizyjnej należy:
1) kontrola całokształtu działalności oddziału, a także jednostek terenowych i regulaminowych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej i merytorycznej, dokonywana co najmniej raz do roku,
2) składanie na zebraniu oddziału oceny działalności merytorycznej, organizacyjnej i finansowej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla zarządu oddziału,
3) składanie do zarządu oddziału wniosków wynikających z kontroli, a w sprawach niepodlegających zarządowi do Głównej Komisji Rewizyjnej,
4) występowanie do zarządu oddziału o zwołanie nadzwyczajnego zebrania w przypadku niewywiązywania się zarządu oddziału ze swoich obowiązków.
3. Przedstawiciel komisji rewizyjnej może brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach zarządu oddziału i prezydium.

§ 52

Sąd koleżeński oddziału składa się z 3÷5 członków wybranych przez zebranie oddziału. Sąd ze swego grona wybiera przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

§ 53

Sąd koleżeński oddziału rozstrzyga sprawy dotyczące naruszania przez członków oddziału postanowień statutu, regulaminów i zasad etyki.

§ 54

Od orzeczenia sądu koleżeńskiego oddziału przysługuje prawo odwołania do głównego sądu Koleżeńskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnej decyzji wraz z uzasadnieniem.
Z pisemnym wnioskiem o przesłanie decyzji wraz z uzasadnieniem należy wystąpić w terminie 14 dni od dnia jej wydania.

§ 55

1. Zakres działania oddziałowej komisji rewizyjnej i oddziałowego sądu koleżeńskiego określają odpowiednie regulaminy uchwalone przez Zarząd Główny.
2. Uchwały komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności przewodniczącego lub zastępcy oraz co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.

§ 56

Oddziałowa komisja rewizyjna i oddziałowy sąd koleżeński w czasie trwania kadencji mogą uzupełnić swój skład, w liczbie nieprzekraczającej jednej piątej składu osobowego, spośród osób
kandydujących do władz na zebraniach oddziału, które uzyskały odpowiednio największą liczbę głosów.

§ 57

1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi PZITS są koła powoływane przez zarząd oddziału z inicjatywy przynajmniej 6 członków do bezpośredniej realizacji celów i zadań statutowych PZITS.
2. Jeżeli koła, o których mowa w ust. 1 funkcjonują poza siedzibą oddziału PZITS i jest ich co najmniej dwa, może być utworzona terenowa delegatura oddziału.
3. Strukturę organizacyjną oraz regulamin działania delegatury, koła i innych jednostek oddziałowych określa zarząd oddziału we własnym zakresie, zgodnie z wymogami statutu.

ROZDZIAŁ VI
REPREZENTOWANIE PZITS
§ 58

1. PZITS reprezentowane jest na zewnątrz przez Zarząd Główny.
2. Zarząd Główny może upoważnić: prezesa lub wiceprezesów oraz sekretarza lub innych członków Zarządu Głównego do spełniania reprezentacji, o której jest mowa w ust. 1, a w sprawach finansowo-gospodarczych, dodatkowo członka Zarządu Głównego pełniącego funkcję skarbnika.

§ 59

1. Oddział reprezentowany jest na zewnątrz przez zarząd oddziału.
2. Zarząd oddziału upoważnia osoby do reprezentowania oddziału na zewnątrz.

 

ROZDZIAŁ VII
MAJĄTEK I FUNDUSZE PZITS
§ 60

Majątek PZITS powstaje z:
1) składek członkowskich, których wysokość ustala Zarząd Główny,
2) dochodów z działalności gospodarczej, wpływów z fundacji i spółek oraz innych jednostek organizacyjnych, których uczestnikiem jest PZITS,
3) dochodów z ruchomości i nieruchomości będących w posiadaniu i użytkowaniu przez PZITS,
4) darowizn, dotacji i zapisów.

§ 61

Majątek PZITS składa się z wszelkich nieruchomości i ruchomości oraz funduszów będących w dyspozycji Zarządu Głównego i oddziałów.

§ 62

Dla realizacji celów statutowych PZITS może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 63

1. Majątkiem PZITS dysponuje Zarząd Główny, który może w tym zakresie udzielać pełnomocnictw oddziałom.
2. Nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości i majątku trwałego wymaga uchwały Zarządu Głównego PZITS, w ramach zasad ustalonych przez Zebranie Delegatów.
3. Zobowiązania majątkowe mogą być zaciągane przez upoważnione osoby wymienione w § 58. Do ważności zobowiązania wymagane są trzy podpisy: prezesa lub jednego z upoważnionych wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
4. Do ważności pism dotyczących praw i zobowiązań majątkowych wymagane są trzy podpisy: prezesa, sekretarza i skarbnika. Prezes i skarbnik mogą być zastąpieni przez swoich zastępców.
5. Oddziały mogą zaciągać zobowiązania majątkowe w ramach będących do ich dyspozycji środków finansowych na podstawie pisemnej uchwały zarządu oddziału. Do ważności zobowiązania wymagane są dwa podpisy: prezesa oddziału lub jednego z upoważnionych wiceprezesów i skarbnika oddziału.

ROZDZIAŁ VIII
ZMIANY STATUTU l ROZWIĄZANIE PZITS
§ 64

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Zebranie Delegatów większością dwóch trzecich głosów uprawnionych delegatów, obecnych na zebraniu.
2. Wnioski w sprawie zmiany statutu powinny być zgłaszane do Zarządu Głównego co najmniej na 5 miesięcy przed Zebraniem Delegatów.
3. Sprawę zmiany statutu zgłasza Zarząd Główny i umieszcza w porządku obrad Zebrania Delegatów. Projektowane zmiany powinny być podane do wiadomości delegatów co najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania.

§ 65

1. Uchwałę o rozwiązaniu PZITS podejmuje Zebranie Delegatów większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby delegatów uprawnionych do głosowania.
2. Majątek PZITS po uregulowaniu zobowiązań, zostanie przekazany na cele określone uchwałą Zebrania Delegatów.

§ 66

Likwidacja PZITS następuje na podstawie ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach”.

§ 67

Statut wchodzi w życie po uchwaleniu przez Zebranie Delegatów z dniem jego zarejestrowania w Sądzie Okręgowym w Warszawie.