Główna Komisja Legislacyjna

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących projektu rozporządzenia MFiPR w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w ramach FENG.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem rozporządzenia.

Prosimy o przesyłanie uwag i opinii w formularzu na adres e-mail: biuro@pzits.pl w nieprzekraczalnym terminie do 12 czerwca br.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących projektu rozporządzenia MFiPR w sprawie udzielania pomocy finansowej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem rozporządzenia.

Prosimy o przesyłanie uwag i opinii w formularzu na adres e-mail: biuro@pzits.pl w nieprzekraczalnym terminie do 12 czerwca br.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących projektu rozporządzenia MFiPR w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach FENG.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem rozporządzenia.

Prosimy o przesyłanie uwag i opinii w formularzu na adres e-mail: biuro@pzits.pl w nieprzekraczalnym terminie do 12 czerwca br.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią pisma do Pana Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka w sprawie rozszerzenia dyscyplin naukowych czasopism PZITS “Gaz Woda i Technika Sanitarna” i “Ciepłownictwo Ogrzewnictwo i Wentylacja” oraz zwiększenie ich punktacji.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem ustawy.

Prosimy o przesyłanie uwag i opinii w formularzu na adres e-mail: biuro@pzits.pl w nieprzekraczalnym terminie do 6 maja br.

Zachęcamy do zapoznania się z pismem Prezes FSNT-NOT z prośbą o wsparcie dla Ukrainy.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2023 r.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem ustawy.

Prosimy o przesyłanie uwag i opinii w formularzu na adres e-mail: biuro@pzits.pl w nieprzekraczalnym terminie do 4 kwietnia br.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w dodatkowych konsultacjach publicznych dotyczących projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego jakie powinny spełniać rurociągi przesyłowe transportujące materiały niebezpieczne o właściwościach trujących, żrących lub palnych.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem ustawy.

Prosimy o przesyłanie uwag i opinii w formularzu na adres e-mail: biuro@pzits.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca br.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących projektu ustawy Ministra Rozwoju i Technologii o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych.

Projekt ustawy ma na celu doprecyzowanie przepisów i uproszczenie obowiązku sprawozdawczego oraz poprawę efektywności postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.

Zapraszamy do zapoznania się z uzasadnieniem oraz projektem ustawy.

Prosimy o przesyłanie uwag i opinii w formularzu na adres e-mail: biuro@pzits.pl w nieprzekraczalnym terminie do 4 kwietnia marca br.

Informujemy, że PZITS Prezes Anna Bogdan złożyła uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią pisma.

Informujemy, że PZITS Prezes Anna Bogdan złożyła uwagi do nowej wersji projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie mechaniczno – biologicznego przetwarzania niesegregowanych odpadów komunalnych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią pisma.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci.

Zapraszamy do zapoznania się z uzasadnieniem, projektem rozporządzenia oraz jego załącznikiem.

Prosimy o przesyłanie uwag i opinii w formularzu na adres e-mail: biuro@pzits.pl w nieprzekraczalnym terminie do 2 marca br.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

Zapraszamy do zapoznania się z uzasadnieniem oraz projektem rozporządzenia.

Prosimy o przesyłanie uwag i opinii w formularzu na adres e-mail: biuro@pzits.pl w nieprzekraczalnym terminie do 1 marca br.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących włączenia kwalifikacji rynkowej pn. “Wykonywanie prac budowlanych wykończeniowych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Celem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji jest integracja wszystkich zdobywanych w Polsce kwalifikacji formalnych i pozaformalnych oraz umożliwienie potwierdzenia posiadanej wiedzy i umiejętności z danej dziedziny w trakcie walidacji.

Zapraszamy do zapoznania się z wnioskiem.

Prosimy o przesyłanie uwag i opinii w formularzu na adres e-mail: biuro@pzits.pl w nieprzekraczalnym terminie do 23 lutego br.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących włączenia kwalifikacji rynkowej pn. “Wykonywanie zbrojeń i betonowania” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Celem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji jest integracja wszystkich zdobywanych w Polsce kwalifikacji formalnych i pozaformalnych oraz umożliwienie potwierdzenia posiadanej wiedzy i umiejętności z danej dziedziny w trakcie walidacji.

Zapraszamy do zapoznania się z wnioskiem.

Prosimy o przesyłanie uwag i opinii w formularzu na adres e-mail: biuro@pzits.pl w nieprzekraczalnym terminie do 23 lutego br.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących włączenia kwalifikacji rynkowej pn. “Montowanie szalunków” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Celem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji jest integracja wszystkich zdobywanych w Polsce kwalifikacji formalnych i pozaformalnych oraz umożliwienie potwierdzenia posiadanej wiedzy i umiejętności z danej dziedziny w trakcie walidacji.

Zapraszamy do zapoznania się z wnioskiem.

Prosimy o przesyłanie uwag i opinii w formularzu na adres e-mail: biuro@pzits.pl w nieprzekraczalnym terminie do 23 lutego br.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia kwalifikacji rynkowej pn. “Konsultowanie i zarządzanie przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem procesów inwestycyjnych w budownictwie” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Celem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji jest integracja wszystkich zdobywanych w Polsce kwalifikacji formalnych i pozaformalnych oraz umożliwienie potwierdzenia posiadanej wiedzy i umiejętności z danej dziedziny w trakcie walidacji.

Zapraszamy do zapoznania się z pismem Ministra Rozwoju i Technologii oraz wnioskiem.

Prosimy o przesyłanie uwag i opinii w formularzu na adres e-mail: biuro@pzits.pl w nieprzekraczalnym terminie do 27 lutego br.

Informujemy, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało stronę internetową, na której zamieszczane będą informacje dotyczące procesu rewizji CPR oraz CPR Acquis.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem rozporządzenia.

Prosimy o przesyłanie uwag i opinii do projektu wniosku na adres e-mail: biuro@pzits.pl w nieprzekraczalnym terminie do 24 stycznia br.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem ustawy.

Prosimy o przesyłanie uwag i opinii do projektu wniosku w formularzu na adres e-mail: biuro@pzits.pl w nieprzekraczalnym terminie do 11 stycznia br.

Zachęcamy do zapoznania się z załącznikiem do obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

Dokument znajduje się tutaj.

Informujemy, że Pani Prezes PZITS otrzymała odpowiedź od Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii w sprawie propozycji zmian w zakresie wymagań izolacyjności termicznej przewodów instalacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 200 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Treść otrzymanego pisma.

Informujemy, że w imieniu PZITS Wiceprezes Wojciech Ratajczak złożył uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią pisma oraz założonymi uwagami.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem rozporządzenia.

Prosimy o przesyłanie uwag i opinii do projektu wniosku w formularzu na adres e-mail: biuro@pzits.pl w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia.

Informujemy, że w imieniu PZITS Prezes Anna Bogdan złożyła uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska ws. określenia szczegółowych warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, szczegółowych warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią pisma.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej pn. „Prefabrykacja pojedynczych i seryjnych elementów blaszanych instalacji HVAC” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Celem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji jest integracja wszystkich zdobywanych w Polsce kwalifikacji formalnych i pozaformalnych oraz umożliwienie potwierdzenia posiadanej wiedzy i umiejętności z danej dziedziny w trakcie walidacji.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem wniosku.

Prosimy o przesyłanie uwag i opinii do projektu wniosku w formularzu na adres e-mail: biuro@pzits.pl w nieprzekraczalnym terminie do 26 listopada.

Informujemy, że Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przedstawiło zmieniony tekst projektu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego jakie powinny spełniać rurociągi przesyłowe transportujące materiały niebezpieczne o właściwościach trujących, żrących lub palnych. Zapraszamy do zapoznania się z projektem rozporządzenia, który został uaktualnione na skutek dotychczas przyjętych ustaleń w toku uzgodnień i opiniowania.

Prosimy o przesyłanie uwag i opinii do projektu rozporządzenia na adres e-mail: biuro@pzits.pl w nieprzekraczalnym terminie do 10 października.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią pisma oraz przesłanymi uwagami do Pana Mateusza Morawieckiego dotyczącymi zmian w zakresie wymagań izolacyjności termicznej przewodów instalacyjnych.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem. Zapraszamy do zapoznania się z projektem rozporządzenia.

Prosimy o przesyłanie uwag i opinii do projektu ustawy w szablonie na adres e-mail: biuro@pzits.pl w nieprzekraczalnym terminie do  31 sierpnia 2021 roku. Uwaga! Termin konsultacji został przedłużony, prosimy o przesyłanie uwag do 18 września.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z uzasadnieniem. Zapraszamy do zapoznania się z projektem rozporządzenia. Rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy mają na celu realizację jednego z założeń programu „Polski Ład” tj. dom 70 m2 bez formalności.

Prosimy o przesyłanie uwag i opinii do projektu ustawy w szablonie na adres e-mail: biuro@pzits.pl w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia 2021 roku.

Informujemy, że Prezes Anna Bogdan wysłała odpowiedź na pismo z dnia 28 czerwca 2021 r. dotyczące stanowiska przedstawionego w konsultacjach publicznych projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego jakie powinny spełniać rurociągi przesyłowe transportujące materiały niebezpieczne o właściwościach trujących, żrących i palnych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią wysłanego pisma.

Wystosowane pismo w ramach konsultacji publicznych ww. projektu rozporządzenia znajduje się tutaj.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią pisma oraz przesłanymi uwagami do Pani Anny Korneckiej – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie konsultacji projektu ustawy o zmianie rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne wraz z uzasadnieniem. Zapraszamy do zapoznania się z projektem rozporządzenia.

Prosimy o przesyłanie uwag i opinii do projektu ustawy na adres e-mail: biuro@pzits.pl w nieprzekraczalnym terminie do  30 czerwca 2021 roku.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym wraz z uzasadnieniem. Zapraszamy do zapoznania się z projektem rozporządzenia.

Prosimy o przesyłanie uwag i opinii do projektu ustawy na załączonym formularzu na adres e-mail: biuro@pzits.pl w nieprzekraczalnym terminie do 13 lipca 2021 roku.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z uzasadnieniem. Zapraszamy do zapoznania się z projektem rozporządzenia.

Prosimy o przesyłanie uwag i opinii do projektu ustawy na załączonym formularzu na adres e-mail: biuro@pzits.pl w nieprzekraczalnym terminie do  26 czerwca 2021 roku.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących projektu ustawy Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem. Zapraszamy do zapoznania się z projektem rozporządzenia.

Prosimy o przesyłanie uwag i opinii do projektu ustawy na załączonym formularzu na adres e-mail: biuro@pzits.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2021 roku.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z uzasadnieniem. Zapraszamy do zapoznania się z projektem rozporządzenia.

Uwagi prosimy przesyłać do 10 maja na adres mailowy: biuro@pzits.pl

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących przeglądu dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków 2010/31/EU (EPBD), które prowadzi Komisja Europejska. Zapraszamy do zapoznania się z kwestionariuszem przedmiotowym.

Konsultacje trwają do 22 czerwca 2021 r. i dostępne są pod adresem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EPBDConsultation

Zapraszamy do zapoznania się z treścią pisma wysłanego z PZITS oraz uwagami.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny. Zapraszamy do zapoznania się z treścią projektu.

Uwagi prosimy przesyłać w formularzu do 25 kwietnia na adres mailowy: biuro@pzits.pl

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania. Zapraszamy do zapoznania się z treścią projektu.

Uwagi prosimy przesyłać do 20 kwietnia na adres mailowy: biuro@pzits.pl

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących projektu ustawy Ministra Klimatu i Środowiska o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw. Zapraszamy do zapoznania się z treścią projektu.

Uwagi prosimy przesyłać do 16 kwietnia na adres mailowy: biuro@pzits.pl

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawienia informacji o tych kosztach. Zapraszamy do zapoznania się z treścią projektu.

Konsultacje są prowadzone do 16 kwietnia. Uwagi prosimy przesyłać na adres mailowy: biuro@pzits.pl .

Porozumienie Branżowe na rzecz Efektywności Energetycznej (POBE) aktywnie uczestniczy w procesie konsultacji w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Złożyło swoje uwagi oraz przesłało stanowisko do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

POBE z zadowoleniem odnotowuje fakt przedstawienia w Krajowym Planie Odbudowy propozycji działań w zakresie efektywności energetycznej budynków, ale jednocześnie wyraża głębokie zaniepokojenie wysokim prawdopodobieństwem odrzucenia propozycji polskiego Krajowego Planu Odbudowy przez Komisję Europejską.

Ryzyko wynika z braku strukturalnego podejścia uwzględniającego konkretne i ambitne reformy, które muszą towarzyszyć inwestycjom finansowanym z KPO. Ponadto, w niedostatecznym stopniu zostały przedstawione cele w perspektywie do 2026 roku oraz jasne i mierzalne kamienie milowe, na podstawie których Polska będzie otrzymywać środki z budżetu UE.

Reprezentowany przez POBE sektor technologii kluczowych dla transformacji budynków, powinien stanowić w wydatkach z Instrumentu Odbudowy i Odporności jeden z priorytetowych obszarów. Transformacja dekarbonizacyjna budynków jest bowiem kluczem do realizacji przez Polskę celów klimatyczno-energetycznych na 2030 rok. Podniesienie unijnego celu redukcyjnego CO2 do 55 proc. wiąże się z koniecznością zwiększenia przez Polskę oraz państwa członkowskie wysiłków na polu rozwijania efektywności energetycznej oraz OZE.

Krajowy Plan Odbudowy powinien wskazywać najbardziej efektywny sposób modernizacji sektora budynków w Polsce, uwzględniający trendy regulacyjne w unijnej legislacji, w tym np. konsekwencje wprowadzania zasad taksonomii zrównoważonego finasowania. Wyzwania związane z efektywnością energetyczną, zwiększaniem stosowania OZE w obszarze budynków oraz zwalczaniem smogu należy traktować kompleksowo. W KPO powinny być ujęte reformy strukturalne towarzyszące programom wsparcia. Najważniejszym rezultatem takich kompleksowych działań powinna być poprawa jakości i komfortu życia obywateli, w tym zapewnienie czystego powietrza oraz dostępności do taniej energii – twierdzi Paweł Lachman, koordynator POBE.

Kluczem do realizacji przez Polskę obowiązków redukcji CO2, rozwijania efektywności energetycznej budynków oraz OZE jest tzw. „Fala Renowacji”. Inwestycje związane z termorenowacją budynków pozwolą wykorzystać duży potencjał nowoczesnych rozwiązań technologicznych, podnoszenia innowacyjności przedsiębiorstw oraz realizacji prac badawczo – rozwojowych. Reformy powinny obejmować działania inwentaryzujące budynki w Polsce nie tylko pod kątem urządzeń grzewczych, ich emisyjności, ale także stopnia realizacji płytkiej i głębokiej termomodernizacji, udziału OZE w sektorze ciepła i chłodu, czy przeglądu istniejących i projektowanych instrumentów wsparcia. Ponadto, reformy i inwestycje powinny obejmować przygotowanie zasobów rynku pracy i rozwój odpowiednich kompetencji pozwalających wykorzystać możliwości płynące z zielonych technologii i miejsc pracy w szybko rozwijających się technologiach sektora budynków.

Dzięki odpowiedniemu wsparciu w KPO fali renowacji budynków, firmy związane z technologiami budynkowymi będą mogły nie tylko tworzyć nowoczesne miejsca pracy, lecz także inwestować w badania i rozwój, wdrażać i oferować innowacyjne zielone i cyfrowe rozwiązania, a dzięki temu skutecznie konkurować na unijnym rynku i budować odporną na kryzysy, nowoczesną gospodarkę.

W obszarze działań związanych z renowacją budynków konieczne jest w KPO zwiększenie alokacji dla programu „Czyste Powietrze” do poziomu 10 mld euro, co jest warunkiem realizacji założonych celów strategii „Fala Renowacji”. Należy również wyznaczyć ambitny cel zwiększenia do 2026 roku poziomu wskaźnika realizacji rocznej głębokiej termomodernizacji, zgodnie założeniami strategii „Fali Renowacji” i projektu Długoterminowej Strategii Renowacji Budynków. Program „Czyste Powietrze” wymaga poprawy tak, by wykluczyć kotły węglowe i olejowe, nie spełniające celów w zakresie zasady „nie szkodzić w sposób znaczący”, co wynika z taksonomii zrównoważonego finasowania.

Powinien być także wyznaczony cel OZE w sektorze ciepła i chłodu do osiągnięcia w 2026 roku, z określeniem ścieżki realizacji uwzględniającej kamienie milowe zgodnie z aktualnymi planami Komisji Europejskiej dotyczącymi redukcji emisji CO2.

POBE rekomenduje też stworzenie programu wsparcia kredytowego czy ulg podatkowych dla plusenergetycznych budynków mieszkalnych w wyższym standardzie energetycznym niż wymagają obowiązujące od 2021 r. warunki techniczne.

Reformy i inwestycje w obszarze transformacji budynków wspierane z funduszy UE powinny bazować na pierwszeństwie dla takich inwestycji, które w największym stopniu przyczyniają się do realizacji krajowych zobowiązań wynikających z celów energetyczno-klimatycznych. I właśnie takie inwestycje powinny mieć możliwość uzyskania najwyższego poziomu finansowania. Przyspieszy to transformację energetyczną Polski w kierunku neutralności klimatycznej, pozwoli też tworzyć nowoczesne i innowacyjne przedsiębiorstwa oraz miejsca pracy – twierdzi Paweł Lachman.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem POBE w sprawie propozycji Krajowego Planu Odbudowy, które zostało przesłane do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki. Zapraszamy do zapoznania się z treścią otrzymanego pisma.

Konsultacje są prowadzone do 13 kwietnia. Uwagi należy zgłaszać na udostępnionym w tym celu formularzu, a następnie wysłać na adres mailowy: karolina.zetala@mrpit.gov.pl .

Serdecznie zachęcamy do wypełnienia ankiety, która jest kontynuacją projektu „Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce” prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.
 
Ankietyzacja potrwa do 31 marca 2021 r.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią pisma z przesłanymi uwagami do Pani Ewy Terlikowskiej oraz Pani Eweliny Ochockiej z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego jakie powinny spełniać rurociągi przesyłowe transportujące materiały niebezpieczne o właściwościach trujących, żrących i palnych.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem Głównej Komisji Legislacyjnej z września 2020 r. W raporcie m.in.: odnośniki do dyrektyw UE, krajowych ustaw i rozporządzeń oraz norm opublikowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Przedstawiamy punkt widzenia Przewodniczącego Głównej Komisji Legislacyjnej
oraz Głównej Sekcji Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery na temat Energooszczędności w budownictwie mieszkaniowym.
Jesteśmy bardzo ciekawi Państwa opinii na temat kwestii omówionych w powyższym opracowaniu. Komentarze prosimy przesyłać na adres Sekcji.