Regulamin uczestnictwa w webinariach organizowanych przez Zarząd Główny PZITS

1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem webinariów jest Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych z siedzibą w Warszawie, ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000053547.
 2. Dane kontaktowe do Organizatora to ZG PZITS, ul. Czackiego 3/5 pok 2.17, 00-043 Warszawa, e-mail: biuro@pzits.pl, numer telefonu: +48 22 826 28 94.
 3. Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem”) został zamieszczony na stronie www.pzits.pl (zwanej dalej „Stroną Internetową”) i określa prawa oraz obowiązki jej Uczestników oraz prawa i obowiązki Organizatora.
 4. Termin i miejsce organizacji webinariów są podawane na Stronie Internetowej.
 5. Informacje o webinariach wraz z podaniem wysokości opłaty, prezentowane na Stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o webinariach wraz z podaniem wysokości opłaty prezentowane na Stronie internetowej stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 6. Uczestnikiem webinariów może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna (zwana dalej “Uczestnikiem”).

2. Warunki Uczestnictwa

1. Warunkiem udziału w webinariach jest spełnienie łącznie poniższych postanowień:

 • Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego znajdującego się na Stronie Internetowej prawidłowymi i zgodnymi ze stanem faktycznym danymi Uczestnika.
 • Z chwilą dokonania prawidłowego zgłoszenia na uczestnictwo w webinariach między Uczestnikiem a Organizatorem zawierana jest umowa o uczestnictwo w webinariach na warunkach opisanych w Regulaminie. Po zawarciu umowy Organizator na adres e-mail podany w trakcie rejestracji uczestnictwa w webinariach prześle wiadomość e-mail z potwierdzeniem prawa Uczestnika do uczestnictwa w webinariach.
 • Termin przesyłania Formularza Zgłoszeniowego na webinaria upływa w dniu podanym na Stronie Internetowej. Po tym terminie zgłoszenie wymaga akceptacji Organizatora.

2. Liczba miejsc dla uczestników w webinariach jest ograniczona.  Po wyczerpaniu puli miejsc Organizator odmówi rejestracji uczestnictwa nowym zgłaszającym. Odmowa rejestracji następuje poprzez brak możliwości wysłania Formularza Zgłoszeniowego poprzez Stronę Internetową.

 

3. Odpowiedzialność Organizatora. Prawa Organizatora

 1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować warunki organizacyjne webinariów zgodne z opisem na Stronie Internetowej. Organizator ustala program webinariów oraz zastrzega sobie prawo do zmian w programie webinariów, nawet w dniach, w których odbywają się webinaria, w tym prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.
 2. Zmiany w programie webinariów nie mogą stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych wobec Organizatora.
 3. Organizator ma prawo przedłużyć terminy rejestracji. O ewentualnych zmianach terminów Organizator zobowiązuje się informować na Stronie Internetowej.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania webinariów w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, niezależnych od Organizatora.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika podczas rejestracji uczestnictwa w webinariach.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z uczestnictwa w webinariach, który uporczywie zakłóca prawidłowy przebieg webinariów, w szczególności znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

4. Odpowiedzialność Uczestnika

Uczestnik zobowiązuje się zastosować się do wymagań niniejszego Regulaminu, jak również stosowania się podczas webinariów do zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji i poleceń przedstawicieli Organizatora.

 

5. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników webinariów wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora lub drogą mailową na adres e-mail Organizatora podany na Stronie Internetowej.
 2. Reklamacje Uczestników webinariów mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 5 dni od dnia zakończenia webinariów. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
 3. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia reklamacji i przekazuje swoje stanowisko dotyczące uwzględnienia lub nieuwzględnienia reklamacji podmiotowi składającemu reklamację.

 

6. Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych („Administrator”), ul. Czackiego 3/5 pok 2.17, 00-043 Warszawa, e-mail: biuro@pzits.pl, numer telefonu: +48 22 826 28 94.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w webinariach.
 3. Administrator wykorzysta wszelkie możliwe i nakazane prawem środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Uczestników, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.
 4. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu jego działalności oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Uczestnikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty współpracujące z Administratorem przy organizacji i przeprowadzenia webinariów.
 6. Dokonując zgłoszenia Uczestnik webinariów oświadcza, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celu:
 • organizacji i przeprowadzenia webinariów (w tym stworzenia listy uczestników),
 • otrzymywania korespondencji dotyczącej webinariów,
 • utrwalania jego wizerunku przez Organizatora poprzez fotografowanie oraz filmowanie webinariów,
 • używania, przetwarzania i rozpowszechniania jego wizerunku przez Administratora dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością Administratora w tym do promowania webinariów w każdy wybrany przez Organizatora sposób (plakaty reklamowe, ulotki, drukowane materiały promocyjne, spoty telewizyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz w Internecie itp.).
 1. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie i obejmuje wszelkie formy publikacji.
 2. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich (istniejących i przyszłych) roszczeń, w tym również o wynagrodzenie, z tytułu wykorzystywania jego wizerunku w zakresie sprecyzowanym w pkt. 6.
 3. Uczestnik potwierdza zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 4. Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym przetwarzane będą przez okres organizacji i przeprowadzenia webinariów. Wizerunek Uczestnika przetwarzany będzie przez okres 3 lat od zakończenia webinariów.
 5. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na używanie i rozpowszechnianie jego wizerunku przez Organizatora dla celów reklamowych, promocyjnych, marketingowych związanych z działalnością Organizatora. Osoba, która takiej zgody nie wyrazi, zobowiązana jest poinformować o tym fakcie Organizatora do dnia 30.09.2021 r. na adres mailowy webinaria@pzits.pl lub bezpośrednio najpóźniej w dniu rozpoczęcia webinariów.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 7. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 8. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
 9. Organizator nie wyraża zgody na rejestrowanie przy pomocy jakichkolwiek środków audiowizualnych, zarówno w formie nagrania audio, wideo jak i innych metod utrwalania na nośnikach w postaci cyfrowej czy analogowej lub na rozpowszechnianie webinariów jakiejkolwiek formie przez Uczestnika, ani w całości, ani we fragmentach.
 10. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Uczestnikom webinariów są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców oraz są objęte ochroną prawną. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane przez Uczestnika bez pisemnej zgody uprawnionych osób.

7. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie. W takim przypadku po ogłoszeniu przez Organizatora zmian w Regulaminie na Stronie Internetowej każdy Uczestnik, który wypełnił formularz rejestracyjny powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami.
 3. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Uczestnik powinien pisemnie powiadomić Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres biuro@pzits.pl. Oświadczenie to powinno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Organizator nie otrzyma oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował zmieniony Regulamin.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r.