Wiadomości

Zapraszamy:

21 październik godz. 11.00 webinar: Rozwiązania Radpol w zakresie kompletnego systemu rur preizolowanych z barierą dyfuzyjną oraz rur preizolowanych do budowy napowietrznych sieci ciepłowniczych UV-Protect Color

Poruszana tematyka:

 • W zakresie systemu z barierą dyfuzyjną: informacje o korzyściach płynących ze stosowania bariery dyfuzyjnej, zalety rozwiązania oferowanego przez Radpol, program produkcji Radpol oraz zasady projektowania systemów z barierą dyfuzyjną, efekty ekonomiczne stosowania bariery na bazie wybranych inwestycji
 • W zakresie systemu UV-Protect Color: informacje o korzyściach płynących ze stosowania UV-Protect w miejsce dotychczasowych rozwiązań, zalety rozwiązania oferowanego przez Radpol systemu UV-Protect Color, program produkcji Radpol oraz ogólne zasady projektowania

 

22 październik godz.11.00 webinar: Systemy wentylacji mechanicznej i pożarowej w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, garażach.
Poruszana tematyka:

 • Nietypowe rozwiązania klap przeciwpożarowych. Zmiany w przepisach, podstawy prawne, energooszczędność.
 • Prezentacja rozwiązań firmy AERECO

Zapraszamy do zapisów: http://www.pzits.com.pl/index.php/szkolenia-seminaryjne

 

/ Oddziały, Wydarzenia

Uwaga – Targi POLECO i konferencja są przełożone na 2021 rok

 

VII Konferencja Ochrona środowiska w praktyce w świetle aktualnych przepisów prawnych

 • Ocena oddziaływań na środowisko dla przedsięwzięć związanych z eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów (unieszkodliwianie, odzysk), dr inż. Teresa Kubiak
 • Przeciwdziałanie poważnym awariom z uwzględnieniem substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO), fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazy) i REACH oraz opłaty za korzystanie ze środowiska – spojrzenie praktyka, mgr inż. Barbara Horodecka-Kurzawa

Więcej informacji: https://poleco.pl/pl/aktualnosci//ochrona-srodowiska-w-praktyce-w-swietle-aktualnych-przepisow-prawnych

/ GSGO, Sekcja Główna, Wydarzenia

Będzie to prezentacja i szkolenie związane z omówieniem najnowszych trendów rozwojowych w zastosowaniu systemów rurowych, kształtek z polietylenu oraz zalet stosowania kształtek z PE100RC.

Prezentacja przygotowana przez pana Pierpaolo Frassine – długoletniego członka Europejskich Komisji Standaryzacyjnych, współautora kilkunastu Norm z zakresu tworzyw sztucznych, związanego w latach 1995-2011 z firmą Plasson a obecnie z firmą Plastitalia. (Dyrektor ds. Badań i Rozwoju).

Koordynatorem i przedstawicielem firmy Plastitalia po stronie polskiej będzie pan Krzysztof Cichos pełnomocnik ds. technicznych firmy Willi.

Jednym z głównych założeń spotkania będzie pokazanie możliwych kierunków rozwoju, narzuconych przez problemy powstałe w bieżącej eksploatacji rurociągów wodnych.

 

Tematyka szczegółowa:

 • Polietylen (jako materiał), zalety i charakterystyka, wysokoefektywne kształtki
 • Polietylenowe systemy rurowe oraz charakterystyka komponentów
 • Analiza dokumentów komercyjnych i technicznych
 • Technologia łączenia, zgrzewanie elektrooporowe vs. zgrzewanie doczołowe
 • Kontrola jakości i certyfikacja produktów
 • Stosowanie kształtek PE w budowie i eksploatacji rurociągów
 • Techniczne i ekonomiczne aspekty użycia kształtek z materiału PE100RC
 • Sytuacja prawna i akty normalizacyjne dotyczące kształtek PE
 • Metody weryfikacji jakości wyrobów i polityka jakości producentów kształtek
 • Zastosowanie kształtek w rurociągach: ich wpływ na warunki pracy i zmiany warunków hydraulicznych
 • Wpływ na środowisko. Jakie zmiany w perspektywie i wnioski.
 • Prezentacja firmy PLASTITALIA

Więcej informacji: http://www.pzits.com.pl/index.php/aktualnosci/356-systemy-rurowe-webinar

/ Oddziały, Wydarzenia

DO CZŁONKÓW PZITS. SŁOWO NA ZAKOŃCZENIE KADENCJI

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!

Dobiegła końca kadencja 2016-2020 Zarządu Głównego PZITS obejmująca działalność organów Zrzeszenia od 21.10.2016 do 13.11.2020. Kadencja, która przypadła w szczególnym czasie, rocznicy 100- lecia powstania i działalności PZITS (1919-2019).

Jubileusz 100-lecia PZITS był okazją do refleksji nad przeszłością i do dokonania podsumowania dotychczasowej działalności.

Zwykle historia najnowsza najsilniej jest zapisana w pamięci tych, którzy ją tworzyli. Następne rozdziały naszej działalności dopisze życie. Niechaj one będą takie by słowa Stanisława Staszica: „Być narodowi użytecznym” stały się faktem.

Ta szczególna rocznica skłania do refleksji i podsumowania dokonań naszego Stowarzyszenia. Jubileuszowe wydawnictwo – Monografia – przypomina minione 100 lat i obrazuje osiągnięcia poszczególnych branż w naszym kraju.

Stanęliśmy wszyscy w 100 rocznicę istnienia zorganizowanej myśli techniki sanitarnej na Zjeździe Jubileuszowym, by dokonać przeglądu dotychczasowych wspólnych wysiłków, by skonfrontować wypracowaną przez nas problematykę z aktualnymi wymogami życia i w imieniu zorganizowanego świata polskiej techniki sanitarnej nakreślić dalszy rozwój PZITS w służbie społeczeństwa.

Z okazji Jubileuszu przekazuję wyrazy szacunku Koleżankom i Kolegom, którzy z pełnym oddaniem, nie szczędząc sił i czasu dla pracy społecznej na rzecz rozwoju inżynierii sanitarnej i swojego środowiska zawodowego, wnieśli swój wkład w 100-letni dorobek PZITS. Życzę, aby przynależność do PZITS nobilitowała zawodowo, a praca społeczna w naszym Stowarzyszeniu w dalszym ciągu stanowiła źródło satysfakcji i zadowolenia.

Treści zawarte w sprawozdaniu ukazują różnorodne kierunki działalności w okresie kadencji – czy sprostaliśmy oczekiwaniom członków PZITS? Czy wywiązaliśmy się ze zobowiązań, które przyjęliśmy na początku i w trakcie kadencji podejmując się różnorodnych funkcji i zadań w Zarządzie, Prezydium, Sekcjach, Komisjach, Oddziałach? Podczas posiedzeń Zarządu Głównego jego uczestnicy oraz w corocznych sprawozdaniach dokonywali bieżącej oceny naszej działalności. Jednak to gremium Delegatów dokona wnikliwej oceny pracy organów statutowych Zarządu Głównego w latach 2016-2020.

Koniec Kadencji jest okazją do złożenia podziękowań. W imieniu Zarządu Głównego kieruję serdeczne podziękowania do wszystkich za współpracę przychylność i merytoryczne wsparcie w okresie całej kadencji. Serdeczne podziękowania kieruję do szanownych Członków Kapituły Medalu im. Prof. Zygmunta Rudolfa za zaszczyt 8-mio letniej współpracy, a wszystkim Laureatom Medalu z tego okresu jeszcze raz gratuluję tego prestiżowego Wyróżnienia. Oddzielne podziękowania kieruję do szanownych Członków Honorowych PZITS.

We wdzięcznej pamięci zachowujemy zmarłych kol. kol. w 2017 członka Honorowego, Jerzego Drążkiewicza, wieloletniego Prezesa O/łódzkiego, w 2018 Norberta Bobkiewicza z O/olsztyńskiego członka Zarządu Głównego i członka Głównej Komisji Kwalifikacyjnej, oraz członka Honorowego Bolesława Jurkiewicza długoletniego Sekretarza ZO w Katowicach, w 2019 członka Honorowego Jerzego Adamskiego byłego Prezesa O/w Kielcach, a także członka Honorowego Zbigniewa Janotę, byłego Prezesa O/ katowickiego. Wszyscy Oni byli zaangażowani w realizację zadań, naszych wspólnych spraw, darzeni przez nas szacunkiem i sympatią.

Nowy Zarząd Główny wierzę, że zapewni rozwój naszego Stowarzyszenia, a także zadba o wartości i dziedzictwo, które pozostawili Ci co odeszli od nas na zawsze.

Ustępujący Zarząd Główny przekazuje władzom nowej kadencji uporządkowane sprawy formalno-prawne i organizacyjne Stowarzyszenia, oraz stan środków finansowych pozwalający kontynuować działalność.

Czas nieubłaganie podąża w przyszłość, jednak obok realizacji w pierwszej kolejności nowych wyzwań, musimy kontynuować nasz rozwój oraz pamiętać o wartościach i dziedzictwie, które pozostawili Ci co odeszli od nas na zawsze.

W związku z nadzwyczajnymi okolicznościami wywołanymi epidemią koronawirusa tegoroczne XXVIII Zebranie Delegatów odbędzie się w dwóch etapach:
– Etap I Zebranie Sprawozdawcze w okresie od 22 do 26 października 2020 roku przeprowadzone w formie głosowanie Delegatów przez internat,
– Etap II Zebranie Wyborcze w formie bezpośredniej 13 listopada 2020 roku w Warszawie.

Krystyna Korniak-Figa
Prezes PZITS

Kraków 22.10.2020 r
Warszawa 13.11.2020 r

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

W dniu 28 września 2020 roku w hotelu Radisson Collection w Warszawie odbyło się coroczne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Izba zrzesza 509 przedsiębiorstw wodociągowych – są to głównie większe firmy wodociągowe. Ze względu na pandemię w zgromadzeniu uczestniczyło około 50 przedstawicieli przedsiębiorstw, co było dużo mniejszą liczbą w porównaniu do lat wcześniejszych. Porządek obrad obejmował 20 punktów. Najważniejsze z nich stanowiące pierwszą cześć obrad obejmowały „Sprawozdanie z działalności Rady Izby za 2019 rok”, przedstawione przez Przewodniczącego Rady Pana Tadeusza Rzepeckiego oraz „Sprawozdanie z działalności Prezesa Izby za 2019 rok” złożone przez Prezesa Izby Panią Dorotę Jakuta. Sprawozdania te wraz ze sprawozdaniem finansowym zostały zatwierdzone przez członków Izby.

zebranie Obrady Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” w warunkach zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestników Zgromadzenia, 28 września 2020 r.

Druga część obrad dotyczyła planu działania Izby w 2020 roku, które po ich przedstawieniu zebranym zostały zatwierdzone przez obecnych przedstawicieli członków Izby. W sprawozdaniach i planach dużo miejsca poświęcono skutkom pandemii na aktywność merytoryczną Izby i wpływu na jej sytuację finansową. Izba została zmuszona do ograniczenia wielu inicjatyw, np. szkoleń, czy organizacji targów, co wpłynęło w istotny sposób na przychody Izby. W chwili obecnej płynność finansowa Izby nie jest zagrożona ze względu na posiadane środki finansowe z lat wcześniejszych. Interesującym punktem obrad była informacja nt. przebiegu prac na projektem Strategii Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” na lata 2020-2030.

Obrady odbywały się przy pełnym zachowaniu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wszystkich uczestników Zgromadzenia.
PZITS jest członkiem Izby. Podczas Walnego Zebrania Członków Izby Zrzeszenie reprezentował wiceprezes Zarządu Głównego kol. Jan Pawełek.

 

Miło nam poinformować, że Porozumienie Branżowe Na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE) jest, obok GLOBEnergia.pl, jednym ze współorganizatorów III edycji Kongresu Trendy Energetyczne 2020. Kongres jest dziś wiodącym wydarzeniem branży energetycznej, w szczególności sektora OZE. Zachęcamy wszystkich do udziału i do spotkania z przedstawicielami POBE.

 

Kongres odbędzie się w dniach 27-29 października 2020 r. Z racji obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa oraz w trosce o zdrowie uczestników, wydarzenie jest organizowane w formule online, zapewniając nowoczesny streaming oraz atrakcyjny format telewizyjny.

 

Podczas tegorocznej edycji eksperci sektora energetycznego będą dyskutować na temat bieżących wyzwań stojących przed transformacją energetyczną w Polsce, w dobie zaostrzającej się polityki klimatycznej. Prelegenci wskażą najważniejsze trendy w energetyce, które mają realne przełożenie na otaczającą nas rzeczywistość. Wśród omawianych zagadnień będzie przyszłość technologii wodorowej, fotowoltaika a rozwój sieci elektroenergetycznych, elektryfikacja a ciepłownictwo, offshore i onshore – polski pomysł na wiatr, ceny energii, postępy w walce ze smogiem czy technologie vehicle-to-grid.

 

Podczas Kongresu zostaną także omówione zagadnienia bliskie działalności POBE, jak efektywność energetyczna oraz transformacja budynków. Zostaną podsumowane efekty programów jak Czyste Powietrze czy omówione regulacje związane z projektami domów jednorodzinnych – co się zmieni od 1 stycznia 2021? Omówione zostaną też wady i zalety nowej polskiej polityki energetycznej – czy polskie sieci energetyczne są gotowe na milion prosumentów? Zastanowimy się także wspólnie, jak w praktyce funkcjonuje ochrona przeciwpożarowa instalacji PV.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu, które jest dziś miejscem spotkań praktyków i czołowych ekspertów sektora energii. Szczegółowy plan wydarzenia jest dostępny na stronie wydarzenia – TrendyEnergetyczne.pl. Nowa formuła, nowe tematy, nowi goście – zapraszamy do udziału w Kongresie!

 

27 października 2020 – główne obrady

28-29 października 2020 – seria webinariów z ekspertami

 

Rejestracja trwa! Formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.trendyenergetyczne.pl 

/ POBE, Wydarzenia

Zaproszenie dla wszystkich osób zainteresowanych tematem!

Webinar na temat awarii, z uwzględnieniem zarządzania ryzykiem oraz podjętych działań przez firmy UPONOR i WOFIL, odbędzie się dnia 6 października br. o godz. 11.00

Podczas spotkania przedstawiciel firmy WOFIL, pan Robert Muszański przedstawi uwarunkowania związane z wprowadzonym ozonowaniem ścieków.

Organizatorem szkolenia jest Oddział Katowicki PZITS. Osoby zainteresowane wzięciem udziału  za pomocą łączy internetowych prosimy o kontakt z z sekretariatem Oddziału; tel. 501-810-149, email.:pzits@pzits.com.plwww.facebook.com/pzitskatowice/https://www.linkedin.com/company/pzits-o-katowice.

/ Oddziały, Wydarzenia

Informujemy o ustaleniu nowego terminu i miejsca 23 edycji hydrogeologiczno-hydrotechnicznej Konferencji Naukowo-Technicznej (tj. 25-26.03.2021 r., Częstochowa), umożliwiających przeprowadzenie konferencji pomimo trudności związanych z koronawirusem, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności.

Zapraszamy gorąco Państwa do odwiedzenia zaktualizowanej strony internetowej konferencji: www.knt.czest.pl, jak również przesyłania zgłoszeń referatów, posterów i artykułów. Chcielibyśmy także przypomnieć o Konkursie Młodego Hydrogeologa.

Zapraszamy!

/ Oddziały, Wydarzenia

Zapraszamy do zapoznania się z raportem Głównej Komisji Legislacyjnej z września 2020 r. W raporcie m.in.: odnośniki do dyrektyw UE, krajowych ustaw i rozporządzeń oraz norm opublikowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny.

/ GKL

Posiedzenie Zarządu Głównego PZITS w dniu 18 września 2020 roku

Posiedzenie odbyło się w formie wideokonferencji, którą przygotowała i współprowadziła wiceprezes PZITS kol. Anna Bogdan. Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa otworzyła posiedzenie i zaproponowała jego porządek.

Informacje o przygotowaniach do Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego przedstawiła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa oraz Sekretarz Generalny kol. Andrzej Pieniążek. Sprawozdanie opisowe z kadencji 2016-2020 podzielone zostało na dwie części. Pierwsza dotyczy Zarządu Głównego i jego organów. Druga część to sprawozdania z Oddziałów.

Zaakceptowano następujące dokumenty na Zebranie Delegatów:
– Regulamin Zebrania
– Porządek Zebrania Sprawozdawczego
– Porządek Zebrania Wyborczego
– Zaproszenie dla Delegatów na Zebranie
– Kartę do głosowania

Przewodniczący Komisji Statutowej wiceprezes kol. Jan Pawełek przedstawił proponowane zmiany do Statutu PZITS. Uczestnicy posiedzenia zgłaszali również swoje poprawki. Zgłoszone poprawki zostały zaakceptowane przez uczestników posiedzenia.
Następnie zatwierdzono uchwałę nr 39/ZG/2020 w sprawie przyznania Honorowych Odznak PZITS
Uchwała została zamieszczona na stronie internetowej Zarządu Głównego.
Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Generalny.

/ Posiedzenia, posiedzenie zarządu

SMAY uzyskał pierwszy w Polsce KOT (Krajową Ocenę Techniczną) na baterie klap do wentylacji pożarowej! Bateria klap do wentylacji pożarowej KWP-P, odporność 120 minut zachowana zarówno w przegrodzie budowlanej, jak i na kanale oddymiającym przy zabudowie klap do 10 m2.

 • Możliwość zamontowania aż 16 klap w baterii o powierzchni do 10 m2.
 • Konstrukcja w całości zachowuje odporność ogniową EI 120 S – zarówno w przegrodzie budowlanej, jak i w szachcie wentylacyjnym.
 • Klapy w baterii mogą być stosowane z pionową i/lub poziomą osią obrotu z siłownikami skierowanymi w dowolną stronę.

Firma SMAY zrealizowała instalacje oddymiania, które zostało zapewnione, poprzez klapy oddymiające/wentylacyjne, które były wbudowane w pasmo świetlne w hali produkcyjnej firmy Honasco. W inwestycji zastosowano optymalne doświetlenie obiektów wielkokubatorowych: 𝐩𝐚𝐬𝐦𝐚 𝐬́𝐰𝐢𝐞𝐭𝐥𝐧𝐞, 𝐬́𝐰𝐢𝐞𝐭𝐥𝐢𝐤𝐢 – 𝐒𝐊𝐘𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓. Pasma świetlne pozwalają na znaczne oszczędności w zużyciu energii przeznaczonej na sztuczne oświetlenie wnętrza obiektu.

 • SRD (Skylight Roof Device) – świetlik dachowy pojedynczy.
 • SHD (Skylight Hatch Device) – świetlik punktowy z funkcją wyłazu.
 • SED (Skylight Elongate Device) – pasmo świetlne.

Firma SMAY  finalizuje pracę instalacyjne w kompleksie Mennica Legacy Tower w Warszawie. W wieżowcu zastosowano system napowietrzania Safety Way, którego zadaniem jest różnicowanie ciśnień w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. W podziemnych garażach zastosowano system Safety Car Park oraz zamontowano wentylatory strumieniowe SCF.

Wszystkie działania zapewnią wolne od dymu drogi ewakuacyjne na wypadek pożaru.

/ GSCOWIA, Sekcja Główna
Zarządzeniem nr 14 Ministra Rozwoju z dnia 7 sierpnia 2020 r. w powołano „Zespół do spraw efektywności i transformacji energetycznej budynków”, w którym PZITS ma swojego przedstawiciela.
Całemu Zespołowi życzymy dobrych pomysłów i czekamy na nowe rozwiązania.
/ GSCOWIA, Sekcja Główna

The European Gas Research Group is a non-profit association, established in 1961 to promote collaborative research between European gas industry companies. Today the association counts 33 members from 15 countries, for whom it provides a forum for discussion, technological exchange and information dissemination. The GERG R&D projects focus on five strategic areas: hydrogen, biomethane, methane emissions, LNG, and infrastructure & end-use. The projects are initiated by the members or answer a demand from the European Commission.
More information on www.gerg.eu.

Placement objectives and role:
• Assist with the project management activities of a European project on hydrogen and natural gas blending technology
• Attendance at Working Groups and other meetings to gain overview of GERG work-programme
• Attendance of ad-hoc meetings, for the most part in Brussels, both technical and policy related and reporting back to the Secretariat and GERG membership
• Administration and update of GERG communications including website, internal interfaces with members, with the objective of improving the visibility of GERG as an Association
• Preparation of meetings, communications, and reports as discussed with the Secretary

More information

/ GSG, Sekcja Główna

Zapraszamy do lektury bardzo dobrych wytycznych opracowanych przez REHVA

https://www.rehva.eu/activities/covid-19-guidance

/ REHVA

Posiedzenie odbyło się w formie wideokonferencji, którą przygotowała i współprowadziła wiceprezes PZITS kol. Anna Bogdan.

Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa otworzyła posiedzenie i zaproponowała jego porządek.
Informacje o przygotowaniach do Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego przedstawiła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak- Figa. Wszystkie informacje zostaną przekazane e-mailowo członkom Zarządu Głównego.
Przewodniczący Komisji Statutowej wiceprezes kol. Jan Pawełek przedstawił harmonogram pracy komisji. Poinformował, że wpłynęło 28 propozycji zmian Statutu, które komisja będzie wdrażała.
Następnie zatwierdzono uchwały:

 • Nr 36/ZG/2020 dotyczącą zatwierdzenia budżetu Zarządu Głównego na 2020 rok,
 • Nr 37/ZG/2020 dotyczącą zatwierdzenia uchwał Prezydium podjętych na posiedzeniach Prezydium w dniach 10 kwietnia i 18 maja 2020 roku.

Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Generalny.

/ Posiedzenia, Zarząd Główny

Akademia Lindab w ramach nowej formuły szkoleń zaprasza do udziału w praktycznych webinariach prowadzonych przez ekspertów Lindab. Webinaria podzielone będą na dwa bloki merytoryczne:
· wentylacyjno-klimatyzacyjny,
· dachowo-elewacyjny.
W ramach szkoleń odbędzie się łącznie 7 tematycznych webinariów. Udział w szkoleniach jest bezpłatny, a uczestnicy szkoleń otrzymają imienne certyfikaty, potwierdzające udział w szkoleniu.

Szczegółowy zakres tematyczny webinariów oraz formularze rejestracji na poszczególne szkolenia znajdują się na stronie Akademii Lindab www.szkolenia-lindab.pl/webinaria
Liczba miejsc ograniczona – nie czekaj i zapisz się już dziś!

Kontakt w sprawie szkoleń:
tel.: 781 810 247 I 22 250 50 53
e-mail: info@szkolenia-lindab.pl

/ GSCOWIA, Sekcja Główna, Wydarzenia

Posiedzenie odbyło się w formie telekonferencji, którą przygotowała i prowadziła wiceprezes PZITS kol. Anna Bogdan.

Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa otworzyła posiedzenie i zaproponowała jego porządek.

W trakcie obrad omawiano:

 • Opracowanie Zespołu d.s. Analizy Finansowej PZITS etap II. Podjęto w tej sprawie uchwałę nr 76/PZG/20.
 • Projekt budżetu PZITS na 2020r. Przyjęto go podejmując uchwalę nr 77/PZG/20.

Obie uchwały będą zamieszczone na stronie internetowej Zarządu Głównego.

 • Przygotowania do Zebrania Delegatów w 2020r. W związku z aktualną i przewidywaną sytuacją epidemiologiczną, Prezydium proponuje Zarządowi Glównemu, przeprowadzenie Zebrania Delegatów w dwóch etapach.

ETAP I- Zebranie Sprawozdawcze, przeprowadzone w formie głosowania delegatów przez Internet w ciągu trzech dni tj. od 22 do 24 października 2020. Będzie głównie dotyczyło przyjęcia sprawozdań organów Zarządu Głównego i podjęciu uchwał, w tym o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

ETAP II- Zebranie Wyborcze, przeprowadzone w formie stacjonarnej jednodniowe w Warszawie, poświęcone wyborom Prezesa i innych statutowych organów ZG. Termin 14 grudnia 2020r.

W związku z w/w propozycją rezygnuje się z organizacji Zebrania Delegatów w Hotelu Rudnik w Grudziądzu. Ustalono także, że materiały zjazdowe będą przesłane delegatom przez Internet.

Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Generalny, w tym również o podjętych w sposób zdalny przez Prezydium uchwał o numerach od 71/PZG/20 do 75/PZG/20 z 10 kwietnia br. a także o zaakceptowaniu w tym samym trybie, protokołu nr 22/PZG/2020 z posiedzenia Prezydium w dniu 27 stycznia 2020r.

/ Posiedzenia, Zarząd Główny


Zapraszamy na webinarium organizowane przez Członka Wspierającego Sekcję – fimę Smay.
 
Termin: Wtorek, 26 maja 2020 r., Godzina 9:30
Czas trwania: 60 minut
Więcej informacji na stronie internetowej
archivent.pl

Szanowni Państwo,

w związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19 mając na uwadze zachowanie niezbędnych środków ostrożności od dnia 16 marca 2020 r., aż do odwołania Biuro Zarządu Głównego PZITS będzie zamknięte dla interesantów i przechodzi na pracę zdalną.

Kontakt z pracownikami Biura jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonów komórkowych:
Sekretarz Generalny- Andrzej Pieniążek e-mail: andrzej.pieniazek@pzits.pl, tel.: +48 666 863 217
Sekretariat: Katarzyna Gębska, Mirosława Gębska e-mail: biuro@pzits.pl tel.: +48 602 252 601, +48 608 352 721

/ Zarząd Główny

Zbliża się kolejna, czwarta edycja STORMWATER POLAND. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych już po raz kolejny objęło patronatem konferencję.
Przewodnie hasło konferencji STORMWATER POLAND 2020, odbywającej się w dniach 3-5 marca 2020 roku w Gdańsku, to: „Deszcz inspiracji”.
W opinii wielu Uczestników poprzednich edycji to właśnie inspirowanie do całkiem nowego podejścia do wód opadowych było zawsze walorem Stormwater Poland. Retencjapl wspierając się na wiedzy i doświadczeniu swojego Komitetu Naukowego i Ekspertów stara się być od samego początku pionierem nowoczesnego gospodarowania wodami opadowymi. Chcemy aby woda była traktowana jak cenny zasób. Chcemy ustalać nowe, lepsze standardy, integrować środowisko i wyznaczać nowe trendy. W tym roku pragniemy rozszerzyć tematykę konferencji o zarządzanie w sytuacji powodzi w miastach, o cieki w miastach, jak również zaprosić do uczestnictwa w konferencji reprezentantów z krajów ościennych i naszego regionu Europy.
Więcej informacji: stormwater.retencja.pl
Formularz rejestracji: [pobierz]

/ Wydarzenia

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Przyjęto porządek obrad, a następnie protokół nr 21/PZG/2019 z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego w dniu 16 grudnia 2019 roku w Warszawie.

Następnie omawiano przygotowania do organizacji Zjazdu Delegatów, który odbędzie się w dniach 22-24 października 2020 w hotelu RUDNIK w Grudziądzu tzn:

 • zaakceptowano projekt umowy z hotelem którą opracowało we współpracy z hotelem biuro ZG
 • przyjęto harmonogram prac przygotowawczych do Zjazdu
 • przyjęto wstępnie program Zjazdu
 • postanowiono powołać Komisję Statutową, która przygotuje na podstawie opinii Oddziałów i Zarządu Głównego propozycje ewentualnych zmian w Statucie PZITS. Przewodniczącym tej komisji będzie kol. Jan Pawełek, a jej członkami przedstawiciele zgłoszeni przez Oddziały.
 • Ustalono, że Główna Komisja Legislacyjna przygotuje na Zjazd aktualizację regulaminów Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.

 

W dalszej części posiedzenia omawiano ponownie projekt regulaminu Głównej Komisji Nagród i Odznaczeń. Wprowadzono do niego poprawki, w tym również dotyczące RODO. Będzie on przedstawiony do zatwierdzenia na następnym posiedzeniu Prezydium i Zarządu Głównego. Zaakceptowano także wykaz innych regulaminów, którymi Główna Komisja Legislacyjna zajmie się w 2020 roku i w następnej kadencji.

Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Generalny.

/ Posiedzenia, Zarząd Główny

 

Zapraszamy do udziału w konferencji, której patronuje PZITS:

Emerging Technologies in Water and Wastewater Sector

12-14 February 2020 Warsaw, Poland

Termin rejestracji: 28 stycznia 2020

Miejsce: Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechnika

Szczegółowe informacje na stronie: www.iwa-ywp.pl

/ Wydarzenia

Drugim czasopismem PZITS, znacznie młodszym od GWiTS, jest wydawany od 1969 roku miesięcznik Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja (COW). Pierwszym Redaktorem Naczelnym miesięcznika był prof. dr hab. inż. Witold Wasilewski, który wspólnie z dr. Januszem Rosadą, inż. Ryszardem Paruszewskim – Sekretarzem Generalnym PZITS oraz ministrem Jerzym Wójcickim – PIGPE, założyli to czasopismo. Prof. Wasilewski był Redaktorem Naczelnym aż do swojej śmierci w 2015 roku. Obecnie funkcję Redaktora Naczelnego pełni prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga.

Miesięcznik jest wiodącym i bardzo dobrze rozpoznawalnym czasopismem w branży ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji. Stanowi platformę wymiany wiedzy i doświadczeń dla naukowców i specjalistów skupionych w branży z zakresu ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa. Prezentowane artykuły dostarczają projektantom, inwestorom i zarządom budynków, a także studentom wyższych uczelni, informacji na temat kierunków rozwoju branży, nowości technicznych i prognoz badawczych oraz prezentują aktualne wyniki prac naukowo-badawczych prowadzonych w uczelniach wyższych i jednostkach badawczo-rozwojowych. Autorami publikacji są naukowcy z krajowych i zagranicznych uczelni i instytutów oraz uznani praktycy w dziedzinach ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, a także fizyki budowli i chłodnictwa.

Czasopismo jest indeksowanie w następujących bazach danych: BazTech, Index Copernicus, Pol-index. Artykuły publikowane w czasopiśmie są oznaczane numerem DOI (digital object identifier), stanowiącym cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego. Istnieje możliwość publikacji artykułów w tak zwanej formule otwartego dostępu (open access). Miesięcznik znajduje się na liście czasopism indeksowanych w ramach oceny parametrycznej jednostek. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało za publikację w COW w roku 2015 10 punktów. Na stronie www.sigma-not.pl można zakupić elektroniczną wersję artykułów. Bezpłatne, elektroniczne wersje obejmują roczniki 2007 i wcześniejsze.
Wydawca: SIGMA-NOT Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul.Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
tel. +48(22) 828 27 26
e-mail: redakcja.cow@cieplowent.pl
www: www.cieplowent.pl

/ COW, Czasopisma

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych jest właścicielem 3 czasopism. Najstarszym z nich jest miesięcznik, który obecnie jest wydawany pod nazwą „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” (GWITS).

Czasopismo Gaz Woda i Technika Sanitarna powstało w styczniu 1921 roku. Początkowo, jako organ Zrzeszenia Gazowników, pod nazwą „Przegląd Gazowniczy”, z siedzibą w Warszawie. Wielkość pierwszego rocznika to zaledwie 120 stron. Redaktorem Naczelnym został inż. Stefan Torżewski (01.01.1921-31.07.1921), a następnie inż. Władysław Szaynok (01.08.1921-31.12.1922). W 1923 roku nastąpiło w Zrzeszeniu połączenie z branżą wodociągową, a pismo zmieniło nazwę na „Przegląd Gazowniczy i Wodociągowy” później na „Gaz, Woda”. Redaktorem został doktor nauk technicznych – prof. Jarosław Doliński. Pierwszy powojenny numer, już jako „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”, ukazuje się w kwietniu 1946 roku z nowym Redaktorem Naczelnym, którym został prof. Ignacy Piotrowski (1946-1949). Kolejny Redaktor Naczelny to dr inż. Henryk Janczewski, który kierował czasopismem do 1984 roku. Prof. dr inż. Marek Roman pełnił tę funkcję w latach 1985-2003. Jego następcą na tym stanowisku został prof. dr hab. inż. Zbigniew Heidrich, który obecnie jest Redaktorem Naczelnym.

W czasopiśmie są publikowane oryginalne artykuły, poddane specjalistycznym recenzjom oraz pełna informacja naukowo-techniczna, związana z jego tematycznym zakresem. Miesięcznik zawiera wartościowe i nowatorskie artykuły, dotyczące m.in.: przykładów nowych rozwiązań technicznych w branży gazowniczej i technice sanitarnej, normalizacji, eksploatacji i bezpieczeństwa systemów gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Miesięcznik jest indeksowany w następujących bazach: Index Copernicus, Baz-Tech, POL, CrossRef, a każdy artykuł ma nadany numer identyfikacyjny DOI. Miesięcznik znajduje się na liście czasopism indeksowanych w ramach oceny parametrycznej jednostek. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało za publikację w tym czasopiśmie 11 punktów. Na stronie www.sigma-not.pl można zakupić elektroniczną wersję artykułów od 2004 roku.

 

Wydawca: SIGMA-NOT Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Czackiego 3/5 p. 216, 00-950 Warszawa
tel. +48(22)8270249
e-mail: gazwoda@sigma-not.pl
www: www.gazwoda.pl

/ Czasopisma, GWTS

Z upoważnienia Prezes PZITS Pani Krystyny Korniak-Figa posiedzenie prowadził Sekretarz Generalny Kol. Andrzej Pieniążek. Przyjęto porządek obrad, a następnie protokół nr 20/PZG/2019 z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego w dniu 23 września 2019 roku w Warszawie.
W dalszej części posiedzenia omawiano opracowanie Zespołu d.s. Analizy Finansowej PZITS dotyczące realizacji I-ego etapu pracy Zespołu. Zarekomendowano Zarządowi Głównemu przyjęcie tego opracowania do kontynuacji proponując jego skomasowanie i uwzględnienie w nim ankiet z Oddziałów, Głównych Sekcji, Głównych Komisji i od członków Zarządu Głównego od których jeszcze ich nie uzyskano ustalając ze powinno to nastąpić nie później jak do 15 stycznia 2020r.
Następnie Wiceprezes PZITS kol. Anna Bogdan przedstawiła uzupełnienia do Regulaminu Głównej Komisji Nagród i Odznaczeń które będą przedstawione do akceptacji Zarządowi Głównemu.
Podjęto również następujące uchwały:

 • Nr 66/PZG/19 w sprawie terminarza posiedzeń Prezydium i Zarządu Głównego w I-ym półroczu 2020r.
 • Nr 67/PZG/19 w sprawie przyjęcia firmy SMAY z Krakowa poczet członków wspierających PZITS
 • Nr 68/PZG/19 w sprawie uzyskania przez Oddział w Opolu osobowości prawnej
 • Nr 69/PZG/19 w sprawie nadania Godności Zasłużonego Seniora PZITS
 • Nr 70/PZG/19 w sprawie przyznania Honorowych Odznak PZITS.

Wszystkie uchwały będą przedstawione do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu.
Następnie podjęto ustalenia dotyczące ilości uczestników, daty i miejsca Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PZITS w 2020r., które będą przedstawione Zarządowi Głównemu.

/ Posiedzenia, Zarząd Główny

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Wprowadzono drobne uzupełnienia do porządku obrad a po jego zatwierdzeniu przyjęto protokół nr 12/ZG/19 z posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 23 września 2019 r. w Warszawie.
Następnie wysłuchano informacji o Warsztatach projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych które odbyły się w dniach 3-4 października br. przedstawioną przez Wiceprezes PZITS kol. Annę Bogdan. Zostały one bardzo wysoko ocenione przez uczestników zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Członkom komitetu organizacyjnego oraz prelegentom z Zarządu Głównego wręczono adresy z podziękowaniami zaś Zarząd Główny wyraził szczególne podziękowania za ich organizację kol. Annie Bogdan.
Wyniki pracy zespołu d.s. analizy finansowej PZITS przedstawiła przewodnicząca zespołu Kol. Sylwia Prabucka. Były one również omawiane na posiedzeniu Prezydium. Zaakceptowano jego ustalenia o akceptacji pracy zespołu i o konieczności uzyskania odpowiedzi na ankietę zespołu od wszystkich Oddziałów, Głównych Sekcji ,Głównych Komisji i Członków Zarządu Głównego do 15 stycznia 2020r. Ustalono również ze II etap pracy zespołu zostanie skonsultowany z Prezesami Oddziałów na spotkaniu w dniu 27.01.2020r.
W dalszej części posiedzenia podjęto następujące uchwały:

 • uchwalę nr 32/ZG/19 w.s. akceptacji uzupełnień w Regulaminie Głównej Komisji Nagród i Odznaczeń które przedstawiła Wiceprezes Kol. Anna Bogdan oraz zgłoszonych w trakcie posiedzenia.
 • uchwałę nr 33/ZG/19 w.s. akceptacji następujących uchwał Prezydium:
  • nr 65/PZG/19 z 18 listopada br.
  • nr 66/PZG/19, nr 67/PZG/19 oraz nr 69/PZG/19 i nr 70/PZG/19 wszystkie z 16 grudnia 2019r.
 • uchwałę nr 34/ZG/19 w.s. wyrażenia zgody na uzyskanie przez Oddział w Opolu osobowości prawnej
 • uchwałę nr 35/ZG/19 w.s. miedzy innymi ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2020r.

/wszystkie wyszczególnione wyżej uchwały będą umieszczone na stronie Zarządu Głównego/
Następnie Zarząd Główny zaakceptował następujące propozycje Prezydium dotyczące organizacji w 2020 roku Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PZITS,

 • przyjęto deklarację Oddziału PZITS w Toruniu o zorganizowanie Zjazdu w Hotelu Rudnik w Grudziądzu przy współpracy Oddziału i Zarządu Głównego
 • termin Zjazdu 22-24 października 2020 rok
 • liczba uczestników ok.125 osób
 • liczba delegatów z Oddziałów: 1 delegat na 120 członków, (nie obejmuje ona, członków obecnego Zarządu Głównego, Prezesów Oddziałów, członków GKR i GSK, Przewodniczących Głównych Sekcji i Głównych Komisji, Przewodniczącej zespołu d.s. finansów PZITS, Delegatów do R.K.F.S.N-T NOT, Członków Honorowych, Redaktorów czasopism N-T, biura ZG).

Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Generalny.
Na zakończenie posiedzenia Prezes PZITS Krystyna Korniak-Figa złożyła uczestnikom posiedzenia i za ich pośrednictwem Członkom Stowarzyszenia, życzenia Świąteczne i Noworoczne.

/ Posiedzenia, Zarząd Główny

W dniu 5 grudnia 2019 r. w Warszawskim Domu Technika – NOT odbyło się spotkanie Głównej Sekcji Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS) połączone z „obiadem czwartkowym” – seminarium otwartym dla każdego chętnego.
Otwarte, wczesnopopołudniowe spotkanie rozpoczęło się wspólnym posiłkiem, po którym rozpoczęło się seminarium. Tematem przewodnim „Obiadu czwartkowego” była „Efektywność energetyczna systemów ciepłowniczych – zagadnienia problemowe i projektowe”, przedstawiona przez Prof. dr hab. inż. Roberta Sekreta.
Bardzo dziękujemy Prelegentom, członkom Głównej Sekcji COWIA oraz zaproszonym gościom za liczne przybycie i twórcze spotkania.
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją omawianą podczas spotkania (w wersji pdf).

/ GSCOWIA, Sekcja Główna, Wydarzenia

W dniach 4-5 listopada 2019 r. odbył się w Brukserli coroczny Szczyt REHVA.
Pierwszy dzień spotkania poświęcony był profesjonalnej współpracy sieci wśród członków REHVA, osób wspierających REHVA i interesariuszy z siedzibą w Brukseli, pracujących w obszarze budownictwa, efektywności energetycznej i jakości środowiska wewnętrznego. Szczyt koncentrował się na najnowszych działaniach REHVA poprzez spotkania komitetów tematycznych, a także organizację warsztatów projektowych UE na temat unijnego systemu kwalifikacji zawodowych na temat standardów CEN-EPB.
Podczas drugiego dnia odbyła się konferencja, której tematem wiodącym było „Dostarczanie zdrowych budynków o zerowej emisji dwutlenku węgla do 2050 r.” Zaprezentowano polityki UE dotyczące gospodarki bezemisyjnej z wysokowydajnymi i zdrowymi budynkami. Celem było omówienie rozwiązań, które są niezbędne w sektorze HVAC i budownictwa, aby osiągnąć ambitne cele środowiskowe. Konferencja była podzielona na 3 sesje:

SESJA 1 – Polityki UE dotyczące zdrowych, zeroemisyjnych i zrównoważonych budynków do 2050 r.
Nowy rząd przejął przywództwo w UE – wyzwania klimatyczne i energetyczne pozostają bez zmian. Jakie są priorytety związane z budynkami? Prelegenci z Komisji Europejskiej przedstawili aktualizacje polityki mające wpływ na budynki i sektor HVAC:

 • Program energetyczny i klimatyczny nowej Komisji Europejskiej.
 • Aktualizacje EPBD – Inteligentny wskaźnik gotowości.
 • Wymagania dotyczące efektywnego gospodarowania zasobami dla budynków i sektora HVAC.

SESJA 2 – Opracowanie certyfikatu wydajności w celu wypełnienia luki finansowej
Posiadamy wszystkie technologie, aby dostarczać budynki zdrowe, zrównoważone i pozbawione śladu węglowego, jednakże nadal tranformacja nie zachodzi. Jednym z powodów jest luka finansowa, brak zaufania i wspólny język wśród specjalistów budowlanych i inwestorów. Sesja zgromadziła inżynierów, organizacje certyfikujące budynki i inwestorów w celu podzielenia się doświadczeniami i obserwacjami nt. przyszłych perspektyw.

 • Co powoduje, że inwestorzy inwestują w zrównoważone projekty budowlane i modernizacyjne?
 • Monitorowanie jakości i wydajności budynku w celu zmniejszenia ryzyka inwestycji (QUANTUM i QUEST).
 • Agregacja zrównoważonych inwestycji, doświadczenia inwestorów w zakresie kontraktowania charakterystyki energetycznej.
 • System certyfikacji zrównoważonego budynku DGNB.
 • Europejski dobrowolny system certyfikacji budynków dotyczący IEQ i rzeczywistych wyników (ALDREN).

SESJA 3 – Wydajność produktów HVAC i systemy wody pitnej
Produkty HVAC muszą być zgodne z nowymi wymogami regulacyjnymi UE oraz systemami spełniającymi również cele klimatyczne. Sesja przygotowana była z udziałem wiodących producentów HVAC.

 • Aktualizacje ekoprojektu: kotły do ogrzewania pomieszczeń i ogrzewacze wielofunkcyjne Przegląd badania ogrzewaczy do pomieszczeń / pieców „Partia 1”
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym i wymogi dotyczące efektywnego gospodarowania zasobami w sektorze HVAC.
 • Nowe rozporządzenie UE w sprawie wody pitnej i nowy przewodnik REHVA na temat higieny w systemach wody pitnej.

Wszystkie prezentacje dostępne są na stronie internetowej REHVA.

/ REHVA

Ponad 350 uczestników wzięło udział w Warsztatach pracy projektanta i rzeczoznawczy instalacji i sieci sanitarnych, które odbyły się w dniach 3-4 października 2019 r. w Warszawie. Organizatorem wydarzenia było Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Uczestnikami byli specjaliści z branży sanitarnej oraz studenci, doktoranci, pracownicy naukowi uczelni. I edycja Warsztatów odbyła się w 2016 r. 

Patronat honorowy nad Warsztatami objął Minister Inwestycji i Rozwoju oraz REHVA – Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations, jak również Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Izba Gospodarcza Gazownictwa oraz Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie.

Mottem Warsztatów było: WIEDZA – PRAKTYKA – BEZPIECZEŃSTWO – ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ.

Podczas 2 dni odbyło się 20 warsztatów panelowych poruszających kwestie zarówno przyszłości zawodu projektanta tj.: zmiana gospodarki linearnej na obiegi zamknięte, prawidłowe określanie obecnych priorytetów w branży a także trendy w rozwoju instalacji, jak powinien zmienić się warsztat projektanta; energooszczędne rozwiązania przy projektowaniu i eksploatacji instalacji HVAC; dom bez rachunków; warsztat rzeczoznawcy XXI wieku oraz modelowanie energetyczne a charakterystyka energetyczna budynku. Partnerzy przedstawili 25 prezentacji omawiających studia przypadków i rozwiązanie konkretnych zagadnień technicznych. Nad doborem tematyki pracowała Rada Programowa, której skład przedstawiony jest na stronie: http://warsztaty.pzits.pl/2018/01/16/rada-programowa-2/Szczegółowa tematyka poszczególnych prelekcji jest dostępna natomiast na stronie: http://warsztaty.pzits.pl/program/.

Prelegentami byli zarówno przedstawiciele nauki, jaki i doświadczeni projektanci i eksperci. Ich sylwetki przedstawione są w zakładce: http://warsztaty.pzits.pl/2018/01/16/prelegenci/. Honorowym prelegentem był prof. Stefano P. Corgnat, Prezydent REHVA poprzedniej kadencji, który przedstawił referat otwierający pt. „ Urządzenia HVAC w przyszłych budynkach”. Akcentem upamiętniającym Jubileusz Zrzeszenia był referat prof. Jana Pawełka przedstawiający 100 lat Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

Podczas Warsztatów przyznane zostały również nagrody i wyróżnienia w konkursie na najlepszą pracę dyplomową. Nagrodę w konkursie otrzymała Pani mgr inż. Iwona Jarosz, absolwentka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Tematem nagrodzonej pracy była „Optymalizacja danych wyjściowych do obliczania pojemności sieciowych zbiorników wyrównawczych na przykładzie obiektu Bębło”, natomiast promotorem pracy był dr hab. inż. Tomasz Bergel. Wyróżnienie otrzymała Pani mgr inż. Edyta Kubala, absolwentka Politechniki Krakowskiej, za pracę pt. „Projekt koncepcyjny oświetlenia kampusu Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej uwzględniający zasady ochrony przed zanieczyszczeniem świetlnym i wytyczne Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej (CIE)”, przygotowaną pod opieką dr hab. Tomasza Ściężora została przygotowana na Politechnice Krakowskiej. Kapituła Konkursu zaznaczyła, że wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace charakteryzowały się wysokim poziomem merytorycznym, a także innowacyjnym podejściem w rozwiązaniu problemu inżynierskiego.

Komitet Organizacyjny wyraża podziękowanie za współpracę oraz uczestnictwo, a także udział w fachowych dyskusjach.

/ Wydarzenia, Zarząd Główny

Lindab wraz z partnerami branżowymi zaprasza na 2-gą edycję debaty o roli komfortu wewnętrznego i rozwiązaniach instalacyjnych w nowoczesnym budownictwie energooszczędnym, która odbędzie się 7 listopada 2019 r. w Warszawie.
Konferencja jest wydarzeniem organizowanym co 2 lata, łączącym doświadczenie i wiedzę różnych przedstawicieli branży budowlanej. Pierwsza debata, która odbyła się w 2017 roku zgromadziła ponad 250 ekspertów: inwestorów, zarządców nieruchomości, architektów, projektantów, inspektorów i rzeczoznawców, specjalistów HVAC, ekspertów z uczelni technicznych oraz przedstawicieli mediów branżowych.

Głównym celem DKBE2019 jest wymiana doświadczeń i poglądów pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, zwłaszcza w kontekście projektowania i użytkowania instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Podczas konferencji poruszone zostaną tematy komfortu wewnętrznego budynków, zasad projektowania instalacji wewnętrznych, a także wpływu użytkowników na zużycie energii całego budynku. Swoimi doświadczeniami podzielą się eksperci z uczelni technicznych, stowarzyszeń branżowych a także praktycy związani z projektowaniem i certyfikacją energetyczną budynków. Do debaty i rozmowy na temat komfortu i energii budynków dołączą również inwestorzy oraz przedstawiciele firm zajmujących się wynajmem i użytkowaniem powierzchni. Na temat oczekiwań i wymagań odnośnie projektów wypowiedzą się także doświadczeni projektanci, którzy w swoich wystąpieniach przybliżą aktualne wyzwania w projektowaniu energooszczędnych i przyjaznych użytkownikowi budynków.
Blok wystąpień i referatów podzielony będzie na otwarte wykłady dla wszystkich uczestników oraz na sesje tematyczne odbywające się w osobnych salach i skierowane do:
• inwestorów, zarządców nieruchomości i architektów
• projektantów, inspektorów, rzeczoznawców i specjalistów HVAC.
Na zakończenie konferencji przewidziany jest wspólny panel dyskusyjny z sesją pytań i rozmów o przyszłości i rozwoju nowych technologii w branży HVAC.
Partnerami merytorycznymi konferencji są: BIM Stowarzyszenie dla Polskiego Budownictwa, OSWBZ – Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Wspierania Budownictwa Zrównoważonego, PZITS – Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz SPW – Stowarzyszenie Polska Wentylacja.
Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby związane z rynkiem budowlanym do udziału w konferencji. Formularz rejestracyjny, harmonogram wykładów i szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
www.dkbe2019.pl

/ GSCOWIA, Sekcja Główna, Wydarzenia

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Wprowadzono drobne uzupełnienia do porządku obrad, a po jego zatwierdzeniu przyjęto z niewielkimi poprawkami Protokół nr 11/ZG/19 z posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 24 czerwca 2019 r. w Warszawie.

W dalszej części posiedzenia wysłuchano informacji o przygotowaniach do organizacji Warsztatów projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych, którą przygotowała Wiceprezes kol. Anna Bogdan. Przebiegają one bez zakłóceń, zgodnie z harmonogramem i zbliżają się do końca.

Dużą dyskusję wywołał opracowany przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa projekt porozumienia w sprawie współdziałania Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych z PIIB. Do tego projektu zgłoszono i przyjęto przez Zarząd Główny kilka uwag.

Następnie Zarząd Główny zatwierdził uchwały Prezydium objęte uchwałą nr 31/ZG/19 tj.
Nr 63/PZG/19 z dnia 17 września 2019r
Nr 64/PZG/19 z dnia 23 września 2019r.
Obie dotyczą przyznania Honorowych Odznak PZITS członkom Zrzeszenia.
Wszystkie wyszczególnione wyżej uchwały będą umieszczone na stronie Zarządu Głównego.
Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Generalny.

/ Posiedzenia, Zarząd Główny

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Przyjęto porządek obrad a następnie protokół nr 19/PZG/2019 z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego w dniu 24 czerwca 2019 roku w Warszawie. W dalszej części posiedzenia wysłuchano informacji o przygotowaniach do drugiej edycji Warsztatów projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych, którą przygotowała Wiceprezes PZITS kol. Anna Bogdan. Przygotowania te przebiegają bez zakłóceń i zgodnie z harmonogramem.
Prezydium postanowiło przenieść na swoje następne posiedzenie omówienie opracowania zespołu d.s. analizy finansowej PZITS i skupiło się na rozpatrzeniu przygotowanego przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, projektu porozumienia w sprawie współdziałania Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych z PIIB. Uwagi do tekstu tego porozumienia postanowiono przedstawić na posiedzeniu Zarządu Głównego.
Następnie przyjęto dwie uchwały:
Nr 63/PZG/19 i nr 64/PZG/19, obie w sprawie rekomendowania Zarządowi Głównemu przyznania Honorowych Odznak PZITS dla członków Zrzeszenia z Oddziałów w Gdańsku, Białymstoku i Opolu.

/ Posiedzenia, Zarząd Główny

W najnowszym numerze „Rynku Instalacyjnego” (9/2019) pojawia się wywiad z Panią Anną Bogdan, wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Wywiad przeprowadził redaktor naczelny „Rynku Instalacyjnego” Pan Waldemar Joniec, a tematem rozmowy jest przyszłość i plany PZITS w drugim stuleciu działalności. Gorąco zapraszamy do lektury. Artykuł jest dostępny między innymi na stronie internetowej czasopisma. (http://www.rynekinstalacyjny.pl/aktualnosc/id10462,pzits-plany-na-drugie-stulecie)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności hydrogeologów i hydrotechników zajmujących się projektowaniem i eksploatacją ujęć wód podziemnych, jak również eksploatatorów ujęć wody oraz osoby związane z gospodarką wodną. XXIII edycja konferencji stanowi kontynuację cyklu „Problemy wykorzystania wód podziemnych w gospodarce komunalnej” (8-9 września 2020 r.) organizowanego od 1977 roku. Dominująca tematyka hydrogeologiczna została wzbogacona o dodatkowe zagadnienia, które mamy nadzieję pozwolą zintegrować współpracujące środowiska dla wymiany doświadczeń i nawiązania nowych kontaktów w zakresie badawczym oraz inżynieryjnym. Dla promocji i poszerzenia możliwości udziału w konferencji, w tej odsłonie wydarzenie odbędzie się w Łodzi.

Aktualne informacje o konferencji znajdują się na stornie internetowej www.knt.czest.pl

/ Wydarzenia

Zdaniem organizacji skupionych w POBE – Porozumieniu Branżowym na Rzecz Efektywności Energetycznej (GSCOiIA PZITS, SGGiK, SEDG, SBF, SPW, PORTPC, SPIUG) zaproponowany przez Ministerstwo Energii projekt Krajowego Planu na rzecz energii i klimatu 2030 nie spełnia podstawowych wymogów w zakresie przejścia do gospodarki niskoemisyjnej i nie pozwoli spełnić celów wspólnej polityki klimatycznej w 2030 i 2050 r.
Zdaniem organizacji występuje pilna i silna potrzeba stworzenia nowego planu oraz oparcia się w nim o założenia zawarte w opracowaniu REMAP 2030 przygotowanego dla Komisji Europejskiej i organizacji IRENA.
Zdaniem niżej podpisanych organizacji celem gospodarki niskoemisyjnej oraz polityki energetycznej państwa powinny być bezpieczeństwo i niezależność energetyczna, przy zapewnieniu jak najszybszej poprawy jakości życia i poziomu zdrowia społeczeństwa, zmniejszenia oddziaływania sektora energii na środowisko oraz znacznym zwiększeniu udziału OZE i poprawy efektywności energetycznej w we wszystkich pozostałych sektorach.
Pozostałe uwagi POBE do projektu ZKPEiK 2030:
• W przedstawionym projekcie planu pominięto rolę energetyki prosumenckiej, jako jednego z kluczowych elementów przyszłego rozwoju zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło w Polsce. Zdaniem organizacji branżowych należy wprowadzać programy wspierające rozwój obywatelskiej energetyki rozproszonej oraz uzyskiwaniu OZE w budownictwie jednorodzinnym i wielorodzinnym
• Nie uwzględniona jest również ścieżka całkowitego odejścia od stosowania paliw kopalnych w budynkach do roku 2050, założona w znowelizowanej dyrektywie efektywności energetycznej budynków (EPBD) oraz z uwagi na coraz trudniejszą dostępność węgla w Polsce.
• W projekcie jest niedostatecznie uwzględniona, a wielu obszarach wręcz pominięta, kwestia efektywności energetycznej i udziału energii odnawialnej zużywanej w budynkach. Aspekt ten jest kluczowym zagadnieniem w planowaniu przyszłej polityki energetycznej Polski, jak również w kontekście walki z niską emisją i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego na poziomie lokalnym
• W projekcie brakuje uwzględnienia wsparcia budownictwa w zakresie wdrażania realizacji budynków blisko zero i plus energetycznych.
• Praktycznie pominięta jest kwestia wymogu udziału OZE w bilansie energetycznym w nowych i istniejących budynkach jednorodzinnych oraz wielorodzinnych.
• Należy większą wagę położyć na wsparcie polskich ośrodków badawczych i poszukiwaniu nowych, innowacyjnych technologii na rzecz magazynowania lub przetwarzania energii uzyskiwanej z OZE.
Zdaniem niżej podpisanych organizacji branżowych istnieje potrzeba uwzględnienia propozycji zawartych w opracowaniu światowej organizacji IRENA i Komisji Europejskiej REMap 2030 oraz znacznego zwiększenia udziału energii odnawialnej we wszystkich sektorach produkcji i zużycia energii (28% całej zużywanej energii), zarówno w produkcji energii elektrycznej (38%), zużywanej energii w budynkach (37%), jak i w przemyśle (28%) oraz transporcie (13%). Kwestie te są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego obywateli oraz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, a także ze względu na poprawę jakości powietrza, będącego celem programu „Czyste Powietrze”.
Zwracamy szczególną uwagę na konieczność spełnienia wymogów nowej polityki klimatycznej Unii Europejskiej, która zobowiązuje Polskę do stworzenia efektywnego krajowego modelu działania odpowiadającego w efektywny sposób na wyzwania środowiskowe i klimatyczne, a także pozytywnie stymulującego rozwój gospodarczy Polski.
Jednocześnie organizacje skupione w porozumieniu wyrażają gotowość do współpracy w dalszych konsultacjach krajowego planu na rzecz energii i klimatu do 2030.

Przedstawiciele czołowych stowarzyszeń branżowych, związanych z techniką stosowaną w budynkach podpisali w 2018 porozumienie na rzecz współpracy w zakresie efektywności energetycznej.
Na początku lutego 2019 porozumienie przyjęło nazwę Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej POBE.
W POBE działają takie organizacje jak: Główna Sekcja Ciepłownictwa Ogrzewnictwa i Inżynierii Atmosfery Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji, Stowarzyszenie Polska Wentylacja, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV, Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych.

/ GSCOWIA, POBE, Sekcja Główna

Jako partner merytoryczny zapraszamy do lektury poradnika „DOM BEZ RACHUNKÓW”.

Celem poradnika jest pomoc projektantom, architektom i instalatorom w zakresie doboru i projektowania systemu składającego się z instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła oraz zasobników ciepła i ciepłej wody w domach jedno lub dwurodzinnych. Poradnik traktuje o systemach grzewczych z pompą ciepła z funkcjami ogrzewania, chłodzenia i przygotowywania ciepłej wody użytkowej oraz pompom ciepła służącym do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną o mocy do 10 kWp współpracującą z siecią energetyczną (on-grid) i funkcjonującą w ramach systemu opustu.

Zapraszamy do lektury – poradnik dostępny jest na stronie Stowarzyszenia PORT PC

Poradnik „Dom bez Rachunków”

/ GSCOWIA, POBE, Sekcja Główna

„Poradnik inwestora – ulga termomodernizacyjna 2019” to obecnie niezbędnik każdego właściciela domu jednorodzinnego. Opracowanie powstało z inicjatywy Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE), we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, oraz Polskim Alarmem Smogowym.
W przystępny i praktyczny sposób przedstawia ono najważniejsze z punktu widzenia inwestora informacje o wprowadzonej na początku tego roku uldze termomodernizacyjnej, a także możliwe korzyści z inwestowania w poprawę efektywności energetycznej własnego domu. Poradnik jest dostępny w wersji papierowej i elektronicznej. Liczymy na jego szerokie propagowanie.

Na początku 2019 r. została w Polsce wprowadzona ulga podatkowa dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy zdecydują się na przeprowadzenie termomodernizacji w swoich domach. Maksymalna wartość wydatków objętych ulgą, przypadająca na jednego podatnika, wynosi 53 tys. zł. To niewątpliwie spora kwota. Dzięki temu znaczną część wydatków na termomodernizację mogą oni odliczyć od swojego podatku rozliczanego w ramach PIT – począwszy od rozliczeń za 2019 r. i wydatków poniesionych w 2019 r., kontynuując odpisy podatkowe przez kolejne lata, zależnie np. od wysokości poniesionych wydatków, dochodów i opodatkowania (rodzaju PIT) czy też terminu rozpoczęcia inwestycji.

Ulga termomodernizacyjna jest tylko jedną z wprowadzonych ostatnio zachęt finansowych do poprawy efektywności energetycznej domów mieszkalnych w Polsce i aktywnego włączenia się ich właścicieli do walki ze smogiem. Łączne korzyści z ulgi i innych form wsparcia inwestycji proekologicznych kierowanych do właścicieli domów jednorodzinnych mogą stanowić nawet większość kosztów tych przedsięwzięć. Warto o tym wiedzieć, ponieważ możliwości finansowe zwykle przesądzają o podjęciu samej inwestycji, a następnie o zakresie realizowanych prac i standardzie wybranych rozwiązań. Problem w tym, że wiedza o uldze termomodernizacyjnej wśród potencjalnych inwestorów wciąż jest bardzo mała, podobnie jak świadomość tego, że przy jednej inwestycji mogą skorzystać z różnych form wsparcia, np. i dotacji i ulgi podatkowej, oraz że programy te są dostępne powszechnie. Niezbędne stały się zatem szybkie, konkretne działania informacyjne. I właśnie takie działania podjęło Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE), wydając „Poradnik inwestora – ulga termomodernizacyjna 2019”.

Poradnik przedstawia podstawowe, najważniejsze zasady korzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Precyzuje, kto może z niej skorzystać, jakie są limity odpisów, wymagane terminy, zasady rozliczeń. Można w nim znaleźć również symulacje potencjalnych rocznych korzyści z ulgi termomodernizacyjnej, zależnie od wysokości wydatków, dochodów i sposobu opodatkowania, a także odpowiedzi na pytania o inne możliwe źródła finansowania inwestycji, możliwość łączenia ulgi np. z dofinansowaniem w ramach programu „Czyste powietrze” albo o rozliczanie inwestycji, które rozpoczęły się przed 2019 r. czy też inwestycji prowadzonych przez małżonków będących współwłaścicielami domu jednorodzinnego. Jest także kompletny wykaz prac, urządzeń i materiałów, których koszty są uwzględniane w uldze termomodernizacyjnej. Ale to nie wszystko: Poradnik jest nowoczesnym opracowaniem, które poprzez kody QR umożliwia wszystkim zainteresowanym bezpośrednie dotarcie do konkretnych przepisów odnoszących się do ulgi termomodernizacyjnej czy też do tzw. Projektu objaśnień podatkowych albo czatu z konsultantem Ministerstwa Finansów.

Premiera drukowanej edycji „Poradnika inwestora – ulga termomodernizacyjna 2019” miała miejsce 8 października br. w Krakowie, podczas II Kongresu Trendy Energetyczne zorganizowanego przez GLOBEnergię. Jest już dostępna także jego wersja elektroniczna (na bieżąco aktualizowana), którą można pobrać ze strony: http://bit.ly/poradnik_POBE

/ GSCOWIA, POBE, Sekcja Główna

W dniu 10 czerwca 2019 roku w Hotelu Radisson BLU Sobieski w Warszawie odbyło się coroczne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Izba zrzesza ponad 500 przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce – są to większe firmy wodociągowe, które obsługują około 85 % rynku zaopatrzenia w wodę wodociągową. Porządek obrad obejmował 20 punktów. Najważniejsze z nich stanowiące pierwszą cześć obrad obejmowały „Sprawozdanie z działalności Rady Izby za 2018 rok”, przedstawione przez Przewodniczącego Rady Pana Tadeusza Rzepeckiego oraz „Sprawozdanie z działalności Prezesa Izby za 2018 rok” złożone przez Prezesa Izby Panią Dorotę Jakuta. Sprawozdania te wraz ze sprawozdaniem finansowym zostały zatwierdzone przez członków Izby. Druga część obrad dotyczyła planu działania Izby w 2019 roku, które po przedstawieniu ich zebranym zostały zatwierdzone przez obecnych przedstawicieli Członków Izby. PZITS jest członkiem Izby. Podczas Walnego Zebrania Członków Izby Zrzeszenie reprezentował v-ce prezes kol. Jan Pawełek.


10.06.2019 prezydium obrad Walnego Zgromadzenia, od prawej: prezes Izby Dorota Jakuta, przewodniczący Rady Tadeusz Rzepecki, wice przewodniczący Rady Piotr Ziętara

/ Wydarzenia

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Po wprowadzeniu poprawek, przyjęto porządek obrad. Następnie przyjęto Protokół nr 18/PZG/2019 z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego w dniu 20 maja 2019 roku w Krakowie. W dalszej części posiedzenia wysłuchano informacji o przygotowaniach do drugiej edycji Warsztatów projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych, którą przedstawiła wiceprezes PZITS kol. Anna Bogdan. Przygotowania te przebiegają bez zakłóceń i zgodnie z harmonogramem.

Następnie przyjęto dwie uchwały:

 • Nr 61/PZG/19 w sprawie zgłoszenia przedstawiciela Zarządu Głównego PZITS do Rady Nadzorczej Spółki SIGMA-NOT. Zaproponowano Zarządowi Głównemu zgłoszenie prof. dr hab. inż. Jana Pawełka
 • Nr 62/PZG/19 w sprawie przyjęcia terminarza posiedzeń Prezydium i Zarządu Głównego w II półroczu 2019r.

Sekretarz Generalny poinformował, że 19 czerwca br. otrzymał od Przewodniczącej Zespołu d.s. ANALIZY FINANSOWEJ PZITS Pani Sylwii Prabuckiej, obszerny materiał dotyczący wyniku realizacji I-ego etapu pracy Zespołu. Ustalono, że będzie on rozpatrywany na posiedzeniu Prezydium w lipcu br. oraz na posiedzeniu Zarządu Głównego we wrześniu br.

/ Posiedzenia, Zarząd Główny

Prowadziła je Prezes Zarządu Głównego PZITS, kol. Krystyna Korniak-Figa. Na początku przyjęto /z poprawkami i uzupełnieniami/ porządek posiedzenia oraz bez uwag protokół z posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 25 marca br. w Warszawie.
Następnie, skarbnik Zarządu Głównego PZITS, kol. Wojciech Majchrzak omówił sprawozdanie finansowe PZITS za 2018 rok, a wiceprzewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej kol. Danuta Brymerska, przedstawiła wyniki działalności finansowo-gospodarczej PZITS w 2018 roku.
Po dyskusji, Zarząd Główny, podjął uchwałę nr 28/ZG/19 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego PZITS za 2018 rok.
W dalszej części posiedzenia, Skarbnik Zarządu Głównego PZITS, kol. Wojciech Majchrzak, przedstawił projekt budżetu Zarządu Głównego PZITS na 2019 rok, który po ożywionej dyskusji został przez Zarząd Główny przyjęty uchwałą nr 29/ZG/19.

Następnie podsumowano i oceniono pozytywnie, imprezy jubileuszowe które odbyły się po 25 marca 2019 tj:

 • VIII konferencję GIS która odbyła się26 kwietnia br.
 • Galę Jubileuszową z okazji 100-lecia PZITS która odbyła się 10 maja br.

Przygotowania do drugiej edycji Warsztatów projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych przedstawiła wiceprezes PZITS kol. Anna Bogdan. Przebiegają bez zakłóceń i zgodnie z harmonogramem. Zaapelowała do Prezesów Zarządów Oddziałów o propagowanie Warsztatów na swoim terenie.
Następnie Zarząd Główny podjął uchwałę nr 30/ZG/19 o zatwierdzeniu następujących uchwał Prezydium:

 • Nr 59/PZG/19 z dnia 8 maja 2019 i Nr 60/PZG/19 z dnia 20 maja 2019 dotyczących przyznania Honorowych Odznak PZITS
 • Nr 61/PZG/19 z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie zgłoszenia przedstawiciela Zarządu Głównego PZITS do Rady Nadzorczej Spółki SIGMA-NOT
 • Nr 62/PZG/19 z dnia 24 czerwca 2019 w sprawie przyjęcia terminarza posiedzeń Prezydium i Zarządu Głównego w II półroczu 2019r.

Wszystkie uchwały zamieszczone są na stronie internetowej Zarządu Głównego.
W dalszej części posiedzenia Wiceprezes PZITS kol. Anna Bogdan omówiła założenia do regulaminu Głównej i Oddziałowej Komisji Kwalifikacyjnej. Po dyskusji, podczas której zgłoszono do nich kilka uwag, zostały te założenia przez Zarząd Główny zaakceptowane.
Informacje bieżące, które miały miejsce od poprzedniego posiedzenia Zarządu Głównego przedstawił Sekretarz Generalny, będą one wyszczególnione w protokole z posiedzenia Zarządu Glównego.

/ Posiedzenia, Zarząd Główny

W dniach 24-26 maja, w Bukareszcie, odbyło się Walne Zgromadzenie REHVA, podczas którego poprzedni Prezes REHVA – Stefano P. Corgnati – przekazał dowodzenie nowemu Prezesowi – Frankowi Hovorce (poprzedniemu skarbnikowi REHVA), który oficjalnie rozpoczął swoją trzyletnią kadencję.

Walne Zgromadzenie było także czasem wyborów do Zarządu REHVA. Nowymi członkami Zarządu zostali: Ivo Martinac (SWEDVAC), Juan Travési (ATECYR) i Kemal Gani Bayraktar (TTMD). Natomiast Manuel Gameiro da Silva i Atze Boerstra zostali ponownie wybrani na drugą kadencję, a Catalin Lungu pozostanie członkiem zarządu w 2019 r. Milos Lain i Jarek Kurnitski opuścili zarząd w tym roku.

W tych dniach odbyło się również REHVA Student Competition oraz World Student Competition. W pierwszym konkursie 15 uczestników zaprezentowało kilka tematów HVAC, ocenianych przez jury. Nagrody ostatecznie trafiły do: Janis Muller (Niemcy, The University of Applied Sciences of Erfurt), która skupiła się na temacie: Opracowanie adaptacyjnego konturu płata aerodynamicznego do wykorzystania jako łopatka wentylatora (I nagroda), Laury Nebot Andres z Hiszpanii (Wyróżnienie) oraz zespołu z Danii – Michael Rosenlund i Yanting Li (wyróżnienie).

W następnym dniu odbył się również światowy konkurs dla studentów HVAC, w którym uczestniczyło 6 uczniów. I miejsce zajęła do Yijun Fu z College of Environment and Building, University of Shanghai for Science and Technology (Chiny), która otrzymała nagrodę za pracę pt: Badania nad właściwościami przenoszenia ciepła dwutlenku węgla w mikrokanałach. Kolejne nagrody otrzymali Janis Muller i Rohit Upadhyay z USA.

Podczas uroczystej kolacji wręczone zostały Nagrody REHVA. Nagrodą zostało w tym roku wyróżnione PZITS z okazji 100-lecia powstania Zrzeszenia. W imieniu PZITS nagrodę odebrała Wiceprezes – Anna Bogdan.

Następne posiedzenie REHVA odbędzie się w listopadzie w Brukseli. Bieżące informacje na temat działalności REHVA dostępne są na stronie internetowej rehva.eu

/ REHVA

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Po wprowadzeniu drobnych uzupełnień, przyjęto porządek obrad. Następnie przyjęto Protokół nr.17/PZG/2019 z posiedzenia Prezydium w dniu 25 marca 2019 roku. W dalszej części posiedzenia wysłuchano następujących informacji:
*o VIII-ej konferencji GIS która odbyła się 26 kwietnia b.r.. Wg. opinii uczestniczących w niej członków Prezydium, konferencja była bardzo dobrze oceniona przez jej uczestników. Wzięło w niej udział ok.130 osób, wygłoszono 18 referatów podczas trzech sesji.
*o Gali Jubileuszowej z okazji 100-lecia PZITS, która odbyła się 10 maja b.r. w hotelu Lord w Warszawie. Członkowie Prezydium bardzo dobrze ocenili jej przebieg, organizację i koleżeńską atmosferę /relacje z obchodów Jubileuszu znajdą się na stronie internetowej Zarządu Głównego oraz w czasopismach technicznych, które sprawowały nad nim Patronat medialny/.

Następnie przyjęto uchwałę nr.60/PZG/19 w sprawie przyznania Honorowych Odznak PZITS dla członków Zrzeszenia z Oddziałów: Kieleckiego, Lubelskiego i Gdańskiego.
Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Generalny.

/ Posiedzenia, Zarząd Główny

Strona internetowa Clima Conference 2019 umożliwia rejestrację uczestnictwa oraz zgłoszenie streszczeń referatów. Więcej informacji — www.clima2019.org/congress

 

/ REHVA

W dniach 14-15 marca 2019 r. odbył się w Warszawie 39 Zjazd Gazowników, w 100 rocznicę I Zjazdu Gazowników Polskich, który miał miejsce w kwietniu 1919 r. Wydarzenie to znalazło się w kalendarium oficjalnych obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizatorami Zjazdu byli Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS), Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG) oraz Izba Gospodarcza Gazownictwa (IGG). Patronat nad wydarzeniem objął Minister Energii.

W sesji inaugurującej obrady wzięli udział przedstawiciele Międzynarodowej Unii Gazowniczej (International Gas Union, IGU), Luis Bertran, Sekretarz Generalny IGU oraz David Carroll, Prezydent IGU w latach 2015-2018 i członek Komitetu Wykonawczego IGU w latach 2018 – 2021, którzy po raz pierwszy uczestniczyli w spotkaniu polskiego sektora gazowniczego. Polskie firmy gazownicze reprezentowali: Piotr Woźniak, prezes PGNiG SA oraz Artur Zawartko, wiceprezes GAZ-SYSTEM S.A. Otwierający obrady Paweł Stańczak (PZITS, SITPGNiG) wraz z prof. Andrzejem Osiadaczem, przewodniczącym Rady Programowej 39 Zjazdu Gazowników, zarysowali krótko historię polskiego gazownictwa i tradycje organizacji zrzeszającej przedstawicieli tego sektora gospodarki.

W pierwszej sesji problemowej, poświęconej „roli gazu w bilansie energetycznym kraju”, referat wprowadzający wygłosił prof. W. Mielczarski (Politechnika Łódzka). Prezentacja wskazała na uwarunkowania kierunków rozwoju polskiego rynku energii, wynikające z regulacji europejskich, ograniczających emisję CO2. Z jednej strony jest to walka ze smogiem, co wymaga szerokiego zastosowania gazu do wytwarzania ciepła bezpośrednio lub w kogeneracji. Oznacza to konieczność rozbudowania sieci gazowych i ciepłowniczych i rodzi konieczność subsydiowania tej działalności. Z drugiej zaś strony należałoby zastąpić chociaż część dużych elektrowni węglowych elektrowniami gazowymi, nie tylko ze względu na konieczność ograniczenia emisji CO2, ale także na poprawę elastyczności pracy systemu elektroenergetycznego ze względu na rosnącą rolę OZE. Konieczność zmniejszenia emisji CO2 wskazuje na elektrownie gazowe jako alternatywę dla elektrowni węglowych. Ze względu na emisje: elektrownie węgla kamiennego 0,8Mg/MWh, gazowe 0,5 Mg/MWh.

Przy obecnych zasobach i możliwościach pozyskiwania gazu trudno będzie zaspokoić jednocześnie te dwie najbardziej pilne potrzeby. Profesor zwrócił uwagę, że przez rozpoczęty proces dywersyfikacji kierunków dostaw gazu oraz plany budowy Korytarz Północnego, import gazu znacząco wzrasta, niemniej całkowite zastąpienie dużych elektrowni węglowych przez gazowe wymagałoby około 17-20 mld m3 gazu tylko na potrzeby wielkoskalowej elektroenergetyki. Zadanie to będzie bardzo trudno osiągnąć w krótkim czasie. Należy jednak brać pod uwagę, że konieczność osiągnięcia określonego poziomu produkcji energii z OZE powoduje, że niezbędne są moce zapasowe, a do pracy rezerwowej preferowane są technologie o jak najniższym koszcie kapitałowym – elektrownie gazowe. A zatem dla bezpieczeństwa energetycznego Polski konieczny jest rozwój energetyki opartej na gazie ziemnym.

W panelu dyskusyjnym, którego moderatorem był prof. S. Nagy (AGH), wzięli udział: prof. T. Chmielniak (Politechnika Śląska), M. Dziadkiewicz (PGNiG S.A. Oddział Geologii i Eksploatacji), prof. J. Hupka (Politechnika Gdańska), M. Kamiński (EY Polska), dr M. Kwestarz (Politechnika Warszawska), prof. W. Mielczarski (Politechnika Łódzka), H. Mucha (prezes PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.), J. Radomski (Orlen Upstream sp. z o.o.), M. Sienkiewicz (Towarowa Giełda Energii).

Prof. S. Nagy rozpoczął debatę panelową stwierdzeniem, które uważa za kluczowe dla dyskusji: gaz ziemny jest trwale przejściowym nośnikiem energii w XXI wieku. Wsparł to przedstawieniem wykresu, na którym zarysowano spadek znaczenia paliw stałych, spadku produkcji energii z węgla, spadku produkcji z ropy naftowej i wzrost roli gazu ziemnego, a na końcu tej linii wzrostu znaczenia gazu pojawia się wodór, a to oznacza, że gaz może być źródłem generacji wodoru w energetyce przyszłości. Profesor zwrócił uwagę rozbieżności wielu prognoz w zakresie popytu na gaz, ale ze względu na coraz wyższą konsumpcję energii, mimo energooszczędności, zapotrzebowanie na gaz będzie rosło, w porównaniu ze wszystkimi innymi nośnikami energii.  Pierwszy głos w dyskusji należał do H. Muchy (PGNiG Obrót Detaliczny), który potwierdził, obserwując polski rynek, że  wyraźnie widać tendencję wzrostową, w roku 2016 –  16 mld m3, w 2017 – 17,7 mld m3, rok ubiegły pewnie znowu podniesie ten wynik.  Zapotrzebowanie płynące z gospodarki wzrasta z kwartału na kwartał. Odnosząc się do niepokoju, że nie sprostamy zapotrzebowaniu stwierdził, że rozbudowa terminala w Świnoujściu oraz Baltic Pipe, już w 2022 roku zapewnią zaspokojenie tego rosnącego popytu.  Musimy brać pod uwagę, dodał mówca, że rośnie świadomość społeczna w zakresie ekologii, a wspiera ją uruchomiony program rządowy „czyste powietrze”, a zatem przybywać będzie gospodarstw domowych zainteresowanych „błękitnym paliwem”.  Wsparcia dla tego spokojnego spojrzenia w przyszłość udzielił M. Sienkiewicz (Towarowa Giełda Energii) wskazując, że analizy rynku gazu, w tym także LNG, który coraz bardziej waży także Polsce, pozwalają nie tylko na zaspokojenie potrzeb, ale także na planowanie naszego uczestnictwa w europejskim rynku, na przykład poprzez budowę huba gazowego.

Prof. T. Chmielniak (Politechnika Śląska) zabierając głos w dyskusji podkreślił, że nie możemy pozostawać przy energetyce węglowej, bo po prostu zaczyna brakować węgla, więc budowa nowych bloków w tej technologii jest nieracjonalna. Sytuacja byłaby jeszcze gorsza, gdyby nie ograniczenie energochłonności polskiego PKB, przemysł dokonał olbrzymiego postępu w zakresie ograniczenia emisji CO2. Ale rezerwy wyczerpują się i nie ma alternatywy dla technologii opartych na gazie.  Do tej kwestii nawiązała dr inż. M. Kwestarz (Politechnika Warszawska) zwracając uwagę, że w analizach dotyczących rynku energii w kontekście ochrony klimatu, nie możemy pominąć ciepłownictwa. Dzisiaj ciepłownictwo systemowe tylko 6,5% swego potencjału opera na gazie ziemny, ale jego potencjał rozwoju, szczególnie wysokosprawnej kogeneracji, jest olbrzymi, sięgający w prognozach 3-5 mld m3 gazu.  Prof. J. Hupka (Politechnika Gdańska) dodał, że warto także pamiętać o biogazie, jeśli jest spalany w silnikach w kogeneracji, a jeśli jeszcze jest gazem ze składowisk odpadów, to jest jeszcze lepiej. Niemniej w bilansie gazu, możemy liczyć na niespełna mld m3. Znacznie bardziej możemy liczyć na krajowe zasoby eksploatowane przez GK PGNiG SA, o czym mówił M. Dziadkiewicz (PGNiG S.A. Oddział Geologii i Eksploatacji). Opisał skalę poszukiwań złóż, zakres ich eksploatacji i wydobycia na poziomie 4,3 mld m3. Badania sejsmiczne i prace wiertnicze są ważne, bo są nowe odkrycia, baza zasobowa jest odnawiana. J. Radomski (Orlen Upstream sp. z o.o.) potwierdził, że poszukiwania są konieczne, bo nowe technologie pozwalają na poszukiwania na coraz trudniejszych obszarach i coraz większych głębokościach. Dzięki naszym działaniom – w większości wspólnym z PGNiG SA – jednak około 30 proc. zapotrzebowania pochodzi z rodzimych źródeł, co jest sytuacją unikalną w Europie. Nawiązał do tej kwestii M. Kamiński (EY Polska) podkreślając ogromny rozwój polskiego rynku gazu w ostatnich kilkunastu latach, rozwoju instytucji rynkowych, infrastruktury, możliwości importowych. Bez tego nie dyskutowalibyśmy dzisiaj o potencjale wzrostu zapotrzebowania na gaz. Na dzisiaj i na jutro dla polskiego rynku gazu najważniejsze są trzy rzeczy, które się stały: pierwsza – połączenia międzysystemowe, istniejące i planowane interkonektory. Druga – to magazynowanie gazu. Mamy ponad 3 mld m3 pojemności, co absolutnie daje nam duże bezpieczeństwo infrastrukturalne i trzecia rzecz, kontraktowe możliwości dostaw, praktycznie nieograniczone. To wszystko pozwala ze spokojem planować rozwój polskiego rynku. Wyzwaniem natomiast jest konieczność rozbudowy systemu przesyłowego, a przede wszystkim systemu dystrybucyjnego. Wzmocnienie tego systemu jest trudne, ale konieczne.

Drugi panel dyskusyjny poświęcony był problemowi „rozbudowy krajowego systemu transportu gazu w przesyle i dystrybucji”. Wprowadzeniem do dyskusji była prezentacja Sławomira Sieradzkiego (GAZ-SYSTEM S.A.) oraz Mariusza Koniecznego (Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.).

Sławomir Sieradzki przedstawił strategię rozwoju GAZ-SYSTEMU, opartą na 10-letnich planach rozwoju, przygotowywanych co dwa lata, a dane do tego dokumentu są na bieżąco aktualizowane poprzez kontakt z rynkiem. Pojawiają się zatem nowe projekty, nowe średnice. Dwie najważniejsze przesłanki to rozwój sieci przesyłowych oraz integracja rynków poprzez połączenia międzysystemowe. Na pierwszej sesji Zjazdu padło pytanie, czy system przesyłowy sprosta rosnącemu zapotrzebowaniu na gaz. Odpowiedź Dyrektora wskazywała, że po roku 2022 na punktach wejścia do krajowego systemu będzie 52 mld m3. Rozbudowa tych połączeń jest w trakcie realizacji, w konsultacji z sąsiadami, a kolejne wejścia do tego systemu będą wynikiem tych konsultacji. Struktura systemu pozwala na pełną dywersyfikację i bezpieczeństwo dostaw. Na potrzeby planu opracowano dwa warianty prognozy zapotrzebowania na usługę przesyłową: (1) wariant umiarkowanego wzrostu, określony na podstawie zawartych umów przesyłowych, uwzględniający podpisane umowy o przyłączenie dla nowych bloków parowo-gazowych przyłączanych bezpośrednio do krajowego systemu przesyłowego oraz (2) wariant optymalnego rozwoju uwzględniający dodatkowo zwiększenie zapotrzebowania wynikające ze złożonych wniosków o wydanie warunków przyłączenia, wydanych warunków o przyłączenie. Kolejny element planu rozwoju to rozbudowa terminala LNG, rozbudowa SCV zwiększających nominalną moc regazyfikacyjną terminalu do 7,5 mld Nm3/rocznie, budowa drugiego nabrzeża, która umożliwi załadunek i rozładunek zbiornikowców, przeładunek LNG oraz załadunek jednostek bunkrujących LNG i usługę bunkrowania, budowa bocznicy kolejowej, rozszerzającej zakres świadczonych usług o możliwość załadunku kontenerów ISO i cystern kolejowych i wreszcie budowa trzeciego zbiornika.

Mariusz Konieczny (Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.)  nawiązał do prezentacji na temat rozwoju sieci przesyłowych podkreślając, że planowane przepustowości systemu wymagają rozbudowy dużych gazociągów dystrybucyjnych, bo bez nich rozesłanie po kraju takiego wolumenu byłoby niemożliwe. Dlatego obie jednostki starają się wspólnie integrować systemy. Dyrektor podkreślił, że obie jednostki nieustannie się spotykają się, konsultują projekty a w ostatnim okresie ta współpraca zaczyna się coraz lepiej układać. System dystrybucyjny działa we współpracy z lokalnym społecznościami i plany rozwoju muszą odpowiadać na ich potrzeby. Na tej podstawie PSG opracowało plan rozwoju sieci dystrybucyjnej w perspektywie pięcioletniej oraz plan inwestycyjny obejmujący trzyletnią perspektywę. Dokonano również weryfikacji średniej wielkości źródeł ciepła (dyrektywa MCP) w relacji do sieci. W październiku ub. roku został ogłoszony program przyspieszenia inwestycji w sieć gazową w Polsce w latach 2018-2022, pozwalający PSG dokonać pewnego skoku w poziomie gazyfikacji kraju – zgazyfikować dodatkowo 300 gmin, położonych na terenach aktualnych „białych plam” gazownictwa. Dla średnich źródeł ciepła wzrost zapotrzebowania szacowany jest na poziomie 4,5 mld m3. Dyrektor wspomniał również, że budowane są kompetencje w zakresie technologii LNG, intensywnie rozwijany jest ten program i do końca bieżącego roku będzie to już kilkadziesiąt dużych stacji LNG i duży segment małych stacji, stosunkowo tanich i przy ich użyciu pregazyfikować i gazyfikować kolejne gminy. Opracowany jest także program budowy dużych stacji LNG jako dosilenie punków wejścia do systemu dystrybucyjnego.  Tylko dzięki rozbudowie systemu dystrybucyjnego jest możliwy wzrost udziału ziemnego w bilansie energetycznym kraju.

Moderatorem panelu dyskusyjnego był prof. Andrzej Osiadacz (Politechnika Warszawska), a wzięli w nim udział: prof. Maciej Chaczykowski (Politechnika Warszawska), Paweł Dobrowolski (PWC Advisory sp. z o.o. sp.k.), Piotr Dworak (EuRoPol GAZ S.A.), Krzysztof Hnatio (prezes Gas Storage Poland sp. z o.o.), Sławomir Sieradzki (GAZ-SYSTEM S.A.), prof. Jerzy Stopa (Akademia Górniczo-Hutnicza), Marian Żołyniak (Prezes PSG sp. z o.o.).

Rozpoczynając debatę prof. Osiadacz odwołał się do historii, która pokazuje, że „białe plamy” polskiego gazownictwa to efekt nieopłacalności tych inwestycji z powodu niskiego zapotrzebowania. Czy dzisiaj to się zmieniło? Głos zabrał Marian Żołyniak (prezes PSG sp. z o.o.) podkreślając, że spółka jest nie tylko największym operatorem gazu w Polsce, ale w całej Europie. I najbardziej efektywnym.  Odpowiadając na pytanie – tak, rośnie zapotrzebowanie na gaz ziemny, rozwija się przemysł, gospodarstwa domowe też nie traktują już gazu jako luksus, a plan gazyfikacji PSG zakłada, że 90 proc ludności będzie miało do niego dostęp, na terenach obejmujących 5 proc. obszaru kraju. Te historyczne „białe palmy” będą znikać. Prezes wskazał również pewien kontekst sytuacji PSG jako inwestora. Polska obok Albanii, Serbii, Gruzji i Ukrainy ma jednoroczną taryfę. Natomiast Wlk. Brytania taryfa jest ustalana na osiem lat, Włochy i Hiszpania – sześć, pozostałe kraje europejskie – od 4 do 5 lat. Konieczna jest zmiana w tym zakresie, jeżeli spółka ma dalej rozwijać inwestycje. PSG stara się o przynajmniej trzyletni okres taryfowy, by zwiększyć bezpieczeństwo swoich inwestycji. Przy założeniu, że system rozbudowany będzie zgodnie z planem spółki o blisko 6000 km i do tego dojdzie 1000 km z nadzwyczajnego planu rządowego do 2022 roku, to czasu nie pozostało wiele. Prezes nie wie czy to się uda, biorąc pod uwagę gigantyczne bariery, m.in. brak specustawy. Stan jest taki, że po dziesięciu latach projektowania udało się zaprojektować kilkadziesiąt kilometrów gazociągu wysokiego ciśnienia. Przyjęliśmy program Natura 2000, ale zachód cały już wcześniej zbudował swoją infrastrukturę. Lasy Państwowe to kolejny trudny obszar dla inwestycji liniowych. Bez nowego prawa inwestycyjno-budowlanego nie zrealizujemy naszego planu inwestycji. Jeśli zmienimy prawo, kilometr gazociągu nie będzie kosztował kilkuset tysięcy, a dużo mniej, wszyscy na tym skorzystamy. Gazyfikacja wyspowa jest na niektórych terenach korzystna, ale bez sieci się nie obejdzie. Jeżeli jest duży odbiorca stacja wyspowa nie wystarczy. Jeśli nie będziemy mieli własnej ustawy terminalowej, nie zgazyfikujemy kraju w planowanym okresie.

Kolejny temat debaty dotyczył roli magazynów gazu w systemie gazowniczym.  Prof. Jerzy Stopa (AGH) zwrócił uwagę, że kiedyś ich rola była prosta – służyły do wyrównywania wahań w zużyciu gazu w celu optymalizacji funkcjonowania infrastruktury przesyłowej. Druga funkcja to kwestia bezpieczeństwa energetycznego, czyli funkcja gromadzenia rezerw strategicznych. Taka sytuacja trwała do 2009 roku, gdy został uchwalony tzw. III pakiet liberalizacyjny, który miał ogromny wpływ na funkcjonowanie całej infrastruktury gazowej, w tym magazynów. Faktycznie wymyślono wówczas administracyjnie wolny rynek gazu w Europie. W oim przekonaniu to nie może być skutecznie i wielu przypadkach źle się to kończyło. Od dziesięciu lat jestem członkiem komitetu ds. podziemnych magazynów gazy Międzynarodowej Unii Gazowniczej. Mogę powiedzieć, że oceny na temat sensu i skutków administracyjnej liberalizacji dzielą się na dwie sfery, oficjalną i kuluarową i różnią się diametralnie. Nie znam przypadku, by przedstawiciele firm gazowniczych wypowiedzieli się na ten temat pozytywnie. Początkowo wydawało się, że pomysł nie jest zły, bo wykorzystywano różnice cen gazu w okresach zima-lato czyli słynne spready, które wówczas wynosiły około 20 EUR za MWh, więc wydawało się, że świetnie sfinansują działanie komercyjne magazynów. Ale w ostatnich latach sytuacja na całym rynku gazu zmieniła się, głownie za sprawą pojawienia się możliwości transportu i pojawił się rynek LNG ze Stanów Zjednoczonych.  Skutek jest taki, że wspomniane spready zaczynają zanikać i w tej chwili wynoszą ok. 2 EUR za MWh, co nawet nie bardzo pokrywa koszty transportu gazu, nie mówiąc już o kosztach magazynowania. Funkcjonowanie magazynów jako biznesu jest kwestionowane i pojawiają się głosy, czy one w ogóle są potrzebne. W tej kwestii prof. Osiadacz dopowiedział, że magazyn gazu jest tym bardziej potrzebny im gorzej jest zaprojektowany system i mniejszą ma akumulacyjność, im większa jest rozpiętość między poborem zimą i latem. W systemach zrównoważonego poboru i przy systemie o dużej przepustowości, magazyn jest mniej potrzebny. Do dyskusji włączył się Krzysztof Hnatio (prezes Gas Storage Poland sp. z o.o.), polskiego operatora systemu magazynów gazu. Stwierdził na wstępie, że magazyny gazu są potrzebne w Polsce, ponieważ obserwujemy zapotrzebowanie na moce szczytowe nie tylko zimowe, ale również w lecie i to jest kwestia bezpieczeństwa energetycznego. W sytuacji kryzysowej musi istnieć możliwość podania do systemu niezbędnej ilości paliwa. Musimy obserwować, co się dzieje w Europie, tak planuje się kolejne magazyny kawernowe, bo otwierają możliwości magazynowania węglowodorów. Taki jest dzisiaj trend na świecie, by przewidzieć możliwość magazynowania wodoru. My także rozważamy nowe inwestycje, na przykład Mogilno z podwojoną pojemnością.  Ale wszyscy muszą mieć świadomość, że nowe pojemności nie powstaną z dnia na dzień, rozbudowa kawerny wymaga czasu i to w planowaniu musimy przewidzieć. Ostatni element polskiego systemu gazowniczego – gazociąg jamalski, zaprezentował Piotr Dworak (EuRoPol GAZ S.A.), wskazując na jego znaczenie w kontekście zmian na rynku gazu w Polsce i otoczeniu zagranicznym, w tym także pojawienia się rynku LNG. Przewidywany duży wzrost importu gazu sprawia, że coraz częściej pojawia się temat możliwości powstania huba gazowego. Paweł Dobrowolski (PWC Advisory sp. z o.o. sp. k.) zwrócił uwagę, że hub to jest takie miejsce, gdzie pojawiają się duże ilości gazu, traderzy mogą nim handlować. By powstał hub, muszą być spełnione co najmniej trzy warunki. Podstawa to odpowiednia infrastruktura, odpowiednia przepustowość na wejściu do systemu, możliwość dostarczenia gazu z różnych kierunków, przynajmniej trzykrotnie przewyższająca zużycie krajowe. To także możliwość przesłania przez kraj takiej ilości jak również magazynowania w odpowiednich pojemnościach.  Ten hub będzie możliwy, jak ta konieczna infrastruktura będzie już zrealizowana. Drugi warunek o są kwestie regulacyjne, czyli wprowadzenie zasady TPA, taryfy, bilansowanie dzienne, to jest konieczne. I trzeci warunek to jest obszar handlowy. Musi być podaż, musi być popyt, muszą być traderzy, muszą być odpowiednie wolumeny, musi być odpowiednia płynność i tym obszarze widać największe zagrożenie dla projektu huba. Liczba traderów na rynku się zmniejszyła, wolumeny nie rosną odpowiednio. Ustawa o zapasach obowiązkowych na pewno nie sprzyja powstaniu huba. Brakuje też platformy handlu OTC, platforma wystandaryzowanego handlu, standaryzacja kontraktów są konieczne. No i trzeba brać pod uwagę, co się dzieje na rynkach ościennych, gdzie dokonuje się konsolidacja rynków. A na koniec trzeba jeszcze dodać, że póki mamy złotego, istnieje ryzyko kursu walutowego dla traderów zagranicznych.

Na jeszcze jedną funkcję systemu gazowniczego wskazał prof. Maciej Chaczykowski (Politechnika Warszawska), podejmując zagadnienie wykorzystania sieci gazowych do magazynowania energii elektrycznej. Mówiąc o tym mamy na myśli technologię „Power to gas”, bardzo ważny projekt badawczy, sprawdzany na świecie w ponad 140 instalacjach pilotażowych. Skąd pomysł na magazynowanie? Coraz większa presja na odnawialne źródła energii, a więc energii nierównomiernie dostarczanej do systemu, trzeba zapewnić odpowiednie pojemności magazynowe rzędu terawatogodzin, skoro na przykład prognozy niemieckie mówią o 80 proc. energii dostarczanej z OZE. Przy takich ilościach mamy tylko dwie opcje, jeśli chodzi o magazynowanie: chodzi o elektrownie szczytowo-pompowe i energię chemiczną paliw. Wykorzystanie akumulacyjności systemu gazowniczego jest nową funkcjonalnością systemu i nową usługą. W tym kierunku zmierzają bardzo poważne prace badawcze.

Trzeci panel dyskusyjny poświęcony był innowacyjności w polskim gazownictwie. Prezentacji wprowadzającej do dyskusji dokonała Joanna Podgórska (PGNiG S.A.). Moderatorem panelu był  prof. Tadeusz Chmielniak (Politechnika Śląska), a uczestniczyli w nim: Wioletta Czemiel-Grzybowska (Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.), dr inż. Jacek Jaworski (Instytut Nafty i Gazu – PIB), Aneta Korda – Burza (GAZ – SYSTEM S.A.), Tomasz Kosik (Emerson Process Management sp. z o.o.), prof. Janusz Kotowicz (Politechnika Śląska), Joanna Podgórska (PGNiG S.A.), prof. Stanisław Nagy (Akademia Górniczo-Hutnicza) oraz prof. Mateusz Turkowski (Politechnika Warszawska).

Prezentacja wprowadzająca pokazała polską pozycję w rankingach światowych gospodarek, gdzie ze swoim 1% przeznaczanym B+R sytuujemy się na 39 miejscu, a wśród innowatorów UE zajmujemy czwarte od końca miejsce. Nakłady na działalność zdominowane są przez największe przedsiębiorstwa przemysłowe (ponad 60%). Pozytywne jest jednak to, że jesteśmy w czołówce krajów przyjaznych startupom. Na krajowym rynku liderem innowacyjności jest GK PGNiG SA (1 mld zł) a struktura portfela jest taka, że 69% przypada na innowacje, a 31% na B+R. Największy program badawczo-rozwojowym w historii PGNiG SA znajduje się w fazie realizacji, wiele projektów zostało zainicjowanych, trwają przygotowania do uruchomienia kolejnych, w tym w zakresie technologii wodorowych.

Debata panelowa skoncentrowana była na analizie progów i barier dla innowacji, szczególnie, że przed sektorem gazowniczym stoi wielkie wyzwanie sprostania dokonującej rewolucji technologicznej, w tym perspektywa rozwoju technologii wodorowych. Niemniej jednak debata rozpoczęła się od ogólnej konstatacji (prof. S. Nagy), że dla innowacyjności w gazownictwie konieczne jest dowartościowanie gazu ziemnego w bilansie energetycznym kraju, bo silna ekonomicznie branża jest bardziej gotowa do podejmowania programów wdrażania innowacyjności. Drugą ważną konstatacją (prof. Tadeusz Chmielniak) było stwierdzenie, że konieczne jest wnikliwe przeanalizowanie różnych funkcjonujących programów badawczych, ich strukturę organizacyjną i postawić pytanie: czy system programów badawczych, który obecnie funkcjonuje jest wystarczający, czy doświadczenia z formułowania programów badawczych są tylko pozytywne, czy w niektórych przypadkach nie należałoby zweryfikować formuły tworzenia i realizacji niektórych programów.  Ważnym akcentem dyskusji było wskazanie, że konieczna jest zmiana modelu oceny projektów realizowanych na uczelniach i instytutach naukowych, odejście od nagradzania za indeksy, a nagradzanie za wdrożenia. Dyskutanci wyraźnie koncentrowali się na warunkach systemowych rozwoju polskiej innowacyjności, także w gazownictwie.

Na zakończenie 39 Zjazdu Gazowników, uczestnicy otrzymali ankietę, wyniki której pozwolą organizatorom dokonać podsumowania zjazdu, wniosków i postulatów ważnych dla przyszłości sektora gazowniczego w Polsce.

 Opracował: Adam Cymer

/ GSG, Sekcja Główna, Wydarzenia

Posiedzenie prowadził Sekretarz Generalny PZITS kol. Andrzej Pieniążek. Po wprowadzeniu drobnych uzupełnień, przyjęto porządek obrad. Następnie przyjęto protokół nr 16/PZG/19 z posiedzenia Prezydium w dniu 28 stycznia 2019 roku. W dalszej części posiedzenia wysłuchano następujących informacji:

 • o odbytym w dniach 14-15 marca 2019r, 39 Zjeździe Gazowników, którą przedstawiła wiceprezes PZITS kol. Anna Bogdan. Wg. zgodnej opinii Zjazd był bardzo wysoko oceniony przez jego uczestników, tak pod względem merytorycznym, jaki organizacyjnym. Wzięło w nim udział 256 osób.
 • o przygotowaniach do mającej się odbyć w dniu 26 kwietnia 2019r, VIII konferencji GIS, którą przedstawił Sekretarz Generalny.
 • Następnie przyjęto następujące uchwały rekomendując zatwierdzenie ich przez Zarząd Główny:
  • uchwałę nr 56/PZG/19 w sprawie przyznania Honorowych Odznak PZITS. Propozycje zawarte w niej, a dotyczące przyznawania najwyższych Odznak Honorowych Zrzeszenia dla przedsiębiorstw i instytucji postanowiono pozostawić do decyzji Zarządu Głównego.
  • uchwalę nr 57/PZG/19 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Oddziałów w Warszawie i w Łodzi.
  • uchwałę nr 58/PZG/19 w sprawie akceptacji kandydata do Rady Naukowej Czasopisma Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja.
/ Posiedzenia, Zarząd Główny

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Wprowadzono drobne uzupełnienia do porządku obrad, a po jego zatwierdzeniu przyjęto bez uwag Protokół nr 9/ZG/18 z posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 10 grudnia 2018r. w Warszawie.
Przed realizacją następnych punktów porządku obrad, Prezes PZITS Krystyna Korniak-Figa, wręczyła Złotą z diamentem Odznakę Honorową PZITS dla kol. Władysława Szymańskiego, byłego Prezesa Oddziału w Rzeszowie.

Informację o przygotowaniach do centralnych obchodów Jubileuszu 100-lecia PZITS, którego uroczysta Gala odbędzie się w dniu 10 maja 2019r. w salach hotelu Lord w Warszawie, przedstawili: Prezes PZITS Krystyna Korniak-Figa, wiceprezes kol. Jan Pawełek oraz Sekretarz Generalny. Poza osobami do których skierowane będą specjalne zaproszenia w uroczystościach weźmie udział 91 członków Zrzeszenia, zgłoszonych przez Oddziały i Zarząd Główny.
Następnie członkowie Zarządu Głównego i zaproszeni goście wysłuchali informacji wiceprezes PZITS kol. Anny Bogdan dotyczących:

 • 39 Zjazdu Gazowników, który odbył się w Warszawie w dniach 14-15 marca br. Wg. przekazanych organizatorom opinii Zjazd został bardzo dobrze oceniony pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Uczestnicząca w Zjeździe Prezes PZITS, przekazała w imieniu Zarządu Głównego jego organizatorom gratulacje.
 • przygotowaniom do drugiej edycji Warsztatów Pracy Rzeczoznawcy i Projektanta Instalacji i Sieci Sanitarnych które odbędą się w Warszawie w dniach 3-4 października 2019r.
 • swojego uczestniczenia w ostatnim spotkaniu REHVA .

Sekretarz Generalny przedstawił informację o przygotowaniach do organizacji VIII konferencji GIS która odbędzie się 26 kwietnia br.
Następnie Zarząd Główny zatwierdził uchwały Prezydium objęte uchwałą nr 27/ZG/19 tj.

 • nr 55/PZG/19 z dnia 28 stycznia 2019r
 • nr 56/PZG/19; nr 57/PZG/19; nr 58/PZG/19 wszystkie z dnia 25 marca br.

W stosunku do uchwały nr 56/PZG/19, która dotyczy przyznania Honorowych Odznaczeń PZITS, z uwagi na niejednoznaczne interpretacje zapisów w Regulaminie GKNiO, w sprawie przyznawania Honorowych Odznak PZITS dla przedsiębiorstw i instytucji, ustalono że uszczegółowieniem tych zapisów zajmie się Główna Komisja Legislacyjna, proponując wprowadzenie ich do w/w Regulaminu.
/wszystkie wyszczególnione wyżej uchwały będą umieszczone na stronie Zarządu Głównego/
W dalszej części posiedzenia, plany pracy Głównych Sekcji Branżowych, COWiIA, Balneotechniki i Szpitalnictwa oraz Wod-Kan, przedstawili ich Przewodniczący.
Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Generalny.

/ Posiedzenia, Zarząd Główny

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Po wprowadzeniu drobnych zmian i uzupełnień, przyjęto porządek obrad. Następnie przyjęto protokół nr 15/PZG/18 z posiedzenia Prezydium w dniu 10 grudnia 2018 roku. W dalszej części posiedzenia informację o przygotowaniach do centralnych obchodów Jubileuszu 100-lecia PZITS przedstawili: Prezes PZITS Kol. Krystyna Korniak-Figa, Wiceprezes Kol. Jan Pawełek, Sekretarz Generalny oraz obecni Przewodniczący Głównych Sekcji Branżowych.

Ustalono między innymi:

 • listę osobowości uwzględnionych w monografii
 • listę uczestników Gali Jubileuszowej zgłoszonych przez Oddziały i Zarząd Główny
 • szczegółowy program Gali Jubileuszowej
 • szczegóły dotyczące wystąpień na Gali Przewodniczących Głównych Sekcji Branżowych

Następnie podjęto uchwałę nr 55/PZG/19 w sprawie rekomendowania Zarządowi Głównemu zatwierdzenie trzech kandydatów do Rady Naukowej czasopisma Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja.

Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Generalny.

W sprawach wniesionych omawiano:

 • przygotowania do konferencji GIS
 • konieczność uszczegółowienia pewnych zapisów w STATUCIE /propozycje na Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze/
 • zmianę lidera w podzespole nr 3 STRATEGII w związku z rezygnacją dotychczasowego.
/ Posiedzenia, Zarząd Główny

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Zarząd Główny oraz Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Warszawskiej zapraszają na VIII konferencję naukowo-techniczną z cyklu: GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi.

Organizowana od 16 lat konferencja jest jedynym w kraju forum wymiany informacji i doświadczeń w tym obszarze.

Więcej na stronie internetowej: konferencja-gis2019.warszawa.pl

/ Wydarzenia


Forum do dyskusji o wyzwaniach i przyszłości branży gazowniczej

W dniach 14-15 marca 2019 r. w Warszawie odbędzie się 39. Zjazd Gazowników.
Organizatorami wydarzenia są Polskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS), Izba Gospodarcza Gazownictwa (IGG) oraz Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG).
Podczas Zjazdu eksperci i praktycy będą dyskutować o nowych wyzwaniach oraz kierunkach rozwoju gazownictwa. Program merytoryczny Zjazdu obejmie między innymi zagadnienia związane z rolą gazu w bilansie energetycznym kraju, rozbudową krajowego systemu transportu gazu ziemnego oraz innowacyjnością w polskim gazownictwie.
Więcej informacji: www.zjazdgazownikow.pl

/ GSG, Sekcja Główna, Wydarzenia

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Po uzupełnieniu porządku obrad o propozycję przyjęcia dodatkowej uchwały nr 54/PZG/18 wynikającej z pracy Zespołu d.s. Analizy finansowej PZITS, został przyjęty bez uwag. Następnie przyjęto protokół nr 14/PZG/18 z posiedzenia Prezydium w dniu 15.10.2018. W dalszej części posiedzenia informację o przygotowaniach do organizowanych w 2019 roku centralnych obchodów Jubileuszu 100- lecia PZITS przedstawił wiceprezes kol. Jan Pawełek.

Następnie podjęto następujące uchwały:

 • nr 50/PZG/18 w sprawie przyznania Honorowych Odznak PZITS dla członków Zrzeszenia z Oddziałów w Szczecinie, Bydgoszczy, Rzeszowie i Kielcach,
 • nr 51/PZG/18 w sprawie rekomendowania Zarządowi Głównemu zatwierdzenie Regulaminów Pracy Zarządów Oddziałów w Bydgoszczy, Gdańsku i Tarnowie,
 • nr 52/PZG/18 w sprawie przyjęcia harmonogramu posiedzeń Zarządu Głównego i Prezydium w I-szym półroczu 2019 r.,
 • nr 53/PZG/18 w sprawie nadania Godności Zasłużonego Seniora PZITS dla członków Zrzeszenia z Oddziału Kieleckiego.

Następnie omawiano zaprezentowane w formie projektu uchwały ZG wyniki pracy Zespołu ds. Analizy Finansowej PZITS. Wyrażono uznanie za zaangażowanie i pracę dla Przewodniczącej Zespołu Kol. Sylwii Prabuckiej i dla pozostałych członków Zespołu. Zdecydowano przestawić Zarządowi Głównemu do akceptacji projekt uchwały nr 54/PZG/18 dotyczącej przedłużenia na 2019 rok, do czasu zakończenia I-etapu pracy Zespołu, ważność uchwały nr 14/ZG/17 z 11 grudnia 2017 roku.

/ Posiedzenia, Zarząd Główny

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Porządek posiedzenia uzupełniono o zatwierdzenie podjętej na wcześniejszym posiedzeniu Prezydium ZG, uchwały nr 54/PZG/18, zrezygnowano natomiast z procedowania projektu uchwały nr 27/ZG/18. Obie związane były z pracą Zespołu d.s. Analizy Finansowej PZITS. Po tych zmianach porządek obrad przyjęto bez uwag podobnie jak protokół nr 8/ZG/18 z posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 17 września 2018r. w Warszawie.

Informację o przygotowaniach do centralnych obchodów Jubileuszu 100-lecia PZITS, przedstawił Wiceprezes
kol. Jan Pawełek.

Następnie członkowie Zarządu Głównego i zaproszeni goście wysłuchali:

 • informacji Prezesa Oddziału Wielkopolskiego i lidera jednego z zespołów realizujących zadania priorytetowe STRATEGII kol. Jana Lemańskiego, o przebiegu prac przy zadaniach nr 3, 4, 5, 6.
 • prezentacji Przewodniczącej Zespołu d.s. Analizy Finansowej PZITS kol. Sylwii Prabuckiej, wyników realizacji I-ego etapu pracy Zespołu, a także wynikających z nich propozycji,
 • informacji kolegów Piotra Korczaka i Leszka Kaczmarczyka o pracach komisji powołanych przez Radę Krajową PIIB, których są członkami.

Wszystkie te informacje wywołały dyskusje podczas których zgłoszono szereg propozycji dotyczących ich realizacji.

Następnie Zarząd Główny podjął uchwałę nr 26/ZG/18 dotyczącą zatwierdzenia uchwał Prezydium podjętych na
posiedzeniach Prezydium:
– w dniu 15.10.2018r……………uchwały nr 48/PZG/18 i nr 49/PZG/18
– w dniu 10.12.2018r……………uchwały nr 50/PZG/18 do nr 54/PZG/18

Wszystkie uchwały będą zamieszczone na stronie internetowej Zarządu Głównego.
Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Generalny.

/ Posiedzenia, Zarząd Główny

W dniu 7 grudnia 2018 roku odbyła się oficjalna polska premiera pompy Wilo-Stratos MAXO, która połączona była z jubileuszem istnienia firmy Wilo, a wydarzenie to miało miejsce w Centrum Nauki i Techniki EC1-Zachód w Łodzi. W uroczystości brali udział goście z całej Polski, którzy reprezentowali branże instalacyjno-budowlaną (firmy wykonawcze i biura projektowe) oraz przedsiębiorstwa ciepłownicze, urzędy administracji samorządowej i jednostki naukowo-dydaktyczne. Podczas premiery przedstawiona była zarówno historia rozwoju pomp w firmie Wilo, jak i zaprezentowano na specjalnym pokazie najważniejsze możliwości dotychczas wdrożonych przez tego producenta urządzeń. Jednak najważniejszym punktem była prezentacja samej pompy Wilo-Stratos MAXO, ponieważ zwróciła wszystkim gościom uwagę na następujące funkcję tego nowego rozwiązania, takie jak: „Dynamic Adapt Plus”, „Multi-flow adaptation”, „No-Flow Stop” oraz tryby jej pracy „Δp-c”, „Δp-v”, „T-const.”,”ΔT-const.” (szczegółowe informację o samej pompie znajdują się pod tym linkiem ). Podczas uroczystości odbyła się również licytacja prac wykonanych przez podopiecznych „Fundacji Synapsis. Pracownia Rzeczy Różnych” oraz pokaz artystyczny.

/ GSCOWIA, Sekcja Główna

W dniu 8 listopada 2018 r. w Warszawskim Domu Technika – NOT odbyło się spotkanie Głównej Sekcji Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS).

Spotkanie podzielone było na dwie części – przedpołudniową, będącą zamkniętym spotkaniem członków Sekcji oraz popołudniową – nazwaną „Obiadem czwartkowym” – będącą seminarium otwartym dla każdego chętnego.

Otwarte, wczesnopopołudniowe spotkanie rozpoczęło się wspólnym posiłkiem, po którym rozpoczęło się seminarium. Tematem przewodnim „Obiadu czwartkowego” było „Projektowanie systemów chłodzenia budynków z dyrektywą F-gazową w tle”. W pierwszej części prezentację o tym samym tytule przedstawił członek PZITS – dr inż. Kazimierz Wojtas, omawiając następujące elementy:
1. przepisy i wymagania dotyczące instalacji chłodzenia budynków,
2. kierunki rozwoju czynników ziębniczych,
3. porównanie agregatów ziębniczych na wybranym przykładzie budynków,
4. możliwość wykorzystania ciepła w produkcji energii chłodniczej.

Drugim prelegentem była Pani Joanna Pożeżyńska z firmy Rockwool, która w swojej prezentacji przedstawiła informacje nt najnowszych rozwiązań firmy w zakresie izolacji instalacji chłodzenia i wody lodowej.

Bardzo dziękujemy Prelegentom, członkom Głównej Sekcji COWIA oraz zaproszonym gościom za liczne przybycie i twórcze spotkania.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami omawianymi podczas spotkania (w wersji pdf):
1. Projektowanie systemów chłodzenia budynków z dyrektywą F-gazową w tle

 

/ GSCOWIA, Sekcja Główna, Wydarzenia

W dniach 12-13 listopada 2018 r. odbył się szczyt REHVA.
Pierwszy dzień poświęcony był spotkaniom poszczególnych grup roboczych REHVA. Dyskutowane były bieżące zadania realizowane w poszczególnych komitetach technicznych, jak również postępy z realizacji wieloletnim projektów badawczych i szkoleniowych.
Drugi dzień poświęcony był konferencji pod tytułem „Inteligentne budynki dla inteligentnych użytkowników – wdrożenie nowej EPBD”. W ramach konferencji przedstawiono prezentacje dotyczące: inteligentnego wskaźnika gotowości technicznej budynku, który jest przedmiotem najnowszej rewizji EPBD, Aneksy 67 IEA – energooszczędne budynki, rozwiązań w budynkach dla maksymalizacji komfortu użytkownika, projektu Mobistyle, rozwiązań technicznych dotyczących sterowania i zarządzania budynkami itp.
Wszystkie prezentacje dostępne są na stronie https://www.rehva.eu/publications-and-resources/event-presentations/rehva-brussels-summit-2018-conference-13112018.html natomiast zdjęcia: https://www.flickr.com/photos/142319332@N06/sets/72157702083101411

 

/ REHVA

Troska o zdrowie i bezpieczeństwo energetyczne obywateli Polski, walka o poprawę jakości środowiska naturalnego, wspólne zmagania związane z wdrażaniem ambitnej polityki klimatycznej w Polsce to cele podpisanego w dniu 22.11.2018 w Krakowie porozumienia.

Siedem organizacji branżowych zobowiązało się do podjęcia współpracy mającej na celu wsparcie w realizacji programu „Czyste Powietrze”, w zakresie konsultacji „Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030”, jak również wdrożenia rewidowanych dyrektyw dotyczących efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz dyrektywy na rzecz zielonego budownictwa oaz innych inicjatyw administracji państwowej i publicznej.

22 listopada 2018 roku podczas Kongresu Trendy Energetyczne w Auli Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, przedstawiciele czołowych stowarzyszeń branżowych, związanych z techniką budynkową złożyli podpisy pod porozumieniem na rzecz współpracy w zakresie efektywności energetycznej.

Do porozumienia przystąpiły:
– Sekcja Główna Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery Ciepłownictwa Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
– Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji
– Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV
– Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe
– Stowarzyszenie Polska Wentylacja
– Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła
– Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych

Jak zapisano w preambule porozumienia: „Sygnatariusze porozumienia mają świadomość tego, że tylko skuteczna współpraca wielu środowisk pozwoli na osiągnięcie nadrzędnych i długofalowych celów naszego Państwa w zakresie efektywności energetycznej oraz podpisujących to porozumienie Organizacji. Podpisanie porozumienia świadczy o tym, że organizacjom w sposób szczególny zależy na powodzeniu realizacji programu „Czyste Powietrze:. Będą również pracowały nad pozostałymi inicjatywami związanymi ze wzrostem jakości środowiska wewnętrznego w budynkach przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii.”

Partnerstwo w ramach porozumienia będzie realizowane poprzez:
– Rozwój zrównoważonego budownictwa w Polsce
– Wspieranie merytoryczne programu „Czyste Powietrze”
– Realizację celów: OZE i efektywności energetycznej w Polsce w 2030
– Wdrażanie znowelizowanych dyrektyw EPBD, RED, EED w Polsce

Jak oświadczają organizacje branżowe: „Po dwóch dekadach od przygotowania pierwszych publicznych programów wspierających transformację energetyczną w Europie, nadszedł czas na wyciągnięcie wniosków z doświadczeń zachodnioeuropejskich krajów. To także czas na stworzenie krajowego modelu działania, który w efektywny sposób odpowiadałby na wyzwania środowiskowe i klimatyczne, a także pozytywnie stymulował rozwój gospodarczy Polski.”

Źródło: Porozumienie branżowe na rzecz współpracy w zakresie efektywności energetycznej.

/ GSCOWIA, POBE, Sekcja Główna

Wiceprezes PZITS, prof. Anna Bogdan została laureatem nagrody specjalnej LIDER INSTALACJI 2018, przyznawanej przez miesięcznik Rynek Instalacyjny! Kol. Wiceprezes została wyróżniona za „integrację młodych specjalistów branży sanitarnej i rozwijanie współpracy międzynarodowej przez PZITS”. Rynek Instalacyjny nagrodził Laureatkę za ogromną pracę i zaangażowanie na rzecz rozwoju PZITS, wprowadzenie nowych adeptów branży sanitarnej do środowiska, godne reprezentowanie Polski i PZITS w strukturach organizacji ogólnoeuropejskiej REHVA.

Nagroda przyznawana przez wiodące czasopismo branży Inżynierii Środowiska to ogromne wyróżnienie dla Wiceprezes oraz wszystkich Jej współpracowników. To również ważny sygnał, iż praca i aktywność na rzecz studentów, techników i inżynierów branży sanitarnej jest widoczna i przynosi dobre owoce.

Serdecznie GRATULUJEMY i DZIĘKUJEMY!

/ Wyróżnienia, Zarząd Główny

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Po przyjęciu porządku obrad oraz protokołu nr 13/PZG/18 z posiedzenia Prezydium w dniu 17.09.2018, zebrani wysłuchali informacji Kol. Prezes , wiceprezes kol. Anny Bogdan oraz wiceprezesa kol. Jana Pawełka o przygotowaniach do organizowanych w 2019 roku obchodów Jubileuszu 100- lecia PZITS. Kol. wiceprezes Anna Bogdan, przedstawiła wykaz zadań stojących do wykonania przed Komitetem Organizacyjnym Obchodów oraz propozycje udziału w nich poszczególnych jego członków. Będą one przedstawione do akceptacji na spotkaniu Komitetu Organizacyjnego, które odbędzie się w 12 listopada.

Następnie podjęto uchwały:

 • nr 48/PZG/18 w sprawie zmiany w Regulaminie Nadawania Godności Zasłużonego Seniora PZITS,
 • nr 49/PZG/18 w sprawie nadania Godności Zasłużonego Seniora PZITS dla członków Zrzeszenia z Oddziału Szczecińskiego.

W dalszej części obrad Sekretarz Generalny przedstawił informacje o wydarzeniach dotyczących działalności PZITS od posiedzenia Zarządu Głównego i Prezydium 17 września br.
W sprawach wniesionych podkreślano konieczność uczestniczenia członków PZITS w opiniowaniu projektów trzech nowych ustaw MIIR dotyczących architektów i inżynierów budownictwa.

/ Posiedzenia

W dniu 26.09.2018 r. odbyły się warsztaty dotyczące budowy i eksploatacji gazociągów podmorskich. Warsztaty zostały zorganizowane przez Sekcję Gazownictwa Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZIiTS) i tematycznie stanowiły kontynuację pierwszej edycji, która miała miejsce w czerwcu 2017 r. Tak jak poprzednio miejscem warsztatów był teren „Gazowni Warszawskiej” przy ul. Kasprzaka 25. Swoje doświadczenia zaprezentowali przedstawiciele: Politechniki Gdańskiej, TechnipFMC oraz Gassco. Ponadto do udziału w warsztatach zaproszono przedstawicieli: Politechniki Warszawskiej, PGNiG S.A., PGNiG Norway, PGNiG Technologie SA, Gaz-System S.A. oraz Energinet.dk. Warsztaty stanowiły okazję do wymiany doświadczeń w zakresie budowy i eksploatacji gazociągów podmorskich w kontekście realizacji projektu Baltic-Pipe w części dotyczącej gazociągu podmorskiego łączącego systemy przesyłowe Danii i Polski.

Warsztaty rozpoczęły się od prezentacji Pana Profesora Macieja Chaczykowskiego, który przybliżył uczestnikom warsztatów działalność PZITS oraz nakreślił aktualny status projektu Baltic-Pipe.

Poniżej przedstawiono streszczenie kolejno prezentowanych tematów:

 1. Zagrożenia dla środowiska w trakcie budowy i eksploatacji gazociągów podmorskich.
  Tematem poruszonym przez przedstawiciela Politechniki Gdańskiej, Pana Profesora Jana Hupkę, była kwestia zagrożeń środowiskowych podczas budowy i eksploatacji gazociągów podmorskich. Jedną z poruszonych kwestii były przyczyny uszkodzeń podmorskich rurociągów ropy naftowej i gazu. Pan Profesor zaznaczył, że o ile uszkodzenia korozyjne gazociągów 20 lat temu wynikały głównie z korozji zewnętrznej (stosunek korozji wewnętrznej do zewnętrznej 1:3), o tyle najnowsze dane wskazują na to, że sytuacja się odwróciła. Dzieje się tak dlatego, że nowoczesne gazociągi transportują gaz, który jest oczyszczony z czynników korodujących, takich jak woda czy wilgoć, dwutlenek węgla bądź siarkowodór, co zmniejsza korozję wewnętrzną.

Omówione zostały także przykłady uszkodzeń spowodowane działaniami stron trzecich np. uszkodzenia spowodowane przez kotwice statków. Profesor poruszył ponadto problem hydratów tworzących się w gazociągach. Zaprezentował proces ich powstawania oraz metody zapobiegania ich formowaniu się tj.: usunięcie wody z systemu poniżej punktu rosy; utrzymywanie temperatury powyżej progu powstania hydratu; utrzymywanie ciśnienia poniżej progu powstania hydratu; dodanie inhibitorów (metanol lub glikol etylowy) w celu obniżenia temperatury powstawania hydratów poniżej temperatury operacyjnej; dodanie inhibitora kinetycznego opóźniającego wzrost kryształków hydratu, dodanie substancji dyspergującej przeciwdziałającej nagromadzeniu się kryształków hydratu. Następnie zostały omówione przykłady inspekcji gazociągów (zewnętrzne i wewnętrzne).

 1. Kluczowe aspekty techniczne oraz ryzyka związane z budową gazociągów podmorskich.
  Przedstawiciele TechnipFMC (Pan Etienne Zonghero i Pan Igor Kopsov) zaprezentowali potencjał techniczny firmy, w tym w szczególności statek Global 1200 o parametrach dostosowanych do układania rur dla warunków budowy gazociągu podmorskiego łączącego system przesyłowy Danii i Polski. Ten rodzaj statku TechnipFMC wykorzystywał przy realizacji różnych projektów m.in. w Zatoce Meksykańskiej, Afryce, rejonie morza Śródziemnego, Północnego, Malezji czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
  Na podstawie udostępnionych danych o parametrach przyszłego gazociągu Dania-Polska Pan Etienne Zonghero zaprezentował poglądowy harmonogram realizacji gazociągu, z uwzględnieniem czasu koniecznego na opracowanie projektu wykonawczego, zakupu rur, wyboru i akceptacji technologii spawania, pokrycia rur osłona betonową oraz układania rur na dnie morza.

Jak podkreślono kluczowym parametrem w terminowej realizacji harmonogramu jest odpowiednio wcześniejsze rozpoczęcie prac przygotowawczych związanych z wyprowadzeniem gazociągu na ląd. Sam proces wyprowadzania gazociągu na ląd powinien być przeprowadzony z uwzględnieniem warunków klimatycznych, z ominięciem miesięcy zimowych, oraz z uwzględnieniem przepisów ochrony środowiska. Ważna jest także logistyka związana z dostawą rur i właściwym ich przygotowaniem do układania na dnie morza (w tym proces pokrywania betonem).
Prezentacja TechnipFMC zawierała filmy wideo przedstawiające proces wyciągania gazociągu na ląd oraz procesy realizowane na pokładzie statku G-1200. Na pokładzie statku realizowany jest przede wszystkim pełny proces spawania rur i kontroli spoin. Rury po połączeniu i po weryfikacji jakości połączenia są sekwencyjnie wypuszczane i układane na dnie morza.

Następnie zaprezentowano doświadczenia jakie TechnipFMC zdobył uczestnicząc w realizacji gazociągu Baltic Connector łączącego systemy przesyłowe Estonii i Finlandii. Przedstawiciel TechnipFMC podkreślił wagę wcześniej wykonanych analiz dna morskiego w celu potwierdzenia zasadności zastosowania danego typu statku. Należy także, na możliwie wstępnym etapie, potwierdzić u producenta rur możliwość zastosowania proponowanej technologii spawania i metodyki procesu przygotowania rur do układania na dnie morza.
Kolejnym omówionym tematem były kwestie dotyczące zasad przekraczania istniejących gazociągów. Zaprezentowano poglądowe rysunki pokazujące koncepcję skrzyżowania polegającą na wykorzystaniu specjalnego materaca w celu ochrony istniejącego gazociągu i ułożeniu na nim budowanego gazociągu z uwzględnieniem 500 mm odstępu pomiędzy gazociągami.
Ponadto przedstawiciele Technip FMC Italy (Pani Tilde Tabblena oraz Pan Nicola Angelo Marotta) zaprezentowali działalność Spółki Direzione Lavori S.p.A. (TPIDL). Spółka TPIDL zostałal powołana w 2009 roku i w całości należy do Grypy TechnipFMC. Spółka specjalizuje się w kompleksowym zarządzaniu projektami związanymi z transportem gazu i ropy, w tym opracowywaniu projektów wykonawczych i prowadzeniu nadzoru budowlanego.

 1. Prawne i techniczne warunki umów na przekraczanie gazociągów podmorskich oraz zasady eksploatacji tych gazociągów.
  Gassco, jako norweski operator, odpowiada za system około 900 km gazociągów wysokociśnieniowych połączonych ze wszystkimi głównymi złożami gazu na szelfie norweskim. Gaz ze złóż norweskich jest transportowany do głównych systemów przesyłowych w Europie kontynentalnej oraz Wielkiej Brytanii.

Jednym z głównych aspektów poruszanych podczas prezentacji była kwestia regulacji związanych z przekraczaniem lub budową w bliskiej odległości gazociągów przez strony trzecie.
Jak wyjaśnił przedstawiciel Gassco, Pan Harald Martinsen, w tego typu przypadkach Gassco korzysta z wypracowanych rozwiązań, które są uwzględniane w odpowiednich wzorach umów. Umowy, z których korzysta Gassco, są wzorcowymi umowami opracowanymi na szczeblu rządowym zgodnie z przyjętymi procedurami.
Umowy te regulują kwestie techniczne, prawne oraz organizacyjne pomiędzy stronami. Ważnym aspektem jest w tym przypadku kwestia uzgodnienia metody skrzyżowania, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony środowiska oraz ustalenie zasad odpowiedzialności i praw stron umowy.
Pan Harald Martinsen podzielił się doświadczeniami związanymi z procesem zawierania tego typu umów. Zwrócił uwagę na czasochłonność tego procesu związaną z procedurą negocjacji wymagań stawianych przez Gassco zarówno technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, jak i wysokości zabezpieczeń finansowych.
Drugim zagadnieniem poruszonym podczas wystąpienia przedstawiciela Gassco była kwestia zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji gazociągów, na których Gassco jest operatorem.
Gassco stosuje metodę oceny ryzyka w oparciu o trzy elementy:
– Identyfikację zagrożenia
– Ocenę prawdopodobieństwa
– Ocenę skutków
Prawdopodobne zagrożenia podzielono na 6 grup. Zgodnie z przedstawionymi statystykami najczęściej występującymi zagrożeniami jest wpływ stron trzecich. Zagrożenia związane z uszkodzeniami gazociągu spowodowanymi korozją stanowią statystycznie 27%. Gassco ma wypracowany system monitorowania ryzyka i reagowania na wystąpienie zagrożenia tj.: zewnętrzne i wewnętrzne kontrole, monitorowanie składu gazu, ochrona katodowa, system zaworów bezpieczeństwa, opracowane zasady łączenia i przekraczania gazociągów, skutecznie działający awaryjny system napraw.

/ GSG, Wydarzenia

 

Redakcja miesięcznika CHŁODNICTWO&KLIMATYZACJA ma przyjemność zaprosić specjalistów branży instalacyjnej, projektantów i wykonawców instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych i wentylacyjnych oraz pracowników pionów technicznych na XVII edycję Konferencji z cyklu: Chłodnictwo i klimatyzacja w Polsce – Nowe trendy rozwoju, która odbędzie się:
7 listopada 2018 r. w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie (ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa).

Tematem przewodnim konferencji będzie:
Budowa i eksploatacja instalacji HVACR w świetle wymagań efektywności energetycznej i przepisów f-gazowych

Więcej informacji — [pobierz]

/ GSCOWIA, Wydarzenia

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Zarząd Główny oraz Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Warszawskiej zapraszają na VIII konferencję naukowo-techniczną z cyklu: GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi. Organizowana od 16 lat konferencja jest jedynym w kraju forum wymiany informacji i doświadczeń w tym obszarze.

Konferencja odbędzie się 26 kwietnia 2019 roku w Politechnice Warszawskiej (10:30-17:00) w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (ul. Rektorska 4).

/ Wydarzenia

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Po przyjęciu porządku obrad oraz notatki z posiedzenia Prezydium w dniu 13 sierpnia 2018, zebrani wysłuchali informacji Kol. Prezes oraz Wiceprezesa kol. Jana Pawełka o przygotowaniach do organizowanych w 2019 roku obchodów Jubileuszu 100- lecia PZITS w nawiązaniu do informacji z Oddziałów.

Następnie podjęto uchwały:
— nr 45/PZG/18 w sprawie przyjęcia Regulaminów Pracy Zarządów Oddziałów, który przyjęło do stosowania 13 Oddziałów.
— nr 46/PZG/18 w sprawie przyznania Honorowych Odznak PZITS dla członków Zrzeszenia z Oddziałów w Słupsku, Białymstoku, Częstochowie, Bielsko-Białej i Bydgoszczy.
— nr 47/PZG/18 w sprawie powołania „Zespołu do spraw przeprowadzenia Analizy Finansowej PZITS”

Podjęto również następujące ustalenia:
1. Projekt Regulaminu Głównej i Oddziałowej Komisji Kwalifikacyjnej, będzie poddany procedurze zatwierdzenia na posiedzeniach Prezydium i Zarządu Głównego 10 grudnia 2018, prosząc jednocześnie o zgłaszanie do niego uwag do Gł. Kom. Leg. lub Gł. Kom. Kwal. do 31.10.2018r.
2. Oddziały nie będą ponosić kosztów związanych z uzyskaniem przez ich członków „Złotej z diamentem odznaki PZITS”
3. Koszty noclegów i dojazdów przedstawicieli Oddziałów na obchody Jubileuszu 100-lecia PZITS będą ponosiły Oddziały.

/ Posiedzenia

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Po przyjęciu porządku obrad (z drobnymi poprawkami) przyjęto bez uwag Protokół nr 7/ZG/18 z posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 18 czerwca 2018r. w Warszawie.
Informację o przygotowaniach do obchodów w 2019 roku Jubileuszu 100-lecia PZITS przedstawiła Prezes, kol. Krystyna Korniak-Figa. Członkowie Z.G. opowiedzieli się za organizacją tych obchodów w sposób adekwatny do możliwości finansowych Zrzeszenia.

Informację o przygotowaniach do organizacji również, w 2019 roku „Warsztatów projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych” a także 39-ego Zjazdu Gazowników, przedstawiła Wiceprezes PZITS kol. Anna Bogdan. Przygotowania do organizacji tych imprez przebiegają zgodnie z harmonogramami.
Następnie Zarząd Główny podjął następujące uchwały :
— nr 24/ZG/18 o zatwierdzeniu uchwal Prezydium :
— nr 44/PZG/18 z 13 sierpnia 2018 roku,
— nr 45/PZG/18, 46/PZG/18, 47/PZG/18 z 17 września 2018 roku. ( Wszystkie uchwały będą zamieszczone na stronie internetowej Zarządu Głównego).
— nr 25/ZG/18 w sprawie przyjęcia dwóch nowych firm w poczet Członków Wspierających PZITS.

Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Generalny. Oto najważniejsze z nich:
— 26 czerwca PZITS udzielił poparcia Prezes FSN-T NOT Pani Ewie Mankiewicz-Cudny, jako kandydatce do Rady Działalności Pożytku Publicznego VI-ej kadencji.
— 29 czerwca Prezes PZITS uczestniczyła w Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym PIIB reprezentując na nim również nasze Zrzeszenie. Nowym Prezesem Rady Krajowej na kadencję 2018-2022 delegaci z Izb Okręgowych wybrali Prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kledyńskiego.

W okresie od 2 lipca do 31 sierpnia Główna Komisja Legislacyjna PZITS opracowała następujące wystąpienia do instytucji rządowych:
— uwagi do koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych, przekazane do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii
— prośbę do Ministerstwa Energii o dołączenie PZITS do grona jednostek konsultujących zmiany w przepisach dotyczących odnawialnych źródeł energii
— opinię do wstępnych projektów 2 ustaw: o Architektach i oddzielnej o Inżynierach budownictwa, przekazaną do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
— prośbę do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o dołączenie PZITS do grona podmiotów konsultujących projekty aktów prawnych.
— udzielono zgody na objęcie Patronatem Honorowym następujących konferencji :
— Straty wody w systemach wodociągowych organizator firma DENDROS, termin 22-23.10. 2018 r.
— EKOGMINA 2018- I Forum Praktyków

/ Posiedzenia

31 sierpnia 2018 r. odbyło się szkolenie pt.: Budowle wodne, elektrownia wodna na przykładzie zbiornika WIÓRY, zorganizowane przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych o/Kielce.

Zbiornik WIÓRY powstał w wyniku piętrzenia wód rz. Świśliny. Jego czasza rozciąga się wzdłuż rzeki Świśliny na długości ok. 8km i rz. Pokrzywianki – na długości ok. 7,2 km. W warunkach normalnej eksploatacji średnia szerokość zbiornika wynosi około 300m, a maksymalna w rejonie połączenia obu rzek około 800m. Pojemność całkowita wynosi 35 mln m3, w tym pojemność powodziowa 19 mln m3, a powierzchnia zalewu przy maksymalnym poziomie piętrzenia wynosi 408,0 ha.

Zapora czołowa ziemna (ponad 250m dł. i 26m wys.) z rdzeniem glinowym i galerią kontrolno-zastrzykową, drenażem kamienno-żwirowym oraz przesłoną cementacyjną zlokalizowaną pod galerią w dolinie i na przyczółkach gwarantuje bezpieczeństwo eksploatacyjne zbiornika.

W obiekcie działa elektrownia wodna przepływowa o łącznej mocy 400 kW i produkcji rocznej powyżej 1,0 GWh.

Funkcje zbiornika to: ochrona przeciwpowodziowa, zapewnienie przepływu nienaruszalnego w rzece, energetyczna i oczywiście turystyczna.

/ Wydarzenia

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych — Zarząd Oddziału w Opolu oraz Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa organizują konferencję szkoleniową dla zarządów i pracowników przedsiębiorstw: wodociągowo-kanalizacyjnych, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, wykonawczych oraz biur projektów, zarządców nieruchomości i administracji samorządowej pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły, nt. „Uwarunkowania formalno-prawne, technologie prośrodowiskowe i bezpieczeństwo funkcjonowania systemów cieplnych, wentylacyjnych wodociągowych, kanalizacyjnych, i gazowych”.

Konferencja odbędzie się w dniach 18-19.10.2018 r. w OWR ZIEMOWIT w Jarnołtówku.

Pobierz program konferencji

/ Wydarzenia

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol.Krystyna Korniak-Figa. Po przyjęciu porządku obrad oraz protokółu nr.12/PZG/18 z posiedzenia Prezydium w dniu 18.06.2018, zebrani wysłuchali informacji o przygotowaniach do organizowanych w 2019 roku:
1/ Jubileuszu 100-lecia PZITS którą przedstawiła Prezes kol.Krystyna Korniak-Figa,
2/ Warsztatów projektanta instalacji i sieci sanitarnych którą przedstawiła Wiceprezes kol.Anna Bogdan,
3/ 39 Zjazdu Gazowników którą przedstawił Wiceprezes kol.Paweł Stańczak.
Następnie podjęto uchwałę nr.44/PZG/18 o nadaniu godności Zasłużonego Seniora PZITS dla 10-ciu Członków Oddziału Wielkopolskiego.
Informację o wyborach władz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przekazał Sekretarz Generalny który przedstawił również informacje bieżące z biura Z.G. które miały miejsce od poprzedniego posiedzenia Prezydium w dniu 18 czerwca 2018 r.
W dalszej części obrad omawiano problemy poruszone w pismach Prezesów Oddziałów Wielkopolskiego i Opolskiego dotyczące spraw finansowych w PZITS. Próba rozwiązań tych problemów będzie przedstawiona w projekcie uchwały przygotowanej na następne posiedzenia Prezydium i Zarządu Głównego.
Omówiono także pismo Przewodniczącego Głównej Sekcji COWiIA dotyczące problemów z którymi spotyka się kierownictwo Sekcji związanymi z finansowaniem jej działalności a także odnosiło się do organizacji Jubileuszu PZITS.
Przyjęto również wniosek aby Główna Komisja Legislacyjna opracowała Regulamin Pracy Biura Zarządu Głównego. Uzgodniono również jakie uchwały ma przygotować Sekretarz Generalny na posiedzenia Prezydium i Zarządu Głównego które odbędą się 17 września. Odwołano planowane na ten dzień spotkanie Głównego Komitetu Organizacyjnego obchodów Jubileuszu PZITS.

/ Posiedzenia

Z wielkim żalem przekazujemy smutną wiadomość, iż zmarł nasz kolega

Jerzy Adamski
zasłużony działacz i Członek Honorowy Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych,
Prezes Zarządu Oddziału w Kielcach w latach 1996-2003.
Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy serdecznego współczucia
Zarząd i członkowie PZITS Oddziału w Kielcach
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 16 sierpnia 2018 r. w parafii pw. Św. Krzyża o godz. 11.00.

Wspomnienie

Ś.P. Jerzy Adamski był członkiem PZITS od 1975 r. W Stowarzyszeniu obejmował różne funkcje, w tym dwie kadencje (1996-2000 i 2000-2003) pełnił funkcję Prezesa Zarządu Oddziału w Kielcach, będąc tym samym członkiem Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. W ramach działalności stowarzyszeniowej współorganizował konferencje i sympozja o tematyce eksploatacji sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków organizowanych przez Oddział kielecki PZITS. W bieżącej kadencji przewodniczył Kołu PZITS przy BPBK w Kielcach.

Był bardzo aktywny zawodowo i społecznie. W latach 1992 – 2000 – Dyrektor Naczelny początkowo Związku Komunalnego Wodociągów i Kanalizacji, a po przekształceniu – Prezes Wodociągów Kieleckich sp. z o.o. Był Vice Prezydentem Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Kielcach, Radnym Rady Miejskiej w Kielcach, Prezesem Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych, a także współzałożycielem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Za dokonania w życiu zawodowym i społecznym był wielokrotnie odznaczany. Posiada:

 • Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi,
 • Brązową, Srebrną i Złotą odznakę Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych,
 • Odznaczenie za Zasługi dla Kielecczyzny,
 • Srebrną Odznakę Honorową NOT,
 • Złotą Odznakę Honorową PZITS,
 • Srebrną i Złotą Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • Członek Honorowy PZITS od 2012r .

Odszedł Ś.P. Jerzy Adamski, nasz Kolega, pełen życia, świetny organizator, perfekcyjny zawodowo ale i wiele wymagający od innych ku ich pożytkowi i rozwojowi, wzór dla wielu. Jerzy! Pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci.

Małgorzata Janiszewska
Prezes Zarządu Oddziału PZITS w Kielcach

/ Zarząd Główny

Targi POL-ECO-SYSTEM, Poznań 23-25 października 2018 r.

Targi POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu to największe i najważniejsze wydarzenie w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, prezentujące zaawansowane technologie, rozwiązania i produkty służące zrównoważonemu rozwojowi.

Targi POL-ECO-SYSTEM kierowane są do samorządów i administracji publicznej, dysponentów funduszy, firm działających w zakresie gospodarki komunalnej, przedstawicieli sektora wodno-ściekowego, energetyki i ciepłownictwa, przedsiębiorstw i inwestorów z branży OZE, budownictwa, instytutów naukowo-badawczych, parków naukowo-technologicznych, firm doradczych, instalatorów, projektantów, architektów, zakładów przemysłowych, rolników i leśników, uczelni wyższych oraz wielu innych.

Targi POL-ECO-SYSTEM to również połączenie środowiska biznesowego i edukacyjnego, bowiem tylko rozsądne zachowania ekologiczne powinny stanowić istotę codziennych działań, zarówno w życiu każdego człowieka, jak i podczas prowadzenia firmy. Organizatorom zależy, aby propagować dobre praktyki i poprzez współpracę z liderami z dziedziny ekologii, ochrony środowiska i usług komunalnych oraz znanymi markami, aby stworzyć przestrzeń interaktywno-edukacyjną, która byłaby inspiracją do wprowadzenia prośrodowiskowych zmian w wielu dziedzinach życia.

Konferencja: Ochrona środowiska w praktyce w świetle aktualnych przepisów prawnych

Główna Sekcja Gospodarki Odpadami PZITS zaprasza na: V Konferencję „Ochrona środowiska w praktyce w świetle aktualnych przepisów prawnych” — Targi POL-ECO-SYSTEM Poznań 24.10.2018 r. Pawilon 7, antresola, Salka E., godz.: 10.00-11.30.

Temat 1:
Ocena oddziaływań na środowisko dla przedsięwzięć związanych z eksploatacją instalacji do przetwarzania odpadów (unieszkodliwianie, odzysk)
Prelegent:
dr inż. Teresa Kubiak
— wieloletni pracownik branży przemysłu ciężkiego z doświadczeniem praktycznym i teoretycznym w dziedzinie ochrony środowiska, głównie gospodarki odpadami. Autor publikacji w dziedzinie gospodarki odpadami. Rzeczoznawca PZITS w specjalności: unieszkodliwianie odpadów w zakresie prac badawczo-studialnych.

Temat 2:
Przeciwdziałanie poważnym awariom (z uwzględnieniem SZWO, F-gazów i REACH) oraz opłaty za korzystanie ze środowiska w świetle aktualnych przepisów prawnych
Prelegent:
mgr inż. Barbara Horodecka-Kurzawa
— wieloletni pracownik administracji rządowej z doświadczeniem teoretycznym i praktycznym, m.in. w zakresie zapobiegania poważnym awariom, uczestnik postępowań w licznych zaistniałych awariach. Posiada certyfikaty krajowe i międzynarodowe. Rzeczoznawca PZITS w specjalnościach: ochrona wód, ochrona powietrza atmosferycznego i gospodarce odpadami.

Temat 3:
Gospodarka odpadami komunalnymi po kluczowych zmianach aktów prawnych i wprowadzeniu nowego systemu — spojrzenie praktyka
Prelegent:
mgr Anna Karlik-Maćkowiak
— wieloletni pracownik administracji rządowej z doświadczeniem w branży ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Prezes Zarządu w spółce komunlanej. Ekspert Fundacji Partnerstwo dla Środowiska. Współpracownik w zakresie utworzenia procedur oraz Oddziału Kontroli dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w latach 2014 -2015. Obecnie Doradca ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska w Kancelarii Prawnej.

/ GSGO, Sekcja Główna, Wydarzenia

Jako patron honorowy serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej przez Redakcję miesięcznika i portalu Rynek Instalacyjny — „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych. Instalacje wentylacyjne i gaśnicze — projektowanie, montaż, eksploatacja”.

Konferencja odbędzie się 29 listopada 2018 r. na Politechnice Śląskiej w Centrum Edukacyjno-Kongresowym przy ulicy Konarskiego 18 B w Gliwicach.
Więcej informacji — www.rynekinstalacyjny.pl/konferencja-ppoz

/ GSCOWIA, Sekcja Główna, Wydarzenia

Członek wspierający PZITS przedstawia Wilo-Stratos MAXO – pierwszą na świecie intuicyjną pompę smart*. 

 

Jest to jedyna na rynku pompa z funkcją Multi-Flow Adaptation, zapewniająca równoważenie przepływów pomiędzy pompami pracującymi po stronie pierwotnej i wtórnej.
Wilo-Stratos MAXO to wygoda komunikacji i najwyższa sprawność spośród dostępnych na rynku pomp dzięki:
• połączeniu najnowszych osiągnięć w obszarze technologii pomiaru parametrów i innowacyjnych funkcji regulacji Dynamic Adapt Plus oraz Multi-Flow Adaptation, czyli dopasowania się do zmiennych przepływów w układach wielopompowych;
• najwyższej na rynku sprawności energetycznej EEI ≤ 0,17 dzięki nowym rodzajom sterowania i innowacyjnej funkcji No-Flow Stop, pozwalającej na wyłączenie pompy w przypadku braku przepływu;
• najwyższej kompatybilności z istniejącymi systemami zarządzania budynkiem;
• dwukierunkowej komunikacji między pompą a urządzeniami mobilnymi dzięki wbudowanej funkcji Bluetooth oraz zintegrowanym wejściom analogowym oraz wejściom i wyjściom binarnym;
• ekstremalnie prostej nawigacji za pomocą dostosowanego do aplikacji i potrzeb użytkownika konfiguratora parametrów;
• intuicyjnej obsłudze dzięki czytelnemu, kolorowemu wyświetlaczowi 4,2″ i nowej technologii zielonego pokrętła;
• zintegrowanej możliwości sterowania układami wielopompowymi poprzez najnowszy interfejs komunikacyjny Wilo-Net;
• możliwości rozbudowy o dodatkowe moduły komunikacyjne Wilo-CIF do łatwej integracji z systemami BUS.
Kategoria pomp smart* rozumiana jako nowy typ urządzeń, które pod względem technologicznym znacząco wykraczają poza dotychczas oferowane pompy o najwyższej sprawności.

/ GSCOWIA, Sekcja Główna

Zapraszamy do przeczytania artykułu dotyczącego zagadnień obróbki powietrza w fabrykach przemysłu spożywczego. W artykule przedstawiono kluczowe zagadnienia związane z prawidłowym doborem rozwiązań w centralach wentylacyjnych obsługujących pomieszczenia, w których są przetwarzane produkty spożywcze.
Artykuł dostępny jest tutaj. http://www.pzits.pl/www/wp-content/uploads/2019/03/Lindab.pdf

/ GSCOWIA, Sekcja Główna

Było to wspólne posiedzenie Prezydium Z.G. oraz Głównego Komitetu Organizacyjnego obchodów Jubileuszu 100-lecia PZITS. Prowadziła je Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa.
Po przyjęciu porządku posiedzenia oraz protokołu nr 11/PZG/18 z posiedzenia Prezydium w dniu 7 maja br. w Krakowie, kol. Prezes poinformowała uczestników spotkania o działaniach już zrealizowanych oraz o przewidywanych do realizacji, dotyczących obchodów Jubileuszu.

Oto niektóre z nich /do wykonania/:

 • zgłoszenie z Oddziałów uczestników centralnej uroczystości (termin 31.08.2018).
 • zgłoszenie z Oddziałów zapotrzebowania na dodatkowe materiały Jubileuszowe
 • określenie przez Oddziały zawartości okolicznościowych oddziałowych roll- up’ów
 • pozyskiwanie sponsorów
 • składanie z wyprzedzeniem przez Oddziały wniosków o odznaczenia.

Sprawy związane z wydawnictwem monografii oraz zadania dla organów Zarządu Głównego w związku jej przygotowaniem omówił Wiceprezes PZITS kol. Jan Pawełek.

W dalszej części posiedzenia podjęto dwie uchwały:

 • nr 42/PZG/18 w sprawie przyjęcia terminarza posiedzeń w drugim półroczu 2018.

nr 43/PZG/18 w sprawie przyznania Honorowych Odznak PZITS.

/ Posiedzenia, Zarząd Główny

Prowadziła je Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Na początku przyjęto (z poprawkami) porządek posiedzenia oraz bez uwag protokół z posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 26 marca b.r. w Warszawie.
Następnie Skarbnik Zarządu Głównego, kol. Wojciech Majchrzak omówił sprawozdanie finansowe PZITS za 2017 rok a Przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej kol. Krystyna Janicka- Mazur, przedstawiła wyniki działalności finansowo-gospodarczej PZITS w 2017 roku.
Po dyskusji, Zarząd Główny, podjął uchwałę nr 20/ZG/18 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego PZITS za 2017 rok.
W dalszej części posiedzenia Skarbnik Zarządu Głównego, kol. Wojciech Majchrzak, przedstawił projekt budżetu Zarządu Głównego PZITS na 2018 rok, który po ożywionej dyskusji został przez Zarząd Główny przyjęty uchwałą nr 21/ZG/18.
Następnie Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa oraz Wiceprezes kol. Jan Pawełek omówili przygotowania do obchodów Jubileuszu 100-lecia PZITS oraz przedstawili ustalenia dokonane na wcześniejszym tj .przed posiedzeniem Zarządu Głównego, spotkaniu Prezydium Zarządu Głównego z członkami Głównego Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu.

Zarząd Główny podjął także następujące uchwały:

 • nr 22/ZG/18 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium podjętych na posiedzeniach w dniach 26 marca,7 maja oraz 18 czerwca 2018 roku
 • nr 23/ZG/18 w sprawie przyjęcia firmy w poczet członków wspierających PZITS.

Wszystkie uchwały Prezydium i Zarządu Głównego zamieszczone są na stronie internetowej Zarządu Głównego.
Informacje bieżące które miały miejsce od poprzedniego posiedzenia Zarządu Głównego a także sprawy organizacyjne, przedstawił i omówił Sekretarz Generalny (będą one wyszczególnione w protokóle z posiedzenia Zarządu Głównego).

/ Posiedzenia

Opiekun merytoryczny konferencji: dr inż. Florian Piechurski, Politechnika Śląska

Problematyka strat wody w systemie wodociągowym wpisana jest w działalność każdego przedsiębiorstwa wod-kan. Ich wielkość zależy m.in. od sprawności technicznej sieci, a także ciśnienia, czy opomiarowania i sposobu rozliczania.

Celem przygotowywanej Konferencji jest zaprezentowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz organizacyjnych służących ograniczeniu strat wody. W programie spotkania zaplanowano liczne wystąpienia specjalistów, które wskażą aktualne tendencje rozwoju branży wodociągowej. Nie zabraknie także praktycznych przykładów funkcjonowania różnej wielkości przedsiębiorstw zaopatrujących mieszkańców miast i wsi w wodę.

Zgłoszenia uczestnictwa do 24 sierpnia premiowane niższą ceną!

Zapraszamy firmy do promocji podczas obrad konferencji (stoiska, rozdanie folderów, roll up na sali).

Kolejne szkolenia:
Modelowanie hydrauliczne sieci kanalizacyjnej (grudzień 2018)
Problemy w eksploatacji przepompowni ścieków (luty 2019)
Więcej informacji na www.dendros.pl, tel. 61 307 40 53, szkolenia@dendros.pl

/ Wydarzenia

Główna Sekcja Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery PZITS zaprasza absolwentów studiów inżynierskich i magisterskich do wzięcia udziału w eliminacjach krajowych do REHVA STUDENT COMPETITION, 2019.

Celem eliminacji krajowych jest wyłonienie kandydata, którego praca będzie zgłoszona do udziału w REHVA STUDENT COMPETITION, odbywającym się w 2019 r. w Bukareszcie (Rumunia). Celem konkursu REHVA STUDENT COMPETITION jest wybór najlepszych absolwentów studiów z całej Europy, specjalizujących się w zakresie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

Do pobrania regulamin eliminacji

/ GSCOWIA, REHVA, Sekcja Główna

W dniu 10 maja w Warszawskim Domu Technika – NOT odbyło się spotkanie Głównej Sekcji Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS).

Spotkanie podzielone było na dwie części – przedpołudniową, będącą zamkniętym spotkaniem członków Sekcji oraz popołudniową – nazwaną „Obiadem czwartkowym” – będącą seminarium otwartym dla każdego chętnego.

Otwarte, wczesnopopołudniowe spotkanie rozpoczęło się krótką prezentacją uczestników oraz obiadem. Wspólny posiłek oraz prowadzone swobodne rozmowy dobrze wpłynęły na powstanie serdecznej atmosfery spotkania.

Tematem przewodnim „Obiadu czwartkowego” były „Zmiany w EPBD i ich konsekwencje w krajowej legislacji”. W pierwszej części prezentację o tym samym tytule przedstawiła Anna Bogdan – Wiceprezes PZITS. Omówione zostały poszczególne elementy nowelizacji Dyrektywy, tj.:

1. wymóg opracowania i wdrożenia długoterminowych strategii renowacji budynków, wraz z mapą drogową wdrażania tej strategii oraz naciskiem, jaki został położony w Dyrektywnie na wprowadzanie do regulacji rozwiązań automatycznie dostosowujących parametry środowiska wewnętrznego do potrzeb uczestników;

2. nacisk na elektromobilność;

3. wprowadzenie nowego wskaźnika – Smart Readiness Indicator (SRI);

4. konieczność opracowania z bazy danych dotyczących charakterystyki energetycznej budynków;

5. uproszczenie procesu inspekcji;

6. a także zmiany w zakresie energii pierwotnej.

Szczególną uwagę, zarówno podczas prezentacji, jak i w towarzyszącej jej dyskusji, poświęcono Smart Readiness Indicator (wskaźnik „gotowości inteligentnej”). Nowy wskaźnik będzie stosowany do oceny możliwości budynku do dostosowania jego działania do potrzeb użytkowników w celu poprawy efektywności energetycznej i ogólnej wydajności budynku. Metodologia obliczania wskaźnika SRI jest obecnie opracowywana przez interdyscyplinarny zespół badawczy VITO (vito.be/en) i zgodnie z informacjami przedstawionymi na stronie smartreadinessindicator.eu, ma być ona gotowa w czerwcu bieżącego roku.

Drugim prelegentem była Pani Maria Witkowska, która mówiła o zrównoważonym rozwoju. Podczas prezentacji przedstawione zostały kwestie deklaracji środowiskowych wyrobów oraz certyfikacji wielokryterialnej budynków, a także przykłady obiektów ze wskazaniem zastosowanych w nich rozwiązań izolacji instalacji budynków.

Interesujące prezentacje, a także dobra atmosfera, pozwoliły na rozwinięcie ciekawej dyskusji na temat ograniczenia zużycia energii, zmian w EPBD oraz charakteru wprowadzania zmian legislacyjnych w naszym kraju.
Niewątpliwie mamy wiele w zakresie ograniczenia zużycia energii z paliw kopalnych wiele do zrobienia i nie możemy być bierni. Jako inżynierowie w branży ogrzewnictwa, ciepłownictwa i wentylacji możemy wnieść wiele do poprawy życia naszej planety, ale jednocześnie uwzględniając specyfikę naszego społeczeństwa, klimatu i możliwości Polski jako państwa.

Bardzo dziękujemy członkom GS COWiIA oraz zaproszonym gościom za liczne przybycie i twórcze spotkanie!

Omawiane prezentacje:
1. Zmiany w EPBD i ich konsekwencje w krajowej legislacji

2. Produkty Armacella dla zrównoważonego budownictwa

 

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Przyjęto porządek posiedzenia uzupełniony o podjęcie uchwały nr 41/PZG/18, a następnie zaakceptowano protokół nr 10/PZG/18 z posiedzenia Prezydium w dniu 26 marca 2018r.
Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa przedstawiła obszerną informację o przygotowaniach do obchodów Jubileuszu PZITS, o pracach już wykonanych oraz o tych do wykonania w tym dotyczących Monografii Jubileuszowej.

Informację o przygotowaniach do 39. Zjazdu Gazowników przedstawił Wiceprezes kol. Paweł Stańczak
Następnie zgodnie z upoważnieniem Zarządu Głównego podjęto uchwałę nr 39/PZG/18 w sprawie przyjęcia wzoru Deklaracji Członkowskiej PZITS.

Prezydium podjęło również następujące uchwały:

 • nr 40/PZG/18 w sprawie przyznania Honorowych Odznak PZITS
 • nr 41/PZG/18 w sprawie aktualizacji uchwał Prezydium dotyczących Ramowego Programu obchodów Jubileuszu 100-lecia PZITS

Wymagają one zatwierdzenia przez Zarząd Główny.

W dalszej części obrad,

 • Wiceprezes PZITS kol. Anna Bogdan przedstawiła informacje dotyczące organizowanych w 2019r Warsztatów projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych
 • Prezes PZTS kol. Krystyna Korniak-Figa oraz przedstawiciel biura Zarządu Głównego przedstawili problemy dotyczące wdrożenia w PZITS od 25 maja 2018r. systemu RODO

Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Generalny. Oto najważniejsze z nich:

 • 21 marca 2018r.URE przesłał do PZITS akt powołania Komisji Kwalifikacyjnej nr.234 przy Oddziale Dolnośląskim,
 • 29 marca złożono do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju uwagi Głównej Komisji Legislacyjnej do projektu ustawy o ułatwieniu w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących
 • 23 kwietnia ,przy okazji targów „INSTALACJE” w Poznaniu, czasopismo Rynek Instalacyjny przyznało wyróżnienie LIDERA INSTALACJI 2018,Wiceprezes PZITS kol. Annie Bogdan za integrację młodych specjalistów branży sanitarnej i rozwijanie współpracy międzynarodowej przez PZITS
/ Posiedzenia, Zarząd Główny

Przedstawiamy punkt widzenia Przewodniczącego Głównej Komisji Legislacyjnej
oraz Głównej Sekcji Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery na temat Energooszczędności w budownictwie mieszkaniowym.
Jesteśmy bardzo ciekawi Państwa opinii na temat kwestii omówionych w powyższym opracowaniu. Komentarze prosimy przesyłać na adres Sekcji.

/ GKL, GSCOWIA, Sekcja Główna

W dniach 24 – 28 kwietnia 2018 r. odbył się drugi Armacell Business Run – wyjazd szkoleniowy połączony z aktywnością fizyczną. Impreza skierowana była dla początkujących i zaawansowanych biegaczy – branżystów, których łączą dwie pasje – zawodowa i sportowa.

Wyjazd zorganizowany był do urokliwego miejsca położonego w Wielkopolsce – XVIII wiecznego folwarku Olandia, zlokalizowanego na terenie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego i Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego. W otoczeniu folwarku znajduje się wiele tras biegowych oraz rowerowych dostosowanych do wymagań biegaczy o różnym stopniu zaawansowania. Najlepszą formę uczestników gwarantowało również pyszne jedzenie – osobne menu ułożone było pod kątem biegaczy, osobne – uwzględniając preferencje najmłodszych członków rodzin dopingujących sportowców.

Łukasz Brzozowski i Andrzej Januszewski zapewnili również uczestnikom zdobycie szerszej wiedzy na temat izolacji termicznej, a szczególnie tej, którą w ofercie posiada firma Armacell.

Nad sprawnością fizyczną uczestników pieczę sprawowali trenerzy Karolina Jarzyńska-Nadolska (wielokrotna medalista i rekordzista w maratonach krajowych oraz międzynarodowych) oraz Zbigniew Nadolski (trener biegaczek długodystansowych) a także lekarz Polskiej Reprezentacji Piłki Nożnej – dr Jacek Jaroszewski.

Każdego dnia odbywały się dwa 2 – 3 godzinne trening układane wg potrzeb i możliwości osób o rożnym stopniu zaawansowania.
Ostatni, pożegnalny wieczór, zorganizowany był w formie uroczystej kolacji, która została uświetniona koncertem na żywo pt. „Tribute to Amy, Whitney & the best of Adele” w wykonaniu Joanny Kwaśnik, absolwentki Akademii Jazzowej w Katowicach, znanej szerszej publiczności z występów w X Factor.
Wyjazd szkoleniowo –
sportowy to bardzo dobre połączenie pracy i rozrywki. Często bowiem zapominamy, iż równowaga fizyczna i umysłowa są ze sobą mocno związane. Ogromną wartością była możliwość uczestniczenia w imprezie nie tylko nas branżystów, ale także naszych rodzin. Każdy z nas ma mało czasu, a dni spędzone razem z rodziną są bezcenne.

Organizacja szkolenia zawodowego w tej formie to bardzo dobry pomysł, który koniecznie warto kontynuować.
Bardzo dziękujemy firmie Armacell za zaproszenie członków Głównej Sekcji Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery PZITS do udziału w tym wyjątkowym wyjeździe.

/ GSCOWIA, Sekcja Główna

W bieżącym roku REHVA Annual Meeting odbyło się w dniach 21-23 kwietnia w Brukseli. Wydarzenie połączone było z jubileuszem 80-lecia belgijskiego stowarzyszenia ATIC (the Royal Association of Heating, Ventilation and Climate Control Technology).

W zjeździe REHVA wzięło udział ponad 50 uczestników z 28 krajów członkowskich.

Pierwszego dnia odbyły się spotkania: Education and Training Committee, Publishing and Marketing Committee, External Relations Committee oraz Technology and Research Committee podczas których omawiana była bieżąca działalność komitetów, stan realizacji planów z 2017 r., jak również plan na 2018 r. Odbyło się również spotkanie zamknięte, na którym uczestniczyli wyłącznie członkowie Zarządu REHVA oraz delegaci poszczególnych krajów, na którym dyskutowane były kluczowe wyzwania stojące przez organizacją w najbliższej przyszłości.
Wieczorem uczestnicy wydarzenia zostali zaproszeni na przyjęcie koktajlowe w Muzeum Magritte’a, gdzie mieli możliwość zapoznania się nie tylko z twórczością, ale również biografią Artysty.

Drugi dzień poświęcony był głównie posiedzeniu walnego zgromadzenia. Podczas spotkania omówiono realizację głównych planów REHVA, plany poszczególnych komitetów, a przede wszystkim wskazany został nowy (od 2019 r.) Prezydent REHVA – Frank Hovorka – będący w obecnej kadencji skarbnikiem REHVA.

Kolejne posiedzenie tego dnia, zorganizowane we współpracy z ASHRAE, dotyczyło koncepcji stworzenia globalnego sojuszu międzynarodowych organizacji działających w zakresie wentylacji, klimatyzacji, chłodnictwa oraz ogrzewnictwa.

Wieczór uświetniła kolacja zorganizowana w Muzeum Train World, podczas której wręczono nagrody REHVA następującym osobom:

• Serafin Grana (OEP-Portugalia) otrzymał nagrodę w dziedzinie projektowania za wybitne osiągnięcia w projektowaniu systemów HVAC oraz za jego wkład w poprawę efektywności energetycznej i środowiska wewnątrz budynków.
• Ivan Chmúrny (SSTP-Słowacja) otrzymał nagrodę w dziedzinie edukacji za wybitne osiągnięcia akademickie oraz za wkład w poprawę efektywności energetycznej i środowiska wewnątrz budynków.
• Bernd Pasterkamp (VDI-Niemcy) i Risto Kosonen (FINVAC-Finlandia) zostali docenieni za wybitne osiągnięcia w dziedzinie technologii oraz za ich wkład w poprawę efektywności energetycznej i środowiska wewnątrz budynków.
• Aleksandrs Zajacs (AHGWTEL / LATVAC-Łotwa) i Tuomo Niemelä (FINVAC-Finlandia) otrzymali nagrodę Young Scientist Award i zostali wyróżnieni za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za wkład w poprawę efektywności energetycznej i środowiska wewnątrz budynków.

Trzeci, a zarazem ostatni, dzień zjazdu rozpoczął się od konferencji poświęconej technologiom niskoemisyjnym w HVAC, prowadzonej równolegle ze spotkaniem z Supporters Committee oraz drugą częścią spotkania Technology and Research Committee.

Wszystkie prezentacje oraz zdjęcia, zarówno ze zjazdu, jak i konferencji dostępne są na stronach REHVA.

/ REHVA

Miejsce: Dom Technika NOT, ul. Czackiego 3/5, Warszawa, sala Kominkowa
Termin: 10 maja 2018 r.
Godzina: 13:15 – 16:00

Tematem przewodnim spotkania będą Zmiany w EPBD i ich konsekwencje w krajowej legislacji.

Obiad czwartkowy jest to wydarzenie otwarte, realizowane w formule klubu dyskusyjnego, na które zapraszamy również osoby nie będące członkami PZITS. Podczas spotkania będziemy omawiać zmiany, jakie będą wprowadzone w nowelizacji EPBD i dyskutować jak mogą one wpłynąć na nasze krajowe regulacje. Wprowadzeniem do dyskusji będzie prezentacja przedstawiona przez dr hab. inż. Annę Bogdan, prof. PW. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Warunkiem jest powiadomienie organizatorów do dnia 6 maja o chęci uczestnictwa poprzez wysłanie maila na adres: sekcja.cowia (at) pzits.pl. Liczba miejsc ograniczona.

Zapewniamy pyszny posiłek, słodki deser, dużą porcję wiedzy i ciekawą dyskusję.
Serdecznie zapraszamy!

/ GSCOWIA, Sekcja Główna, Wydarzenia

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych PZITS (www.pzits.pl) oraz Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC (portpc.pl) współpracują z kołami naukowymi specjalizującymi się w ogrzewnictwie, wentylacji i klimatyzacji oraz Kołami Młodych PZITS z następujących uczelni: Politechnika Białostocka, Politechnika Gdańska, Politechnika Lubelska, Politechnika Poznańska, Politechnika Śląska w Gliwicach oraz Politechnika Warszawska. Studenci z tych zespołów są zapraszani na szkolenia, konferencje i warsztaty organizowane przez PZITS oraz PORTPC, jak również otrzymali komplety „Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła” wydane przez PORT PC.

Obie organizacje, działając na rzecz ograniczenia emisji zanieczyszczenia powietrza, harmonijnego rozwoju branży budynków zrównoważonych w Polsce, wzrostu efektywności energetycznej oraz wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych, jako swoją misję traktują edukację przyszłego grona inżynierów i specjalistów. PZITS i PORTPC wspólnie z pięcioma innymi stowarzyszeniami podpisały w zeszłym roku porozumienie o współpracy w zakresie efektywności budynków.

Zapraszamy Koła Naukowe oraz bezpośrednio studentów do współpracy z obiema organizacjami.

/ GSCOWIA, Sekcja Główna

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Przyjęto porządek posiedzenia z uzupełnieniem go o uchwałę nr 38/PZG/18, a następnie zaakceptowano protokół nr 9/PZG/18 z posiedzenia Prezydium z dnia 22 stycznia 2018 roku.

Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa przedstawiła informacje o przygotowaniach do Obchodów Jubileuszu 100-lecia PZITS, zaś wiceprezes kol. Paweł Stańczak informacje o przygotowaniach do Zjazdu Gazowników.

Sekretarz Generalny przedstawił projekty uchwał Prezydium, które będą rekomendowane do przyjęcia przez Zarząd Główny, tj:

 • Uchwałę nr 34/PZG/18 w sprawie modyfikacji uchwały nr 28/PZG/17 z dnia 11 grudnia 2017 roku dotyczącej przyjęcia Ramowego Programu Obchodów Jubileuszu 100-lecia PZITS.
 • Uchwałę nr 35/PZG/18 w sprawie rekomendowaniu Zarządowi Głównemu przyjęcia Regulaminów: Organizacyjnego Oddziału oraz Pracy Zarządu Oddziału.
 • Uchwałę nr 36/PZG/18 dotyczącej nieruchomości Zarządu Oddziału w Toruniu.
 • Uchwałę nr 37/PZG/18 w sprawie ustalenia składów osobowych zespołów realizujących zadania priorytetowe nr 3, 4, 5, 6, Strategii Rozwoju PZITS w latach 2016-2024.
 • Uchwałę nr 38/PZG/18 w sprawie przyznania Honorowych Odznak Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych członkom Stowarzyszenia.

Przewidywane konsekwencje dla czasopism PZITS wynikające z projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym przedstawili wiceprezesi PZITS kol. Anna Bogdan oraz kol. Jan Pawełek. Na tym Posiedzenie zakończono.

/ Posiedzenia, Zarząd Główny

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Po drobnych uzupełnieniach (dotyczących uchwał) przyjęto porządek posiedzenia oraz bez uwag protokół nr 5/ZG/2017 z posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 11 grudnia 2017r.

Przygotowania do obchodów Jubileuszu 100-lecia PZITS, przedstawiła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa.

Wiceprezes PZITS kol. Anna Bogdan omówiła projekty Regulaminów Oddziału t.j. Regulamin Organizacyjny Oddziału oraz Regulamin Pracy Zarządu Oddziału.

Następnie Sekretarz Generalny przedstawił do zatwierdzenia projekty uchwał:

 1. Uchwałę nr 18/ZG/18 dotyczącą zatwierdzenia uchwał Prezydium
  a. podjętych na posiedzeniu w dniu 22.01.2018r. to jest uchwał o numerach od 29/PZG/18 do 33/PZG/18
  b. podjętych na posiedzeniu Prezydium w dniu 26.03.2018 t.j.
 • uchwałę nr 34/PZG/18 w sprawie modyfikacji uchwały nr 28/PZG/18 dotyczącą obchodów Jubileuszu PZITS.
 • uchwałę nr 35/PZG/18 w sprawie przyjęcia Regulaminów Oddziału (Z.G. wprowadził do nich pewne poprawki)
 • uchwałę nr 36/PZG/18 dotyczącą nieruchomości Zarządu Oddziału w Toruniu
 • uchwałę nr 37/PZG/18 w sprawie ustalenia składów osobowych zespołów realizujących zadania priorytetowe Strategii…
 • uchwałę nr 38/PZG/18 w sprawie przyznania Honorowych Odznak PZITS.
 1. Uchwałę nr 19/ZG/18 w sprawie przyjęcia trzech nowych firm w poczet członków wspierających PZITS

Uchwały Prezydium oraz uchwały Zarządu Głównego zostały zatwierdzone przez Zarząd Główny ,oprócz uchwały nr 36/PZG/18,co do której decyzja zostanie podjęta na następnym posiedzeniu Zarządu Głównego. Wszystkie uchwały zostały zamieszczone na stronie internetowej Z.G.

W dalszej części posiedzenia:

 • Wiceprezes PZITS kol. Paweł Stańczak, przedstawił informację o przygotowaniach do XXXIX Zjazdu Gazowników
 • Wiceprezes PZITS kol. Anna Bogdan przedstawiła prezentację założeń do nowej Strony Internetowej PZITS, oraz koncepcję Warsztatów Projektanta i Rzeczoznawcy Instalacji i Sieci Sanitarnych, które będą zorganizowane w dniach 3-4 października 2019r.

Dyskusję wywołał projekt DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ PZITS. Upoważniono Prezydium Zarządu Głównego do jej zaakceptowania na najbliższym posiedzeniu, po uwzględnieniu przez G.K.L. zgłoszonych uwag z Oddziałów.

Na koniec Sekretarz Generalny przedstawił informacje bieżące od posiedzenia Prezydium w styczniu br.

Oto najważniejsze z nich:

 1. Odbyły się dwa posiedzenia Prezydium Z.G, 22 stycznia w Krakowie i dzisiaj,26 marca w Warszawie
 2. 12 marca br. w Krakowie odbyło się spotkanie Głównego Komitetu Organizacyjnego Obchodów Jubileuszu 100-lecia PZITS
 3. Odbyło się kilka spotkań komitetu organizacyjnego XXXIX Zjazdu Gazowników
 4. Wyrażono zgodę na objęcie przez PZITS Patronatem Honorowym następujących konferencji:
  1. Szkoleniu zorganizowanym w dniach 26-27 luty br. przez firmę DENDROS z Poznania dotyczącym „Problemom w eksploatacji przepompowni ścieków”
  2. III-ciej konferencji naukowej „Ozon w Polsce” którą w dniach 19-20 kwietnia organizuje w Józefowie firma WOFIL
  3. Konferencji „EcoForum 2018″ która odbyła się 13 marca we Wrocławiu dotyczącej gospodarowania zasobami wodnymi na terenie miast
  4. Konferencji STORMWATER POLAND 2018, która odbyła się w dniach 15-16 marca w Gdańsku i dotyczyła gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi
  5. VI-ego Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego, połączonego z XV- leciem IGG.
  6. Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Budowlanej „BUDMIKA 2018″którą w dniach 19-20 kwietnia organizuje koło naukowe Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej
 5. Wpłynęło do PZITS pismo o wsparcie działalności Pani Prezes FSN-T NOT dotyczącej wprowadzenia zmian do projektu ustawy O jawności życia publicznego. Takiego wsparcia pisemnie udzielono.

15 marca otrzymaliśmy do konsultacji projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

/ Posiedzenia, Zarząd Główny

W dniu 2 marca 2018r. , nie bacząc na mroźną aurę, duże grono członków PZITS Oddziału w Kielcach oraz Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wzięło udział w szkoleniu pt. „Wykorzystanie alternatywnych źródeł w produkcji energii elektrycznej i cieplnej w Elektrowni Połaniec”. Elektrownia Połaniec, należąca od 2017 r. do polskiej Grupy ENEA S.A. , to jeden z najefektywniejszych wytwórców energii elektrycznej mający istotne znaczenie dla bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego kraju.

Uruchomiona w latach 1979-1983 nad brzegiem Wisły w Zawadzie koło Połańca wytwarza 9 TWh energii rocznie (prawie 6% krajowej produkcji). Moc zainstalowana w elektrowni została podniesiona z początkowych 1600 MW do 1877 MW obecnie, co stanowi około 5% mocy zainstalowanej w naszym kraju. Wytwarza energię w siedmiu blokach opalanych mieszanką węgla i biomasy o mocy do 225 MW do 242 MW oraz „Zielonym Bloku” (220 MW) – największym na świecie bloku opalanym w 100% mieszanką biomasy leśnej i agro. Ponadto w Połańcu wytwarzana jest energia cieplna, popiół, gips i popioło-żużle dla drogownictwa i budownictwa. Dzięki wielu modernizacjom prowadzonym od 1995 roku jest jedną z najnowocześniejszych elektrowni w Polsce. Wybudowano nowy komin, instalacje odsiarczania spalin i stację demineralizacji wody, wprowadzono komputerowy system sterowania z nastawnią centralną, najlepsze systemy przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe oraz podniesiono sprawność bloków i wydłużono żywotność elektrowni o kolejne 20 lat, jednocześnie obniżając emisje do atmosfery. Powstał także nowoczesny system biomasy z uruchomionym w 2012 roku „Zielonym Blokiem” (źródło: enea.pl).
Podczas zwiedzania elektrowni, dużym zainteresowaniem cieszyła się tematyka dot. wpływu na środowisko, w tym gospodarowanie wodami Wisły, struktury zużycia paliw, a także działań proekologicznych i perspektyw rozwojowych .
Serdecznie dziękujemy Dyrekcji i Pracownikom pionu ochrony środowiska i bhp ENEA Elektrowni Połaniec za przyjęcie naszej grupy, oprowadzenie i interesujące przekazywanie informacji.

/ Oddziały, Wydarzenia

Pierwsza na świecie intuicyjna pompa smart* została uroczyście wręczona pierwszemu polskiemu Klientowi – firmie Valmark z Warszawy, która została zwycięzcą pierwszego etapu konkursu „Future Pioneers” organizowanego przez Wilo SE.
Pod pojęciem pompy smart rozumiemy nową kategorię pomp, która znacznie wykracza poza dostępne obecnie pompy o najwyższej sprawności lub tzw. pompy inteligentne. Połączenie najnowszej sensoryki oraz innowacyjnych funkcji regulacji (np. Dynamic Adapt plus i Multi-Flow Adaptation), łączności dwukierunkowej (np. Bluetooth, zintegrowane wejścia analogowe, binarne wejścia i wyjścia, interfejs do Wilo Net), aktualizacji poprzez Software Updates oraz znakomitej przyjazności obsługi (np. dzięki Setup Guide, możliwości podglądu dla przewidującej nawigacji oraz sprawdzonej technice zielonego pokrętła) sprawiają, ze pompa ta zalicza się do pomp smart.

Valmark sp. z o.o. to inżynierska firma handlowa istniejąca na rynku od 1991. roku. Zajmuje się doborem i sprzedażą pomp oraz urządzeń różnych producentów. Od wielu lat jest dystrybutorem pomp Wilo.

Fot. Wikor Wyrfel – Valmark odbiera nagrodę z rąk Dariusz Knapa – Wilo Polska:

/ GSCOWIA, Sekcja Główna

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa.
Zaakceptowano porządek posiedzenia oraz przyjęto bez uwag Protokół nr 8/PZG/17 z posiedzenia Prezydium które odbyło się 11 grudnia 2017r.
Następnie po szerokiej dyskusji w której brali udział wszyscy członkowie Prezydium, postanowiono wprowadzić MODYFIKACJĘ do uchwały Prezydium nr 28/PZG/17 z 11 grudnia 2017r. polegającą na „przeprowadzeniu obchodów Jubileuszu 100-lecia PZITS w dniach 23-25 maja 2019 roku, niezależnie od XXXIX Zjazdu Gazowników”.

Postanowiono nie omawiać punktu porządku posiedzenia dotyczącego realizacji zadań priorytetowych STRATEGI nr 3,4,5 i 6,ponieważ termin zgłaszania przez Oddziały liderów i członków zespołów do ich realizacji przesunięto do 20 lutego 2018r.

W dalszej części posiedzenia, Prezydium podjęło następujące uchwały:

 • Nr 29/PZG/18 w sprawie zmiany przedstawiciela PZITS w Radzie Programowej czasopisma PIIB „Inżynier Budownictwa”
 • Nr 30/PZG/18 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Głównych Sekcji
 • Nr 31/PZG/18 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Głównych Komisji
 • Nr 32/PZG/18 w sprawie przyznania Honorowej Odznaki PZITS
 • Nr 33/PZG/18 w sprawie zorganizowania w 2019 roku, Warsztatów Projektanta i Rzeczoznawcy Instalacji i Sieci Sanitarnych.

Wszystkie uchwały będą zamieszczone na stronie internetowej Zarządu Głównego.

Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Generalny. Oto najważniejsze z nich:

 • 8 grudnia 2017r. wyrażono zgodę na udzielenie Patronatu Honorowego szkoleniu „Problemy w eksploatacji przepompowni ścieków” które w dniach 26-27 luty br. organizuje firma „Dendros” z Poznania.
 • 10 stycznia 2018r. przesłano do Oddziałów ,opracowane przez Główną Komisję Legislacyjną, projekty dwóch regulaminów:
  • Regulamin Organizacyjny Oddziału
  • Regulamin Pracy Zarządu Oddziału, z prośbą o zgłoszenie do nich uwag w terminie do 28 lutego br.
 • udzielono poparcia Pani Prezes FSN-T NOT, kandydującej na członka Rady Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, które ma reprezentować organizacje pozarządowe.
 • 8 stycznia br. odbyło się spotkanie przedstawicieli IGG,SITPNIG oraz Głównej Sekcji Gazownictwa PZITS, dotyczące organizacji XXXIX Zjazdu Gazowników.

W posiedzeniu Prezydium uczestniczyła Wiceprzewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej Kol.Danuta Brymerska.

/ Posiedzenia, Zarząd Główny

9 stycznia 2018 r. przedstawiciele PZITS oraz Koła Naukowego Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej mieli możliwość zwiedzenia Spalarnię Odpadów SUEZ Zielona Energia Sp. z o.o., (https://www.suez-zielonaenergia.pl/) która znajduje się w Karolinie pod Poznaniem. Spalarnia ta została uruchomiona w 2016 r. i posiada wydajność 210 000 ton odpadów rocznie. W instalacji zainstalowane są dwa 27. metrowe kotły według europejskiego standardu BAT, czyli „Najlepszej dostępnej techniki”. W początkowej fazie procesu technologicznego ciepło, wytwarzane podczas spalania odpadów, podgrzewa wodę znajdującą się w rurkach kotła (umieszczonych zarówno w ścianach, jak i we wnętrzu kotła) i zamienia ją w parę przegrzaną. W następnym etapie procesu z pary odzyskiwana jest energia cieplna (na wymienniku) i energia elektryczna (poprzez turbinę i ge​​nerator). Dzięki półsuchemu systemowi oczyszczania spalin jest ona całkowicie bezpieczna dla mieszkańców. Rocznie z 210 000 ton odpadów powstaje min. 267 000 GJ energii cieplnej oraz min. 128 000 MWh energii elektrycznej. Po zaspokojeniu potrzeb własnych zakładu energia cieplna trafia do miejskiej sieci ciepłowniczej, a energia elektryczna do krajowej sieci elektroenergetycznej.
Bardzo dziękujemy Organizatorom za możliwość zapoznania się z tak nowoczesną instalacją.

/ GSGO, Wydarzenia

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak- Figa. Po akceptacji porządku posiedzenia przyjęto protokół nr 7/PZG/17 z posiedzenia Prezydium, które odbyło się 23 października w Krakowie. Następnie wiceprezes kol. Anna Bogdan przedstawiła projekt aktualizacji regulaminu Nadawania Godności Członka Honorowego PZITS. Po dyskusji i drobnych uzupełnieniach podjęto uchwałę nr 25/PZG/17 rekomendującą Zarządowi Głównemu zatwierdzenie ww. regulaminu.

W dalszej części posiedzenia Prezydium podjęto następujące uchwały:

 • Nr 26/PZG/17 w sprawie przyznania Honorowych odznak PZITS Członkom Stowarzyszenia z Oddziału Częstochowskiego.
 • Nr 27/PZG/17 w sprawie terminów Posiedzeń Prezydium oraz Zarządu Głównego w I. półroczu 2018 roku.
 • Nr 28/PZG/17 w sprawie przyjęcia Ramowego Programu Obchodów Jubileuszu 100-lecia PZITS.

Uchwały te będą przedstawione do zatwierdzenia przez Zarząd Główny.

Prezydium zaakceptowało także przedstawioną przez Prezes PZITS kol. Krystynę Korniak-Figę propozycję zgłoszenia wiceprezes PZITS kol. Annę Bogdan do CEN, tj. europejskiego odpowiednika PKN.

Na koniec posiedzenia omawiano problemy dotyczące wydawanych przez spółkę SIGMA-NOT czasopism PZITS.

/ Posiedzenia, Zarząd Główny

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Po akceptacji porządku obrad przyjęto protokół nr 4/ZG/17 z posiedzenia Zarządu Głównego z dnia 18 września br.
Następnie wiceprezes PZITS kol. Jan Pawełek podsumował spotkania, które Prezydium Zarządu Głównego odbyło w sprawie czasopism PZITS, tj.: Gaz, Woda i Technika Sanitarna oraz Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja z wydawcą czasopism spółką SIGMA-NOT oraz Redaktorami Naczelnymi. Spotkania te miały dotyczyć wypracowania działań mających na celu zwiększenie liczby prenumeratorów oraz poprawę wyników finansowych poprzez np.: pozyskanie reklamodawców, sponsorów, a także zamieszczanie w nich większej ilości artykułów przeznaczonych dla praktyków.

W dalszej części Posiedzenia, po dyskusji i wprowadzeniu zmian przyjęto uchwałę nr 14/ZG/17 w sprawie aktualizacji i uporządkowania opłat z tytułu przynależności do PZITS i usług wykonywanych przez PZITS. Przyjęto również uchwałę nr 15/ZG/17 w sprawie akceptacji Strategii Rozwoju PZITS w latach 2016- 2024 oraz uchwałę nr 16/ZG/17 w sprawie przyjęcia czterech firm w poczet Członków Wspierających PZITS.

Następnie Wiceprezes PZITS kol. Anna Bogdan przedstawiła rekomendowane przez Prezydium do akceptacji projekty Regulaminów:

 • Ramowego Regulaminu Głównej Komisji Nagród i Odznaczeń
 • Zawieszania Członkostwa w PZITS
 • Przywracania Członkostwa w PZITS
 • Nadawania Godności Członka Honorowego PZITS.

Po dyskusji i wprowadzeniu do regulaminów poprawek i uzupełnień zostały one zatwierdzone w uchwale nr 17/ZG/17, oprócz tych regulaminów zatwierdzono następujące uchwały Prezydium:

 • nr 24/PZG/17 z dnia 23 października 2017 oraz z dnia 11 grudnia 2017
 • nr 25/PZG/17 w sprawie akceptacji Regulaminu Nadawania Godności Członka Honorowego
 • nr 26/PZG/17 w sprawie przyznania Honorowych Odznak PZITS Członkom z Oddziału Częstochowskiego
 • nr 27/PZG/17 w sprawie terminarza posiedzeń Prezydium i Zarządu Głównego w I półroczu 2018r.
 • nr 28/PZG/17 w sprawie przyjęcia Ramowego Programu Obchodów Jubileuszu 100-lecia PZITS.

Wszystkie uchwały zostały zamieszczone na stronie internetowej Zarządu Głównego.

Ważniejsze wydarzenia jakie miały miejsca od poprzedniego Posiedzenia Zarządu Głównego przedstawił Sekretarz Generalny.

Oto niektóre z nich:

 1. Konferencje naukowo-techniczne, seminaria
 • Podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska w dniach 17-19 października w Poznaniu, Główna Sekcja Gospodarki Odpadami zorganizowała IV Konferencję Ochrona Środowiska w Praktyce
 • 26 października Główna Sekcja Techniki Instalacyjnej w Szpitalnictwie i Balneotechniki oraz Oddział Łódź zorganizowały XII Seminarium z cyklu Nowoczesne Techniki Instalacyjne w Szpitalnictwie
 • W dniach 22-23 listopada odbywała się w Cedzynie koło Kielc konferencja WOD KAN INSTAL, której organizatorem była Politechnika Świętokrzyska, a współorganizatorem Zarząd Główny PZITS.
 • 7 grudnia odbyła się XVI edycja konferencji Chłodnictwo i Klimatyzacja w Polsce
 1. Główna Komisja Legislacyjna przygotowała opinię lub komentarze do projektu kilka ustaw. Wykaz tych opinii znajduje się na stronie internetowej Zarządu Głównego.
 2. 3 października URE powołał Komisję Kwalifikacyjną nr 499 przy Gdańskim Oddziale PZITS
 3. Odbyły się Zebrania sprawozdawczo-wyborcze w Oddziałach:
 • Wielkopolskim- Prezesem Oddziału wybrano ponownie kol. Jana Lemańskiego
 • Lubelskim- Prezesem Oddziału wybrano kol. Tomasza Cholewę

Posiedzenie Zarządu Głównego zakończyła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak- Figa składając wszystkim życzenia Świąteczne i Noworoczne.

/ Posiedzenia, Zarząd Główny

Jubileusz XXV-lecia Targów Kielce świętowano 20 listopada na uroczystej Gali w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. Targi Kielce to bardzo dobrze rozpoznawalna marka targowa w Europie i w świecie. Odegrały ogromną rolę w rozwoju Kielc i województwa świętokrzyskiego. Inauguracja w 1992 roku targami przemysłu obronnego, które do dziś co roku powracają do Kielc jako Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Inne organizowane cyklicznie to np: Ekotech — Targi Ochrony środowiska i Gospodarki Odpadami, Targi Materiałów Budownictwa Mieszkaniowego i Wyposażenia Wnętrz, Targi Pożarnicze itd. Na terenie Targów odbywają się również inne imprezy między innymi konferencje, warsztaty, pokazy, koncerty.

W Jubileuszowej Gali wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich, parlamentarzyści, wystawcy oraz liczne grono przedstawicieli różnych instytucji i organizacji, wśród nich Prezes Oddziału PZITS w Kielcach kol. Małgorzata Janiszewska oraz Sekretarz Generalny PZITS kol. Andrzej Pieniążek, który w imieniu Prezes Stowarzyszenia kol. Krystyny Korniak-Figa, wręczył Prezesowi Targów Kielce okolicznościowy adres. Uroczystość uświetnili występami uznani artyści kieleccy, wśród nich Kielecki Teatr Tańca, wystawiając widowisko „Alicja w Krainie Czarów”.

/ Wydarzenia

W dniach 22-23 listopada 2017 r. w Kielcach odbyła się już ósma edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Nowe urządzenia, materiały i technologie w wodociągach i kanalizacji WOD-KAN-INSTAL. Główny organizator, Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej, wraz z współorganizatorami – Świętokrzyską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa oraz Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych – zadbali o wysoki poziom merytoryczny spotkania, kładąc szczególny nacisk na praktyczny wymiar prezentowanej wiedzy.

Konferencja, organizowana od 2005 r. w cyklu dwuletnim, stanowi platformę spotkania świata nauki ze światem praktyki. Oprócz referatów naukowych, naukowo-technicznych i technicznych wygłaszane są także referaty szkoleniowe. Tradycyjnie już integralną częścią wydarzenia jest wystawa materiałów, sprzętu oraz urządzeń dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, dająca możliwość bezpośredniej rozmowy oraz wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm. To także świetna okazja do zapoznania się z nowinkami technologicznymi i sprzętem, których zastosowanie może usprawnić działalność firmy.

Wśród prelegentów tegorocznej edycji konferencji znaleźli się tacy znawcy tematu, jak prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski (Politechnika Krakowska), dr hab. inż. prof. PŚk Emilia Kuliczkowska, prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski (Politechnika Świętokrzyska), prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski (Politechnika Warszawska), prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), prof. dr hab. inż. Janusz Rak (Politechnika Rzeszowska), prof. dr hab. inż. Ziemowit Suligowski (Politechnika Gdańska), dr hab. inż. prof. PRz Barbara Tchórzewska-Cieślak (Politechnika Rzeszowska) i dr hab. inż. prof. UZ Adam Wysokowski (Uniwersytet Zielonogórski).

Podczas konferencji poruszono zagadnienia projektowania i eksploatacji systemów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz urządzeń stosowanych w sieciach zewnętrznych i instalacjach wewnętrznych wodociągowych oraz kanalizacyjnych, a także w procesach uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków.

W składzie Komitetu Honorowego konferencji znajdowała się Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa, która otrzymała dyplom z podziękowaniami dla PZITS za współorganizację konferencji.

/ Wydarzenia

Patronat honorowy Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

W dniu 7 grudnia 2017 r. odbyła się XVI edycja Konferencji z cyklu: Chłodnictwo i klimatyzacja w Polsce – Nowe Trendy Rozwoju organizowana przez miesięcznik Chłodnictwo i Klimatyzacja. Tegorocznym tematem przewodnim była: Budowa i eksploatacja instalacji HVACR w świetle wymagań efektywności energetycznej i przepisów f-gazowych.
Podczas Konferencji omawiane zagadnienia omawiane były w dwóch panelach tematycznych: INSTALACJE/SERWIS oraz PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW HVAC.
Główną Sekcję COWiIA PZITS reprezentował: Kol. Maciej Tryjanowski (O/Poznań, TRiM-tech), który przedstawił prezentację pt. Praktyczne aspekty w projektowaniu instalacji chłodniczych w supermarketach i centrach logistycznych.
Zarząd Główny reprezentowali: Kol. Anna Bogdan (Wiceprezes) oraz Kol. Wojciech Ratajczak (Przewodniczący Głównej Sekcji COWiIA).

 

/ Wydarzenia

W dniu 5 października 2017 r. odbyła się Debata Komfort. Budynek. Energia, której organizatorem była firma Lindab, natomiast jednym z partnerów merytorycznych było Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych – Główna Sekcja Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery.

Podczas Debaty omawiane były zagadnienia dotyczące potrzeby zapewnienia komfortu użytkownikom budynków, wpływu środowiska wewnętrznego na ich produktywność, sposobów zapewnienia najwyższych standardów w budynkach przy zachowaniu niskiego zużycia energii.

Debata podzielona była na część referatów plenarnych, dwa panele tematyczne oraz ponownie część wspólną, podczas której zaplanowany był czas na zadawanie pytań i dyskusję między uczestnikami i prelegentami.


Główną Sekcję COWiIA PZITS reprezentowali: Kol. Joanna Rucińska (Politechnika Warszawska), która przedstawiła prezentację pt. Modelowanie energetyczne budynków jako narzędzie zintegrowanego projektowania oraz Kol. Andrzej Górka (Politechnika Poznańska) z referatem pt. Termografia i badanie szczelności powietrznej jako metody zapewnienia komfortu wewnętrznego i energo­oszczędności budynków.

Prócz wymienionych wyżej prelegentów, PZITS był reprezentowany przez znaczną grupę członków, którzy mogli uczestniczyć w Debacie dzięki zaproszeniom Organizatora, które z kolei były owocem aktywnego włączenia się członków Głównej Sekcji COWiIA w organizację Debaty.

Debata przebiegała w bardzo miłej, twórczej atmosferze. Prelekcje charakteryzowały się wysoką wartością merytoryczną, co niewątpliwie jest zasługą zaproszenia do udziału w wystąpieniach najwyższej klasy specjalistów.

Jeden dzień do za mało, aby wyczerpać tak szeroką i bogatą tematykę. Szczególnie deficyt czasu był widoczny podczas debaty końcowej, która mogłaby trwać znacznie dłużej dzięki zaangażowaniu zarówno prelegentów, jaki i słuchaczy.

Czekamy zatem na kontynuację i rozwój rozmów na jakże interesujące tematy oraz na kontynuację Debaty!

/ GSCOWIA, Sekcja Główna, Wydarzenia

W dniu 23 września 2017 w Domu Technika NOT w Warszawie odbyło się szkolenie z Ochrony Danych Osobowych. W szkoleniu wzięło udział osiemnastu Przedstawicieli z następujących Oddziałów PZITS: z Białegostoku, Bielsko-Białej, Gdańska, Krakowa, Łodzi, Opola, Tarnowa, Torunia i Warszawy. Wśród Słuchaczy była również Prezes PZITS Pani Krystyna Korniak- Figa. Szkolenie poruszało najważniejsze zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych jak przetwarzanie, archiwizowanie oraz udostępnienie danych. Jednym z ważniejszych punktów było RODO – czyli Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych, które ma ujednolicić poziom ochrony danych i zapewnić poczucie pewności prawnej w zakresie przetwarzania danych osobowych we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Szkolenie stawiało nacisk na dyskusję i praktyczne ćwiczenia, które pomagają w codziennej pracy np. jak zarejestrować i zaktualizować zbiór danych osobowych. Podane zostały także przykładowe zapisy umów dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych osobom trzecim z jednoczesnym wyjaśnieniem ich praktycznego wpływu na stopień bezpieczeństwa tych danych. Szkolenie poprowadził Rafał Andrzejewski – prawnik, trener, konsultant wiodących kancelarii prawnych, specjalista z zakresu ochrony danych osobowych świadczący usługi kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jak i jednostek sektora administracji publicznej.

/ Oddziały, Zarząd Główny

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS Kol. Krystyna Korniak-Figa. Po zaakceptowaniu porządku obrad, przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia Prezydium nr 6/PZG/17, które odbyło się w Warszawie w dniu 18 września br.

Następnie omawiano opracowane przez Główną Komisję Legislacyjną:

 • projekt aktualizacji Regulaminu Głównej Komisji Nagród i Odznaczeń, oraz projekty dwóch nowych regulaminów:
 • Regulamin Zawieszania Członkostwa w PZITS,
 • Regulamin Przywracania Członkostwa w PZITS,

a także wniosek Komisji o anulowanie Regulaminu Komisji d.s. Badania Opinii o Stowarzyszeniu, w związku z tym, że taka Komisja w bieżącej kadencji nie została powołana.

Po dyskusji i wprowadzeniu do projektów regulaminów uzupełnień, Prezydium podjęło uchwałę rekomendującą Zarządowi Głównemu zatwierdzenie w/w regulaminów oraz wniosku o anulowanie regulaminu Komisji d.s. Badania Opinii o Stowarzyszeniu.

Następnie omawiano problemy związane z czasopismami PZITS, wydawanymi przez Spółkę Sigma-NOT, tzn. Gaz Woda i Technika Sanitarna oraz Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja w aspekcie spotkań odbytych z Redaktorami Naczelnymi obu czasopism oraz z ich Wydawcą, a także w związku z projektem ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce„, które może wymusić zmiany w charakterze czasopism. Ustalono konieczność monitorowania prac nad ustawą, ale również podjęcie inicjatyw wyprzedzających.

Prezydium omawiało również:

 • przygotowania do obchodów Jubileuszu 100-lecia PZITS, uwzględniające propozycję obchodzenia go wspólnie z 39. Zjazdem Gazowników. Szczegóły ustali powołany do tego, spośród członków Prezydium 5-cio osobowy zespół.
 • utworzenie profili PZITS w mediach społecznościowych- inicjatywę zaakceptowano
 • Strategię Rozwoju PZITS w latach 2016-2024, przygotowaną przez powołany do jej opracowania zespół problemowy. Strategia będzie przedstawiona do dyskusji i akceptacji Zarządowi Głównemu, na najbliższym posiedzeniu.

Na koniec przedstawiono informacje bieżące dotyczące działalności PZITS, w tym między innymi:

 • o odbytych lub mających się odbyć konferencjach naukowo-technicznych, seminariach i imprezach okolicznościowych, organizowanych przez Oddziały, Sekcje lub pod patronatem Honorowym PZITS,
 • o organizowanych w najbliższym czasie spotkaniach w REHVA, (http://www.pzits.pl/dzialalnosc-biezca/rehva/)

o przygotowanych przez Główną Komisję Legislacyjną, opiniach do projektów aktów prawnych (GKL). (http://www.pzits.pl/dzialalnosc-biezca/glowna-komisja-legislacyjna/)

/ Posiedzenia, Zarząd Główny

Osoby zainteresowane otrzymywaniem newslettera prowadzonego przez Główną Sekcję COWiIA oraz miesięcznik „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” prosimy o przesyłanie na adres: sekcja.cowiia (at) pzits.pl maila ze swoim imieniem i nazwiskiem i o tytule „newsletter GSCOWIiIA”.
Przesłanie powyższego maila wskazuje, że zgadzają się Państwo z poniższą treścią:

1. Administratorem Państwa danych jest Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych z siedzibą przy ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa. Stowarzyszenie wpisane jest do rejestru stowarzyszeń KRS przez Sąd Rejonowy dla Sądu w Warszawie, KRS: 0000053547, NIP: 5260001619, REGON: 000671473.
2. Zakres Państwa danych osobowych, który jest przetwarzany przez administratora obejmuje wyłącznie adres poczty elektronicznej.
3. Państwa dane osobowe są zbierane wyłącznie na cele przesyłania informacji z miesięcznika „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja” oraz Głównej Sekcji Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.
4. Państwa dane osobowe nie są udostępniane dostawy usług i systemów informatycznych w zakresie niezbędnym do realizacji technicznej wysyłki newslettera. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez wysłanie maila na adres: sekcja.cowiia (at) pzits.pl.
7. Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

/ GSCOWIA, Sekcja Główna

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. W posiedzeniu wziął udział Redaktor Naczelny czasopisma Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, prof. Krzysztof Wojdyga, z którym omawiano (zgodnie z ustaleniami na poprzednim posiedzeniu Prezydium), problemy dotyczące czasopisma. Wprowadzeniem do dyskusji, było stanowisko wydawcy czasopism PZITS, Spółki SIGMA-NOT, które przedstawił Wiceprezes PZITS kol. Jan Pawełek. W dyskusji podkreślono konieczność podjęcia działań zmierzających do zwiększenia liczby prenumeratorów, zabieganie o sponsorów i reklamodawców, przeprowadzenia analizy możliwości obniżenia ceny 1 egz. Ustalono że liczba artykułów przeznaczonych dla praktyków (projektantów, wykonawców, inspektorów nadzoru itp.), nie powinna być mniejsza od liczby artykułów skierowanych do środowisk naukowych. Na kolejne posiedzenie Prezydium, będzie zaproszony Redaktor Naczelny czasopisma Gaz, Woda i Technika Sanitarna. Następnie przyjęto protokół nr 4/PZG/17, z posiedzenia Prezydium ZG w dniu 12.06.2017 oraz podjęto trzy uchwały:

 • nr 16/PZG/17 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Głównej Komisji Legislacyjnej,
 • nr 17/PZG/17 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Głównej Sekcji COWiIA,
 • nr 18/PZG/!7 w sprawie przyznania Medalu im. Prof. Zygmunta Rudolfa koledze Bronisławowi Hillebrandowi oraz Złotych Honorowych Odznak, dla kolegów: Tadeusza F. Kądzielewskiego i Jerzego Kielana (pełne teksty uchwał znajdują się na stronie internetowej ZG).

W dalszej części posiedzenia, Wiceprezes PZITS kol. Anna Bogdan, przedstawiła, przygotowane przez Główną Komisję Legislacyjną, projekty aktualizacji następujących regulaminów:

 • Głównych Sekcji Branżowych,
 • Głównej Komisji Legislacyjnej,
 • Współpracy z Członkami Wspierającymi.

Po zgłoszeniu do nich uwag przez członków Prezydium, podjęto uchwałę nr 19/PZG/!7 rekomendującą Zarządowi Głównemu, przyjęcie przedstawionych regulaminów.

Prezydium omawiało również, problemy związane z prowadzeniem strony internetowej Zarządu Głównego. Ustalono że sprawujący nadzór nad nią Wiceprezes PZITS kol. Jan Pawełek, opracuje i przedstawi Prezydium do akceptacji, PROCEDURY dotyczące zamieszczania informacji na stronie internetowej.

W sprawach wniesionych, Sekretarz Generalny, przedstawił następujące informacje:

 • 29 maja br. KRS dokonał wpisu PZITS do Rejestru Stowarzyszeń, uwzględniający uchwalony na Zebraniu Delegatów 21.10.2016. nowy jednolity tekst statutu.
 • 1 lipca, z udziałem Prezes PZITS Kol. Krystyny Korniak-Figa, odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Kieleckiego. Nowym Prezesem Zarządu Oddziału wybrano koleżankę mgr inż. Małgorzatę Janiszewską.
 • 12 czerwca zgłosiliśmy reprezentanta PZITS do Rady Nadzorczej Spółki SIGMA-NOT. W dalszym ciągu będzie nim Wiceprezes PZITS, kol. Jan Pawełek.
 • 17 lipca otrzymaliśmy informację że REHVA przenosi swoje biuro z Holandii do Belgii (do gminy Bruksela).

7 lipca wyraziliśmy zgodę na objęcie Patronatem Honorowym IX Konferencji, „Straty wody w systemach wodociągowych”.

/ Posiedzenia, Zarząd Główny

W dniu 20.06.2017 r. na terenie „Gazowni Warszawskiej” przy ul. Kasprzaka 25 odbyły się warsztaty dotyczące budowy gazociągów podmorskich zorganizowane z inicjatywy Głównej Sekcji Gazownictwa Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Do przedstawienia swoich doświadczeń z realizacji projektów poproszeni zostali przedstawiciele firm zagranicznych i polskich, w tym: TechnipFMC, Gazoprojekt, DNV GL, GE Oil & Gas.
W warsztatach wzięli udział przedstawiciele kilku firm gazowniczych, w tym Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., PGNIG S.A., PGNiG Technologie S.A..
Baltic Pipe to duży międzynarodowy program inwestycyjny mający na celu połączenie norweskich złóż gazowych na Morzu Północnym z polskim systemem przesyłowym, którego jednym z elementów jest budowa gazociągu z Danii do Polski na dnie Morza Bałtyckiego. Prowadzone w języku angielskim warsztaty były doskonałą okazją do zdobycia wiedzy przydatnej w realizacji tego projektu.

 

W trakcie warsztatów przedstawiono szereg prezentacji dotyczących m.in. rozwiązań technologicznych stosowanych przy budowie gazociągów podmorskich, w tym skrzyżowań gazociągów na dnie morza i sposobów wykonywania prac podwodnych, a także późniejszych prac eksploatacyjnych. Była również mowa o modelach kontraktowania i rozliczania prac budowlanych oraz wpływie wybranych modeli na harmonogramowanie prac, z uwzględnieniem możliwości prowadzenia niektórych działań równolegle. Dyskusja dotyczyła także najczęściej spotykanych ryzyk przy tego typu projektach oraz sposobów kompleksowego zarządzania ryzykami w projektach budowy gazociągów podmorskich.

 

Firma TechnipFMC, której doświadczenie obejmuje realizację takich projektów jak gazociągi TAP (Trans Adriatic Pipeline), czy Western Libya Gas Project pochwaliła się flotą około 21 statków, z których część mogłaby zostać zaangażowana w budowę Baltic Pipe. Firma przedstawiła swoje szacunki dotyczące czasu niezbędnego do wybudowania gazociągu podmorskiego pomiędzy Danią i Polską, w zależności od wybranej formuły projektu. Zwrócono także uwagę na to, że w przypadku gazociągów podmorskich większość czasu pochłaniają prace przygotowawcze – samo układanie gazociągu trwa stosunkowo krótko. W tym kontekście istotna jest konieczność odpowiedniego zaplanowania prac na lądzie, gdzie tempo budowy jest wolniejsze.

Firma DNV GL przedstawiła zagadnienia związane z certyfikacją weryfikacyjną, w tym swoje doświadczenia związane z realizacją Nord Stream I – DNV GL weryfikował, przeprowadzał inspekcje oraz certyfikował zastosowane rozwiązania. Standardy wypracowane przez DNV GL są stosowane przez wiele krajów europejskich, w tym przez kraje skandynawskie, a dokumentacja weryfikacyjna zapewnia obiektywne potwierdzenie prawidłowości wykonanych prac, co ułatwia rozmowy z interesariuszami.

GE Oil & Gas na koniec warsztatów zaprezentowało możliwość zastosowania turbin typu ICL (Integrated Compressor Line) w tłoczni, będącej częścią projektu Baltic Pipe, wskazując na możliwość obniżenia kosztów eksploatacyjnych takich sprężarek w stosunku do obecnie stosowanych rozwiązań alternatywnych.

/ GSG, Sekcja Główna, Wydarzenia

W zastępstwie Pani Prezes PZITS, Krystyny Korniak-Figa, posiedzenie prowadził Wiceprezes kol. Jan Pawełek. Gościem posiedzenia była Wiceprezes Spółki SIGMA-NOT Pani Magdalena Borek-Daruk i w zasadzie było ono poświęcone wydawanym przez spółkę czasopismom PZITS: Gaz, Woda i Technika Sanitarna oraz Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, co Spółka realizuje zgodnie z umową zawartą z PZITS 20 stycznia 1993r. Członkowie Prezydium w dyskusji podnosili następujące problemy:

 • znaczną cenę 1 egz. czasopisma,
 • spadek liczby prenumeratorów,
 • brak dostępności artykułów w pdf,
 • przewaga artykułów o charakterze naukowym, nad artykułami skierowanymi do członków PZITS zatrudnionych bezpośrednio w budownictwie, projektowaniu lub nadzorze i administracji,
 • trudności z pozyskiwaniem reklamodawców,
 • konieczność wspierania czasopisma przez sekcje branżowe, a także Prezydium i Zarząd Główny PZITS.

Postanowiono na najbliższe dwa posiedzenia Prezydium, zaprosić w celu przedyskutowania tych problemów Redaktorów Naczelnych czasopism, a następnie odbyć ponownie spotkanie z Panią Wiceprezes Spółki SIGMA – NOT i ustalić strategię dalszej współpracy PZITS ze Spółką.

W dalszej części posiedzenia:

 • przyjęto protokół nr 3/PZG/17 z posiedzenia Prezydium ZG w dniu 8 maja 2017r.
 • ustalono propozycje terminarza posiedzeń Prezydium i Zarządu Głównego w II półroczu 2017r. tj.Posiedzenia Prezydium ZG PZITS
  31 lipiec 2017r Warszawa
  18 wrzesień 2017r. Warszawa
  23 październik 2017r. Kraków
  11 grudzień 2017r. WarszawaPosiedzenia Zarządu Głównego PZITS
  18 wrzesień 2017 Warszawa
  11 grudzień 2017r. Warszawa

przyjęto uchwałę nr 15/PZG/17 w sprawie nadania Honorowych Odznak PZITS członkom Stowarzyszenia z O/Częstochowa i O/Toruń.

/ Posiedzenia, Zarząd Główny

W zastępstwie Prezes PZITS, kol. Krystyny Korniak-Figa, posiedzenie prowadził Wiceprezes kol. Jan Pawełek.
Po akceptacji przez zebranych porządku posiedzenia, przyjęto bez zastrzeżeń protokół nr 2/ZG/17 z posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 20 marca 2017r. w Warszawie.
Następnie Skarbnik Zarządu Głównego, kol. Wojciech Majchrzak omówił sprawozdanie finansowe PZITS za 2016r., zaś Przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej kol. Krystyna Janicka-Mazur przedstawiła wyniki działalności finansowo-gospodarczej PZITS w roku 2016. Sprawozdanie finansowe PZITS za 2016r. zostało zatwierdzone przez Zarząd Główny, który podjął w tej sprawie Uchwałę nr 10/ZG/17 z 12 czerwca 2017r.
W dalszej części obrad, projekt Budżetu Zarządu Głównego na 2017r. przedstawił Skarbnik ZG kol. Wojciech Majchrzak. Uzyskał on akceptacje Zarządu Głównego, który podjął w tej sprawie stosowną Uchwałę nr 11/ZG/17 z 12 czerwca 2017r.
Podjęto również Uchwałę nr 12/ZG/17 akceptującą uchwały Prezydium: nr 14/PZG/17 z dnia 8 maja 2017r. oraz nr 15/PZG/17 z dnia 12 czerwca 2017r. (pełne teksty uchwał znajdują się na stronie internetowej ZG).
Następnie Wiceprezes kol. Anna Bogdan oraz Przewodniczący GKL kol. Wojciech Ratajczak przedstawili informacje dotyczące:
• wersji końcowej planu imprez naukowo-technicznych i integracyjnych na 2017r,
• prac nad weryfikacją Regulaminów działalności organów Zarządu Głównego,
• prac nad Strategią Rozwoju PZITS na lata 2017-2020.
Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Generalny. Oto ważniejsze z nich, które miały miejsce od poprzedniego posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 20.03.2017r.:
• W dniach 2-4 kwietnia, Wiceprezes kol. Anna Bogdan, uczestniczyła w Londynie w posiedzeniu REHVA, na którym PZITS ponownie został włączony w strukturę tej Federacji.
• 11 kwietnia przekazaliśmy do MIiB propozycje zmian do nowelizowanych „Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” opracowane przez Główną Komisję Legislacyjną.
• 27 kwietnia złożyliśmy do Departamentu Energetyki Ministerstwa Energii przygotowane przez GKL i Gł. Sekcję COWiIA pismo z prośbą o dołączenie PZITS do grona jednostek konsultujących planowane zmiany w przepisach dotyczących energetyki i zasilania obiektów w energię cieplną i elektryczną.
• 28 kwietnia w budynku NOT w Warszawie odbyła się VII Konferencja z cyklu „GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi”, zorganizowana przez Zarząd Główny PZITS oraz Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Warszawskiej. Informacja o Konferencji znajduje się na stronie internetowej ZG.
• 28 kwietnia PKN przekazał do Zarządu Głównego Akt Powołania PZITS na Członka Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Wcześniej, na wniosek Przewodniczącego Gł. Sekcji COWiIA, Pani Prezes udzieliła rekomendacji Wiceprezes, kol. Annie Bogdan do pracy w Komitecie Technicznym 317 d.s. Wentylacji i Klimatyzacji.
• W związku ze zmierzającymi do końca w MIiB pracami nad projektem Ustawy o Zawodzie Architekta, Inżyniera Budownictwa i Urbanisty, 10 maja zwróciliśmy się do Pana Ministra o uwzględnienie w niej postulatów zawartych w piśmie PZITS z 26.10.2016r.
• 22 maja z Federacji Stowarzyszeń N-T NOT otrzymaliśmy informację o sytuacji Muzeum Techniki i Przemysłu NOT, utworzonego przez NOT w 1955r.. Pełna informacja w tej sprawie znajduje się na stronie internetowej NOT.
• 26 maja z wydawnictwa SIGMA-NOT otrzymaliśmy informację, że 25 kwietnia odbyło się ostatnie w bieżącej kadencji posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, w której przedstawicielem PZITS był Wiceprezes kol. Jan Pawełek. Zgromadzenie Wspólników Spółki 22 maja udzieliło absolutorium władzom Spółki za 2016r.
Na końcu posiedzenia prowadzący je Wiceprezes kol. Jan Pawełek poinformował zebranych, że Zarząd Główny organizuje w dniu 23 września 2017r. /sobota/ w Warszawie, w Domu Technika NOT, szkolenie połączone z Warsztatami z zakresu „Ochrony danych osobowych i ABI”. Z każdego Oddziału, oczekuje się zgłoszenia 2 osób, w terminie do 30 czerwca br.

/ Posiedzenia, Zarząd Główny

W dniach 14 – 18 marca 2017 r. odbyła się kolejna edycja Targów ISH – największego w Europie spotkania branży instalacji wodnych i sanitarnych, aranżacji łazienek oraz systemów ogrzewania i wentylacji. W tym roku w Targach uczestniczyli również członkowie Sekcji Główniej PZITS ds. Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery. Targi ISH odbywają się co dwa lata i obejmują prezentację najnowszych technologii dotyczących instalacji budowlanych i wyposażenia łazienek. Tegoroczne Targi odbywały się pod hasłem „Water. Energy. Life” („Woda. Energia. Życie”). Krajem partnerskim w tym roku była Turcja. W ciągu 5 dni swoją ofertę przedstawiło niemal 2500 wystawców. Stanowiska poszczególnych producentów i firm zlokalizowane były w 11 halach o łącznej powierzchni ponad 260 000m2.

Targi odwiedziło ponad 200 000 osób, a Wystawcy zjechali z 61 krajów. Tym samym tegoroczne Targi odnotowały kolejne rekordy: wzrost poziomu wystawców międzynarodowych (aż 64% wystawców) oraz wzrost liczby zagranicznych odwiedzających (40%). Przedstawione powyżej liczby są niezbitym dowodem, że targi ISH we Frankfurcie są jednym z najważniejszych wydarzeń w branży instalacyjnej, miejscem ciekawych spotkań i wymiany doświadczeń oraz możliwością zapoznania się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami i trendami w branży.

Swoje stoisko na targach miała m.in. była Grupa Geberit, jeden z liderów branży sanitarnej w Europie. Geberit zaprezentował szereg nowych rozwiązań, w tym nową linie baterii umywalkowych, system rurowy oraz panel do natrysków bezbrodzikowych itp. Jednym z rozwiązań, które cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony odwiedzających była toaleta myjąca Geberit AquaClean, dostępna w Polsce od II kwartału 2017. Ciekawym i bardzo atrakcyjnym wizualnie stanowiskiem był również system kanalizacji podciśnieniowej PLUVIA. Stanowisko pozwalało zaobserwować działanie instalacji w czasie deszczu w zależności od jego natężenia, było również okazją do zaprezentowania nowego wpustu systemowego.

Inną znaną marką, której produkty były prezentowane na targach, był jeden z największych producentów urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych w Europie – firma Swegon. Na obszernym stoisku można było zobaczyć produkty oferowane przez firmę: centrale wentylacyjne w różnych wielkościach, agregaty wody lodowej BLUE BOX, elementy dystrybucji powietrza, elementy sterowania systemem WISE oraz najnowszy produkt PARASOL Zenith czyli sufitowy moduł chłodzący i grzewczo-chłodzący. Oferowane produkty cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony odwiedzających co widać na załączonych zdjęciach, a przygotowane stanowiska pozwalały na odpoczynek i swobodną rozmowę z przedstawicielami firmy.

Innym z wiodących producentów w dziedzinie wentylacji i klimatyzacji na ryzku europejskim, którego produkty można było zobaczyć we Frankfurcie była Grupa SCHAKO (Novenco, Reven Schako, Schneider, Sirocco). Na stanowisku dostępna była tablica wentylatorów ZerAx® o wysokości 4,5 m opracowana do chłodzenia dużych centrów danych. W ramach stoiska prezentowały się spółki zależne specjalizujące się w klimatyzacji i wentylacji budynków użyteczności publicznej i przemysłowej, dużych kuchniach, laboratoriach, przemysłu procesowego, klatek schodowych, podziemnych parkingów i tuneli itp. Na stoisku (podobnie jak w przypadku pozostałych firm) można było zapoznać się z oferowanymi produktami, wymienić doświadczenia oraz nawiązać nowe kontakty biznesowe.

Trend, który dało się zaobserwować wśród wszystkich Wystawców to przede wszystkim chęć dostosowania funkcji oferowanych produktów do potrzeb indywidualnego klienta. Coś co jeszcze niedawno było ciekawym dodatkiem dziś staje się standardem – zdalna możliwość monitorowania oraz ustawienia parametrów pracy urządzeń i instalacji z wykorzystaniem komputera/smartfona (z dostępem do sieci). Internet i technologia na dobre już zagościły w naszym życiu, zatem nic dziwnego, że chęć wykorzystania ich potencjału pojawia się również w świecie instalacji, które nas otaczają.

Podczas Targów swoje uczestnictwo zaakcentowała również Federation of Europenan Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations (REHVA). W ramach forum przedstawiona została nowa publikacja REHVA, tj. poradnik No.22: Introduction to Building Automation, Controls and Technical Building Management, przygotowany we współpracy z eu.bac – European Building Automation and Controls Association. Delegaci REHVA przygotowali również seminarium Controlled ventilation in residential buildings, w ramach którego omawiane były następujące zagadnienia:

 • Keynote: Do we need mechanical ventilation in our homes? – Prof. Stefano Corgnati, REHVA President
 • Mechanical ventilation and IAQ in high performing residential buildings in Germany and Europe. A policy and market outlook – Claus Händel, European Ventilation Industry Association
 • Appropriate design of mechanical heat recovery ventilation systems for residential buildings – Prof. Jarek Kurnitski, REHVA Vice-President
 • New control technologies for residential ventilation – Klaus Lang, Director Product Area Residential Ventilation, Systemair
 • Future trends, advanced control technologies for smart homes – Olaf Harms, Product manager – Systems, Swegon Operations AB

W prezentacjach skupiono się na wskazaniu potrzeby stosowania wentylacji mechanicznej w obiektach mieszkalnych. W dobie poszukiwania kolejnych metod ograniczenia zużycia energii wentylacja mechaniczna jest jedynym rozwiązaniem zapewniającym odpowiednią jakość powietrza wewnętrznego. Jednocześnie, zgodnie z informacjami prezentowanymi przez REHVA wspólnie z EVIA (European Ventilation Industry Association), w stosowanych obecnie certyfikatach energetycznych kwestia jakości powietrza wewnętrznego traktowana jest marginalnie. Przedstawiono również zmiany, jakie są rekomendowane przez EVIA do wprowadzenia w EPBD (Energy Performance of Buildings Directive), w celu przyłożenia większego nacisku na kwestię jakości powietrza wewnętrznego, tj: wprowadzenie wymagań dotyczących jakości powietrza wewnętrznego i komfortu cieplnego, wskazanie potrzeby regularnych inspekcji instalacji HVAC, stosowanie regulacji na żądanie, szersze zastosowanie technologii odzysku ciepła. Wskazano również wyniki raportu wskazujące, że nie we wszystkich krajach członkowski UE podane są konkretne ilości minimum higienicznego powietrza, jakie powinno być dostarczane do budynków. Taka sytuacja rodzi obawy o bezpieczeństwo i zdrowie użytkowników, tak więc wymaganie to powinno również być zawarte w EPBD. Zaproponowano również, że w certyfikatach energetycznych budynków powinna być uwzględniona także kwestia jakości powietrza i środowiska cieplnego w pomieszczeniach.

Wszystkie prezentacje są dostępne pod adresem http://www.rehva.eu/publications-and-resources/event-presentations/rehva-seminar-at-ish-frankfurt-16032017.html

Dziękujemy firmom Geberit (www.geberit.pl), Swegon (www.swegon.com/pl), Schako (schako.pl) oraz Jeven (www.jeven.pl) za wsparcie udziału delegatów Sekcji Głównej PZITS ds. Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery w Targach.

/ GSCOWIA, REHVA, Sekcja Główna, Wydarzenia

Sąd Rejonowy dla m. stołecznego Warszawy, XII Wydział, Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na posiedzeniu w dniu 26 maja 2017 roku postanowił wpisać w Krajowym Rejestrze, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestrze Przedsiębiorców uchwalony nowy tekst jednolity statutu — fragment dokumentu otrzymanego z Sądu

Decyzja Sądu kończy dwuletni okres prac nad zmianami statutu uchwalonego podczas Zjazdu Delegatów PZITS w Supraślu w 1999 roku i zatwierdzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 27 kwietnia 2000 roku. W okresie 17 lat zmieniły się warunki, zasady oraz możliwości funkcjonowania Stowarzyszenia. Ostateczna wersja obecnego statutu została uchwalona podczas Zjazdu Delegatów PZITS w Ustroniu w dniu 21 października 2016 roku. Jego rejestracja przez Sąd nastąpiła bez poprawek. Nowy już obowiązujący statut jest zamieszczony na stronie PZITS. Zarząd Główny prosi o zapoznanie się z nim członków Stowarzyszenia i stosowanie w działalności stowarzyszeniowej… [pobierz Statut]

/ Zarząd Główny

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Po przyjęciu porządku obrad, jednomyślnie przyjęto Protokół nr 2/PZG/17 z posiedzenia Prezydium ZG w dniu 20 marca 2017r.w Warszawie, a także podjęto Uchwałę nr 14/PZG/17 o przyznaniu tytułu Rzeczoznawcy PZITS dla kol. Tomasza Michała Goździora z O/ Wielkopolskiego (pełny tekst uchwały na stronie internetowej ZG).
Następnie, końcową wersję programu Imprez Naukowo-Technicznych i Integracyjnych, opracowaną w nowym, atrakcyjnym układzie, które w 2017r będą organizowane przez Oddziały i Sekcje Główne, przedstawiła Wiceprezes kol. Anna Bogdan, która złożyła również informację z Walnego Zgromadzenia REHVA, które odbyło się w Londynie w dniach 2-4 kwietnia br., na którym Zgromadzeni, jednogłośnie opowiedzieli się za wznowieniem przynależności PZITS do tej Federacji. Dużą dyskusję wywołał punkt porządku posiedzenia, dotyczący strony internetowej PZITS, do której propozycje i postulaty zmian zgłosili:
— O/Wielkopolski PZITS,
— Gł. Sekcja COWiIA i Główna Kom. Legislacyjna,
— Gł. Sekcja Gazownictwa,
— Wiceprezes kol. Jan Pawełek.
Stwierdzono że stronę internetową PZITS należy zmodyfikować, wykonać w nowej technologii i ewentualnie rozbudować. W celu opracowania założeń do projektu nowej strony internetowej, powołano zespół w następującym składzie osobowym:
przewodnicząca — Wiceprezes kol. Anna Bogdan,
członkowie:
— Wiceprezes kol. Jan Pawełek,
— kol. Piotr Kopania — Gł. Sekcja Gazownictwa,
— dr Karol Król — prowadzący obecnie stronę.
Problemy związane z wydawnictwem SIGMA-NOT w aspekcie wydawanych przez Spółkę dwóch czasopism PZITS tj. Gaz Woda i Technika Sanitarna oraz Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, przedstawili Wiceprezesi PZITS kol. Jan Pawełek i kol. Anna Bogdan. Wobec wielu postulatów dotyczących m. innymi:
— kolportażu czasopism,
— ich zawartości merytorycznej,
— pozyskiwania autorów artykułów i reklamodawców.
Prezydium postanowiło zorganizować spotkanie z Panią Wiceprezes SIGMA-NOT, a następnie z Redaktorami Naczelnymi obu czasopism. W końcowej części obrad omawiano postulaty które w stosunku do Prezydium zgłosił Przewodniczący GKL i GŁ. Sekcji COWiIA. Stanowisko wobec nich zawarte będzie w Protokole z posiedzenia.

/ Posiedzenia, Zarząd Główny

Konferencja była zorganizowana przez Zarząd Główny Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych i Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Warszawskiej odbyła się w dniu 28 kwietnia 2017 r. w Warszawie w Domu Technika NOT.
Konferencja została objęta patronatem honorowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Patroni medialni konferencji to czasopisma: Gaz, Woda i Technika Sanitarna, Inżynier Budownictwa, Instal i Technologia Wody.
Konferencja zgromadziła blisko 140 uczestników, którzy reprezentowali: przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, wyższe uczelnie techniczne, uniwersytety, producentów urządzeń pomiarowych i oprogramowań komputerowych oraz urzędy miejskie i gminne.
Przedstawiono 16 referatów i prezentacji firmowych, z których zdecydowana większość po recenzjach zostanie opublikowana w czasopiśmie Gaz, Woda i Technika Sanitarna. Wszystkie referaty i prezentacje zostały wydane na płycie CD natomiast streszczenia referatów w języku polskim i angielskim opublikowano w materiałach konferencyjnych w cyklu wydawniczym Eksploatacja wodociągów i kanalizacji, nr 14 pt. „GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi”.
Konferencje z tego cyklu są organizowane od 14 lat, a ich tematyka jest wciąż aktualna ponieważ rozwój systemów informatycznych stosowanych do zarządzania majątkiem sieciowym przedsiębiorstw wodociągowych jest bardzo szybki.

Zgodnie z hasłem wiodącym konferencji, przedstawiono wiele interesujących referatów z zakresu wdrażania baz danych typu GIS w przedsiębiorstwach, modelowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz nowych metod monitorowania sieci. Szczególnie cenne były informacje

zawierające doświadczenia autorów z wdrażania baz danych i modeli numerycznych sieci wskazujące nie tylko na korzyści ale również trudności i bariery we wdrażaniu. Dużą uwagę zwracano na różnorodność błędów popełnianych przy wprowadzaniu danych. Na wyróżnienie zasługuje innowacyjny system kompleksowego monitorowania szumów w sieciach wodociągowych umożliwiający między innymi automatyczną identyfikację miejsc i wielkości wycieków wody zaprezentowany przez P. Przemysława Ziółkowskiego.
Warto wspomnieć, iż uczestnicy na gorąco wyrażali swoje uznanie za trafny dobór tematyki konferencji oraz jej aktualność.
Z przebiegu obrad wyłaniają się następujące główne kwestie związane z wdrażaniem i rozwojem baz danych typu GIS, modeli i monitoringu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych:

 • choć obserwuje się już istotny postęp we wdrażaniu tych narzędzi informatycznych do zarządzania majątkiem sieciowym w kraju, to jednak proces ten jest realizowany jeszcze w niezadowalającym stopniu;
 •  jednocześnie zauważa się dużą kreatywność pracowników przedsiębiorstw wodociągowych w podejmowaniu samodzielnych inicjatyw wdrożeniowych wykorzystujących różne narzędzia w tym, niekomercyjne powszechnie dostępne.

W czasie uroczystości otwarcia konferencji Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Pan Andrzej Roch-Dobrucki został odznaczony Złotą Honorową Odznaką Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w uznaniu Jego osobistego wkładu w tworzenie warunków bardzo dobrej współpracy pomiędzy PIIB i PZITS. Odznakę wręczyli Pani Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa i Sekretarz Generalny kol. Andrzej Pieniążek.

Przewodniczący Komitetu Naukowego
Prof. Marian Kwietniewski
Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Politechnika Warszawska

/ Wydarzenia, Zarząd Główny

W dniach 2-4 kwietnia 2017 r. odbyło się w Londynie coroczne spotkanie członków Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations (w skrócie REHVA, www.rehva.eu) połączone z Walnym Zgromadzeniem Delegatów.

REHVA jest federacją europejskich stowarzyszeń działających w zakresie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, założoną w 1963 r. REHVA skupia w sobie ponad 100 000 europejskich inżynierów z 26 krajów. Misją REHVA jest rozwijanie i upowszechnianie energooszczędnych technologii obejmujących instalacje wewnętrzne w budynkach (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), służących tworzeniu zdrowych warunków środowiska wewnętrznego w budynkach. Federacja pomaga swoim członkom oraz całej branży instalacji budowlanych poprzez wspieranie wymiany wiedzy i rozwoju a także poprzez wpływanie na tworzenie polityki wspólnej UE i jej wdrażanie w krajach członkowskich.

/ REHVA

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Po przyjęciu porządku obrad wręczono listy z podziękowaniami za działalność w organach Zarządu Głównego w minionej kadencji tym osobom, które nie wykonują takiej działalności w kadencji bieżącej. Następnie przyjęto Protokół nr. 1/ZG/16 z posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 21 listopada 2016 r. Pan Prof. Marian Kwietniewski przedstawił następnie obszerną informację o organizowanej przez Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzenia Ścieków Politechniki Warszawskiej i Zarząd Główny PZITS VII konferencji N-T „GIS-modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi”.Trwają intensywne prace przygotowawcze Komitetu Organizacyjnego. Następnie Zarząd Główny podjął trzy uchwały o numerach od 7/ZG/17 do 9/ZG/17 których pełne teksty znajdują się na stronie internetowej PZITS. W dalszej części posiedzenia szczegółowy plan imprez, organizowanych w 2017 r. przez Oddziały i Sekcje Główne przedstawiła Wiceprezes kol. Anna Bogdan. W planie tym Wiceprezes kol.Paweł Stańczak zgłosił propozycję aby obchody Jubileuszu 100-lecia PZITS połączono ze Zjazdem Gazowników,w dniach 23-24.04.2019r. Zaproponowano także aby Jubileusz ten uczczono organizując również w dniach 4-5.10.2019 r. Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych oraz wydając Monografię np.100 lat PZITS. Wszystkie propozycje uzyskały akceptację uczestników posiedzenia.Ponieważ planu imprez nie zgłosiły jeszcze wszystkie oddziały i Sekcje,będzie on omawiany na posiedzeniu Prezydium 8 maja. Następnie Przewodniczący GKL i GŁ.Sekcji COWiIA kol. Wojciech Ratajczak oraz Wiceprezes kol.Anna Bogdan przedstawili informację o planowanych działaniach tych organów podkreślając jak ważna w tych planach dla Sekcji COWiIA, jest decyzja o wznowieniu współpracy PZITS z REHVA. Sekcja deklaruje pozyskanie dla wznowienia tej współpracy sponsorów. Ze względu na historię naszej współpracy z REHVA propozycja wywołała szeroką dyskusję którą zakończyło poddanie jej pod głosowanie uczestnikom obrad. Znaczna większość członków Zarządu Głównego opowiedziała sie za ponowną współpracą z REHVA. Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Gen.Oto niektóre z nich:
— 27 stycznia br.przekazano do MEN uwagi do projektu Rozporządzenia w.s.”klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego” opracowane przez GKL.
— 3 lutego br.również do MEN z GKL przekazaliśmy uwagi do projektu rozporządzenia w.s.”podstawy programowej kształcenia w zawodach…”
— 30 stycznia przesłano do oddziałów pismo z NOT z prośbą o desygnowanie przedstawicieli PZITS do Komitetów N-T i Komisji
— w kadencji 2016-2020.Swoich przedstawicieli zgłosiło 5 Oddziałów tj. Białystok, Częstochowa, Gdańsk, Kielce i Toruń.
— w GKL trwają prace nad uwagami do projektu Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

/ Posiedzenia, Zarząd Główny

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Na początku przyjęto porządek posiedzenia a także Protokół nr. 1/PZG/17 z posiedzenia Prezydium 17 stycznia 2017 r. w Krakowie. Następnie podjęto uchwały nr.12/PZG/17 i 13/PZG/17, których pełne teksty znajdują się na stronie internetowej Zarządu Głównego. Prezydium zaproponowało aby Przewodniczącą Zespołu ds. Strategii Rozwoju PZITS na lata 2017-2020 była Wiceprezes PZITS kol. Anna Bogdan, a jej zastępcą kol. Wojciech Ratajczak. Oboje wyrazili zgodę na pełnienie tych funkcji /propozycja pełnego składu Zespołu w uchwale nr.13/PZG/17/. Wiceprezes PZITS kol.Anna Bogdan przedstawiła następnie plan imprez N-T Stowarzyszenia na 2017r. który będzie prezentowany również na posiedzeniu Zarządu Głównego. W ramach tego planu, Wiceprezes PZITS kol.Paweł Stańczak, zaproponował aby Jubileusz 100-lecia PZITS, obchodzony był podczas Zjazdu Gazowników w dniach 23-24 kwietnia 2019 r. Następnie omawiano zgłoszone w stosunku do Prezydium Z.G. oczekiwania Przewodniczącego GKL i Gł. Sekcji COWiIA kol.Wojciecha Ratajczaka. Spośród czterech postulatów, Prezydium ustosunkowało się do pierwszego dotyczącego deklaracji co do możliwości ponownej współpracy PZITS z REHVA, o co zabiega Gł. Sekcja COWiIA. Uzasadniała te oczekiwania, gorąco je popierając i deklarując również pozyskiwanie przez Gł. Sekcję na ten cel sponsorów Wiceprezes kol. Anna Bogdan. Prezydium postanowiło postulat ten, przedstawić do decyzji Zarządu Głównego, a pozostałe omówić na posiedzeniu Prezydium 8 maja w Krakowie.

/ Posiedzenia, Zarząd Główny

Posiedzenie prowadziła Prezes Z.G. kol. Krystyna Korniak-Figa. Po zaakceptowaniu porządku posiedzenia przyjęto Protokół z poprzedniego posiedzenia Prezydium w dniu 17.10.2016 r., a następnie podjęto uchwalę nr. 1/PZG/17 dotyczącą przyjęcia Protokółu z Zebrania Delegatów w dniu 21.10.2016 r. Następnie podjęto uchwały od nr.2/PZG/17 do nr.10/PZG/17 dotyczące składów osobowych Głównych Komisji i Głównych Sekcji,a także uchwałę nr.11/PZG/17 dotyczącą przyznania Honorowych Odznak PZITS dla członków z O/Gdańsk./Wszystkie uchwały w pełnej treści znajdują się na stronie internetowej PZITS/. W dalszej części obrad Wiceprezes ZG kol. Anna Bogdan przedstawiła szczegółową informację dotyczącą Konspektu Strategii Rozwoju PZITS w latach 2017-2020,który został zaakceptowany przez Prezydium, z decyzją powołania „Zespołu Problemowego” do dalszych nad nim prac. Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Generalny. Oto niektóre z nich:
— Trwają prace przygotowawcze do VII Konferencji Naukowo-Technicznej „GIS-modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi”.
— Główna Sekcja COWiIA oraz GKL opracowały komentarze do projektu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w.s. charakterystyki energetycznej budynków, które 16 grudnia 2016 r. przekazano do MIiB.
— Do Głównej Kom. Leg. skierowano, otrzymane z M.E.N. z prośbą o uwagi, dwa projekty rozporządzeń tj;
1. w.s.klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,
2. podstaw programowych kształcenia w zawodach regulowanych.

Na koniec Wiceprezes Kol. Jan Pawełek poinformował o ostatecznej /po korekcie/ wersji Statutu, który będzie obowiązywał po przyjęciu go przez K.R.S.

/ Posiedzenia, Zarząd Główny

Pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Zarządu Głównego prowadziła Prezes PZITS Krystyna Korniak-Figa.Po przyjęciu Porządku posiedzenia,wręczono Dyplomy Członka Honorowego PZITS, przyznane na Zebraniu Delegatów, obecnym na posiedzeniu koleżankom i kolegom zaś dla nieobecnych przekazano je Prezesom Z/O by wręczyli je im na najbliższej uroczystości organizowanej przez Oddział.Bardzo istotnym punktem obrad, było podjęcie Uchwał o numerach 1/ZG/16 do 6/ZG/16 (patrz Uchwały ZG na stronie internetowej) dotyczących głównie spraw personalnych,zakresów obowiązków i organizacji nowych władz Zarządu Głównego. Następnie omówiono wnioski i dezyderat przyjęte na XXVII Zebraniu Delegatów. W dalszej części posiedzenia, obszerne omówienie „Warsztatów pracy projektanta i rzeczoznawcy…” przedstawiła Wiceprezes kol. Anna Bogdan. Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Generalny,oto niektóre z nich:
— 21.10.2016 r. zgodnie z wnioskiem z Zebrania Delegatów,wystąpiono do Ministra Infrastruktury i Budownictwa o podział naszej specjalności na trzy oddzielne.
— 28.10.2016 r. przesłano do MIiB uwagi do projektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego.
— 03.11 i 09.11.2016 r. kol. Prezes uczestniczyła w spotkaniach Grupy B-21, poświęconych również projektowi Kodeksu.
Na koniec Wiceprezes kol. Jan Pawełek zaapelował o zgłaszanie uwag i propozycji zmian do strony internetowej ZG, zaś kol. Wojciech Ratajczak omówił opracowany wspólnie z Wiceprezes kol. Anną Bogdan Konspekt Strategii Rozwoju PZITS w latach 2017-2020 i przekazał go obecnym z prośbą o uwagi i dalszą w tej sprawie dyskusję.

/ Posiedzenia, Zarząd Główny

21 października 2016 r. w Ustroniu-Jaszowcu, odbyło się XXVII Zebranie Delegatów Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, w którym uczestniczyło 82 Delegatów z 21 Oddziałów.
Zebranie Delegatów odbywa się, co cztery lata i jest najważniejszym wydarzeniem w życiu Stowarzyszenia. Podstawowym celem Zebrania Delegatów jest podsumowanie działalności w mijającej kadencji, dokonanie wyboru nowych władz Stowarzyszenia oraz nakreślenie kierunków działalności na kolejną kadencję. Obrady rozpoczęły się wprowadzeniem sztandaru PZITS.

XXVII Zebranie Delegatów otworzyła mgr inż. Krystyna Korniak-Figa, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia, która powitała Gości Zebrania. Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych w ostatnich latach członków Stowarzyszenia, wśród których znaleźli się zasłużeni działacze: prof. dr hab. inż. Witold Wasilewski, prof. dr hab. inż. Andrzej Królikowski.

Kolejnym punktem obrad był wybór Prezydium Zebrania w składzie:

 • Przewodniczący Zebrania: kol. Ewa Dworska, O/Katowice
 • Zastępcy Przewodniczącego: kol. Inga Hoppe, O/Bydgoszcz, kol. Hieronim Spiżewski, O/Beskidzki, Sekretarze Zjazdu: kol. Katarzyna Grabowska, O/Gdańsk, kol. Krzysztof Stelągowski, O/Łódź

Następnie przyjęto porządek obrad Zebrania, regulamin obrad oraz wybrano Komisje: Mandatową, Wyborczą, Skrutacyjną oraz Uchwał i Wniosków. W dalszej części Zebrania zasłużeni działacze PZITS otrzymali następujące odznaczenia:

Medal im. Prof. Zygmunta Rudolfa:

 • Janusz Rożniakowski, O/Kielce
 • Zenon Mieruszyński, O/Opole
 • Adam Skardowski, O/Opole
 • Władysław Szaflik, O/Szczecin
 • Krystyna Janicka-Mazur, O/Wielkopolski
 • Jan Pawełek, O/Kraków
 • Zdzisław Grzymała, O/Koszalin
 • Krzysztof Stelągowski, O/Łódź
 • Władysław Szymański, O/Podkarpacki

Złotą Honorową Odznakę PZITS:

 • Danuta Brymerska, O/Kielc

Złota Honorowa Odznaka NOT:

 • Paweł Stańczak, O/Warszawa

Komisja Mandatowa stwierdziła prawomocność Zjazdu w pierwszym terminie.
Uczestnicy XXVII Zebrania Delegatów z głosem stanowiącym w wyniku jawnego głosowania jednogłośnie nadali godność Członka Honorowego PZITS następującym członkom PZITS:

 1. Gerard Jan Besler, O/Dolnośląski we Wrocławiu
 2. Sławomir Biłozor, O/Poznań
 3. Bogusław Brochmann, O/Szczecin
 4. Sławczo Denczew, O/Warszawa
 5. Andrzej Maria Dziubek, O/Dolnośląski we Wrocławiu
 6. Bronisław Hillebrand, O/Łódź
 7. Piotr Korczak, O/Gdańsk
 8. Alicja Krymska, O/Toruń
 9. Ryszard Orłowski, O/Bydgoszcz
 10. Ewa Maria Skręt, O/Podkarpacki w Rzeszowie
 11. Zbigniew Szymański, O/Toruń

Realizując przyjęty porządek obrad, uczestnicy Zebrania wysłuchali:

  • sprawozdania Zarządu Głównego PZITS za okres kadencji 2012-2016., który w imieniu ustępującego ZG PZITS wygłosiła kol. Prezes — Krystyna Korniak-Figa.
  • sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej PZITS, które przedstawiła jej przewodnicząca — kol. Krystyna Janicka-Mazur.
  • sprawozdania Głównego Sądu Koleżeńskiego PZITS, które w imieniu nieobecnego przewodniczącego kol. Leszka Reguły przedstawił kol. Andrzej Pieniążek.

Zebranie Delegatów przyjęło przedstawione sprawozdania i udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

Zgodnie z porządkiem obrad uczestnicy XXVII Zebrania Delegatów z głosem stanowiącym w wyniku jawnego głosowania zatwierdzili: Regulamin Zarządu Głównego PZITS, Zasady Etyki Zawodowej Członków PZITS oraz zmiany w Statucie wynikające m.in. z nowelizacji ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Następnie rozpoczęła się część wyborcza Zebrania. Przewodniczący Komisji Wyborczej przedstawił listę kandydatów na prezesa PZITS, członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego.

W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania XXVII Zebranie Delegatów PZITS wybrało kol. Krystynę Korniak-Figa na Prezesa PZITS na kadencję 2016-2020.

W wyniku wyborów do Zarządu Głównego wybrani zostali Koleżanki i Koledzy: Anna Bogdan, Jan Pawełek, Piotr Frysztak, Andrzej Grabowski, Florian Piechurski, Wojciech Majchrzak, Wojciech Ratajczak, Paweł Stańczak, Zbigniew Kilanowski, Marian Kulig, Krzysztof Stelągowski, Norbert Bobkiewicz, Elżbieta Kowalczyk, Andrzej Pieniążek, Eugeniusz Ryl i Jolanta Walczak-Sielicka — z-ca członka Zarządu Głównego.

Do Głównej Komisji Rewizyjnej ZG zostali wybrani:
Krystyna Janicka-Mazur, Jolanta Jagucka, Alicja Krymska, Danuta Brymerska, Maria Duma i Mirosław Lewandowski, Kazimierz Kudlik — z-cy członków Głównej Komisji Rewizyjnej.

Do Głównego Sądu Koleżeńskiego zostali wybrani:
Mieczysław Kucharski, Katarzyna Grabowska, Alicja Kaczmarczyk, Marian Długosz, Janusz Tokarzewski i Eliza Dorota Mańkowska i Bolesław Szabelski — z-cy członków Głównego Sądu Koleżeńskiego.

Delegatem do Rady Krajowej FSNT-NOT został wybrany — Adam Skardowski i Zbigniew Łabuz — z-ca delegata.

Następnie uczestnicy Zebrania kontynuowali dyskusję nad problemami związanymi
z działalnością PZITS, a także współpracy z przemysłem i gospodarką kraju. W wyniku dyskusji Komisja Uchwał i Wniosków zaproponowała treść Uchwały, którą Zebranie przyjęło do realizacji w latach 2016-2020.

XXVII Zebranie Delegatów PZITS zakończyło się wyprowadzeniem sztandaru.

/ Posiedzenia, Wydarzenia, Zarząd Główny

REHVA – The Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning associations

REHVA jest europejską federacją krajowych stowarzyszeń działających w zakresie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji założoną w 1963 r. REHVA skupia w sobie ponad 100 000 europejskich inżynierów z 27 krajów.

Misją REHVA jest rozwijanie i upowszechnianie energooszczędnych technologii obejmujących instalacje wewnętrzne w budynkach (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), służących tworzeniu zdrowych warunków środowiska wewnętrznego w budynkach; pomaganie swoim członkom oraz całej branży instalacji budowlanych poprzez wspieranie wymiany wiedzy i rozwoju. REHVA aktywnie wpływa na tworzenie wspólnej polityki UE i jej wdrażanie w krajach członkowskich.

Cele strategiczne REHVA:

 • promowanie poprawy jakości środowiska wewnętrznego a w konsekwencji zdrowia, dobrego samopoczucia i komfortu użytkowników budynków,
 • promowanie efektywności energetycznej na podstawie analiz rzeczywistej wydajności w budownictwie,
 • promowanie rozwoju i wspieranie stosowania rozwiązań z zakresu oszczędzania energii i odnawialnych źródeł energii,
 • upowszechnianie najlepszych praktyk, wiedzy i najnowszych technologiach europejskich,
 • wspieranie przedsiębiorstw w wypełnieniu zobowiązań względem środowiska i społeczeństw,
 • wspieranie wdrażania dyrektyw UE na poziomie państw członkowskich,
 • wspieranie rozwoju polityki UE dotyczącej efektywności energetycznej budynków, wydajności energetycznej produktów i systemów, jakości środowiska wewnętrznego, oraz energii odnawialnej.

Obecny Zarząd Federacji stanowią: Prezes – Stefano P. Corgnati; Skarbik – Frank Hovorka oraz Wice -prezesi: Dr Atze Boerstra, Prof. Catalin Lungu, Prof. Manuel Gameiro da Silva, Prof. Jarek Kurnitski oraz Milos Lain.

Członkami REHVA są krajowe organizacje (po jednej z danego kraju) powiązane tematycznie z HVAC z następujących państw: Belgia, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania,, Holandia, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Norwegia Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowacja, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Włochy i Wielka Brytania.

Działalność REHVA bazuje głównie na upowszechnianiu wiedzy, wsparciu Komisji Europejskiej przy ustanawianiu polityki w zakresie instalacji budowlanych i energooszczędnego oraz komfortowego dla użytkowników budownictwa, wsparciu krajów członkowskich we wdrażaniu dyrektyw UE, monitorowaniu tendencji rozwoju branży oraz wsparciu młodych inżynierów w edukacji. Działalność skupiona jest w następujących komitetach technicznych:

 • The education and training committee – komitet wspierający rozwój zawodowy studentów, organizujący konkursy na najlepsze prace dyplomowe oraz współpracujący z uczelniami wyższymi z krajów członkowskich.
 • The external relations committee – komitet współpracujący z organizacjami partnerskimi Federacji.
 • The membership committee – komitet inicjujący i monitorujący działalność poszczególnych stowarzyszeń członkowskich, dbający o komunikację wewnętrzną i zewnętrzną Federacji.
 • The publishing and marketing committee – komitet odpowiadający za działalność wydawniczą Federacji.
 • The supporters committee – komitet wspierający działalność Federacji z członkami wspierającymi oraz pozostałymi przedsiębiorcami.
 • The technology and research committee – komitet odpowiadający za wspieranie rozwoju technicznego branży, wytyczający kierunki, realizujący projekty badawcze itp.

Wydawnictwa REHVA:

 • GIUDEBOOKS to podręczniki przeznaczone dla praktyków omawiające konkretne tematy/rozwiązania HVAC. Dotychczas ukazały się 22 podręczniki. Więcej informacji.
 • JOURNAL to dwumiesięcznik skierowany do: projektantów, konsultantów, producentów, inwestorów oraz firm, specjalistów architektów, władz ustawodawczych itp. Czasopismo można pobrać ze strony: www.rehva.eu
  • NEWSLETTER. Miesięczny bezpłatny mailing przedstawiający informacje o ważniejszych wydarzeniach w branży, kierunkach legislacyjnych w zakresie budownictwa UE, nowych technologiach itp. Zapisy na newsletter dostępne są na stronie: www.rehva.eu
  • DICTIONARY. Bezpłatny słownik terminologii związanej z branżą instalacji budowlanych w określeniami podanymi w 14 językach, dostępny na stronie: www.rehva.eu
 • Dodatkowo na stronie www.rehva.eu udostępniane są bezpłatnie wszystkie prezentacje i inne materiały przygotowywane przez REHVA: www.rehva.euImprezy branżowe. REHVA jest organizatorem CLIMA CONFERENCE jednej z najważniejszych europejskich konferencji naukowo-technicznych organizowanych w cyklu 3 letnim. Format konferencji CLIMA obejmuje: sesje plenarne z referatami przedstawianymi przez wybitnych prelegentów o międzynarodowej renomie, sesje naukowe z prezentacjami na temat najnowszych wyników badań naukowych, sesje techniczne z krótkim komunikatami o praktycznych zastosowaniach nowych technologii, warsztaty dotyczące obecnych i przyszłych wyzwań, fora branżowe, wystawy sponsorów, wycieczki techniczne, prezentacja aktywności studentów oraz program socjalny.Polskie Zrzeszenie Techników i Inżynierów Sanitarnych jest polskim członkiem REHVA. Przynależność do tej organizacji daje ogromne możliwości polskim inżynierom – REHVA umożliwia uczestnictwo w ogólnoeuropejskich projektach, zapewnia wymianę wiedzy, oraz informacji o najnowszych technologiach, nawiązanie kontaktów z tożsamymi organizacjami krajowymi z innych europejskich państw. REHVA to także możliwość realnego wpływu na politykę europejską w zakresie energooszczędności, kierunków rozwoju branż ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji. Zachęcamy również Państwa do korzystania z bazy wiedzy dostępnej na stronie www.rehva.eu. W przypadku szerszego zainteresowania działalnością REHVA zapraszamy do kontaktu z Sekcją Główną Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery PZITS

 

/ REHVA, Współpraca

23 grudnia 2015 roku odszedł od nas na zawsze prof. dr hab. inż. Witold Wasilewski — współtwórca i wieloletni redaktor naczelny naszego miesięcznika, znakomity naukowiec, twórca polskiej szkoły nowoczesnego ogrzewnictwa, nestor polskiego ciepłownictwa, niekwestionowany autorytet w dziedzinie ciepłownictwa i ogrzewnictwa, wieloletni pracownik i profesor Politechniki Warszawskiej, współorganizator Wydziału Inżynierii Sanitarnej, wieloletni dziekan tego Wydziału oraz dyrektor Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji (sześć kadencji), wychowawca wielu pokoleń studentów i naukowców. Doskonały nauczyciel, przyjaciel młodzieży, serdeczny, życzliwy, ciepły i skromny człowiek.

Prof. Witold Wasilewski urodził się 3 stycznia 1922 r. w Pietkowie (woj. białostockie). Przed II Wojną Światową uczęszczał do Państwowej Szkoły Drogowej w Warszawie, a Jego edukację przerwał w 1939 r. wybuch wojny. Maturę uzyskał w Gimnazjum i Liceum dla dorosłych w Warszawie, a studia wyższe odbył w latach 1945-1950 na Wydziale Inżynierii Politechniki Warszawskiej, uzyskując stopień inżyniera budownictwa sanitarnego i magistra nauk technicznych, po czym rozpoczął pracę w Katedrze i Zakładzie Ogrzewania i Wietrzenia Poli-techniki Warszawskiej, gdzie 1 września 1954 r. został powołany na stanowisko zastępcy profesora… [czytaj dalej]

/ Zarząd Główny

Wspomnienie Ś.P. Profesora dr hab. inż. Andrzeja Królikowskiego, dr honoris causa, Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w latach 2004-2012

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 7 listopada 2015 roku zmarł prof. dr hab. inż. Andrzej Królikowski — znakomity naukowiec, wybitny znawca problemów inżynierii środowiska, wychowawca wielu pokoleń studentów i naukowców, wspaniały nauczyciel i serdeczny kolega, człowiek niezwykłej prawości, życzliwości oraz skromności.

Droga zawodowa profesora Królikowskiego to nie tylko działalność naukowo-dydaktyczna, ale również aktywność organizacyjna na rzecz kilku Uczelni, to także działalność w środowisku naukowo-technicznym oraz współpraca z praktyką, która zaowocowała szeregiem opracowań, wytyczających działania w kierunku uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej i ochrony środowiska, programowania i rozwoju technicznej infrastruktury, a w szczególności rozwoju zaopatrzenia w wodę, kanalizacji i oczyszczania ścieków oraz ochrony zasobów wodnych na obszarach rolniczych… [czytaj dalej]

/ Zarząd Główny

Strona w przygotowaniu

/ IGU, Współpraca

W dniu 4 października 2014 roku w Iwkowej w Bacówce Biały Jeleń odbyły się uroczystości Jubileuszowe 95-lecia powstania naszego Zrzeszenia. Początki Zrzeszenia sięgają 1919 roku. Uroczystości były powiązane z wyjazdowym posiedzeniem Zarządu Głównego i jego Prezydium. W uroczystościach uczestniczył jako gość honorowy mgr inż. Andrzej Roch Dobrucki Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Uroczystość otworzyła i powitała wszystkich obecnych Prezes Zarządu Głównego Kol. Krystyna Korniak-Figa. Następnie na prośbę Kol. Prezes zebrani uczcili minutą ciszy wszystkich zmarłych członków Zrzeszenia.

W swoim wystąpieniu Kol. Prezes powiedziała m.in. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych w okresie 95 lat przeszło wiele zmian. Dotyczyły one nazwy Zrzeszenia, obszaru terytorialnej działalności, zakresu aktywności merytorycznej, liczby oddziałów, liczby członków i wielu innych czynników. W tym czasie zaszły w Polsce bardzo istotne przeobrażenia zarówno w sferze społeczno-politycznej, ekonomicznej, a także w nauce i technice, co miało istotny wpływ na kształtowanie działalności Zrzeszenia i możliwości jej prowadzenia. Odpowiedzią na te zmiany Zrzeszenie reagowało zmieniając statut, struktury organizacyjne, a także swoją nazwę. Wyraziła także uznanie dla osób, które były zaangażowane w działalność Zrzeszenia stwierdzając m.in. Odnotowane osiągnięcia Zrzeszenia w okresie 95 lat są efektem pracy wielu ludzi, aktywnych działaczy, którzy Zrzeszenie powołali do życia i w nim pracowali oraz tysięcy Członków organizacji. Zatem są to efekty pracy wielu osób w ramach kilku pokoleń obywateli Polski.

Kończąc swoje wystąpienie Kol. Krystyna Korniak – Figa stwierdziła Patrząc dzisiaj na dziewięćdziesięciopięcioletnią działalność Zrzeszenia i jego wkład w rozwój techniki sanitarnej, należy wyrazić głębokie uznanie tym ludziom, którzy Zrzeszenie do życia powołali, tworzyli i rozwijali.

Po wystąpienia Prezesa najważniejsze wydarzenia z historii decydujące o rozwoju i osiągnięciach PZITS przedstawił wiceprezes Zarządu Głównego Kol. Mieczysław Menżyński w prezentacji pt. 95 lat Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, rys historyczny 1919 – 2014. Kol Mieczysław Menżyński przypomniał także osoby już nie żyjące, które w istotny sposób przyczyniły się do rozwoju Zrzeszenia.

W dalszej części głos zabrał Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa mgr inż. Andrzej Roch Dobrucki, który wręczył Koleżance Prezes okolicznościowy adres z gratulacjami i wyrazami szczerego uznania i życzeniami wszelkiej pomyślności i sukcesów w dalszej działalności Zrzeszenia. Następnie miały miejsce wystąpienia koleżanek i kolegów, którzy wspominali wydarzenia ze swojej działalności w Zrzeszeniu, a także osoby z nimi związane.
Uroczystość zakończyło spotkanie koleżeńskie z okolicznościową lampką szampana i tortem 95-lecia.

/ Wydarzenia, Zarząd Główny

W dniu 10 grudnia 2012 roku Rada Krajowa FSNT NOT dokonała wyboru nowych władz Federacji na lata 2012 – 2016

Prezesem Zarządu Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT na XXIV kadencję została wybrana Kol. Ewa MAŃKIEWICZ-CUDNY

Sekretarzem Generalnym FSNT NOT został Kol. Jacek Kubielski z Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

V-ce Prezesami FSNT NOT zostali wybrani Panowie:

 • Janusz Dyduch ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji,
 • Stefan Góralczyk ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich,
 • Grzegorz Lipowski ze Stowarzyszenia Włókienników Polskich,
 • Tadeusz Pawłowski ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich,
 • Józef Suchy ze Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich.

Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej wybrano ponownie Pana Ryszarda Marcińczaka ze Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

 

Z tej okazji Zarząd Główny oraz cała społeczność Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych składa serdeczne życzenia pomyślności, wytrwałości, optymizmu oraz dalszych owocnych sukcesów na niwie polskiej nauki i techniki.

/ Zarząd Główny

Pierwsze posiedzenie ZG odbyło się w dniu 12 listopada 2012 roku. Zgodnie ze statutem nastąpił wybór Prezydium Zarządu Głównego i powołanie Sekretarza Generalnego. Na wniosek kol. Prezes Krystyny Korniak-Figa Zarząd Główny powołał do składu Prezydium następujących kolegów powierzając im równocześnie funkcje powiązane z zakresami czynności i odpowiedzialności:

Jan Pawełek – V-ce Prezes

 • reprezentowanie PZITS w branży wodociągowo-kanalizacyjnej,
 • współpraca z Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie, Krajową Izbą Gospodarki Odpadami,
 • współpraca z czasopismem GWiTS, Ochrona Środowiska (wyd. O/Dolnośląski),
 • nadzór nad Głównymi Sekcjami: zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, techniki sanitarnej wsi, techniki instalacyjnej w szpitalnictwie, balneotechniki,
 • nadzór nad stroną internetową ZG i oddziałów PZITS,
 • kontakty z organizacjami technicznymi na Litwie.

Mieczysław Menżyński – V-ce Prezes

 • reprezentowanie PZITS w branży gazowniczej,
 • współpraca z PGNiG S.A., Izbą Gospodarczą Gazownictwa, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG), Międzynarodową Unią Przemysłu Gazowniczego (IGU),
 • nadzór nad Główną Sekcją Gazownictwa,
 • reprezentowanie PZITS w Radzie Krajowej FSNT NOT.

Andrzej Pieniążek – V-ce Prezes

 • nadzór nad działalnością Głównych Komisji: legislacyjnej, statutowo-regulaminowej, kwalifikacyjnej, samopomocy koleżeńskiej, odznaczeń, ds. referencji technicznych,
 • współpraca z Zarządami Oddziałów PZITS,
 • współpraca z PIIB,
 • nadzór nad działalnością gospodarczą PZITS.

Wojciech Majchrzak – Skarbnik

 • opracowanie projektu preliminarza budżetowego na każdy rok obrotowy,
 • opracowanie rocznych sprawozdań finansowych w tym wykonania budżetu,
 • bieżąca analiza i kontrola stanu finansów ZG,
 • nadzór nad księgowością, rachunkowością i sprawozdawczością finansową,
 • nadzór nad stroną finansową działalności gospodarczej PZITS.

Zbigniew Kilanowski – Z-ca Skarbnika

 • zastępstwo skarbnika,
 • sprawy finansowe związane z działalnością gospodarczą Stowarzyszenia.

Paweł Piotrowiak – Członek Prezydium

 • Pełnomocnik do spraw związanych z działalnością gospodarczą Stowarzyszenia.

Jacek Siwecki – członek Prezydium

 • współpraca z Krajową Izbą Gospodarki Odpadami,
 • nadzór nad Główną Sekcją gospodarki odpadami.

Wiesław Olechnowicz – Sekretarz Generalny

 • prowadzenie i odpowiedzialność za całokształt prac Biura ZG, przestrzegania przepisów prawnych w pracach Stowarzyszenia, zgłasza Prezesowi odpowiednie wnioski w tym zakresie, zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez ZG PZITS,
 • reprezentowanie PZITS w branży ciepłowniczej,
 • współpraca z czasopismem COW, Izba Gospodarcza ?Ciepłownictwo Polskie?,
 • nadzór nad Głównymi Sekcjami: Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja, oraz Inżynieria Ochrony Atmosfery,

współpraca PZITS z Europejskim Stowarzyszeniem Ogrzewnictwa i Wentylacji (REHVA) oraz Amerykańskim Stowarzyszeniem Ogrzewnictwa (ASHRE).

/ Posiedzenia, Zarząd Główny

Trwa rok jubileuszu 90 lat PZITS. Uroczystości, które odbyły się w Auli Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie 15 października 2009 r.

Kol. Mieczysław Menżyński Wiceprezes ZG PZITS, Prezes Zarządu Oddziału PZITS w Tarnowie prezentuje historię i dorobek 90 lat działalności Stowarzyszenia

Kol. Prezes ZG PZITS prof. Andrzej Królikowski wręcza medale pamiątkowe jubileuszu i listy gratulacyjne zasłużonym działaczom (od lewej)kol. kol. Inga Hoppe (Członek Zarządu Głównego i Prezes Zarządu Oddziału w Bydgoszczy), Eugeniusz Ryl (Członek Zarządu Głównego i Zarządu Oddziału w Częstochowie), Janusz Tokarzewski (Przewodniczący Głównej Sekcji Gazownictwa)

Medal Jubileuszowy

 

Rys historyczny 1919 – 2009

*Mieczysław Menżyński

Na tych kilku stronach historycznych zapisów, trudno jest oddać w pełni dziewięćdziesięcioletnią historię naszego Zrzeszenia, tworzoną przez bezinteresowną pracę wielu pokoleń inżynierów i techników, których chęć zrzeszania się w organizacjach technicznych miała już miejsce w okresie zaborów (jest ona szerzej ujęta w dotychczasowych wydawnictwach jubileuszowych).

Korzenie PZITS sięgają roku 1912, kiedy to na Wszechświatowym Zjeździe Techników Polskich w Krakowie podjęto decyzję o powołaniu Polskiego Związku Techników Gazownictwa. Wybuch I wojny światowej nie pozwolił na realizację tej idei, która wciąż żyła w umysłach polskich inżynierów i techników zatrudnionych w gazowniach wszystkich trzech zaborów.

Za formalny początek PZITS przyjęto jednakże dni 23 – 25 kwietnia 1919 roku, w których odbył się w Warszawie I Ogólnokrajowy Zjazd Gazowników Polskich. Na zjeździe tym utworzono samodzielną organizację techniczną pod nazwą Zrzeszenie Gazowników Polskich.

Zrzeszenie to rozpoczęło systematyczną działalność w dziedzinie gazownictwa, organizując co roku zjazdy, wydając od stycznia 1921 roku swoje czasopismo ,,Przegląd Gazowniczy” i tworząc w tymże roku Związek Gospodarczy Gazowni.

W 1922 roku na Zjeździe Gazowników Polskich we Lwowie, podjęto decyzję o poszerzeniu merytorycznego zakresu działalności Zrzeszenia o dziedzinę wodociągów i kanalizacji, zmieniając jego nazwę na Zrzeszenie Gazowników i Wodociągowców Polskich. Związek Gospodarczy Gazowni przekształcił się w Związek Gospodarczy Gazowni i Wodociągów w Państwie Polskim. Również czasopismo Zrzeszenia przyjęło nową nazwę: ,,Przegląd Gazowniczy i Wodociągowy”, zmienioną następnie w 1927 roku na: ,,Gaz i Woda”. W tym czasie Zrzeszenie liczyło 150 członków.

Z biegiem lat merytoryczny zakres działalności Zrzeszenia ulegał dalszemu poszerzeniu. W 1929 roku na Zjeździe w Poznaniu wyraźnie zaakcentowano zainteresowanie problematyką higieniczno ? sanitarną, powołując trzy sekcje branżowe: gazownictwa, wodociągów i kanalizacji oraz higieniczno – sanitarną. W 1932 roku na Zjeździe w Wilnie powołano przy Zrzeszeniu Polski Komitet Techniki Sanitarnej i Higieny Miast, a w 1935 roku na Zjeździe w Bydgoszczy rozszerzono zasięg działalności Zrzeszenia o problematykę balneotechniczną, włączając do programu Zjazdu zagadnienia Związku Uzdrowisk Polskich.

Na Zjeździe w 1936 roku we Lwowie, Zrzeszenie przyjęło nową nazwę: Polskie Zrzeszenie Gazowników, Wodociągowców i Techników Sanitarnych (PZGWTS). W konsekwencji tego, czasopismo wydawane przez Zrzeszenie otrzymało w 1937 roku nowy tytuł – utrzymany do dziś – ,,Gaz, Woda i Technika Sanitarna”. W 1938 roku utworzono terenowe oddziały Zrzeszenia: Śląsko – Krakowski, Poznański i Pomorski. W 1939 roku w czerwcu odbył się w Częstochowie kolejny Zjazd Zrzeszenia – ostatni Zjazd przed II wojną światową. Zrzeszenie liczyło wówczas około 250 członków zwyczajnych oraz 30 członków wspierających.

Należy wspomnieć, że w okresie dwudziestolecia Zrzeszenie, oprócz działalności wewnątrz kraju, rozwijało również swą działalność na forum międzynarodowym. Początkowo współpraca międzynarodowa dotyczyła gazownictwa. Miało to swój wyraz m.in. w przystąpieniu Zrzeszenia w 1931 roku do Międzynarodowego Związku Przemysłu Gazowniczego. W 1932 roku został powołany Związek Zrzeszeń Gazownikówi Wodociągowców Polskich, Czechosłowackich i Jugosłowiańskich, przy czym prezesem tego Związku na pierwsze dwa lata został prezes polskiego Zrzeszenia – inż. Włodzimierz Rabczewski. Były też nawiązane kontakty z niemieckim związkiem gazownikówi wodociągowców (DVGW).

Z chwilą wybuchu II wojny światowej ustała całkowicie działalność Zrzeszenia na prawie 6 – cio letni okres okupacji kraju, w tym także zostały przerwane kontakty zagraniczne. Przez okres wojny, akta i archiwum Zrzeszenia przechowywano na strychu budynku Dyrekcji Wodociągów w Warszawie. Zawierucha wojenna pochłonęła 61 członków Zrzeszenia. Wielu z nich zginęło w niemieckich obozach koncentracyjnych.

Po wojnie Zrzeszenie wznowiło działalność w 1945 roku na zasadzie pełnej kontynuacji swej działalności z okresu przedwojennego. Kolejny XXII Zjazd Polskiego Zrzeszenia Gazowników, Wodociągowców i Techników Sanitarnych odbył się w dniach 8 – 9 listopada 1945 roku w Katowicach i Gliwicach. Głównym zadaniem władz Zrzeszenia była nowelizacja statutu oraz budowa struktur przystosowanych do nowej, odmiennejod przedwojennej, rzeczywistości. Następne zjazdy odbywały się nadal corocznie, kolejno w Bydgoszczy i Łodzi.

W dniu 27 maja 1946 roku Zrzeszenie przystąpiło do Naczelnej Organizacji Technicznej, w której wraz z innymi stowarzyszeniami naukowo – technicznymi tworzy do dziś federację tych stowarzyszeń.

W trudnym okresie odbudowy gospodarki kraju po zniszczeniach wojennych, Zrzeszenie poprzez swych członków dysponujących dużym zasobem wiedzy fachowej, wniosło duży wkład dla uruchomienia i podniesienia z ruin, najpotrzebniejszych dla egzystencji społeczeństwa polskiego zakładów gazowniczych, wodociągowych i techniczno – sanitarnych. Widząc potrzebę szybkiej odbudowy zdziesiątkowanych przez wojnę kadr technicznych z zakresu reprezentowanych statutowo branż, Zrzeszenie wystąpiło do władz państwowych z inicjatywą utworzenia Akademii Inżynierii Sanitarnej. Oddźwiękiem tej inicjatywy było utworzenie na Politechnice Warszawskiej Oddziału Budownictwa Sanitarnego, a następnie Wydziału Inżynierii Sanitarnej. Z inicjatywy Zrzeszenia na wydziałach chemicznych politechnik w Polsce, powstały katedry technologii wody i ścieków. Wznowiono także wydawnictwo: Gaz, Woda i Technika Sanitarna, którego pierwszy po wojnie numer ukazał się jużw kwietniu 1946 roku.

Liczba członków Zrzeszenia wzrastała i w 1948 roku wynosiła blisko tysiąc. W związku z tym, zgodnie z ustaleniami nowego statutu, od 1948 roku organizowano zjazdy delegatów równolegle ze zjazdami Zrzeszenia. Zjazdy Zrzeszenia kontynuowały swą numerację rozpoczętą w 1919 roku, a zjazdy delegatów zaczęto w 1948 roku numerować od początku. Jubileuszowy XXV Zjazd obradował w dniach 23 – 25 czerwca 1948 rokuw Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Na podstawie nowego statutu w dniu 24 czerwca odbył sięw Sopocie I Zjazd Delegatów Polskiego Zrzeszenia Gazowników, Wodociągowcówi Techników Sanitarnych. Kolejne zjazdy delegatów odbywały się co roku, przy okazji zjazdów zrzeszenia.

XXVI Zjazd Zrzeszenia PZGWTS odbył się w dniach 3 -5 lipca 1949 roku w Łodzi Głównym tematem Zjazdu Zrzeszenia były zagadnienia oczyszczania miast oraz ogrzewnictwa i wentylacji. W dniu 5 lipca 1949 roku odbył się II Zjazd Delegatów PZGWTS.

XXVII Zjazd Zrzeszenia obradował w dniach 1 ? 3 czerwca 1951 roku w Szczecinie, pod hasłem: „Polepszenie warunków sanitarnych miast i osiedli”. W zjeździe tym po raz pierwszy wzięła udział Sekcja Terenów Zielonych, która na prawach samodzielności przystąpiła do Zrzeszenia.

W dniach 4 – 6 lipca 1952 roku na XXVIII Zjeździe Polskiego Zrzeszenia Gazowników, Wodociągowców i Techników Sanitarnych i V Zjeździe Delegatów Zrzeszenia w Opolu, odbywającego się pod hasłem: ,,Normalizacja w technice sanitarnej”, po raz kolejny zmieniono nazwę Zrzeszenia na: Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne Inżynierówi Techników Sanitarnych, Ogrzewnictwa, Gazownictwa i Terenów Zielonych.

Jubileuszowy XXX Zjazd Stowarzyszenia odbył się w dniach 3 – 6 czerwca 1956 roku w Sopocie z udziałem tysiąca uczestników. Zjazd ten podsumował powojenną działalność Zrzeszenia, wybrał nowe władze i zalecił wzmożoną rekrutację członkostwa zbiorowego w Zrzeszeniu.

W dniach 9 – 10 grudnia 1957 roku w Toruniu odbył się X Jubileuszowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Sanitarnych, Ogrzewnictwa i Gazownictwa (SNITSOG). Na Zjeździe tym uchwalono nowy statut i dokonano kolejnej zmiany nazwy na: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, która to nazwa utrzymuje się do dzisiaj.

W 1962 roku w Augustowie odbył się XXXII Zjazd Naukowy Zrzeszenia. Po tym roku, ze względu na wzrost liczby członków, organizowano już tylko zjazdy delegatów. Jubileuszowe Zjazdy Delegatów PZITS miały miejsce: 40. i 50. rocznicy w Krakowie, 60 i 65 rocznicy w Warszawie, 70 rocznicywe Wrocławiu, 80 rocznicy w Supraślu.

Z okazji obchodzonych jubileuszy wydano szereg monografii historycznych,w których szczegółowo opisano działalność PZITS w okresie minionych lat.

Ogólnie można stwierdzić, że w okresie dziewięćdziesięciolecia działalność przejawiała się przede wszystkim w organizowaniu kongresów, zjazdów, konferencji, seminariów i narad poświęconych problematyce naukowej i technicznej oraz imprez promocyjnych w dziedzinach objętych statutowo, a także Zjazdów: Gazowników Polskich, Wodociągowców POLWOD, Kanalizatorów POLKAN, Ogrzewników PolskichiKongresów: Oczyszczania Miast, Uzdrowisk Polskich, itp.. Zjazdy branżowe odbywały się w odstępach 3 – 5 lat z udziałem licznego grona fachowców z różnych środowisk, w tym także z zagranicy. Prezentowali oni świat nauki, jednostki projektowe, produkcyjnei eksploatacyjne. Niejednokrotnie uczestniczyli w nich również parlamentarzyści oraz przedstawiciele właściwych resortów, władz administracyjnych i samorządowych. Wypracowane w takim zróżnicowanym gronie wnioski stanowiły cenny dla wszystkich uczestników materiał, przydatny w rozwiązywaniu problemów naukowych, zawodowychi społeczno – gospodarczych.

Ważną sferą statutowej działalności w minionym okresie było podnoszenie kwalifikacji zawodowych(nie tylko swych członków) w różnych formach szkolenia. Dużą tu rolę odgrywał powołany uchwałą ZG PZITS z dnia 25 maja 1968 roku Zakład Szkolenia i Wydawnictw PZITS oraz Okręgowe Ośrodki Szkolenia przy Zarządach Oddziałów PZITS. Najczęściej były to szkolenia w formie kursów dokształcających i doskonalących, kursów przygotowawczych do egzaminów kwalifikacyjnych na uprawnienia energetyczne, czy też kursów z zakresu bhp. Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu tych szkoleń ZG PZITS nadaje dla swych członków spełniających odpowiednie kryteria, tytuły zweryfikowanego Wykładowcy PZITS.

W całokształcie prowadzonej działalności szkoleniowej, szczególnie w Oddziałach i Kołach Zakładowych, trudno nie wspomnieć o organizowanych licznych spotkaniach promocyjno – ofertowych firm krajowych i zagranicznych, na których prezentowano m.in. nowe techniki i technologie, armaturę gazową i wodociągowa, systemy zabezpieczeń, wielorakie narzędzia monterskie, itp. Poznawanie nowoczesnego sprzętu i urządzeń, to także dobra forma podnoszenia wiedzy zawodowej pracowników naszych branż.

Wspomnieć też należy o funkcjonujących Biurach Studiów i Rzeczoznawstwa, które umożliwiają członkom PZITS, także poprzez nadawanie im tytułów Rzeczoznawcy PZITS, realizację prac inżynierskich w zakresie rzeczoznawstwa technicznego (analiz, opinii, ekspertyz, itp.), na miarę swoich umiejętności i aspiracji zawodowych.

Nadawanie tytułów zweryfikowanego Wykładowcy i Rzeczoznawcy PZITS, to jedna z form nobilitacji swoich członków.

Ważnym kierunkiem działania Zrzeszenia było rozwijanie współpracy międzynarodowej, podjętej jeszcze w latach międzywojennych (o czym mowa wcześniej). Obecnie, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych należy do czterech organizacji międzynarodowych:

 • IGU – Międzynarodowa Unia Gazownicza,
 • IWSA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Zaopatrzenia w Wodę,
 • REHVA – Federacja Europejskich Stowarzyszeń Ogrzewnictwa i Wentylacji,
 • SITH – Międzynarodowe Stowarzyszenie Techniki Uzdrowiskowej.

Stowarzyszenie na podstawie podpisanych dwustronnie porozumień, współpracuje także z następującymi organizacjami:

 1. „BGW i DVGW” –  Niemieckie Stowarzyszenia Gazowników i Wodociągowców,
 2. „AGHTM”  – Francuskie Stowarzyszenie Higienistów i Techników Komunalnych,
 3. „AJCARR” – Włoskie Stowarzyszenie Ogrzewnictwa i Wentylacji,
 4. „ASHRAE” – Amerykańskie Stowarzyszenie Ogrzewnictwa i Wentylacji ,
 5. Uniwersytet w Stuttgarcie,
 6. Francuskie Stowarzyszenie Techniki Uzdrowiskowej,
 7. Węgierskie Stowarzyszenie Hydrologiczne,
 8. „ATV” – Niemieckie Stowarzyszenie Kontroli Zanieczyszczeń Wód,
 9. „STIP” – Stowarzyszenie Techników i Inżynierów Polskich na Litwie,
 10. i inne.

Współpraca z tymi organizacjami pozwala na wytworzenie dobrej pozycji PZITSw układzie europejskich stowarzyszeń naukowych i inżynierskich oraz propagowanie osiągnięć zagranicznych w kraju, jak i krajowych za granicą. Ułatwia to także działania na rzecz tworzenia jednolitych przepisów i norm branżowych.

Odlat siedemdziesiątych XX wieku część członków PZITS z branży gazowniczej przeszła do bratniego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowegoi Gazowniczego (SITPNiG). Szereg z nich należy do obu stowarzyszeń. Poprzez Główną Sekcję Gazownictwa PZITS oraz Komitet Gazowy SITPNiG, oba stowarzyszenia zawiązały ze sobą ścisłą współpracę. Organizują wspólnie zjazdy branżowe, podejmują działania na rzecz integracji swojego środowiska, wnosząc wiele w rozwój branży gazowniczej w Polsce.

Należy dodać, że PZITS współpracuje z Urzędem Regulacji Energetyki (URE), Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. (PGNiG S.A.) oraz Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. i ich jednostkami organizacyjnymi, zakładami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, zakładami ciepłowniczymi, itp.. Przy Oddziałach PZITS funkcjonują z udziałem naszych członków komisje kwalifikacyjne powoływane przez Prezesa URE dla sprawdzania kwalifikacji pracowników zajmujących się dozorem i eksploatacją urządzeń energetycznych w branżach objętych działalnością Zrzeszenia. Spełniają one ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowania tych urządzeń.

W ramach szeroko rozumianej integracji środowisk branżowych, PZITS współdziałaz izbami gospodarczymi takimi jak: Izba Gospodarcza Budownictwa, Wodociągi Polskie, Ciepłownictwo Polskie, Uzdrowiska Polskie, Izba Gospodarcza Gazownictwa, Polska Organizacja Gazu Płynnego.

W historii dziewięćdziesięciolecia PZITS nie można pominąć znaczącej działalności publicystycznej naszych członków, będącej efektem stałego pogłębiania swej wiedzy, zarówno teoretycznej jak i praktycznej oraz dążności do jej przekazywania innym. Wielu z nich zamieszcza swoje opracowania z dziedziny gazowniczej, wodno ? kanalizacyjnej, ciepłowniczej czy ochrony środowiska w fachowych czasopismach – ,,Gaz, Woda i Technika Sanitarna”, ,,Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo i Wentylacja”, „Ochrona Środowiska” orazw innych wydawnictwach stowarzyszeniowych. Prezentują oni także swoje opracowaniaw formie referatów na specjalistycznych konferencjach naukowo ? technicznych, a także przekazują swą wiedzę na zajęciach ze studentami wyższych uczelni.

W celu uaktywnienia działalności publicystycznej Uchwałą XXIV Zebrania Delegatów PZITS, które odbyło sięw dniach 7 ? 9 października 2004 roku w Toruniu, ustanowiono nagrodę im. prof. Marka Romana za najlepszy artykuł w czasopiśmie ,,Gaz, Woda i Technika Sanitarna”.

Podnoszenie poziomu swej wiedzy i przekazywanie innym to także nasza statutowa powinność.

Tak jak w przeszłości, tak i dziś Zebrania Delegatów – jako najwyższej władzy Zrzeszenia – są najważniejszymi wydarzeniami w życiu Zrzeszenia. Odbywają się one co cztery lata (w przeszłości co 5 lat) i są okazją do podsumowania działalności w minionym okresie, oceny sytuacji Zrzeszenia, wyboru nowych władz i przyjęcia kierunków działania na nową kadencję.

Ostatnie XXV Jubileuszowe Zebranie Delegatów PZITS odbyło się w Warszawie w dniach 23 – 25 października 2008 roku. Na kadencję 2008 – 2012 wybrano Zarząd Główny w składzie:

 • prezes prof. Andrzej Królikowski,
 • wiceprezesi: Mieczysław Menżyński, prof. Bogdan Mizieliński, Jerzy Pszczoła (skarbnik),
 • członkowie Prezydium: Marek Banasik, Konrad Bąkowski, prof. Jan D. Rutkowski, Kazimierz Stefanowski (z-ca skarbnika),
 • członkowie Zarządu: Marian Długosz, Piotr Frysztak, Zbigniew Kilanowski, Marian Kulig, Wojciech Majchrzak, Kazimiera Rutkowska, Jerzy Stroński, Maciej Szałkowski, Mariusz Woźniarski,
 • z-cy członków Zarządu: Zbigniew Pająk, Eugeniusz Ryl, Krzysztof Stelągowski, Ryszard Szpadt,
 • sekretarz generalny: Ryszard Paruszewski,

Główna Komisja Rewizyjna:

 • przewodnicząca: Krystyna Korniak-Figa,
 • wiceprzewodniczący: Edmund Król,
 • sekretarz: Krystyna Janicka-Mazur,
 • członkowie: Alicja Krymska, Zenon Mieruszyński,
 • z-cy członków: Andrzej Krygier, Andrzej Pieniążek.

Główny Sąd Koleżeński:

 • przewodniczący: Leszek Reguła,
 • wiceprzewodniczący: Franciszek Kowal,
 • sekretarz: Jolanta Maćkiewicz,
 • członkowie: Jolanta Pankowska, Henryka Wojtczak,
 • z-cy członków: Grażyna Lechman, Czesław Tomczak.

Przedstawiciel PZITS do Rady Krajowej FSNT-NOT:

 • delegat: Mieczysław Menżyński,
 • z-ca delegata: Jan Bylicki.

Na tym Zebraniu Delegatów podjęto szereg uchwał, wniosków i dezyderatów, dotyczących m.in.: opracowania Kodeksu Zasad Etyki Członków PZITS, uaktywnienia i współpracy branżowych Sekcji Oddziałowych z Sekcjami Głównymi PZITS, kontynuacji działań związanych z wprowadzeniem trzech specjalności w branży instalacji sanitarnych: gazownictwa, wodociągów i kanalizacji, ciepłownictwa i wentylacji.

W działalności Zrzeszenia przyznawane są wyróżnienia honorowe. Oprócz nadawanych tytułów członka honorowego PZITS oraz przyznawanych srebrnych i złotych odznak honorowych PZITS, w 1999 roku ustanowiono najwyższe odznaczenie Zrzeszenia – medal im. prof. Zygmunta Rudolfa. Po raz pierwszy wręczono go na XXIII Zebraniu Delegatów, które odbyło się w dniach 9 – 12 września w Supraślu. Otrzymali je: prof. Witold Wasilewski, prof. Andrzej Madeyski i Bogumiła Nawrocka-Fuchs. Wyróżnienia te stanowią wysokie uznanie dla aktywnych i zasłużonych członków naszego Zrzeszenia.

Tradycyjnie, w dniach jubileuszu wracamy myślą do ludzi, którzy niezależnie od warunków społeczno – gospodarczych tworzyli zręby oraz umacniali i rozwijali nasze Zrzeszenie.

Oto nazwiska tylko niewielu z nich:

Eugeniusz Kwiatkowski – wicepremier Rządu RP, wybitny działacz gospodarczy, członek Prezydium Zrzeszenia w latach 1919 – 1921, współorganizator Koła Gazowników Polskich przy Stowarzyszeniu Techników w Krakowie,

prof. Czesław Świerczewski – prezes Zrzeszenia w latach 1921 – 1931, jeden z twórców polskiego gazownictwa,

Włodzimierz Rabczewski – prezes Zrzeszenia trzech kadencji, dyrektor Warszawskich Wodociągów i Kanalizacji,

Bronisław Klimczak – prezes Zrzeszenia w latach 1935 ? 1937, dyrektor Gazowni w Tarnowie i Bydgoszczy,

Stanisław Wojnarowicz – prezes Zrzeszenia w latach powojennych, dyrektor Warszawskich Wodociągów i Kanalizacji,

Włodzimierz Skoraczewski – wybitny działacz Zrzeszenia, wybitny inżynier, twórca pierwszego w Polsce ujęcia wody z drenami poziomymi spod dna Wisły,

Ignacy Piotrowski – wybitny działacz Zrzeszenia, wybitny inżynier, naukowiec i wychowawca młodzieży,

Roman Chybowski – wieloletni członek władz PZITS, specjalista w zakresie ogrzewnictwa i instalacji sanitarnych,

Jan Kłosiński – wieloletni przewodniczący Głównej Sekcji Gazownictwa, dyrektor techniczny Zjednoczenia Przemysłu Gazowniczego,

Jerzy Tokarski – prezes Oddziału Krakowskiego Zrzeszenia, wieloletni pracownik Krakowskich Wodociągów i Kanalizacji,

Jan Bilewski – organizator Oddziału Poznańskiego Zrzeszenia, wieloletni członek Zrzeszenia,

Jan Rokosz – wieloletni działacz Głównej Sekcji Balneotechniki, dyrektor Uzdrowisk Polskich,

Henryk Janczewski – wieloletni prezes Zrzeszenia, redaktor naczelny czasopisma ,,Gaz, Woda i Technika Sanitarna”,

Wacław Nowicki – wieloletni sekretarz generalny Zrzeszenia,

Franciszek Zygmanowski – wybitny specjalista w dziedzinie wodociągów i kanalizacji, aktywny działacz Oddziału Poznańskiego Zrzeszenia, wieloletni przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Zrzeszenia,

prof. Jan Just – wybitny działacz Zrzeszenia, wieloletni redaktor działu techniki sanitarnej czasopisma ,,Gaz, Woda i Technika Sanitarna”,

prof. Zygmunt Rudolf – wybitny naukowiec i wychowawca młodzieży, twórca polskiej inżynierii sanitarnej, prezes Zrzeszenia w latach powojennych,

Sergiusz Antoniuk – dyrektor techniczny Wodociągów i Kanalizacji w Białymstoku, Działacz Oddziału Białostockiego Zrzeszenia, wybitny inżynier i humanista,

Janusz Rosada – wieloletni członek władz Zrzeszenia, przewodniczący Głównej Sekcji Ogrzewnictwa i Wentylacji, redaktor działu ciepłownictwa czasopisma ,,Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja”,

Roman Wilczyński – wieloletni prezes Oddziału Wrocławskiego Zrzeszenia, ekspert w dziedzinie wodociągów,

Jerzy Zwoliński – wieloletni przewodniczący Głównej Sekcji Techniki Sanitarnej Wsi, ekspert Światowej Organizacji Zdrowia,

Jerzy Żołędziowski – wybitny działacz Głównej Sekcji Ogrzewnictwa i Wentylacji, dyrektor Biura Projektów Służby Zdrowia,

prof. Marek Roman – prezes Zrzeszenia, wybitny specjalista w dziedzinie wodociągów i kanalizacji, wieloletni redaktor naczelny czasopisma ,,Gaz, Woda i Technika Sanitarna”,

prof. Edward S. Kempa – członek Zarządu Głównego, przewodniczący Głównej Sekcji Gospodarki Odpadami Zrzeszenia,

prof. Andrzej Madeyski – członek Prezydium Zarządu Głównego, przewodniczący Głównej Sekcji Balneotechniki,

Bogumiła Nawrocka – Fuchs – wiceprezes Zrzeszenia, przewodnicząca Głównej Sekcji Gazownictwa, aktywna działaczka Zrzeszenia,

Ryszard Paruszewski – wieloletni sekretarz generalny Zrzeszenia, z-ca redaktora naczelnego czasopisma ,,Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja”, przedstawiciel Zrzeszenia w Międzynarodowej Unii Gazowniczej.

Są to tylko przykłady wybitnych osobistości, które wniosły wielki wkład do rozwoju naszego Zrzeszenia i dziedzin objętych jego działalnością statutową. Większość z wymienionych osób otrzymała godność członka honorowego PZITS.

Trzeba także dziś zaznaczyć, że w początkach lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, Zrzeszenie przeżywało trudne chwile organizacyjne. Przekształcenia strukturalnei własnościowe w gospodarce, restrukturyzacja przemysłu, likwidacja wielu zakładów przemysłowych i biur projektowych, miały duży wpływ na zmniejszenie ilości kół zakładowych i tym samym liczebności członków indywidualnych i wspierających. Po przeprowadzeniu weryfikacji, czemu służyło także wprowadzenie nowych legitymacji (typu ,,karta”) na wzór europejskich stowarzyszeń inżynierskich, spadła liczba członków. Liczba ta jest odbudowywana. Obecnie Zrzeszenie liczy około 5 000 członków indywidualnych, zgrupowanych w 22 Oddziałach. Stajemy się wzorem europejskich Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych, organizacją elitarną, dobrze spełniającą w obecnych realiach życia gospodarczego swą statutową rolę w rozwijaniu techniki i myśli technicznej, w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,z zachowaniem zasad etyki zawodowej.

Nasza dziewięćdziesięcioletnia historia dowodzi, że prowadzona działalność związana jest najbliżej z człowiekiem, poprawą jego warunków bytowych i standardów życia.

W tym właśnie tkwi doniosła rola Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, zarówno w przeszłości, jak i w przyszłości.

Piśmiennictwo:

[1] Praca zbiorowa. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. 50 lat działalności 1919 – 1969. Arkady. Warszawa, 1969.

[2] Praca zbiorowa. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Działalność w latach 1970 – 1984. ZG PZITS nr  462/84-85. Warszawa, 1984.

[3] Praca zbiorowa. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych 1919 – 1999. Rys historyczny. ZG PZITS. Warszawa, 1999.

[4] Praca zbiorowa. Historia Gazownictwa Polskiego. Od połowy XIX wieku po rok 2000. ZG PZITS nr 806/2002. Warszawa, 2002.

[5] Praca zbiorowa. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych 1919 – 2004. Rys historyczny. ZG PZITS. Warszawa – Toruń, 2004.

 

*Dr inż. Mieczysław Menżyński – Wiceprezes ZG PZITS,

Prezes Zarządu Oddziału Tarnowskiego PZITS, 33-100 Tarnów, ul. Rynek 10

/ Wydarzenia, Zarząd Główny