Regulamin uczestnictwa w webinarium organizowanym przez Zarząd Główny PZITS

1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem webinarium jest Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych z siedzibą w Warszawie, ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000053547.
 2. Dane kontaktowe do Organizatora to ZG PZITS, ul. Czackiego 3/5 pok 2.17, 00-043 Warszawa, e-mail: biuro@pzits.pl, numer telefonu: +48 22 826 28 94.
 3. Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem”) został zamieszczony na stronie www.pzits.pl (zwanej dalej „Stroną Internetową”) i określa prawa oraz obowiązki jej Uczestników oraz prawa i obowiązki Organizatora.
 4. Termin i miejsce organizacji webinarium jest podawane na Stronie Internetowej.
 5. Informacje o webinarium wraz z podaniem wysokości opłaty, prezentowane na Stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o webinarium wraz z podaniem wysokości opłaty prezentowane na Stronie internetowej stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 6. Uczestnikiem webinarium może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna (zwana dalej “Uczestnikiem”).

2. Warunki Uczestnictwa

1. Warunkiem udziału w webinarium jest spełnienie łącznie poniższych postanowień:

 • Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego znajdującego się na Stronie Internetowej prawidłowymi i zgodnymi ze stanem faktycznym danymi Uczestnika.
 • Z chwilą dokonania prawidłowego zgłoszenia na uczestnictwo w webinariach między Uczestnikiem a Organizatorem zawierana jest umowa o uczestnictwo w webinarium na warunkach opisanych w Regulaminie. Po zawarciu umowy Organizator na adres e-mail podany w trakcie rejestracji uczestnictwa w webinarium prześle wiadomość e-mail z potwierdzeniem prawa Uczestnika do uczestnictwa w webinarium.
 • Termin przesyłania Formularza Zgłoszeniowego na webinarium upływa w dniu podanym na Stronie Internetowej. Po tym terminie zgłoszenie wymaga akceptacji Organizatora.

2. Liczba miejsc dla uczestników w webinarium jest ograniczona.  Po wyczerpaniu puli miejsc Organizator odmówi rejestracji uczestnictwa nowym zgłaszającym. Odmowa rejestracji następuje poprzez brak możliwości wysłania Formularza Zgłoszeniowego poprzez Stronę Internetową.

 

3. Odpowiedzialność Organizatora. Prawa Organizatora

 1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować warunki organizacyjne webinariów zgodne z opisem na Stronie Internetowej. Organizator ustala program webinarium oraz zastrzega sobie prawo do zmian w programie webinarium, nawet w dniach, w których odbywa się webinarium, w tym prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.
 2. Zmiany w programie webinarium nie mogą stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych wobec Organizatora.
 3. Organizator ma prawo przedłużyć terminy rejestracji. O ewentualnych zmianach terminów Organizator zobowiązuje się informować na Stronie Internetowej.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania webinarium w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, niezależnych od Organizatora.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika podczas rejestracji uczestnictwa w webinarium.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z uczestnictwa w webinarium, który uporczywie zakłóca prawidłowy przebieg webinarium.

4. Odpowiedzialność Uczestnika

Uczestnik zobowiązuje się zastosować się do wymagań niniejszego Regulaminu, jak również stosowania się podczas webinarium do zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji i poleceń przedstawicieli Organizatora.

 

5. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników webinarium wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora lub drogą mailową na adres e-mail Organizatora podany na Stronie Internetowej.
 2. Reklamacje Uczestników webinarium mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 5 dni od dnia zakończenia webinarium. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
 3. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia reklamacji i przekazuje swoje stanowisko dotyczące uwzględnienia lub nieuwzględnienia reklamacji podmiotowi składającemu reklamację.

 

6. Ochrona Danych Osobowych

 • Administratorem danych osobowych jest Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych („Administrator”), ul. Czackiego 3/5 pok 2.17, 00-043 Warszawa, e-mail: biuro@pzits.pl, numer telefonu: +48 22 826 28 94.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w webinarium.
 • Administrator wykorzysta wszelkie możliwe i nakazane prawem środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Uczestników, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.
 • Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu jego działalności oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Uczestnikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie.
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty współpracujące z Administratorem przy organizacji i przeprowadzenia webinarium.
 • Dokonując zgłoszenia Uczestnik webinarium oświadcza, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym tj.:
 • imię i naziwsko,
 • wiek,
 • adres e-mail,
 • miejsce pracy/nazwa uczelni,

w celu:

 • organizacji i przeprowadzenia webinarium (w tym stworzenia listy uczestników),
 • otrzymywania korespondencji dotyczącej webinarium,
 • otrzymywania materiałów z webinarium,
 • oraz:
 • utrwalania jego wizerunku przez Organizatora poprzez fotografowanie oraz filmowanie webinarium
 • używania, przetwarzania i rozpowszechniania jego wizerunku przez Administratora dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością Administratora w tym do promowania webinarium w każdy wybrany przez Organizatora sposób (plakaty reklamowe, ulotki, drukowane materiały promocyjne, spoty telewizyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz w Internecie itp.).
 1. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie i obejmuje wszelkie formy publikacji.
 2. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich (istniejących i przyszłych) roszczeń, w tym również o wynagrodzenie, z tytułu wykorzystywania jego wizerunku w zakresie sprecyzowanym w pkt. 6.
 3. Uczestnik potwierdza zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 4. Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym przetwarzane będą przez okres organizacji i przeprowadzenia webinarium. Wizerunek Uczestnika przetwarzany będzie przez okres 3 lat od zakończenia webinarium, a na stronie internetowej Organizatora przez czas dostępności strony.
 5. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na używanie i rozpowszechnianie jego wizerunku przez Organizatora dla celów reklamowych, promocyjnych, marketingowych związanych z działalnością Organizatora. Osoba, która takiej zgody nie wyrazi, zobowiązana jest poinformować o tym fakcie Organizatora na adres mailowy webinaria@pzits.pl najpóźniej w dniu przed rozpoczęciem webinarium.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 7. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 8. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
 9. Organizator nie wyraża zgody na rejestrowanie przy pomocy jakichkolwiek środków audiowizualnych, zarówno w formie nagrania audio, wideo jak i innych metod utrwalania na nośnikach w postaci cyfrowej czy analogowej lub na rozpowszechnianie webinariów jakiejkolwiek formie przez Uczestnika, ani w całości, ani we fragmentach.
 10. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Uczestnikom webinarium są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców oraz są objęte ochroną prawną. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane przez Uczestnika bez pisemnej zgody uprawnionych osób.

7. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie. W takim przypadku po ogłoszeniu przez Organizatora zmian w Regulaminie na Stronie Internetowej każdy Uczestnik, który wypełnił formularz rejestracyjny powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami.
 3. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Uczestnik powinien pisemnie powiadomić Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres biuro@pzits.pl. Oświadczenie to powinno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w terminie 3 dni od dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Organizator nie otrzyma oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował zmieniony Regulamin.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 5.12.2022 r. a traci moc Regulamin z dn. 01.01.2021r.