O PZITS

Misją Zrzeszenia jest praca na rzecz społeczeństwa poprzez rozwój inżynierii sanitarnej i inżynierii środowiska służących ochronie zdrowia i środowiska przyrodniczego.

Celem Zrzeszenia jest rozwijanie techniki i myśli technicznej, szerzenie wiedzy i postępu technicznego w dziedzinach objętych zakresem działania Stowarzyszenia, integracja środowiska, podnoszenie i weryfikacja kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia i innych osób w specjalnościach Stowarzyszenia oraz stała troska o przestrzeganie zasad etyki zawodowej swoich członków.

 

Rozwój
Dążymy do ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych naszych Członków oraz wzmocnienia ich profesjonalizmu przy zachowaniu najwyższych standardów etycznych.

Zaangażowanie
Działamy aktywnie na rzecz tworzenia prawodawstwa umożliwiającego zachowanie zdrowego i komfortowego środowiska zewnętrznego i w budynkach, przy wykorzystaniu najnowszych technologii oraz wyników badań naukowych.

Współpraca
Dążymy do współdziałania ze wszystkimi osobami i organizacjami podzielającymi naszą misję.

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych jest kontynuatorem tradycji wielu pokoleń inżynierów i techników skupionych początkowo w powstałym w 1919 roku Zrzeszeniu Gazowników Polskich. Od tego czasu organizacja obejmowała swym zasięgiem coraz szersze grono specjalistów branży sanitarnej przechodząc liczne przeobrażenia i przyjmując kolejno nazwy: od 1922 roku – Zrzeszenie Gazowników, Wodociągów i Techników Sanitarnych, od 1952 roku – Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Sanitarnych, Ogrzewnictwa, Gazownictwa i Terenów Zielonych, od 1957 roku – Polskie Zrzeszenie Inżynierów Inżynierów i Techników Sanitarnych.

Jest to niezależna i dobrowolna organizacja naukowo-techniczna, skupiająca osoby fizyczne i prawne, zainteresowane działalnością zawodową i społeczną w dziedzinach: gazownictwa, wodociągów i kanalizacji, technologii wody i ścieków, ogrzewnictwa, ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji, oczyszczania miast i osiedli oraz gospodarki odpadami, balneotechniki, pralnictwa, techniki sanitarnej wsi, ochrony wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi, urbanistyki podziemnej i dziedzin pokrewnych.

Stowarzyszenie jest organizacja pozarządową, ma charakter proekologiczny i w swojej działalności kładzie szczególny nacisk na rozwój i propagowanie metod i urządzeń inżynierii sanitarnej i inżynierii środowiska, służących ochronie środowiska naturalnego.

Symbolami Stowarzyszenia są sztandar i odznaka organizacyjna. Jego działalność statutowa opiera się na pracy społecznej członków.

Osoby i organizacje szczególne zasłużone dla PZITS uhonorowane są poprzez nadanie złotej bądź srebrnej odznaki, a także medali i dyplomów.

Terenem działalności PZITS jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz naczelnych jest miasto stołeczne Warszawa. Stowarzyszenie jest wpisane do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń i posiada osobowość prawną.

O wysokiej randze Stowarzyszenia, a także uznaniu jego fachowości i wpływu na rozwój nauki i techniki świadczy przynależność do organizacji, stowarzyszeń i związków stowarzyszeń naukowo-technicznych, krajowych i międzynarodowych.

 

Cele Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie techniki i myśli technicznej, szerzenie wiedzy i postępu technicznego, podnoszenie kwalifikacji zawodowych swych członków i innych osób, stała troska o przestrzeganie zasad etyki zawodowej.

Stowarzyszenie cele realizuje poprzez:

 1. Organizowanie kongresów, zjazdów, konferencji, sympozjów, seminariów, wystaw, odczytów oraz wyjazdów studialnych i szkoleniowych.
 2. Prowadzenie działalności szkoleniowej oraz wydawniczej, w tym wydawanie czasopism naukowo-technicznych.
 3. Opiekę nad podnoszeniem kwalifikacji zawodowych swoich członków.
 4. Opracowywanie raportów o stanie i perspektywach rozwojowych branży sanitarnej.
 5. Współdziałanie z właściwymi organami w nadawaniu uprawnień zawodowych: budowlanych i energetycznych.
 6. Nadawanie swoim członkom tytułu rzeczoznawcy.
 7. Prowadzenie informacji naukowo-technicznej i patentowej.
 8. Przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia techniczne i organizacyjne.
 9. Prowadzenie samopomocy koleżeńskiej.
 10. Prowadzenie współpracy z zagranicznymi organizacjami branżowymi.

Władze Stowarzyszenia

Naczelnymi władzami Stowarzyszenia są:

 1. Zebranie Delegatów
 2. Zarząd Główny
 3. Główna Komisja Rewizyjna
 4. Główny Sąd Koleżeński

Kadencja władz trwa 4 lata.

W skład Zarządu Głównego wchodzą:

 • Prezes
 • Członkowie wybierani przez Zebranie Delegatów w liczbie 12 -15
 • Prezesi Oddziałów Stowarzyszenia
 • Sekretarz Generalny
 • Prezes Stowarzyszenia poprzedniej kadencji

Członkami Stowarzyszenia mogą być:

 • zwyczajni
 • honorowi
 • wspierający
 • korespondenci