Posiedzenia

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan. Prezes przedstawiła porządek obrad, który zostały poddany głosowaniu, a następnie powołano komisję skrutacyjną.

Podczas posiedzenia dyskutowano nad:

 • przyznaniem Honorowych Odznak Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych,
 • przyznaniem tytułu Rzeczoznawcy PZITS Członkom Zrzeszenia,
 • aktualizacją zakresu współpracy z członkiem wspierającym – GAZ SYSTEM S.A.
 • aktualizacją uchwały nr 39/ZG/2022 Zarządu Głównego PZITS z dnia 27 czerwca 2022 r.
 • powołaniem Komisji walidacyjnej i Komisji walidacyjnej odwoławczej dot. kwalifikacji wolnorynkowej „Serwisowanie małych oczyszczalni ścieków dla RLM < 2000”
 • działaniami Stowarzyszenia – ZG PZITS – wspierającymi działalność Oddziałów w trudniej sytuacji,
 • stanem prac nad przygotowaniem Zebrania Delegatów.

Omówiono tematy bieżące, sprawy wniesione i przyjęto protokół ostatniego posiedzenia.

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan.

Prezes przedstawiła porządek obrad, który zostały poddany głosowaniu, a następnie powołano komisję skrutacyjną.

Podczas posiedzenia dyskutowano nad:

 • przyznaniem Honorowych Odznak Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.
 • przyznaniem tytułu Rzeczoznawcy PZITS,
 • stanem przygotowań do Zebrania Delegatów.

Omówiono tematy bieżące, sprawy wniesione i przyjęto protokół ostatniego posiedzenia.

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan.

Prezes przedstawiła porządek obrad, który zostały poddany głosowaniu, a następnie powołano komisję skrutacyjną.

Podczas posiedzenia dyskutowano nad:

 • przyznaniem Honorowych Odznak Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
 • powołaniem Komisji walidacyjnej i Komisji walidacyjno-odwoławczej dot. kwalifikacji wolnorynkowej „Serwisowanie małych oczyszczalni ścieków dla RLM < 2000”
 • działaniami Stowarzyszenia – ZG PZITS, w przypadkach podejmowania decyzji przez oddział PZITS, dotyczącej rozwiązania oddziału.

Omówiono tematy bieżące, sprawy wniesione i przyjęto protokół ostatniego posiedzenia.

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan. Prezes przedstawiła porządek obrad, który zostały poddany głosowaniu, a następnie powołano komisję skrutacyjną.

Podczas posiedzenia dyskutowano nad:

 • przyznaniem Honorowych Odznak Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych,
 •  przyznaniem tytułu Rzeczoznawcy PZITS Członkom Zrzeszenia,
 • aktualizacją zakresu współpracy z członkiem wspierającym – GAZ SYSTEM S.A.,
 • aktualizacją uchwały nr 39/ZG/2022 Zarządu Głównego PZITS z dnia 27 czerwca 2022 r.,
 • nabyciem przez PIIB udziałów Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa sp. z o.o. od PZITS,
 • działaniami Stowarzyszenia – ZG PZITS, w przypadkach podejmowania decyzji przez oddział PZITS, dotyczącej rozwiązania oddziału,
 • przygotowaniem Zebrania Delegatów.

Omówiono tematy bieżące, sprawy wniesione i przyjęto protokół ostatniego posiedzenia.

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan. Prezes przedstawiła porządek obrad, który zostały poddany głosowaniu, a następnie powołano komisję skrutacyjną.

Podczas posiedzenia dyskutowano nad:

 • uzupełnieniem składu osobowego Zarządu Głównego PZITS, Głównej Sekcji Techniki Instalacyjnej w Szpitalnictwie i Balneotechniki, GSCOWIA oraz Głównej Komisji Legislacyjnej PZITS,
 • przyznaniem Honorowych Odznak Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych,
 • przyjęciem Polityki Rachunkowości PZITS,
 • aktualizacją zakresu współpracy z członkiem wspierającym – Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie oraz GAZ SYSTEM S.A.,
 • przyjęciem firmy TMS Medical Sp. z o.o. Sp. k., Integrotech Sp. oraz Thale Sp. z o.o. sp. k. w poczet członków wspierających,
 • przyjęciem planu budżetu ZG PZITS na 2024 rok,
 • ofertą PIIB dot. nabycia udziałów Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa sp. z o.o. od PZITS,
 • Słownikiem Polskich Towarzystw Naukowych,
 • wyborem miejsca Zebrania Delegatów 2024, projektem regulaminu obrad Zebrania Delegatów 2024 oraz zakresem sprawozdania z działalności PZITS.
  Omówiono tematy bieżące, sprawy wniesione i przyjęto protokół ostatniego posiedzenia.

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan. Prezes przedstawiła porządek obrad, który zostały poddany głosowaniu, a następnie powołano komisję skrutacyjną.

Podczas posiedzenia dyskutowano nad:

 • przyjęciem Polityki Rachunkowości PZITS,
 • przyjęciem planu budżetu ZG PZITS na 2024 rok,
 • uzupełnieniem składu GSCOWIA PZITS,
 • aktualizacją zakresu współpracy z członkiem wspierającym – Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie,
 • aktualizacją zakresu współpracy z członkiem wspierającym – GAZ SYSTEM S.A.,
 • przyjęciem firmy Intergrotech sp. z o.o. w poczet członków wspierających,
 • uzupełnieniem składu GKL PZITS,
 • przyznaniem Honorowych Odznak Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych,
 • wyborem miejsca Zebrania Delegatów 2024,
 • projektem regulaminu obrad Zebrania Delegatów 2024.

Omówiono tematy bieżące, sprawy wniesione i przyjęto protokół ostatniego posiedzenia.

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan. Prezes przedstawiła porządek obrad, który zostały poddany głosowaniu, a następnie powołano komisję skrutacyjną.

Podczas posiedzenia dyskutowano nad:

 • uzupełnieniem składu osobowego Zarządu Głównego PZITS,
 • przyjęciem firmy TMS Medical Sp. z o.o. Sp. k. w poczet Członków Wspierających PZITS,
 • uzupełnieniem składu Głównej Sekcji Techniki Instalacyjnej w Szpitalnictwie i Balneotechniki,
 • ofertą PIIB dot. nabycia udziałów Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa sp. z o.o. od PZITS,
 • zakresem sprawozdania z działalności PZITS,
 • informacją o PZITS do Słownika Polskich Towarzystw Naukowych.

Omówiono tematy bieżące, sprawy wniesione i przyjęto protokół ostatniego posiedzenia.

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan. Prezes przedstawiła porządek obrad, który zostały poddany głosowaniu, a następnie powołano komisję skrutacyjną.

Podczas posiedzenia dyskutowano nad:

 • przyznaniem Honorowych Odznak PZITS,
 • terminami posiedzeń Zarządu Głównego w 2024 r.,
 • przyznaniem tytułu Rzeczoznawcy PZITS Członkom Zrzeszenia,
 • powołaniem Zespołu ds. Rzeczoznawstwa PZITS,
 • wyborem miejsca Zebrania Delegatów 2024,
 • projektem regulaminu obrad Zebrania Delegatów 2024,
 • organizacją wewnętrzną w PZITS realizacji projektu utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności,
 • nawiązaniem współpracy z Archiwum Akt Nowych.

Omówiono tematy bieżące, sprawy wniesione i przyjęto protokół ostatniego posiedzenia.

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan. Prezes przedstawiła porządek obrad, który zostały poddany głosowaniu, a następnie powołano komisję skrutacyjną.

Podczas posiedzenia dyskutowano nad:

 • przyznaniem Honorowych Odznak PZITS,
 • projektem Polityki Rachunkowości PZITS,
 • terminami posiedzeń Zarządu Głównego w 2024 r.,
 • przyznaniem tytułu Rzeczoznawcy PZITS Członkom Zrzeszenia,
 • wyborem miejsca Zebrania Delegatów 2024,
 • projektem regulaminu obrad Zebrania Delegatów 2024,
 • nawiązaniem współpracy z Archiwum Akt Nowych.

Omówiono tematy bieżące, sprawy wniesione i przyjęto protokół ostatniego posiedzenia.

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan. Prezes przedstawiła porządek obrad, który zostały poddany głosowaniu, a następnie powołano komisję skrutacyjną.

Podczas posiedzenia dyskutowano nad organizacją wewnętrzną w PZITS realizacji projektu utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności.

Omówiono tematy bieżące, sprawy wniesione i przyjęto protokół ostatniego posiedzenia.

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan.

Podczas posiedzenia omawiano następujące tematy:

 •  przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r. PZITS,
 • przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia firmy Zelga Sp. z o.o. w poczet Członków Wspierających PZITS,
 • przyjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Programowo-Naukowej miesięcznika „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja”,
 • przyjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia dywidendy wypracowanej przez Federację Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelną Organizację Techniczną i Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o.,
 • przyznanie Honorowych Odznak PZITS,
 • przyznanie tytułu Rzeczoznawcy PZITS Członkom Zrzeszenia,
 • przyjęcie regulaminu Głównej i Oddziałowej Komisji Kwalifikacyjnej PZITS,
 • odpowiedź na pismo FSNT NOT.

Następnie przedstawiono tematy bieżące. Posiedzenie zakończyła dyskusja na sprawy wniesione oraz przyjęcie protokołu ostatniego posiedzenia.

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan. Prezes przedstawiła porządek obrad, który zostały poddany głosowaniu, a następnie powołano komisję skrutacyjną.

Podczas posiedzenia dyskutowano nad następującymi tematami:

 •  przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r. PZITS,
 • przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia firmy Zelga Sp. z o.o. w poczet Członków Wspierających PZITS,
 • przyjęciem uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Programowo-Naukowej miesięcznika „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja”,
 • przyjęciem uchwały w sprawie przeznaczenia dywidendy wypracowanej przez Federację Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelną Organizację Techniczną i Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o.
 • przyznaniem Honorowych Odznak PZITS,
 • przyznaniem tytułu Rzeczoznawcy PZITS Członkom Zrzeszenia,
 • przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Głównej i Oddziałowej Komisji Kwalifikacyjnej PZITS,
 • odpowiedzią na pismo FSNT NOT.

Następnie przekazano informację dot. Zebrania Delegatów w Oddziale w Gdańsku oraz nowej punktacji czasopism naukowych należących do PZITS. Omówiono tematy bieżące, sprawy wniesione i przyjęto protokół ostatniego posiedzenia.

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan.

Podczas posiedzenia omawiano następujące tematy:

 • stan obecny dot. sprawozdania finansowego PZITS z 2022,
 • rozwiązanie Oddziału w Szczecinie,
 • przyznanie Honorowych Odznak Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych,
 • koncepcja organizacji Zjazdu Delegatów oraz 105-lecia PZITS,
 • koncepcja zmian organizacyjnych Biura Studiów i Rzeczoznawstwa PZITS,
 • zakres działalności Komisji ds. Młodych Członków PZITS,
 • realizacja zadania Strategii „Dobrowolna baza informacji o przynależności członków PZITS do innych organizacji”,
 • uzupełnienie składu Głównej Sekcji Techniki Instalacyjnej w Szpitalnictwie i Balneotechniki.

Posiedzenie zakończyła dyskusja na sprawy wniesione oraz przyjęcie protokołu ostatniego posiedzenia.

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan. Prezes przedstawiła porządek obrad, który zostały poddany głosowaniu, a następnie powołano komisję skrutacyjną.

Podczas posiedzenia dyskutowano nad następującymi tematami:

 • Stan obecny dot. sprawozdania finansowego PZITS z 2022,
 • Przyjęciem uchwały w sprawie przyznania Honorowych Odznak Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych,
 • Przyjęciem uchwały w sprawie uzupełnienia składu Głównej Sekcji Techniki Instalacyjnej w Szpitalnictwie i Balneotechniki,
 • Podsumowanie spotkania z Prezes Wydawnictwa SIGMA NOT Sp. z o. o,
 • Dyskusja na tematy bieżące.

Następnie omówiono sprawy wniesione i przyjęto protokół ostatniego posiedzenia.

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan. Prezes przedstawiła porządek obrad, który zostały poddany głosowaniu, a następnie powołano komisję skrutacyjną.

Podczas posiedzenia dyskutowano nad następującymi tematami:

 • Stan obecny dot. sprawozdania finansowego PZITS z 2022,
 • Podsumowanie kwestii finansowych dot. czasopism PZITS,
 • Dyskusja nad koncepcją organizacji Zjazdu Delegatów oraz 105-lecia PZITS,
 • Dyskusja na tematy bieżące.

Następnie omówiono sprawy wniesione i przyjęto protokół ostatniego posiedzenia.

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan. Prezes przedstawiła porządek obrad, który zostały poddany głosowaniu, a następnie powołano komisję skrutacyjną.

Podczas posiedzenia dyskutowano nad następującymi tematami:

 • Stan obecny dot. sprawozdania finansowego PZITS,
 • Dyskusja nad realizacją zadania Strategii „Dobrowolna baza informacji o przynależności członków PZITS do innych organizacji”,
 • Dyskusja nad koncepcją zmian organizacyjnych Biura Studiów i Rzeczoznawstwa PZITS,
 • Dyskusja nad zakresem działalności Komisji ds. Młodych Członków PZITS,
 • Dyskusja nad koncepcją organizacji Zjazdu Delegatów oraz 105-lecia PZITS,
 • Podjęcie decyzji o złożeniu aplikacji w konkursie MEiN “Nauka dla społeczeństwa II”,
 • Dyskusja na tematy bieżące.

Następnie przyjęto protokół ostatniego posiedzenia.

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan.

Podczas posiedzenia omawiano następujące tematy:

 • włączenia kwalifikacji rynkowej „Serwisowanie małych oczyszczalni ścieków dla równoważnej liczby mieszkańców poniżej 2000” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz złożenia wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji “Serwisowanie małych oczyszczalni ścieków dla równoważnej liczby mieszkańców poniżej 2000”,
 • uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Zarządu Oddziału w Toruniu,
 • przystąpienie Oddziału PZITS w Toruniu do Federacji Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 • uchwała w sprawie przyznania Honorowych Odznak Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych,
 • podsumowanie działalności Głównych Sekcji Branżowych w latach 2021-2022,
 • uzupełnienie składu Głównej Sekcji Wodociągów i Kanalizacji oraz Głównej Sekcji Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery,
 • odtworzeniem ksiąg rachunkowych PZITS za lata 2017-2020,
 • przyjęcie harmonogramu realizacji w 2023 r. zadań priorytetowych „Strategii rozwoju PZITS w latach 2016 – 2024”,
 • uchwała w sprawie przyjęcia budżetu Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych na 2023 rok,
 • aktualizacja zakresu działalności Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Posiedzenie zakończyło przyjęcie protokołu ostatniego posiedzenia.

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan. Prezes przedstawiła porządek obrad, który zostały poddany głosowaniu.

Podczas posiedzenia dyskutowano nad następującymi tematami:

 • Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad,
 • Powołanie komisji skrutacyjnej,
 • Dyskusja nad odtworzeniem ksiąg księgowych PZITS za lata 2017-2020.
 • Dyskusja oraz głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rekomendacji przyjęcia budżetu Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych na 2023 rok
 • Dyskusja oraz głosowanie w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji w 2023 r. zadań priorytetowych „Strategii rozwoju PZITS w latach 2016 – 2024”
 • Dyskusja oraz głosowanie w sprawie uzupełnienia składu Głównej Sekcji Wodociągów i Kanalizacji
 • Dyskusja oraz głosowanie w sprawie rekomendacji Zarządowi Głównemu aktualizacji zakresu działalności Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
 • Dyskusja oraz głosowanie w sprawie przyznania Honorowych Odznak Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
 • Dyskusja oraz głosowanie w sprawie spisania zobowiązań i należności z lat ubiegłych w pozostałe przychody lub koszty operacyjne Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia
  Inżynierów i Techników Sanitarnych
 • Dyskusja oraz głosowanie w sprawie uzupełnienia składu Głównej Sekcji Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery
 • Dyskusja oraz głosowanie w sprawie przystąpienia Oddziału PZITS w Toruniu do Federacji Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Dyskusja na tematy bieżące

Następnie przyjęto protokół ostatniego posiedzenia.

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan.

Po przywitaniu obecnych Zarząd Główny uczcił minutą ciszy pamięć Kolegi Prof. Macieja Mrowca z Oddziału w Częstochowie.

Podczas posiedzenia omawiano następujące tematy:

 • dyskusja oraz głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych;
 • dyskusja oraz głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych;
 • dyskusja oraz głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie upoważnienia do reprezentowania PZITS na zewnątrz

Posiedzenie zakończyło przyjęcie protokołu ostatniego posiedzenia.

Posiedzenie prowadził wiceprezes PZITS kol. Wojciech Ratajczak. Kolega przedstawił porządek obrad, który zostały poddany głosowaniu.

Podczas posiedzenia dyskutowano nad następującymi tematami:

 • Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad,
 • Powołanie komisji skrutacyjnej,
 • Dyskusja oraz głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
 • Dyskusja oraz głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
 • Dyskusja oraz głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Zarządu Oddziału w Toruniu
 • Dyskusja oraz głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyznania Honorowych Odznak Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

Następnie przyjęto protokół ostatniego posiedzenia.

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan. Został przedstawiony porządek obrad z dodanymi dwoma punktami, które zostały poddane głosowaniu. Następnie głosowano nad przyjęciem porządku posiedzenia.

Podczas posiedzenia dyskutowano nad następującymi tematami:

 • uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. PZITS,
 • uchwałą dotyczącej przyjęcia Regulaminu pracy zarządu oddziału w Białymstoku,
 • zatwierdzeniem Regulaminu pracy Zarządu Oddziału w Opolu,
 • uchwałą dotycząca przedłużenia okresu obowiązywania następujących uchwał: 4/ZG/2021, 6/ZG/2021, 7/ZG/2021, 8/ZG/2021, 9/ZG/2021, 10/ZG/2021, 11/ZG/2021, 12/ZG/2021, 13/ZG/2021, 21/ZG/2021,
 • uzupełnieniem składu Głównej Komisji Legislacyjnej,
 • uzupełnieniem składu Głównej Sekcji Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery,
 • powołaniem firmy Ventia Sp. z o.o. do grona Członków Wspierających PZITS,
 • przyznaniem Honorowych Odznak Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych,
 • ustaleniem terminów posiedzeń Zarządu Głównego w 2023 r.
 • powołaniem w PZITS międzybranżowego zespołu ds. obiektów ochrony zdrowia,
 • powołaniem w PZITS zespołu ds. Rzeczoznawców PZITS.

Informacje bieżące przedstawiła prezes PZITS. Posiedzenie zakończyło przyjęcie protokołu ostatniego posiedzenia.

Na tym posiedzenie zakończono.

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan. Następnie przedstawiła porządek obrad z dodanymi trzema punktami, które zostały poddane głosowaniu.

Podczas posiedzenia dyskutowano nad następującymi tematami:

 • Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad,
 • Powołanie komisji skrutacyjnej,
 • Dyskusja oraz głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (projekt uchwały 40/PZG/2022),
 • Dyskusja nad dalszymi krokami w związku z umorzeniem sprawy dot. współpracy z kancelarią finansową,
 • Dyskusja oraz głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia terminów posiedzeń Zarządu Głównego w 2023 r. (projekt uchwały 41/PZG/2022),
 • Dyskusja oraz głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie powołania firmy Ventia Sp. z o.o. do grona Członków Wspierających PZITS (projekt uchwały 42/PZG/2022),
 • Dyskusja oraz głosowanie nad przyjęciem uchwały dotyczącej przedłużenia okresu obowiązywania następujących uchwał: 4/ZG/2021, 6/ZG/2021, 7/ZG/2021, 8/ZG/2021, 9/ZG/2021, 10/ZG/2021, 11/ZG/2021, 12/ZG/2021, 13/ZG/2021, 21/ZG/2021 (projekt uchwały 43/PZG/2022),
 • Dyskusja oraz głosowanie w sprawie przyznania Honorowych Odznak Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (projekt uchwały 44/PZG/2022),
 • Dyskusja oraz głosowanie ws. podjęcia współpracy z Zespołem Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu.

Informacje bieżące przedstawiła prezes PZITS. Następnie przyjęto protokół ostatniego posiedzenia. Posiedzenie zakończono dyskusją nad ustaleniem terminu kolejnego posiedzenia.

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan. Następnie przedstawiła porządek obrad z dodanymi dwoma punktami, które zostały poddane głosowaniu.

Podczas posiedzenia dyskutowano nad następującymi tematami:

 • Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
 • Powołanie komisji skrutacyjnej
 • Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym za 2021 r. i kolejnymi krokami jego procedowania
 • Dyskusja oraz głosowanie nad przyjęciem uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu pracy Zarządu Oddziału w Białymstoku (projekt uchwały nr 37/PZG/2022)
 • Dyskusja nad uzupełnieniem składu Głównej Komisji Legislacyjnej (projekt uchwały nr 38/PZG/2022)
 • Dyskusja oraz głosowanie nad uzupełnieniem składy Głównej Sekcji Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery (projekt uchwały nr 39/2022/PZG)
 • Dyskusja na temat powołania w PZITS interdyscyplinarnego zespołu ds. obiektów ochrony zdrowia
 • Dyskusja na tematy bieżące
 • Przyjęcie protokołu ostatniego posiedzenia
 • Sprawy wniesione i wolne wnioski
 • Podsumowanie i zamknięcie posiedzenia.

Informacje bieżące przedstawiła prezes PZITS. Następnie przyjęto protokół ostatniego posiedzenia. Posiedzenie zakończono dyskusją nad sprawami wniesionymi i wolnymi wnioskami.

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan.

Zarząd Główny uczcił minutą ciszy pamięć Kolegi Adama Trzosa z Oddziału w Katowicach, Prof. Gerarda Jana Beslera oraz Prof. Edwarda Przydróżnego z Dolnośląskiego Oddziału PZITS.

Następnie Prezes poinformowała o Walnych Zebrania Delegatów, które odbyły się w Oddziale w Łodzi oraz w Oddziale Wielkopolskim. Nowym Prezesem Oddziału w Łodzi został Kol. Robert Cichowicz a w Oddziale Wielkopolskim – Kol. Teresa Kubiak. Prezes podziękowała Kol. Bronisławowi Hillebrandowi i Kol. Janu Lemańskiemu za wieloletnie zaangażowanie w działalność PZITS.

Następnie głosowano nad przyjęciem porządku posiedzenia.

Podczas posiedzenia dyskutowano nad następującymi tematami:

 • sprawozdanie za 2020 r. i 2021 r.;
 • komisji kwalifikacyjnych PZITS (potwierdzających kwalifikacje specjalistów zajmujący się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w
  przepisach prawa energetycznego);
 • przyznaniem odznaczeń honorowych PZITS;
 • uzupełnienia składu Rady Programowo-Naukowej miesięcznika „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja”;
 • przeznaczenia dywidendy wypracowanej przez Federację Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelną Organizację Techniczną oraz Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa;
 • uzupełnienia składu Głównej Komisji Legislacyjnej.

Informacje bieżące przedstawiła prezes PZITS. Posiedzenie zakończyło przyjęcie protokołu ostatniego posiedzenia.

Na tym posiedzenie zakończono.

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan. Podczas otwarcia posiedzenia prezes poinformowała o zmianie Prezesa w Oddziale w Łodzi oraz w Poznaniu. Następnie przedstawiła porządek obrad z dodanym jednym punktem, który został poddany głosowaniu.

Podczas posiedzenia dyskutowano nad następującymi tematami:

 • sprawozdanie PZITS za 2021 r.
 • podejścia do komisji kwalifikacyjnych PZITS,
 • propozycji kol. Jerzego Nawrockiego dotycząca utworzenia ośrodka szkoleniowego akredytowanego przez PCA;
 • propozycji współpracy z PIIB i SEP ws. Warunków Technicznych;
 • odznaczeń honorowych PZITS;
 • uzupełnienie składu Rady Programowo-Naukowej miesięcznika „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja”;
 • przeznaczenia wypracowanej dywidendy przez Federację Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelną Organizację Techniczną oraz przez Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa;
 • przyjęcia regulaminu Zarządu Oddziału w Opolu.

Informacje bieżące przedstawiła prezes PZITS. Następnie przyjęto protokół ostatniego posiedzenia. Posiedzenie zakończono dyskusją nad sprawami wniesionymi i wolnymi wnioskami.

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan.

Zarząd Główny uczcił minutą ciszy pamięć Kol. Stanisława Zabłockiego, członka honorowego PZITS, członka Oddziału w Koszalinie.

Następnie Prezes poinformowała o XVIII Walnym Zebraniu Delegatów Oddziału PZITS w Białymstoku. Prezes Lech Magrel zakończył trzecią kadencję
przewodniczenia Oddziałowi a nową Panią Prezes została wybrana Prof. Iwona Skoczko.

Następnie głosowano nad przyjęciem porządku posiedzenia.

Podczas posiedzenia dyskutowano nad następującymi tematami:

 • powołanie Rady Programowo-Naukowej miesięcznika „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja”,
 • przyznanie odznaczeń honorowych PZITS,
 • nowy wzór deklaracji członkowskiej,
 • propozycja Prezesa Oddziału Wielkopolskiego dotyczącą jednorazowej uchwały dotyczącego rozliczeń na linii Oddziały Zarząd Główny za 2021 r.
 • uchwała dotycząca wysokości składek członkowskich i usług wykonywanych przez PZITS oraz podziału opłat i przychodów między Zarządami Oddziałów i Zarządem Głównym,
 • rozliczenie budżetu PZITS za 2021 r. oraz planem na 2022 r..

Informacje bieżące przedstawiła prezes PZITS. Posiedzenie zakończyło przyjęcie protokołu ostatniego posiedzenia.

Na tym posiedzenie zakończono.

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan.

Spotkanie rozpoczęło się przyjęciem porządku posiedzenia.

Podczas posiedzenia dyskutowano nad następującymi tematami:

 • powołanie Rady Programowo-Naukowej miesięcznika „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja”,
 • przyznanie odznaczeń honorowych PZITS,
 • przyjęcie Regulaminu pracy Zarządu Oddziału w Białymstoku,
 • rozliczenie budżetu PZITS za 2021 r. oraz planem na 2022 r.,
 • wizytówki Oddziału do zamieszczenia na stronie pzits.pl,
 • system internetowego zarządzania członkostwem i składkami członkowskimi,
 • nowy wzór deklaracji członkowskiej,
 • kalendarze PZITS 2023.

Informacje bieżące przedstawiła prezes PZITS. Posiedzenie zakończyła dyskusja nad sprawami wniesionymi i wolnymi wnioskami.

Na tym posiedzenie zakończono.

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan.

Spotkanie rozpoczęło się przyjęciem porządku posiedzenia.

Podczas posiedzenia podsumowano ostatnie działania w zakresie współpracy z SIGMA-NOT oraz ustalono działania związane z wynikami ankiet wypełnionych przez Prezesów Oddziałów.

Informacje bieżące przedstawiła prezes PZITS. Posiedzenie zakończyła dyskusja nad sprawami wniesionymi i wolnymi wnioskami.

Na tym posiedzenie zakończono.

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan.

Spotkanie rozpoczęło się przyjęciem porządku posiedzenia i powołaniem komisji skrutacyjnej, której przewodniczącym został kol. Paweł Stańczak.

Podczas posiedzenia podsumowano propozycje zgłoszone przez członków Zarządu Głównego dot. wysokości składek członkowskich i podziału finansowego między Oddziałami a Zarząd Główny, podsumowano ostatnie działania w zakresie księgowości PZITS i współpracy z SIGMA-NOT oraz ustalono decyzję dot. współpracy z www.wodociągowiec.pl.

Informacje bieżące przedstawiła prezes PZITS. Posiedzenie zakończyła dyskusja nad sprawami wniesionymi i wolnymi wnioskami.

Na tym posiedzenie zakończono.

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan.

Podczas posiedzenia podsumowano ostatnie działania w zakresie księgowości PIZTS i realizacji „Strategii rozwoju PZITS w 2021 roku”.

Podczas posiedzenia przeprowadzono dyskusję oraz głosowanie nad:

 • przyjęciem uchwały dotyczącej harmonogramu realizacji „Strategii rozwoju PZITS” w 2022 r.;
 • powołaniem Komisji ds. Kształcenia Inżynierów;
 • przyjęciem uchwały dotyczącej przyjęcia regulaminów PZITS oraz Regulaminu pracy Zarządu Oddziału w Kielcach;
 • przyznaniem odznaczeń honorowych PZITS;
 • przyjęciem uchwały dotyczącej przyjęcia firmy ActivTek Medica Sp. z o.o. oraz firmy A-went Sp. z o.o. w poczet członków wspierających PZITS.

Następnie podsumowano sprawozdania z działalności w 2021 roku i planów na 2022 rok Głównych Komisji i Sekcji Branżowych.

Kol. Piotr Manczarski przedstawił informacje dotyczące organizacji I Kongresu Gospodarki Odpadami, po czym kol. Anna Bogdan podsumowała plan uczczenia 100-lecia czasopisma „Gaz Woda i Technika Sanitarna”.

Prezes PZITS przedstawiła informacje bieżące, po czym przeprowadzono dyskusję nad sprawami wniesionymi i wolnymi wnioskami. Posiedzenie zakończono przyjęciem protokołu ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego.

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan.

Spotkanie rozpoczęło się przyjęciem porządku posiedzenia i powołaniem komisji skrutacyjnej, której przewodniczącym został kol. Wojciech Ratajczak.

Podczas posiedzenia podsumowano spotkanie z Prezes SIGMA-NOT oraz ostatnie działania w zakresie księgowości PIZTS i zastrzeżenia znaku PZITS.

Następnie przeprowadzono dyskusję i głosowanie nad:

  • przyjęciem uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu pracy Zarządu Oddziału w Kielcach (projekt uchwały nr 27/PZG/2022),
  • przyznaniem odznaczeń honorowych PZITS (projekt uchwały nr 28/PZG/2022).

Informacje bieżące przedstawiła prezes PZITS. Posiedzenie zakończyła dyskusja nad sprawami wniesionymi i wolnymi wnioskami. Kolejne posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego planowane jest na 28 kwietnia 2022 roku.

Na tym posiedzenie zakończono.

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan.

Podczas posiedzenia przeprowadzono dyskusję oraz głosowanie nad:

 • przyjęciem uchwały dotyczącej przyjęcia regulaminów PZITS,
 • przyjęciem uchwały dotyczącej przyjęcia firmy ActivTek Medica Sp. z o.o. w poczet członków wspierających PZITS,
 • przyznaniem odznaczeń honorowych PZITS,
 • powołaniem Komisji ds. Kształcenia Inżynierów,
 • przyjęciem uchwały dotyczącej przyjęcia firmy A-went Sp. z o.o. w poczet członków wspierających PZITS.

Ponadto dyskutowano pomysł możliwości opłacania składek członkowskich przez Internet lub pełnego systemu do zarządzania członkostwem w PZITS oraz formę najbliższego posiedzenia Zarządu Głównego. Omówiono również bieżące działania w zakresie księgowości PZITS.

Prezes PZITS przedstawiła informacje bieżące, po czym przeprowadzono dyskusję nad sprawami wniesionymi i wolnymi wnioskami. Posiedzenie zakończono przyjęciem protokołu ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego.

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan.

Podczas posiedzenia przeprowadzono dyskusję oraz głosowanie nad:

 • podsumowaniem realizacji „Strategii rozwoju PZITS” w 2021 r. nad przyjęciem uchwały dotyczącej harmonogramu realizacji „Strategii rozwoju PZITS” w 2022 r.,
 • podsumowanie ostatnich działań w zakresie księgowości PZITS,
 • propozycją zmian dot. rozliczeń finansowych Oddziałów na rzecz funkcjonowania Zarządu Głównego PZITS,
 • powołaniem Komisji ds. edukacji i ustawicznego kształcenia w zawodzie inżynier sanitarny oraz Komisji ds. wzmocnienia roli branży sanitarnej w procesie inwestycyjnym i obrony interesów inżynierów,
 • podsumowanie planu uczczenia 100-lecia czasopisma „Gaz Woda i Technika Sanitarna”.

Prezes PZITS przedstawiła informacje bieżące, po czym przeprowadzono dyskusję nad sprawami wniesionymi i wolnymi wnioskami. Posiedzenie zakończono przyjęciem protokołu ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego.

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan.

Podczas posiedzenia przeprowadzono dyskusję oraz głosowanie nad:

 •  przyjęciem uchwały dotyczącej zatwierdzenia i przyjęcia do stosowania w PZITS Polityki Ochrony Danych Osobowych;
 • przyjęciem uchwały dotyczącej powołania Rady Programowo-Naukowej czasopisma „Gaz Woda i Technika Sanitarna”;
 • przyjęciem uchwały dotyczącej ustalenia składu Głównej Komisji ds. Historii i Tradycji oraz przeprowadzono dyskusję nad zakresem pracy Głównej Komisji ds. Historii i Tradycji;
 • przyjęciem uchwały dotyczącej przyjęcia firmy Blejkan Holding Sp. z o.o. oraz firmy BELIMO Siłowniki SA w poczet członków wspierających PZITS;
 • przyjęciem uchwały dotyczącej ustalenia terminów posiedzeń Zarządu Głównego w 2022 r.;

Kol. Jan Pawełek podsumował Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie. Następnie została przedstawiona informacja o I Kongresie Gospodarki Odpadami organizowanym przez Główną Sekcję Gospodarki Odpadami.

Prezes PZITS przedstawiła informacje bieżące, po czym przeprowadzono dyskusję nad sprawami wniesionymi i wolnymi wnioskami. Posiedzenie zakończono przyjęciem protokołu ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego.

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan.

Spotkanie rozpoczęło się przyjęciem porządku posiedzenia i powołaniem komisji skrutacyjnej, której przewodniczącym został kol. Paweł Stańczak.

Przeprowadzono dyskusję i głosowanie nad przyjęciem uchwały dotyczącej uzupełnienia składu Głównej Komisji ds. Historii i Tradycji (projekt uchwały nr 19/PZG/2021).

Następnie dyskutowano nad:

 • założeniami – zakresem pracy Głównej Komisji ds. Historii i Tradycji,
 • załącznikiem nr 7c do Polityki Ochrony Danych Osobowych PZITS,
 • uczczeniem 100-lecia czasopisma „Gaz Woda i Technika Sanitarna”,
 • uchwałą dotyczącej przyjęcia firmy Blejkan Holding Sp. z o.o. w poczet członków wspierających PZITS (projekt uchwały nr 20/PZG/2021), a następnie głosowano nad przyjęciem uchwały.

Informacje bieżące przedstawiła prezes PZITS. Posiedzenie zakończyła dyskusja nad sprawami wniesionymi i wolnymi wnioskami. Kolejne posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego planowane jest na 9 grudnia 2021 roku.

Na tym posiedzenie zakończono.

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan.

Spotkanie rozpoczęło się przyjęciem porządek posiedzenia i powołaniem komisji skrutacyjnej, której przewodniczącym została kol. Adrianna Chmura.

Następnie przeprowadzono dyskusję i głosowanie nad:

 • przyjęciem uchwały dotyczącej powołania Rady Programowo-Naukowej czasopisma „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” (projekt uchwały nr 15/PZG/2021);
 • przyjęciem uchwały dotyczącej akceptacji regulaminów: Prezydium Zarządu Głównego PZITS, pracy dyrektora biura Zarządu Głównego PZITS, Głównej Komisji Legislacyjnej PZITS, Głównych Sekcji Branżowych PZITS oraz Zasłużonego Seniora (projekt uchwały nr 16/PZG/2021);
 • przyjęciem uchwały ustalenia składu Głównej Komisji ds. Historii i Tradycji (projekt uchwały nr 17/PZG/2021)
 • przyjęciem uchwały dotyczącej ustalenia terminów posiedzeń Zarządu Głównego w 2022 r. (projekt uchwały nr 18/PZG/2021)

Podczas posiedzenia przedstawiono Politykę Ochrony Danych Osobowych i ustalono, że głosowanie nad projektem uchwały dotyczącej jej zatwierdzenia odbędzie się na kolejnym posiedzeniu. Kol. Jan Paweł zrelacjonował Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie. Kolejnym tematem była dyskusja nad powołaniem Komisji ds. edukacji i ustawicznego kształcenia w zawodzie inżynierii sanitarnych oraz Komisji ds. wzmocnienia roli branży sanitarnej w procesie inwestycyjnym i obrony interesów inżynierów.

Informacje bieżące przedstawiła prezes PZITS. Posiedzenie zakończyła dyskusja nad sprawami wniesionymi i wolnymi wnioskami. Kolejne posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego planowane jest na 16 listopada 2021 roku.

Na tym posiedzenie zakończono.

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan.

Porządek posiedzenia został zmieniony poprzez usunięcie podpunktów dotyczących przedstawienia sprawozdania i wyników z działalności finansowo-gospodarczej oraz dyskusji w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Do porządku obrad został dodany podpunkt dotyczący dyskusji nad uzupełnieniem składu Głównej Sekcji Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery, a następnie tak ustalony plan posiedzenia został jednogłośnie przyjęty.

W dalszej części przeprowadzono dyskusję:

 • w sprawie przeznaczenia dywidendy wypracowanej przez Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i przez Spółkę SIGMA-NOT (uchwała 22/ZG/2021);
 • w sprawie powołania w kadencji 2020-2024 przewodniczącego Głównej Komisji ds. Historii i Tradycji, w sprawie powołania Rady Programowo-Naukowej miesięcznika „Gaz Woda i Technika Sanitarna” oraz nad przyjęciem uchwały w sprawie przyznania Honorowych Odznak PZITS (uchwała 23/ZG/2021);
 • nad uzupełnieniem składu Głównej Sekcji Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery (uchwała 24/ZG/2021).

Prezes PZITS przedstawiła informacje bieżące. Przyjęto protokół posiedzenia Zarządu Głównego z 21 czerwca 2021 r. Posiedzenie zakończono dyskusją nad sprawami wniesionymi i wolnymi wnioskami.

Wszystkie wyszczególnione wyżej uchwały będą umieszczone na stronie Zarządu Głównego.

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan.

Spotkanie rozpoczęło się przyjęciem porządek posiedzenia i powołaniem komisji skrutacyjnej, której przewodniczącym został kol. Mariusz Woźniarski.

Następnie przeprowadzono dyskusję nad:

 • powołaniem Komisji ds. Historii i Tradycji (projekt uchwały nr 11/PZG/2021);
 • powołaniem Rady Programowo-Naukowej czasopisma „Gaz Woda i Technika Sanitarna”;
 • przyznaniem odznaczeń honorowych PZITS;
 • przeznaczeniem dywidendy dla PZITS z zysku wypracowanego przez FSNT NOT na cele statutowe.

Informacje bieżące przedstawiła Prezes PZITS. Posiedzenie zakończyła dyskusja nad sprawami wniesionymi i wolnymi wnioskami. Kolejne posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego planowane jest na 28 października 2021 roku.

Na tym posiedzenie zakończono.

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan.

Spotkanie rozpoczęło się przyjęciem porządek posiedzenia i powołaniem komisji skrutacyjnej, której przewodniczącym został kol. Wojciech Ratajczak.

Następnie przeprowadzono dyskusję nad:

 • sprawozdaniem finansowym PZITS z 2020 r. oraz współpracą z kancelarią księgową,
 • projektem uchwały nr 9/PZG/2021 oraz nr 10/PZG/2021 a następnie jednogłośnie je przyjęto,
 • pomysłem dot. rocznego rozliczaniem VAT między Oddziałami a Zarządem Głównym.

Informacje bieżące przedstawiła Prezes PZITS. Posiedzenie zakończyła dyskusja nad sprawami wniesionymi i wolnymi wnioskami. Kolejne posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego planowane jest na 9 września 2021 roku.

Na tym posiedzenie zakończono.

Posiedzenie, które prowadziła Prezes PZITS kol. Anna Bogdan, odbyło się w formie zdalnej. Porządek posiedzenia został zmieniony poprzez na usunięcie podpunktu dotyczącego wyników działalności finansowo-gospodarczej PZITS na rok 2020 r. a następnie został jednogłośnie przyjęty. Przedstawiono uchwałę nr 19/ZG/2021, którą zatwierdzono.

W dalszej części przeprowadzono dyskusję nad przyjęciem budżetu Zarządu Głównego PZITS na rok 2021 oraz przedłużeniem ważności uchwały 14/ZG/17.

W następnej kolejności przeprowadzono głosowanie nad uchwałą 20/ZG/2021 oraz 21/ZG/2021, która dotyczyła przyznania Honorowych Odznak PZITS oraz ustalenia składu osobowego Głównej Sekcji Gospodarki Odpadami.

Prezes PZITS przedstawiła informacje bieżące. Przyjęto protokół posiedzenia Zarządu Głównego z 22 marca 2021 r.

Posiedzenie zakończono dyskusją nad sprawami wniesionymi i wolnymi wnioskami.

Wszystkie wyszczególnione wyżej uchwały będą umieszczone na stronie Zarządu Głównego.

Posiedzenie rozpoczęła prezes PZITS kol. Anna Bogdan, a następne przeprowadził je kol. Paweł Stańczak.
Spotkanie rozpoczęło się przyjęciem porządku posiedzenia i powołaniem komisji skrutacyjnej, której przewodniczącym został kol. Mariusz Woźniarski.

Następnie przedyskutowano korektę planu budżetu na 2021 r. oraz przedstawiono informacje bieżące i wolne wnioski.

Termin kolejnego posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego zaplanowano po wypełnieniu ankiety przez Prezydium Zarządu Głównego.

Na tym posiedzenie zakończono.

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan.
Spotkanie rozpoczęło się przyjęciem porządek posiedzenia i powołaniem komisji skrutacyjnej, której przewodniczącym została kol. Urszula Jóźwik.

  Następnie przedyskutowano plan budżetu na 2021 r. oraz podjęto uchwały nr:
 • 6/PZG/2021 w sprawie rekomendacji przyjęcia budżetu Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych na 2021 rok,
 • 7/PZG/2021 w sprawie przyznania Honorowych Odznak Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych,
 • 8/PZG/2021 w sprawie ustalenia składu osobowego Głównej Sekcji Gospodarki Odpadami

Informacje bieżące przedstawiła Prezes PZITS. Posiedzenie zakończyła dyskusja nad sprawami wniesionymi i wolnymi wnioskami. Kolejne posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego planowane jest na 17 czerwca 2021 roku.

Na tym posiedzenie zakończono.

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan.

Spotkanie rozpoczęło się przyjęciem porządek posiedzenia; powołano komisję skrutacyjną, której przewodniczącym została kol. Sylwia Prabucka.

Następnie przedyskutowano propozycję harmonogramu wdrażania Strategii rozwoju PZITS w 2021 r. i podjęto uchwałę nr 5/PZG/2021.

W dalszej części posiedzenia przedyktowano informacje bieżące dotyczące głównie zmian wprowadzanych na stronie internetowej PZITS.

Na tym posiedzenie zakończono.

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan.

Spotkanie rozpoczęło się przyjęciem porządek posiedzenia; powołano komisję skrutacyjną, której przewodniczącym został kol. Jan Pawełek.

Następnie przedyskutowano propozycje elementów dalszej współpracy z SIGMA-NOT, sposoby realizacji Uchwał i Wniosków z XVIII Zebrania Delegatów a także informacje bieżące.

Na tym posiedzenie zakończono.

Posiedzenie, które odbyło się w formie zdalnej prowadziła Prezes PZITS kol. Anna Bogdan. Porządek posiedzenia został jednogłośnie przyjęty. Powołano przewodniczącego Głównej Sekcji Gospodarki Odpadami (uchwała 6/ZG/2021). Następnie powołano członków głównych sekcji i komisji działających przy Zarządzie Głównym (uchwały 7/ZG/2021- 13/ZG/2021). Uchwałą 14/ZG/2021 powołano Dyrektor biura ZG.

W dalszej części posiedzenia omówiono znowelizowaną wersję Strategii rozwoju PZITS w latach 2016-2024 zatwierdzoną uchwała 15/ZG/2021. Zarząd Główny powołał nowych redaktorów naczelnych czasopism Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja oraz Gaz, Woda i Technika Sanitarna (uchwała 16/ZG/2021).

Kol. Paweł Stańczak omówił rozszerzenie współpracy z GAZ SYSTEM SA, członkiem wspierającym PZITS, która została zatwierdzona uchwałą 17/ZG/2021. Następnie prezes PZITS kol. Anna Bogdan przedstawiła informacje o Pracowniczych Planach Kapitałowych (uchwała 18/ZG/2021).

Pod koniec posiedzenia omówiono przygotowania do Warsztatów pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych, które odbędą się 19 listopada 2021 roku w formie zdalnej. Hasłem nadchodzących warsztatów będzie: Zielono mi!

Wszystkie wyszczególnione wyżej uchwały będą umieszczone na stronie Zarządu Glównego.

Informacje bieżące przedstawiła Prezes PZITS. Posiedzenie zakończyła dyskusja nad sprawami wniesionymi i wolnymi wnioskami. Kolejne posiedzenie Zarządu Głównego planowane jest na 21 czerwca 2021 roku.

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan.

Spotkanie rozpoczęło się dyskusją z kandydatem na redaktora naczelnego miesięcznika „Gaz Woda i Technika Sanitarna” – Prof. dr hab. inż. Andrzejem Osiadaczem. Wymieniono uwagi dotyczące przyszłości czasopisma, możliwej współpracy, w tym współpracy z SIGMA-NOT.

Następnie przyjęto dalszy porządek posiedzenia; powołano komisję skrutacyjną, której przewodniczącym został kol. Wojciech Ratajczak.

Prezes PZITS kol. Anna Bogdan przedstawiła projekty uchwał:

 • Uchwała nr 3/ZG/21 w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”
 • Uchwała nr 4/ZG/21 w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja”

Obie uchwały zostały podjęte i zostały umieszczone na stronie ZG PZITS.

Główną częścią posiedzenia była dyskusja na temat docelowych zasad współpracy między PZITS z wydawnictwem SIGMA-NOT, po której prezes PZITS przedstawiła informacje bieżące.

Na tym posiedzenie zakończono.

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Anna Bogdan. Przyjęto porządek posiedzenia. Powołano komisję skrutacyjną, przewodniczącym został kol. Paweł Stańczak.

Prezes PZITS kol. Anna Bogdan przedstawiła projekty uchwał:

 • Uchwała nr 1/ZG21 w sprawie zaopiniowania kandydatury na dyrektora biura Zarządu Głównego
 • Uchwała nr 2/ZG21 w sprawie przyjęcia do realizacji znowelizowanej wersji „Strategii rozwoju PZITS w latach 2016-2024”

Wszystkie uchwały zostały podjęte i zostały umieszczone na stronie ZG PZITS.

Przeprowadzono dyskusję nad formą przekazania odpowiedzi do ankiety Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

W dalszej części obrad omówiono współpracę PZITS z wydawnictwem SIGMA-NOT.

Następnie dyskusja dotyczyła zastrzeżenia znaku i nazwy Zrzeszenia oraz nowego szablonu protokołu posiedzeń. Na zakończenie omówiono wymagania niezbędne do wdrożenia procedur RODO w PZITS.

Prezes PZITS przedstawiła informacje bieżące.

Na tym posiedzenie zakończono.

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Anna Bogdan. Przyjęto porządek posiedzenia. Powołano komisję skrutacyjną, przewodniczącym został kol. Tomasz Cholewa.

Prezes PZITS kol. Anna Bogdan przedstawiła projekty uchwał:

 • Uchwała nr 1/ZG21 w sprawie wyboru Prezydium Zarządu Głównego.
 • Uchwała nr 2/ZG21 w sprawie wyboru osób upoważnionych do reprezentowania PZITS na zewnątrz.
 • Uchwała nr 3/ZG21 w sprawie udzielenia Zarządom Oddziałów upoważnienia do reprezentowania PZITS.
 • Uchwała nr 4/ZG21 w sprawie wyboru i powołania przewodniczących Głównych Sekcji Branżowych i Głównych Komisji Problemowych.
 • Uchwała nr 5/ZG21 w sprawie ustalenia terminarza posiedzeń Zarządu Głównego PZITS w 2021 r.

Wszystkie uchwały zostały podjęte i zostały umieszczone na stronie ZG PZITS.

Następnie przeprowadzono dyskusję nad nowelizacją Strategii Rozwoju PZITS w latach 2016-2024.

W dalszej części obrad omówiono uchwały i wnioski z XXVIII Zebrania Delegatów.

Prezes PZITS przedstawiła informacje bieżące.

Na tym posiedzenie zakończono.

W wyniku przeprowadzanych głosowań w ramach XXVIII Zebrania Delegatów Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w dniu 11 grudnia 2020 r. wyłoniono członków głównych gremiów PZITS.

 

Członkowie Zarządu Głównego

Anna Bogdan Prezes PZITS
Adrianna Chmura
Piotr Frysztak
Wojciech Majchrzak
Mariusz Woźniarski
Krzysztof Stelągowski
Paweł Stańczak
Jan Pawełek
Zbigniew Kilanowski
Elżbieta Kowalczyk
Andrzej Pieniążek
Sylwia Prabucka
Wojciech Ratajczak
Florian Piechurski
Urszula Jóźwik
Ryszard Dela
Dariusz Roszak – Zastępca członka ZG

 

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej

Krystyna Janicka Mazur
Maria Duma
Mirosław Lewandowski
Alicja Krymska
Alicja Kaczmarczyk
Jolanta Jagucka – Zastępca członka GKR

 

Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego

Mikołaj Książkiewicz
Katarzyna Grabowska
Eliza Mańkowska
Bożena Babiarz
Kazimierz Kudlik
Alfred Zgoda – Zastępca członka GSK

 

Delegat do Rady Krajowej NOT

Tadeusz Bruzda
Andrzej Ślusarczyk – Zastępca delegata

Podsumowanie Zebrania Sprawozdawczego

Szanowni Delegaci na XXVIII Zebranie Delegatów PZITS, Szanowni Członkowie PZITS

Zakończył się I-szy Etap XXVIII Zebrania Delegatów PZITS tj. Zebranie Sprawozdawcze. Zgodnie z §1 ust. 2 oraz §2 ust. 3 p. 1 Regulaminu Zebrania, odbyło się ono w okresie od 22 do 26 października 2020r. i przeprowadzone było w formie głosownia delegatów przez internet poprzez wypełnienie karty do głosowania i przesłanie jej na adres biuro@pzits.pl. Uwzględniono również głosy trzech delegatów, których karty do głosowania dotarły do Biura ZG 27 października br.

Na ogólną liczbę zgłoszonych przez Oddziały PZITS delegatów 100 w głosowaniu wzięło udział 92 osób tj 92 % uprawnionych do głosowania.

Zgodnie z § 3 ust. 4 Regulaminu Zebrania, podjęte przez delegatów uchwały są ważne gdy w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa liczby osób uprawnionych do głosowania.

Z przedstawionych wyżej wyników głosowania wynika że TEN WARUNEK ZOSTAŁ SPEŁNIONY.

Szczegółowe wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami przedstawione będą w protokole Zebrania Sprawozdawczego, który zgodnie z § 3 ust. 16 Regulaminu Zebrania sporządzony będzie do 9 listopada 2020r.

Dziękujemy delegatom za udział w głosowaniu,

Z koleżeńskim pozdrowieniem,

Andrzej Pieniążek, sekretarz Zebrania

Warszawa 2020.10.27

Posiedzenie Zarządu Głównego PZITS w dniu 18 września 2020 roku

Posiedzenie odbyło się w formie wideokonferencji, którą przygotowała i współprowadziła wiceprezes PZITS kol. Anna Bogdan. Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa otworzyła posiedzenie i zaproponowała jego porządek.

Informacje o przygotowaniach do Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego przedstawiła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa oraz Sekretarz Generalny kol. Andrzej Pieniążek. Sprawozdanie opisowe z kadencji 2016-2020 podzielone zostało na dwie części. Pierwsza dotyczy Zarządu Głównego i jego organów. Druga część to sprawozdania z Oddziałów.

Zaakceptowano następujące dokumenty na Zebranie Delegatów:
– Regulamin Zebrania
– Porządek Zebrania Sprawozdawczego
– Porządek Zebrania Wyborczego
– Zaproszenie dla Delegatów na Zebranie
– Kartę do głosowania

Przewodniczący Komisji Statutowej wiceprezes kol. Jan Pawełek przedstawił proponowane zmiany do Statutu PZITS. Uczestnicy posiedzenia zgłaszali również swoje poprawki. Zgłoszone poprawki zostały zaakceptowane przez uczestników posiedzenia.
Następnie zatwierdzono uchwałę nr 39/ZG/2020 w sprawie przyznania Honorowych Odznak PZITS
Uchwała została zamieszczona na stronie internetowej Zarządu Głównego.
Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Generalny.

Posiedzenie odbyło się w formie wideokonferencji, którą przygotowała i współprowadziła wiceprezes PZITS kol. Anna Bogdan.

Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa otworzyła posiedzenie i zaproponowała jego porządek.
Informacje o przygotowaniach do Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego przedstawiła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak- Figa. Wszystkie informacje zostaną przekazane e-mailowo członkom Zarządu Głównego.
Przewodniczący Komisji Statutowej wiceprezes kol. Jan Pawełek przedstawił harmonogram pracy komisji. Poinformował, że wpłynęło 28 propozycji zmian Statutu, które komisja będzie wdrażała.
Następnie zatwierdzono uchwały:

 • Nr 36/ZG/2020 dotyczącą zatwierdzenia budżetu Zarządu Głównego na 2020 rok,
 • Nr 37/ZG/2020 dotyczącą zatwierdzenia uchwał Prezydium podjętych na posiedzeniach Prezydium w dniach 10 kwietnia i 18 maja 2020 roku.

Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Generalny.

Posiedzenie odbyło się w formie telekonferencji, którą przygotowała i prowadziła wiceprezes PZITS kol. Anna Bogdan.

Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa otworzyła posiedzenie i zaproponowała jego porządek.

W trakcie obrad omawiano:

 • Opracowanie Zespołu d.s. Analizy Finansowej PZITS etap II. Podjęto w tej sprawie uchwałę nr 76/PZG/20.
 • Projekt budżetu PZITS na 2020r. Przyjęto go podejmując uchwalę nr 77/PZG/20.

Obie uchwały będą zamieszczone na stronie internetowej Zarządu Głównego.

 • Przygotowania do Zebrania Delegatów w 2020r. W związku z aktualną i przewidywaną sytuacją epidemiologiczną, Prezydium proponuje Zarządowi Glównemu, przeprowadzenie Zebrania Delegatów w dwóch etapach.

ETAP I- Zebranie Sprawozdawcze, przeprowadzone w formie głosowania delegatów przez Internet w ciągu trzech dni tj. od 22 do 24 października 2020. Będzie głównie dotyczyło przyjęcia sprawozdań organów Zarządu Głównego i podjęciu uchwał, w tym o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

ETAP II- Zebranie Wyborcze, przeprowadzone w formie stacjonarnej jednodniowe w Warszawie, poświęcone wyborom Prezesa i innych statutowych organów ZG. Termin 14 grudnia 2020r.

W związku z w/w propozycją rezygnuje się z organizacji Zebrania Delegatów w Hotelu Rudnik w Grudziądzu. Ustalono także, że materiały zjazdowe będą przesłane delegatom przez Internet.

Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Generalny, w tym również o podjętych w sposób zdalny przez Prezydium uchwał o numerach od 71/PZG/20 do 75/PZG/20 z 10 kwietnia br. a także o zaakceptowaniu w tym samym trybie, protokołu nr 22/PZG/2020 z posiedzenia Prezydium w dniu 27 stycznia 2020r.

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Przyjęto porządek obrad, a następnie protokół nr 21/PZG/2019 z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego w dniu 16 grudnia 2019 roku w Warszawie.

Następnie omawiano przygotowania do organizacji Zjazdu Delegatów, który odbędzie się w dniach 22-24 października 2020 w hotelu RUDNIK w Grudziądzu tzn:

 • zaakceptowano projekt umowy z hotelem którą opracowało we współpracy z hotelem biuro ZG
 • przyjęto harmonogram prac przygotowawczych do Zjazdu
 • przyjęto wstępnie program Zjazdu
 • postanowiono powołać Komisję Statutową, która przygotuje na podstawie opinii Oddziałów i Zarządu Głównego propozycje ewentualnych zmian w Statucie PZITS. Przewodniczącym tej komisji będzie kol. Jan Pawełek, a jej członkami przedstawiciele zgłoszeni przez Oddziały.
 • Ustalono, że Główna Komisja Legislacyjna przygotuje na Zjazd aktualizację regulaminów Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.

 

W dalszej części posiedzenia omawiano ponownie projekt regulaminu Głównej Komisji Nagród i Odznaczeń. Wprowadzono do niego poprawki, w tym również dotyczące RODO. Będzie on przedstawiony do zatwierdzenia na następnym posiedzeniu Prezydium i Zarządu Głównego. Zaakceptowano także wykaz innych regulaminów, którymi Główna Komisja Legislacyjna zajmie się w 2020 roku i w następnej kadencji.

Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Generalny.

Z upoważnienia Prezes PZITS Pani Krystyny Korniak-Figa posiedzenie prowadził Sekretarz Generalny Kol. Andrzej Pieniążek. Przyjęto porządek obrad, a następnie protokół nr 20/PZG/2019 z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego w dniu 23 września 2019 roku w Warszawie.
W dalszej części posiedzenia omawiano opracowanie Zespołu d.s. Analizy Finansowej PZITS dotyczące realizacji I-ego etapu pracy Zespołu. Zarekomendowano Zarządowi Głównemu przyjęcie tego opracowania do kontynuacji proponując jego skomasowanie i uwzględnienie w nim ankiet z Oddziałów, Głównych Sekcji, Głównych Komisji i od członków Zarządu Głównego od których jeszcze ich nie uzyskano ustalając ze powinno to nastąpić nie później jak do 15 stycznia 2020r.
Następnie Wiceprezes PZITS kol. Anna Bogdan przedstawiła uzupełnienia do Regulaminu Głównej Komisji Nagród i Odznaczeń które będą przedstawione do akceptacji Zarządowi Głównemu.
Podjęto również następujące uchwały:

 • Nr 66/PZG/19 w sprawie terminarza posiedzeń Prezydium i Zarządu Głównego w I-ym półroczu 2020r.
 • Nr 67/PZG/19 w sprawie przyjęcia firmy SMAY z Krakowa poczet członków wspierających PZITS
 • Nr 68/PZG/19 w sprawie uzyskania przez Oddział w Opolu osobowości prawnej
 • Nr 69/PZG/19 w sprawie nadania Godności Zasłużonego Seniora PZITS
 • Nr 70/PZG/19 w sprawie przyznania Honorowych Odznak PZITS.

Wszystkie uchwały będą przedstawione do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu.
Następnie podjęto ustalenia dotyczące ilości uczestników, daty i miejsca Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PZITS w 2020r., które będą przedstawione Zarządowi Głównemu.

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Wprowadzono drobne uzupełnienia do porządku obrad a po jego zatwierdzeniu przyjęto protokół nr 12/ZG/19 z posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 23 września 2019 r. w Warszawie.
Następnie wysłuchano informacji o Warsztatach projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych które odbyły się w dniach 3-4 października br. przedstawioną przez Wiceprezes PZITS kol. Annę Bogdan. Zostały one bardzo wysoko ocenione przez uczestników zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Członkom komitetu organizacyjnego oraz prelegentom z Zarządu Głównego wręczono adresy z podziękowaniami zaś Zarząd Główny wyraził szczególne podziękowania za ich organizację kol. Annie Bogdan.
Wyniki pracy zespołu d.s. analizy finansowej PZITS przedstawiła przewodnicząca zespołu Kol. Sylwia Prabucka. Były one również omawiane na posiedzeniu Prezydium. Zaakceptowano jego ustalenia o akceptacji pracy zespołu i o konieczności uzyskania odpowiedzi na ankietę zespołu od wszystkich Oddziałów, Głównych Sekcji ,Głównych Komisji i Członków Zarządu Głównego do 15 stycznia 2020r. Ustalono również ze II etap pracy zespołu zostanie skonsultowany z Prezesami Oddziałów na spotkaniu w dniu 27.01.2020r.
W dalszej części posiedzenia podjęto następujące uchwały:

 • uchwalę nr 32/ZG/19 w.s. akceptacji uzupełnień w Regulaminie Głównej Komisji Nagród i Odznaczeń które przedstawiła Wiceprezes Kol. Anna Bogdan oraz zgłoszonych w trakcie posiedzenia.
 • uchwałę nr 33/ZG/19 w.s. akceptacji następujących uchwał Prezydium:
  • nr 65/PZG/19 z 18 listopada br.
  • nr 66/PZG/19, nr 67/PZG/19 oraz nr 69/PZG/19 i nr 70/PZG/19 wszystkie z 16 grudnia 2019r.
 • uchwałę nr 34/ZG/19 w.s. wyrażenia zgody na uzyskanie przez Oddział w Opolu osobowości prawnej
 • uchwałę nr 35/ZG/19 w.s. miedzy innymi ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2020r.

/wszystkie wyszczególnione wyżej uchwały będą umieszczone na stronie Zarządu Głównego/
Następnie Zarząd Główny zaakceptował następujące propozycje Prezydium dotyczące organizacji w 2020 roku Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PZITS,

 • przyjęto deklarację Oddziału PZITS w Toruniu o zorganizowanie Zjazdu w Hotelu Rudnik w Grudziądzu przy współpracy Oddziału i Zarządu Głównego
 • termin Zjazdu 22-24 października 2020 rok
 • liczba uczestników ok.125 osób
 • liczba delegatów z Oddziałów: 1 delegat na 120 członków, (nie obejmuje ona, członków obecnego Zarządu Głównego, Prezesów Oddziałów, członków GKR i GSK, Przewodniczących Głównych Sekcji i Głównych Komisji, Przewodniczącej zespołu d.s. finansów PZITS, Delegatów do R.K.F.S.N-T NOT, Członków Honorowych, Redaktorów czasopism N-T, biura ZG).

Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Generalny.
Na zakończenie posiedzenia Prezes PZITS Krystyna Korniak-Figa złożyła uczestnikom posiedzenia i za ich pośrednictwem Członkom Stowarzyszenia, życzenia Świąteczne i Noworoczne.

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Wprowadzono drobne uzupełnienia do porządku obrad, a po jego zatwierdzeniu przyjęto z niewielkimi poprawkami Protokół nr 11/ZG/19 z posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 24 czerwca 2019 r. w Warszawie.

W dalszej części posiedzenia wysłuchano informacji o przygotowaniach do organizacji Warsztatów projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych, którą przygotowała Wiceprezes kol. Anna Bogdan. Przebiegają one bez zakłóceń, zgodnie z harmonogramem i zbliżają się do końca.

Dużą dyskusję wywołał opracowany przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa projekt porozumienia w sprawie współdziałania Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych z PIIB. Do tego projektu zgłoszono i przyjęto przez Zarząd Główny kilka uwag.

Następnie Zarząd Główny zatwierdził uchwały Prezydium objęte uchwałą nr 31/ZG/19 tj.
Nr 63/PZG/19 z dnia 17 września 2019r
Nr 64/PZG/19 z dnia 23 września 2019r.
Obie dotyczą przyznania Honorowych Odznak PZITS członkom Zrzeszenia.
Wszystkie wyszczególnione wyżej uchwały będą umieszczone na stronie Zarządu Głównego.
Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Generalny.

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Przyjęto porządek obrad a następnie protokół nr 19/PZG/2019 z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego w dniu 24 czerwca 2019 roku w Warszawie. W dalszej części posiedzenia wysłuchano informacji o przygotowaniach do drugiej edycji Warsztatów projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych, którą przygotowała Wiceprezes PZITS kol. Anna Bogdan. Przygotowania te przebiegają bez zakłóceń i zgodnie z harmonogramem.
Prezydium postanowiło przenieść na swoje następne posiedzenie omówienie opracowania zespołu d.s. analizy finansowej PZITS i skupiło się na rozpatrzeniu przygotowanego przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, projektu porozumienia w sprawie współdziałania Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych z PIIB. Uwagi do tekstu tego porozumienia postanowiono przedstawić na posiedzeniu Zarządu Głównego.
Następnie przyjęto dwie uchwały:
Nr 63/PZG/19 i nr 64/PZG/19, obie w sprawie rekomendowania Zarządowi Głównemu przyznania Honorowych Odznak PZITS dla członków Zrzeszenia z Oddziałów w Gdańsku, Białymstoku i Opolu.

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Po wprowadzeniu poprawek, przyjęto porządek obrad. Następnie przyjęto Protokół nr 18/PZG/2019 z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego w dniu 20 maja 2019 roku w Krakowie. W dalszej części posiedzenia wysłuchano informacji o przygotowaniach do drugiej edycji Warsztatów projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych, którą przedstawiła wiceprezes PZITS kol. Anna Bogdan. Przygotowania te przebiegają bez zakłóceń i zgodnie z harmonogramem.

Następnie przyjęto dwie uchwały:

 • Nr 61/PZG/19 w sprawie zgłoszenia przedstawiciela Zarządu Głównego PZITS do Rady Nadzorczej Spółki SIGMA-NOT. Zaproponowano Zarządowi Głównemu zgłoszenie prof. dr hab. inż. Jana Pawełka
 • Nr 62/PZG/19 w sprawie przyjęcia terminarza posiedzeń Prezydium i Zarządu Głównego w II półroczu 2019r.

Sekretarz Generalny poinformował, że 19 czerwca br. otrzymał od Przewodniczącej Zespołu d.s. ANALIZY FINANSOWEJ PZITS Pani Sylwii Prabuckiej, obszerny materiał dotyczący wyniku realizacji I-ego etapu pracy Zespołu. Ustalono, że będzie on rozpatrywany na posiedzeniu Prezydium w lipcu br. oraz na posiedzeniu Zarządu Głównego we wrześniu br.

Prowadziła je Prezes Zarządu Głównego PZITS, kol. Krystyna Korniak-Figa. Na początku przyjęto /z poprawkami i uzupełnieniami/ porządek posiedzenia oraz bez uwag protokół z posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 25 marca br. w Warszawie.
Następnie, skarbnik Zarządu Głównego PZITS, kol. Wojciech Majchrzak omówił sprawozdanie finansowe PZITS za 2018 rok, a wiceprzewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej kol. Danuta Brymerska, przedstawiła wyniki działalności finansowo-gospodarczej PZITS w 2018 roku.
Po dyskusji, Zarząd Główny, podjął uchwałę nr 28/ZG/19 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego PZITS za 2018 rok.
W dalszej części posiedzenia, Skarbnik Zarządu Głównego PZITS, kol. Wojciech Majchrzak, przedstawił projekt budżetu Zarządu Głównego PZITS na 2019 rok, który po ożywionej dyskusji został przez Zarząd Główny przyjęty uchwałą nr 29/ZG/19.

Następnie podsumowano i oceniono pozytywnie, imprezy jubileuszowe które odbyły się po 25 marca 2019 tj:

 • VIII konferencję GIS która odbyła się26 kwietnia br.
 • Galę Jubileuszową z okazji 100-lecia PZITS która odbyła się 10 maja br.

Przygotowania do drugiej edycji Warsztatów projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych przedstawiła wiceprezes PZITS kol. Anna Bogdan. Przebiegają bez zakłóceń i zgodnie z harmonogramem. Zaapelowała do Prezesów Zarządów Oddziałów o propagowanie Warsztatów na swoim terenie.
Następnie Zarząd Główny podjął uchwałę nr 30/ZG/19 o zatwierdzeniu następujących uchwał Prezydium:

 • Nr 59/PZG/19 z dnia 8 maja 2019 i Nr 60/PZG/19 z dnia 20 maja 2019 dotyczących przyznania Honorowych Odznak PZITS
 • Nr 61/PZG/19 z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie zgłoszenia przedstawiciela Zarządu Głównego PZITS do Rady Nadzorczej Spółki SIGMA-NOT
 • Nr 62/PZG/19 z dnia 24 czerwca 2019 w sprawie przyjęcia terminarza posiedzeń Prezydium i Zarządu Głównego w II półroczu 2019r.

Wszystkie uchwały zamieszczone są na stronie internetowej Zarządu Głównego.
W dalszej części posiedzenia Wiceprezes PZITS kol. Anna Bogdan omówiła założenia do regulaminu Głównej i Oddziałowej Komisji Kwalifikacyjnej. Po dyskusji, podczas której zgłoszono do nich kilka uwag, zostały te założenia przez Zarząd Główny zaakceptowane.
Informacje bieżące, które miały miejsce od poprzedniego posiedzenia Zarządu Głównego przedstawił Sekretarz Generalny, będą one wyszczególnione w protokole z posiedzenia Zarządu Glównego.

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Po wprowadzeniu drobnych uzupełnień, przyjęto porządek obrad. Następnie przyjęto Protokół nr.17/PZG/2019 z posiedzenia Prezydium w dniu 25 marca 2019 roku. W dalszej części posiedzenia wysłuchano następujących informacji:
*o VIII-ej konferencji GIS która odbyła się 26 kwietnia b.r.. Wg. opinii uczestniczących w niej członków Prezydium, konferencja była bardzo dobrze oceniona przez jej uczestników. Wzięło w niej udział ok.130 osób, wygłoszono 18 referatów podczas trzech sesji.
*o Gali Jubileuszowej z okazji 100-lecia PZITS, która odbyła się 10 maja b.r. w hotelu Lord w Warszawie. Członkowie Prezydium bardzo dobrze ocenili jej przebieg, organizację i koleżeńską atmosferę /relacje z obchodów Jubileuszu znajdą się na stronie internetowej Zarządu Głównego oraz w czasopismach technicznych, które sprawowały nad nim Patronat medialny/.

Następnie przyjęto uchwałę nr.60/PZG/19 w sprawie przyznania Honorowych Odznak PZITS dla członków Zrzeszenia z Oddziałów: Kieleckiego, Lubelskiego i Gdańskiego.
Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Generalny.

Posiedzenie prowadził Sekretarz Generalny PZITS kol. Andrzej Pieniążek. Po wprowadzeniu drobnych uzupełnień, przyjęto porządek obrad. Następnie przyjęto protokół nr 16/PZG/19 z posiedzenia Prezydium w dniu 28 stycznia 2019 roku. W dalszej części posiedzenia wysłuchano następujących informacji:

 • o odbytym w dniach 14-15 marca 2019r, 39 Zjeździe Gazowników, którą przedstawiła wiceprezes PZITS kol. Anna Bogdan. Wg. zgodnej opinii Zjazd był bardzo wysoko oceniony przez jego uczestników, tak pod względem merytorycznym, jaki organizacyjnym. Wzięło w nim udział 256 osób.
 • o przygotowaniach do mającej się odbyć w dniu 26 kwietnia 2019r, VIII konferencji GIS, którą przedstawił Sekretarz Generalny.
 • Następnie przyjęto następujące uchwały rekomendując zatwierdzenie ich przez Zarząd Główny:
  • uchwałę nr 56/PZG/19 w sprawie przyznania Honorowych Odznak PZITS. Propozycje zawarte w niej, a dotyczące przyznawania najwyższych Odznak Honorowych Zrzeszenia dla przedsiębiorstw i instytucji postanowiono pozostawić do decyzji Zarządu Głównego.
  • uchwalę nr 57/PZG/19 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Oddziałów w Warszawie i w Łodzi.
  • uchwałę nr 58/PZG/19 w sprawie akceptacji kandydata do Rady Naukowej Czasopisma Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja.

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Wprowadzono drobne uzupełnienia do porządku obrad, a po jego zatwierdzeniu przyjęto bez uwag Protokół nr 9/ZG/18 z posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 10 grudnia 2018r. w Warszawie.
Przed realizacją następnych punktów porządku obrad, Prezes PZITS Krystyna Korniak-Figa, wręczyła Złotą z diamentem Odznakę Honorową PZITS dla kol. Władysława Szymańskiego, byłego Prezesa Oddziału w Rzeszowie.

Informację o przygotowaniach do centralnych obchodów Jubileuszu 100-lecia PZITS, którego uroczysta Gala odbędzie się w dniu 10 maja 2019r. w salach hotelu Lord w Warszawie, przedstawili: Prezes PZITS Krystyna Korniak-Figa, wiceprezes kol. Jan Pawełek oraz Sekretarz Generalny. Poza osobami do których skierowane będą specjalne zaproszenia w uroczystościach weźmie udział 91 członków Zrzeszenia, zgłoszonych przez Oddziały i Zarząd Główny.
Następnie członkowie Zarządu Głównego i zaproszeni goście wysłuchali informacji wiceprezes PZITS kol. Anny Bogdan dotyczących:

 • 39 Zjazdu Gazowników, który odbył się w Warszawie w dniach 14-15 marca br. Wg. przekazanych organizatorom opinii Zjazd został bardzo dobrze oceniony pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Uczestnicząca w Zjeździe Prezes PZITS, przekazała w imieniu Zarządu Głównego jego organizatorom gratulacje.
 • przygotowaniom do drugiej edycji Warsztatów Pracy Rzeczoznawcy i Projektanta Instalacji i Sieci Sanitarnych które odbędą się w Warszawie w dniach 3-4 października 2019r.
 • swojego uczestniczenia w ostatnim spotkaniu REHVA .

Sekretarz Generalny przedstawił informację o przygotowaniach do organizacji VIII konferencji GIS która odbędzie się 26 kwietnia br.
Następnie Zarząd Główny zatwierdził uchwały Prezydium objęte uchwałą nr 27/ZG/19 tj.

 • nr 55/PZG/19 z dnia 28 stycznia 2019r
 • nr 56/PZG/19; nr 57/PZG/19; nr 58/PZG/19 wszystkie z dnia 25 marca br.

W stosunku do uchwały nr 56/PZG/19, która dotyczy przyznania Honorowych Odznaczeń PZITS, z uwagi na niejednoznaczne interpretacje zapisów w Regulaminie GKNiO, w sprawie przyznawania Honorowych Odznak PZITS dla przedsiębiorstw i instytucji, ustalono że uszczegółowieniem tych zapisów zajmie się Główna Komisja Legislacyjna, proponując wprowadzenie ich do w/w Regulaminu.
/wszystkie wyszczególnione wyżej uchwały będą umieszczone na stronie Zarządu Głównego/
W dalszej części posiedzenia, plany pracy Głównych Sekcji Branżowych, COWiIA, Balneotechniki i Szpitalnictwa oraz Wod-Kan, przedstawili ich Przewodniczący.
Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Generalny.

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Po wprowadzeniu drobnych zmian i uzupełnień, przyjęto porządek obrad. Następnie przyjęto protokół nr 15/PZG/18 z posiedzenia Prezydium w dniu 10 grudnia 2018 roku. W dalszej części posiedzenia informację o przygotowaniach do centralnych obchodów Jubileuszu 100-lecia PZITS przedstawili: Prezes PZITS Kol. Krystyna Korniak-Figa, Wiceprezes Kol. Jan Pawełek, Sekretarz Generalny oraz obecni Przewodniczący Głównych Sekcji Branżowych.

Ustalono między innymi:

 • listę osobowości uwzględnionych w monografii
 • listę uczestników Gali Jubileuszowej zgłoszonych przez Oddziały i Zarząd Główny
 • szczegółowy program Gali Jubileuszowej
 • szczegóły dotyczące wystąpień na Gali Przewodniczących Głównych Sekcji Branżowych

Następnie podjęto uchwałę nr 55/PZG/19 w sprawie rekomendowania Zarządowi Głównemu zatwierdzenie trzech kandydatów do Rady Naukowej czasopisma Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja.

Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Generalny.

W sprawach wniesionych omawiano:

 • przygotowania do konferencji GIS
 • konieczność uszczegółowienia pewnych zapisów w STATUCIE /propozycje na Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze/
 • zmianę lidera w podzespole nr 3 STRATEGII w związku z rezygnacją dotychczasowego.

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Po uzupełnieniu porządku obrad o propozycję przyjęcia dodatkowej uchwały nr 54/PZG/18 wynikającej z pracy Zespołu d.s. Analizy finansowej PZITS, został przyjęty bez uwag. Następnie przyjęto protokół nr 14/PZG/18 z posiedzenia Prezydium w dniu 15.10.2018. W dalszej części posiedzenia informację o przygotowaniach do organizowanych w 2019 roku centralnych obchodów Jubileuszu 100- lecia PZITS przedstawił wiceprezes kol. Jan Pawełek.

Następnie podjęto następujące uchwały:

 • nr 50/PZG/18 w sprawie przyznania Honorowych Odznak PZITS dla członków Zrzeszenia z Oddziałów w Szczecinie, Bydgoszczy, Rzeszowie i Kielcach,
 • nr 51/PZG/18 w sprawie rekomendowania Zarządowi Głównemu zatwierdzenie Regulaminów Pracy Zarządów Oddziałów w Bydgoszczy, Gdańsku i Tarnowie,
 • nr 52/PZG/18 w sprawie przyjęcia harmonogramu posiedzeń Zarządu Głównego i Prezydium w I-szym półroczu 2019 r.,
 • nr 53/PZG/18 w sprawie nadania Godności Zasłużonego Seniora PZITS dla członków Zrzeszenia z Oddziału Kieleckiego.

Następnie omawiano zaprezentowane w formie projektu uchwały ZG wyniki pracy Zespołu ds. Analizy Finansowej PZITS. Wyrażono uznanie za zaangażowanie i pracę dla Przewodniczącej Zespołu Kol. Sylwii Prabuckiej i dla pozostałych członków Zespołu. Zdecydowano przestawić Zarządowi Głównemu do akceptacji projekt uchwały nr 54/PZG/18 dotyczącej przedłużenia na 2019 rok, do czasu zakończenia I-etapu pracy Zespołu, ważność uchwały nr 14/ZG/17 z 11 grudnia 2017 roku.

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Porządek posiedzenia uzupełniono o zatwierdzenie podjętej na wcześniejszym posiedzeniu Prezydium ZG, uchwały nr 54/PZG/18, zrezygnowano natomiast z procedowania projektu uchwały nr 27/ZG/18. Obie związane były z pracą Zespołu d.s. Analizy Finansowej PZITS. Po tych zmianach porządek obrad przyjęto bez uwag podobnie jak protokół nr 8/ZG/18 z posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 17 września 2018r. w Warszawie.

Informację o przygotowaniach do centralnych obchodów Jubileuszu 100-lecia PZITS, przedstawił Wiceprezes
kol. Jan Pawełek.

Następnie członkowie Zarządu Głównego i zaproszeni goście wysłuchali:

 • informacji Prezesa Oddziału Wielkopolskiego i lidera jednego z zespołów realizujących zadania priorytetowe STRATEGII kol. Jana Lemańskiego, o przebiegu prac przy zadaniach nr 3, 4, 5, 6.
 • prezentacji Przewodniczącej Zespołu d.s. Analizy Finansowej PZITS kol. Sylwii Prabuckiej, wyników realizacji I-ego etapu pracy Zespołu, a także wynikających z nich propozycji,
 • informacji kolegów Piotra Korczaka i Leszka Kaczmarczyka o pracach komisji powołanych przez Radę Krajową PIIB, których są członkami.

Wszystkie te informacje wywołały dyskusje podczas których zgłoszono szereg propozycji dotyczących ich realizacji.

Następnie Zarząd Główny podjął uchwałę nr 26/ZG/18 dotyczącą zatwierdzenia uchwał Prezydium podjętych na
posiedzeniach Prezydium:
– w dniu 15.10.2018r……………uchwały nr 48/PZG/18 i nr 49/PZG/18
– w dniu 10.12.2018r……………uchwały nr 50/PZG/18 do nr 54/PZG/18

Wszystkie uchwały będą zamieszczone na stronie internetowej Zarządu Głównego.
Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Generalny.

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Po przyjęciu porządku obrad oraz protokołu nr 13/PZG/18 z posiedzenia Prezydium w dniu 17.09.2018, zebrani wysłuchali informacji Kol. Prezes , wiceprezes kol. Anny Bogdan oraz wiceprezesa kol. Jana Pawełka o przygotowaniach do organizowanych w 2019 roku obchodów Jubileuszu 100- lecia PZITS. Kol. wiceprezes Anna Bogdan, przedstawiła wykaz zadań stojących do wykonania przed Komitetem Organizacyjnym Obchodów oraz propozycje udziału w nich poszczególnych jego członków. Będą one przedstawione do akceptacji na spotkaniu Komitetu Organizacyjnego, które odbędzie się w 12 listopada.

Następnie podjęto uchwały:

 • nr 48/PZG/18 w sprawie zmiany w Regulaminie Nadawania Godności Zasłużonego Seniora PZITS,
 • nr 49/PZG/18 w sprawie nadania Godności Zasłużonego Seniora PZITS dla członków Zrzeszenia z Oddziału Szczecińskiego.

W dalszej części obrad Sekretarz Generalny przedstawił informacje o wydarzeniach dotyczących działalności PZITS od posiedzenia Zarządu Głównego i Prezydium 17 września br.
W sprawach wniesionych podkreślano konieczność uczestniczenia członków PZITS w opiniowaniu projektów trzech nowych ustaw MIIR dotyczących architektów i inżynierów budownictwa.

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Po przyjęciu porządku obrad oraz notatki z posiedzenia Prezydium w dniu 13 sierpnia 2018, zebrani wysłuchali informacji Kol. Prezes oraz Wiceprezesa kol. Jana Pawełka o przygotowaniach do organizowanych w 2019 roku obchodów Jubileuszu 100- lecia PZITS w nawiązaniu do informacji z Oddziałów.

Następnie podjęto uchwały:
— nr 45/PZG/18 w sprawie przyjęcia Regulaminów Pracy Zarządów Oddziałów, który przyjęło do stosowania 13 Oddziałów.
— nr 46/PZG/18 w sprawie przyznania Honorowych Odznak PZITS dla członków Zrzeszenia z Oddziałów w Słupsku, Białymstoku, Częstochowie, Bielsko-Białej i Bydgoszczy.
— nr 47/PZG/18 w sprawie powołania „Zespołu do spraw przeprowadzenia Analizy Finansowej PZITS”

Podjęto również następujące ustalenia:
1. Projekt Regulaminu Głównej i Oddziałowej Komisji Kwalifikacyjnej, będzie poddany procedurze zatwierdzenia na posiedzeniach Prezydium i Zarządu Głównego 10 grudnia 2018, prosząc jednocześnie o zgłaszanie do niego uwag do Gł. Kom. Leg. lub Gł. Kom. Kwal. do 31.10.2018r.
2. Oddziały nie będą ponosić kosztów związanych z uzyskaniem przez ich członków „Złotej z diamentem odznaki PZITS”
3. Koszty noclegów i dojazdów przedstawicieli Oddziałów na obchody Jubileuszu 100-lecia PZITS będą ponosiły Oddziały.

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Po przyjęciu porządku obrad (z drobnymi poprawkami) przyjęto bez uwag Protokół nr 7/ZG/18 z posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 18 czerwca 2018r. w Warszawie.
Informację o przygotowaniach do obchodów w 2019 roku Jubileuszu 100-lecia PZITS przedstawiła Prezes, kol. Krystyna Korniak-Figa. Członkowie Z.G. opowiedzieli się za organizacją tych obchodów w sposób adekwatny do możliwości finansowych Zrzeszenia.

Informację o przygotowaniach do organizacji również, w 2019 roku „Warsztatów projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych” a także 39-ego Zjazdu Gazowników, przedstawiła Wiceprezes PZITS kol. Anna Bogdan. Przygotowania do organizacji tych imprez przebiegają zgodnie z harmonogramami.
Następnie Zarząd Główny podjął następujące uchwały :
— nr 24/ZG/18 o zatwierdzeniu uchwal Prezydium :
— nr 44/PZG/18 z 13 sierpnia 2018 roku,
— nr 45/PZG/18, 46/PZG/18, 47/PZG/18 z 17 września 2018 roku. ( Wszystkie uchwały będą zamieszczone na stronie internetowej Zarządu Głównego).
— nr 25/ZG/18 w sprawie przyjęcia dwóch nowych firm w poczet Członków Wspierających PZITS.

Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Generalny. Oto najważniejsze z nich:
— 26 czerwca PZITS udzielił poparcia Prezes FSN-T NOT Pani Ewie Mankiewicz-Cudny, jako kandydatce do Rady Działalności Pożytku Publicznego VI-ej kadencji.
— 29 czerwca Prezes PZITS uczestniczyła w Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym PIIB reprezentując na nim również nasze Zrzeszenie. Nowym Prezesem Rady Krajowej na kadencję 2018-2022 delegaci z Izb Okręgowych wybrali Prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kledyńskiego.

W okresie od 2 lipca do 31 sierpnia Główna Komisja Legislacyjna PZITS opracowała następujące wystąpienia do instytucji rządowych:
— uwagi do koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych, przekazane do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii
— prośbę do Ministerstwa Energii o dołączenie PZITS do grona jednostek konsultujących zmiany w przepisach dotyczących odnawialnych źródeł energii
— opinię do wstępnych projektów 2 ustaw: o Architektach i oddzielnej o Inżynierach budownictwa, przekazaną do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
— prośbę do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o dołączenie PZITS do grona podmiotów konsultujących projekty aktów prawnych.
— udzielono zgody na objęcie Patronatem Honorowym następujących konferencji :
— Straty wody w systemach wodociągowych organizator firma DENDROS, termin 22-23.10. 2018 r.
— EKOGMINA 2018- I Forum Praktyków

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol.Krystyna Korniak-Figa. Po przyjęciu porządku obrad oraz protokółu nr.12/PZG/18 z posiedzenia Prezydium w dniu 18.06.2018, zebrani wysłuchali informacji o przygotowaniach do organizowanych w 2019 roku:
1/ Jubileuszu 100-lecia PZITS którą przedstawiła Prezes kol.Krystyna Korniak-Figa,
2/ Warsztatów projektanta instalacji i sieci sanitarnych którą przedstawiła Wiceprezes kol.Anna Bogdan,
3/ 39 Zjazdu Gazowników którą przedstawił Wiceprezes kol.Paweł Stańczak.
Następnie podjęto uchwałę nr.44/PZG/18 o nadaniu godności Zasłużonego Seniora PZITS dla 10-ciu Członków Oddziału Wielkopolskiego.
Informację o wyborach władz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przekazał Sekretarz Generalny który przedstawił również informacje bieżące z biura Z.G. które miały miejsce od poprzedniego posiedzenia Prezydium w dniu 18 czerwca 2018 r.
W dalszej części obrad omawiano problemy poruszone w pismach Prezesów Oddziałów Wielkopolskiego i Opolskiego dotyczące spraw finansowych w PZITS. Próba rozwiązań tych problemów będzie przedstawiona w projekcie uchwały przygotowanej na następne posiedzenia Prezydium i Zarządu Głównego.
Omówiono także pismo Przewodniczącego Głównej Sekcji COWiIA dotyczące problemów z którymi spotyka się kierownictwo Sekcji związanymi z finansowaniem jej działalności a także odnosiło się do organizacji Jubileuszu PZITS.
Przyjęto również wniosek aby Główna Komisja Legislacyjna opracowała Regulamin Pracy Biura Zarządu Głównego. Uzgodniono również jakie uchwały ma przygotować Sekretarz Generalny na posiedzenia Prezydium i Zarządu Głównego które odbędą się 17 września. Odwołano planowane na ten dzień spotkanie Głównego Komitetu Organizacyjnego obchodów Jubileuszu PZITS.

Było to wspólne posiedzenie Prezydium Z.G. oraz Głównego Komitetu Organizacyjnego obchodów Jubileuszu 100-lecia PZITS. Prowadziła je Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa.
Po przyjęciu porządku posiedzenia oraz protokołu nr 11/PZG/18 z posiedzenia Prezydium w dniu 7 maja br. w Krakowie, kol. Prezes poinformowała uczestników spotkania o działaniach już zrealizowanych oraz o przewidywanych do realizacji, dotyczących obchodów Jubileuszu.

Oto niektóre z nich /do wykonania/:

 • zgłoszenie z Oddziałów uczestników centralnej uroczystości (termin 31.08.2018).
 • zgłoszenie z Oddziałów zapotrzebowania na dodatkowe materiały Jubileuszowe
 • określenie przez Oddziały zawartości okolicznościowych oddziałowych roll- up’ów
 • pozyskiwanie sponsorów
 • składanie z wyprzedzeniem przez Oddziały wniosków o odznaczenia.

Sprawy związane z wydawnictwem monografii oraz zadania dla organów Zarządu Głównego w związku jej przygotowaniem omówił Wiceprezes PZITS kol. Jan Pawełek.

W dalszej części posiedzenia podjęto dwie uchwały:

 • nr 42/PZG/18 w sprawie przyjęcia terminarza posiedzeń w drugim półroczu 2018.

nr 43/PZG/18 w sprawie przyznania Honorowych Odznak PZITS.

Prowadziła je Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Na początku przyjęto (z poprawkami) porządek posiedzenia oraz bez uwag protokół z posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 26 marca b.r. w Warszawie.
Następnie Skarbnik Zarządu Głównego, kol. Wojciech Majchrzak omówił sprawozdanie finansowe PZITS za 2017 rok a Przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej kol. Krystyna Janicka- Mazur, przedstawiła wyniki działalności finansowo-gospodarczej PZITS w 2017 roku.
Po dyskusji, Zarząd Główny, podjął uchwałę nr 20/ZG/18 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego PZITS za 2017 rok.
W dalszej części posiedzenia Skarbnik Zarządu Głównego, kol. Wojciech Majchrzak, przedstawił projekt budżetu Zarządu Głównego PZITS na 2018 rok, który po ożywionej dyskusji został przez Zarząd Główny przyjęty uchwałą nr 21/ZG/18.
Następnie Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa oraz Wiceprezes kol. Jan Pawełek omówili przygotowania do obchodów Jubileuszu 100-lecia PZITS oraz przedstawili ustalenia dokonane na wcześniejszym tj .przed posiedzeniem Zarządu Głównego, spotkaniu Prezydium Zarządu Głównego z członkami Głównego Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu.

Zarząd Główny podjął także następujące uchwały:

 • nr 22/ZG/18 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium podjętych na posiedzeniach w dniach 26 marca,7 maja oraz 18 czerwca 2018 roku
 • nr 23/ZG/18 w sprawie przyjęcia firmy w poczet członków wspierających PZITS.

Wszystkie uchwały Prezydium i Zarządu Głównego zamieszczone są na stronie internetowej Zarządu Głównego.
Informacje bieżące które miały miejsce od poprzedniego posiedzenia Zarządu Głównego a także sprawy organizacyjne, przedstawił i omówił Sekretarz Generalny (będą one wyszczególnione w protokóle z posiedzenia Zarządu Głównego).

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Przyjęto porządek posiedzenia uzupełniony o podjęcie uchwały nr 41/PZG/18, a następnie zaakceptowano protokół nr 10/PZG/18 z posiedzenia Prezydium w dniu 26 marca 2018r.
Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa przedstawiła obszerną informację o przygotowaniach do obchodów Jubileuszu PZITS, o pracach już wykonanych oraz o tych do wykonania w tym dotyczących Monografii Jubileuszowej.

Informację o przygotowaniach do 39. Zjazdu Gazowników przedstawił Wiceprezes kol. Paweł Stańczak
Następnie zgodnie z upoważnieniem Zarządu Głównego podjęto uchwałę nr 39/PZG/18 w sprawie przyjęcia wzoru Deklaracji Członkowskiej PZITS.

Prezydium podjęło również następujące uchwały:

 • nr 40/PZG/18 w sprawie przyznania Honorowych Odznak PZITS
 • nr 41/PZG/18 w sprawie aktualizacji uchwał Prezydium dotyczących Ramowego Programu obchodów Jubileuszu 100-lecia PZITS

Wymagają one zatwierdzenia przez Zarząd Główny.

W dalszej części obrad,

 • Wiceprezes PZITS kol. Anna Bogdan przedstawiła informacje dotyczące organizowanych w 2019r Warsztatów projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych
 • Prezes PZTS kol. Krystyna Korniak-Figa oraz przedstawiciel biura Zarządu Głównego przedstawili problemy dotyczące wdrożenia w PZITS od 25 maja 2018r. systemu RODO

Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Generalny. Oto najważniejsze z nich:

 • 21 marca 2018r.URE przesłał do PZITS akt powołania Komisji Kwalifikacyjnej nr.234 przy Oddziale Dolnośląskim,
 • 29 marca złożono do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju uwagi Głównej Komisji Legislacyjnej do projektu ustawy o ułatwieniu w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących
 • 23 kwietnia ,przy okazji targów „INSTALACJE” w Poznaniu, czasopismo Rynek Instalacyjny przyznało wyróżnienie LIDERA INSTALACJI 2018,Wiceprezes PZITS kol. Annie Bogdan za integrację młodych specjalistów branży sanitarnej i rozwijanie współpracy międzynarodowej przez PZITS

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Przyjęto porządek posiedzenia z uzupełnieniem go o uchwałę nr 38/PZG/18, a następnie zaakceptowano protokół nr 9/PZG/18 z posiedzenia Prezydium z dnia 22 stycznia 2018 roku.

Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa przedstawiła informacje o przygotowaniach do Obchodów Jubileuszu 100-lecia PZITS, zaś wiceprezes kol. Paweł Stańczak informacje o przygotowaniach do Zjazdu Gazowników.

Sekretarz Generalny przedstawił projekty uchwał Prezydium, które będą rekomendowane do przyjęcia przez Zarząd Główny, tj:

 • Uchwałę nr 34/PZG/18 w sprawie modyfikacji uchwały nr 28/PZG/17 z dnia 11 grudnia 2017 roku dotyczącej przyjęcia Ramowego Programu Obchodów Jubileuszu 100-lecia PZITS.
 • Uchwałę nr 35/PZG/18 w sprawie rekomendowaniu Zarządowi Głównemu przyjęcia Regulaminów: Organizacyjnego Oddziału oraz Pracy Zarządu Oddziału.
 • Uchwałę nr 36/PZG/18 dotyczącej nieruchomości Zarządu Oddziału w Toruniu.
 • Uchwałę nr 37/PZG/18 w sprawie ustalenia składów osobowych zespołów realizujących zadania priorytetowe nr 3, 4, 5, 6, Strategii Rozwoju PZITS w latach 2016-2024.
 • Uchwałę nr 38/PZG/18 w sprawie przyznania Honorowych Odznak Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych członkom Stowarzyszenia.

Przewidywane konsekwencje dla czasopism PZITS wynikające z projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym przedstawili wiceprezesi PZITS kol. Anna Bogdan oraz kol. Jan Pawełek. Na tym Posiedzenie zakończono.

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Po drobnych uzupełnieniach (dotyczących uchwał) przyjęto porządek posiedzenia oraz bez uwag protokół nr 5/ZG/2017 z posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 11 grudnia 2017r.

Przygotowania do obchodów Jubileuszu 100-lecia PZITS, przedstawiła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa.

Wiceprezes PZITS kol. Anna Bogdan omówiła projekty Regulaminów Oddziału t.j. Regulamin Organizacyjny Oddziału oraz Regulamin Pracy Zarządu Oddziału.

Następnie Sekretarz Generalny przedstawił do zatwierdzenia projekty uchwał:

 1. Uchwałę nr 18/ZG/18 dotyczącą zatwierdzenia uchwał Prezydium
  a. podjętych na posiedzeniu w dniu 22.01.2018r. to jest uchwał o numerach od 29/PZG/18 do 33/PZG/18
  b. podjętych na posiedzeniu Prezydium w dniu 26.03.2018 t.j.
 • uchwałę nr 34/PZG/18 w sprawie modyfikacji uchwały nr 28/PZG/18 dotyczącą obchodów Jubileuszu PZITS.
 • uchwałę nr 35/PZG/18 w sprawie przyjęcia Regulaminów Oddziału (Z.G. wprowadził do nich pewne poprawki)
 • uchwałę nr 36/PZG/18 dotyczącą nieruchomości Zarządu Oddziału w Toruniu
 • uchwałę nr 37/PZG/18 w sprawie ustalenia składów osobowych zespołów realizujących zadania priorytetowe Strategii…
 • uchwałę nr 38/PZG/18 w sprawie przyznania Honorowych Odznak PZITS.
 1. Uchwałę nr 19/ZG/18 w sprawie przyjęcia trzech nowych firm w poczet członków wspierających PZITS

Uchwały Prezydium oraz uchwały Zarządu Głównego zostały zatwierdzone przez Zarząd Główny ,oprócz uchwały nr 36/PZG/18,co do której decyzja zostanie podjęta na następnym posiedzeniu Zarządu Głównego. Wszystkie uchwały zostały zamieszczone na stronie internetowej Z.G.

W dalszej części posiedzenia:

 • Wiceprezes PZITS kol. Paweł Stańczak, przedstawił informację o przygotowaniach do XXXIX Zjazdu Gazowników
 • Wiceprezes PZITS kol. Anna Bogdan przedstawiła prezentację założeń do nowej Strony Internetowej PZITS, oraz koncepcję Warsztatów Projektanta i Rzeczoznawcy Instalacji i Sieci Sanitarnych, które będą zorganizowane w dniach 3-4 października 2019r.

Dyskusję wywołał projekt DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ PZITS. Upoważniono Prezydium Zarządu Głównego do jej zaakceptowania na najbliższym posiedzeniu, po uwzględnieniu przez G.K.L. zgłoszonych uwag z Oddziałów.

Na koniec Sekretarz Generalny przedstawił informacje bieżące od posiedzenia Prezydium w styczniu br.

Oto najważniejsze z nich:

 1. Odbyły się dwa posiedzenia Prezydium Z.G, 22 stycznia w Krakowie i dzisiaj,26 marca w Warszawie
 2. 12 marca br. w Krakowie odbyło się spotkanie Głównego Komitetu Organizacyjnego Obchodów Jubileuszu 100-lecia PZITS
 3. Odbyło się kilka spotkań komitetu organizacyjnego XXXIX Zjazdu Gazowników
 4. Wyrażono zgodę na objęcie przez PZITS Patronatem Honorowym następujących konferencji:
  1. Szkoleniu zorganizowanym w dniach 26-27 luty br. przez firmę DENDROS z Poznania dotyczącym „Problemom w eksploatacji przepompowni ścieków”
  2. III-ciej konferencji naukowej „Ozon w Polsce” którą w dniach 19-20 kwietnia organizuje w Józefowie firma WOFIL
  3. Konferencji „EcoForum 2018″ która odbyła się 13 marca we Wrocławiu dotyczącej gospodarowania zasobami wodnymi na terenie miast
  4. Konferencji STORMWATER POLAND 2018, która odbyła się w dniach 15-16 marca w Gdańsku i dotyczyła gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi
  5. VI-ego Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego, połączonego z XV- leciem IGG.
  6. Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Budowlanej „BUDMIKA 2018″którą w dniach 19-20 kwietnia organizuje koło naukowe Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej
 5. Wpłynęło do PZITS pismo o wsparcie działalności Pani Prezes FSN-T NOT dotyczącej wprowadzenia zmian do projektu ustawy O jawności życia publicznego. Takiego wsparcia pisemnie udzielono.

15 marca otrzymaliśmy do konsultacji projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa.
Zaakceptowano porządek posiedzenia oraz przyjęto bez uwag Protokół nr 8/PZG/17 z posiedzenia Prezydium które odbyło się 11 grudnia 2017r.
Następnie po szerokiej dyskusji w której brali udział wszyscy członkowie Prezydium, postanowiono wprowadzić MODYFIKACJĘ do uchwały Prezydium nr 28/PZG/17 z 11 grudnia 2017r. polegającą na „przeprowadzeniu obchodów Jubileuszu 100-lecia PZITS w dniach 23-25 maja 2019 roku, niezależnie od XXXIX Zjazdu Gazowników”.

Postanowiono nie omawiać punktu porządku posiedzenia dotyczącego realizacji zadań priorytetowych STRATEGI nr 3,4,5 i 6,ponieważ termin zgłaszania przez Oddziały liderów i członków zespołów do ich realizacji przesunięto do 20 lutego 2018r.

W dalszej części posiedzenia, Prezydium podjęło następujące uchwały:

 • Nr 29/PZG/18 w sprawie zmiany przedstawiciela PZITS w Radzie Programowej czasopisma PIIB „Inżynier Budownictwa”
 • Nr 30/PZG/18 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Głównych Sekcji
 • Nr 31/PZG/18 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Głównych Komisji
 • Nr 32/PZG/18 w sprawie przyznania Honorowej Odznaki PZITS
 • Nr 33/PZG/18 w sprawie zorganizowania w 2019 roku, Warsztatów Projektanta i Rzeczoznawcy Instalacji i Sieci Sanitarnych.

Wszystkie uchwały będą zamieszczone na stronie internetowej Zarządu Głównego.

Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Generalny. Oto najważniejsze z nich:

 • 8 grudnia 2017r. wyrażono zgodę na udzielenie Patronatu Honorowego szkoleniu „Problemy w eksploatacji przepompowni ścieków” które w dniach 26-27 luty br. organizuje firma „Dendros” z Poznania.
 • 10 stycznia 2018r. przesłano do Oddziałów ,opracowane przez Główną Komisję Legislacyjną, projekty dwóch regulaminów:
  • Regulamin Organizacyjny Oddziału
  • Regulamin Pracy Zarządu Oddziału, z prośbą o zgłoszenie do nich uwag w terminie do 28 lutego br.
 • udzielono poparcia Pani Prezes FSN-T NOT, kandydującej na członka Rady Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, które ma reprezentować organizacje pozarządowe.
 • 8 stycznia br. odbyło się spotkanie przedstawicieli IGG,SITPNIG oraz Głównej Sekcji Gazownictwa PZITS, dotyczące organizacji XXXIX Zjazdu Gazowników.

W posiedzeniu Prezydium uczestniczyła Wiceprzewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej Kol.Danuta Brymerska.

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak- Figa. Po akceptacji porządku posiedzenia przyjęto protokół nr 7/PZG/17 z posiedzenia Prezydium, które odbyło się 23 października w Krakowie. Następnie wiceprezes kol. Anna Bogdan przedstawiła projekt aktualizacji regulaminu Nadawania Godności Członka Honorowego PZITS. Po dyskusji i drobnych uzupełnieniach podjęto uchwałę nr 25/PZG/17 rekomendującą Zarządowi Głównemu zatwierdzenie ww. regulaminu.

W dalszej części posiedzenia Prezydium podjęto następujące uchwały:

 • Nr 26/PZG/17 w sprawie przyznania Honorowych odznak PZITS Członkom Stowarzyszenia z Oddziału Częstochowskiego.
 • Nr 27/PZG/17 w sprawie terminów Posiedzeń Prezydium oraz Zarządu Głównego w I. półroczu 2018 roku.
 • Nr 28/PZG/17 w sprawie przyjęcia Ramowego Programu Obchodów Jubileuszu 100-lecia PZITS.

Uchwały te będą przedstawione do zatwierdzenia przez Zarząd Główny.

Prezydium zaakceptowało także przedstawioną przez Prezes PZITS kol. Krystynę Korniak-Figę propozycję zgłoszenia wiceprezes PZITS kol. Annę Bogdan do CEN, tj. europejskiego odpowiednika PKN.

Na koniec posiedzenia omawiano problemy dotyczące wydawanych przez spółkę SIGMA-NOT czasopism PZITS.

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Po akceptacji porządku obrad przyjęto protokół nr 4/ZG/17 z posiedzenia Zarządu Głównego z dnia 18 września br.
Następnie wiceprezes PZITS kol. Jan Pawełek podsumował spotkania, które Prezydium Zarządu Głównego odbyło w sprawie czasopism PZITS, tj.: Gaz, Woda i Technika Sanitarna oraz Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja z wydawcą czasopism spółką SIGMA-NOT oraz Redaktorami Naczelnymi. Spotkania te miały dotyczyć wypracowania działań mających na celu zwiększenie liczby prenumeratorów oraz poprawę wyników finansowych poprzez np.: pozyskanie reklamodawców, sponsorów, a także zamieszczanie w nich większej ilości artykułów przeznaczonych dla praktyków.

W dalszej części Posiedzenia, po dyskusji i wprowadzeniu zmian przyjęto uchwałę nr 14/ZG/17 w sprawie aktualizacji i uporządkowania opłat z tytułu przynależności do PZITS i usług wykonywanych przez PZITS. Przyjęto również uchwałę nr 15/ZG/17 w sprawie akceptacji Strategii Rozwoju PZITS w latach 2016- 2024 oraz uchwałę nr 16/ZG/17 w sprawie przyjęcia czterech firm w poczet Członków Wspierających PZITS.

Następnie Wiceprezes PZITS kol. Anna Bogdan przedstawiła rekomendowane przez Prezydium do akceptacji projekty Regulaminów:

 • Ramowego Regulaminu Głównej Komisji Nagród i Odznaczeń
 • Zawieszania Członkostwa w PZITS
 • Przywracania Członkostwa w PZITS
 • Nadawania Godności Członka Honorowego PZITS.

Po dyskusji i wprowadzeniu do regulaminów poprawek i uzupełnień zostały one zatwierdzone w uchwale nr 17/ZG/17, oprócz tych regulaminów zatwierdzono następujące uchwały Prezydium:

 • nr 24/PZG/17 z dnia 23 października 2017 oraz z dnia 11 grudnia 2017
 • nr 25/PZG/17 w sprawie akceptacji Regulaminu Nadawania Godności Członka Honorowego
 • nr 26/PZG/17 w sprawie przyznania Honorowych Odznak PZITS Członkom z Oddziału Częstochowskiego
 • nr 27/PZG/17 w sprawie terminarza posiedzeń Prezydium i Zarządu Głównego w I półroczu 2018r.
 • nr 28/PZG/17 w sprawie przyjęcia Ramowego Programu Obchodów Jubileuszu 100-lecia PZITS.

Wszystkie uchwały zostały zamieszczone na stronie internetowej Zarządu Głównego.

Ważniejsze wydarzenia jakie miały miejsca od poprzedniego Posiedzenia Zarządu Głównego przedstawił Sekretarz Generalny.

Oto niektóre z nich:

 1. Konferencje naukowo-techniczne, seminaria
 • Podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska w dniach 17-19 października w Poznaniu, Główna Sekcja Gospodarki Odpadami zorganizowała IV Konferencję Ochrona Środowiska w Praktyce
 • 26 października Główna Sekcja Techniki Instalacyjnej w Szpitalnictwie i Balneotechniki oraz Oddział Łódź zorganizowały XII Seminarium z cyklu Nowoczesne Techniki Instalacyjne w Szpitalnictwie
 • W dniach 22-23 listopada odbywała się w Cedzynie koło Kielc konferencja WOD KAN INSTAL, której organizatorem była Politechnika Świętokrzyska, a współorganizatorem Zarząd Główny PZITS.
 • 7 grudnia odbyła się XVI edycja konferencji Chłodnictwo i Klimatyzacja w Polsce
 1. Główna Komisja Legislacyjna przygotowała opinię lub komentarze do projektu kilka ustaw. Wykaz tych opinii znajduje się na stronie internetowej Zarządu Głównego.
 2. 3 października URE powołał Komisję Kwalifikacyjną nr 499 przy Gdańskim Oddziale PZITS
 3. Odbyły się Zebrania sprawozdawczo-wyborcze w Oddziałach:
 • Wielkopolskim- Prezesem Oddziału wybrano ponownie kol. Jana Lemańskiego
 • Lubelskim- Prezesem Oddziału wybrano kol. Tomasza Cholewę

Posiedzenie Zarządu Głównego zakończyła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak- Figa składając wszystkim życzenia Świąteczne i Noworoczne.

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS Kol. Krystyna Korniak-Figa. Po zaakceptowaniu porządku obrad, przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia Prezydium nr 6/PZG/17, które odbyło się w Warszawie w dniu 18 września br.

Następnie omawiano opracowane przez Główną Komisję Legislacyjną:

 • projekt aktualizacji Regulaminu Głównej Komisji Nagród i Odznaczeń, oraz projekty dwóch nowych regulaminów:
 • Regulamin Zawieszania Członkostwa w PZITS,
 • Regulamin Przywracania Członkostwa w PZITS,

a także wniosek Komisji o anulowanie Regulaminu Komisji d.s. Badania Opinii o Stowarzyszeniu, w związku z tym, że taka Komisja w bieżącej kadencji nie została powołana.

Po dyskusji i wprowadzeniu do projektów regulaminów uzupełnień, Prezydium podjęło uchwałę rekomendującą Zarządowi Głównemu zatwierdzenie w/w regulaminów oraz wniosku o anulowanie regulaminu Komisji d.s. Badania Opinii o Stowarzyszeniu.

Następnie omawiano problemy związane z czasopismami PZITS, wydawanymi przez Spółkę Sigma-NOT, tzn. Gaz Woda i Technika Sanitarna oraz Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja w aspekcie spotkań odbytych z Redaktorami Naczelnymi obu czasopism oraz z ich Wydawcą, a także w związku z projektem ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce„, które może wymusić zmiany w charakterze czasopism. Ustalono konieczność monitorowania prac nad ustawą, ale również podjęcie inicjatyw wyprzedzających.

Prezydium omawiało również:

 • przygotowania do obchodów Jubileuszu 100-lecia PZITS, uwzględniające propozycję obchodzenia go wspólnie z 39. Zjazdem Gazowników. Szczegóły ustali powołany do tego, spośród członków Prezydium 5-cio osobowy zespół.
 • utworzenie profili PZITS w mediach społecznościowych- inicjatywę zaakceptowano
 • Strategię Rozwoju PZITS w latach 2016-2024, przygotowaną przez powołany do jej opracowania zespół problemowy. Strategia będzie przedstawiona do dyskusji i akceptacji Zarządowi Głównemu, na najbliższym posiedzeniu.

Na koniec przedstawiono informacje bieżące dotyczące działalności PZITS, w tym między innymi:

 • o odbytych lub mających się odbyć konferencjach naukowo-technicznych, seminariach i imprezach okolicznościowych, organizowanych przez Oddziały, Sekcje lub pod patronatem Honorowym PZITS,
 • o organizowanych w najbliższym czasie spotkaniach w REHVA, (http://www.pzits.pl/dzialalnosc-biezca/rehva/)

o przygotowanych przez Główną Komisję Legislacyjną, opiniach do projektów aktów prawnych (GKL). (http://www.pzits.pl/dzialalnosc-biezca/glowna-komisja-legislacyjna/)

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. W posiedzeniu wziął udział Redaktor Naczelny czasopisma Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, prof. Krzysztof Wojdyga, z którym omawiano (zgodnie z ustaleniami na poprzednim posiedzeniu Prezydium), problemy dotyczące czasopisma. Wprowadzeniem do dyskusji, było stanowisko wydawcy czasopism PZITS, Spółki SIGMA-NOT, które przedstawił Wiceprezes PZITS kol. Jan Pawełek. W dyskusji podkreślono konieczność podjęcia działań zmierzających do zwiększenia liczby prenumeratorów, zabieganie o sponsorów i reklamodawców, przeprowadzenia analizy możliwości obniżenia ceny 1 egz. Ustalono że liczba artykułów przeznaczonych dla praktyków (projektantów, wykonawców, inspektorów nadzoru itp.), nie powinna być mniejsza od liczby artykułów skierowanych do środowisk naukowych. Na kolejne posiedzenie Prezydium, będzie zaproszony Redaktor Naczelny czasopisma Gaz, Woda i Technika Sanitarna. Następnie przyjęto protokół nr 4/PZG/17, z posiedzenia Prezydium ZG w dniu 12.06.2017 oraz podjęto trzy uchwały:

 • nr 16/PZG/17 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Głównej Komisji Legislacyjnej,
 • nr 17/PZG/17 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Głównej Sekcji COWiIA,
 • nr 18/PZG/!7 w sprawie przyznania Medalu im. Prof. Zygmunta Rudolfa koledze Bronisławowi Hillebrandowi oraz Złotych Honorowych Odznak, dla kolegów: Tadeusza F. Kądzielewskiego i Jerzego Kielana (pełne teksty uchwał znajdują się na stronie internetowej ZG).

W dalszej części posiedzenia, Wiceprezes PZITS kol. Anna Bogdan, przedstawiła, przygotowane przez Główną Komisję Legislacyjną, projekty aktualizacji następujących regulaminów:

 • Głównych Sekcji Branżowych,
 • Głównej Komisji Legislacyjnej,
 • Współpracy z Członkami Wspierającymi.

Po zgłoszeniu do nich uwag przez członków Prezydium, podjęto uchwałę nr 19/PZG/!7 rekomendującą Zarządowi Głównemu, przyjęcie przedstawionych regulaminów.

Prezydium omawiało również, problemy związane z prowadzeniem strony internetowej Zarządu Głównego. Ustalono że sprawujący nadzór nad nią Wiceprezes PZITS kol. Jan Pawełek, opracuje i przedstawi Prezydium do akceptacji, PROCEDURY dotyczące zamieszczania informacji na stronie internetowej.

W sprawach wniesionych, Sekretarz Generalny, przedstawił następujące informacje:

 • 29 maja br. KRS dokonał wpisu PZITS do Rejestru Stowarzyszeń, uwzględniający uchwalony na Zebraniu Delegatów 21.10.2016. nowy jednolity tekst statutu.
 • 1 lipca, z udziałem Prezes PZITS Kol. Krystyny Korniak-Figa, odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Kieleckiego. Nowym Prezesem Zarządu Oddziału wybrano koleżankę mgr inż. Małgorzatę Janiszewską.
 • 12 czerwca zgłosiliśmy reprezentanta PZITS do Rady Nadzorczej Spółki SIGMA-NOT. W dalszym ciągu będzie nim Wiceprezes PZITS, kol. Jan Pawełek.
 • 17 lipca otrzymaliśmy informację że REHVA przenosi swoje biuro z Holandii do Belgii (do gminy Bruksela).

7 lipca wyraziliśmy zgodę na objęcie Patronatem Honorowym IX Konferencji, „Straty wody w systemach wodociągowych”.

W zastępstwie Pani Prezes PZITS, Krystyny Korniak-Figa, posiedzenie prowadził Wiceprezes kol. Jan Pawełek. Gościem posiedzenia była Wiceprezes Spółki SIGMA-NOT Pani Magdalena Borek-Daruk i w zasadzie było ono poświęcone wydawanym przez spółkę czasopismom PZITS: Gaz, Woda i Technika Sanitarna oraz Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, co Spółka realizuje zgodnie z umową zawartą z PZITS 20 stycznia 1993r. Członkowie Prezydium w dyskusji podnosili następujące problemy:

 • znaczną cenę 1 egz. czasopisma,
 • spadek liczby prenumeratorów,
 • brak dostępności artykułów w pdf,
 • przewaga artykułów o charakterze naukowym, nad artykułami skierowanymi do członków PZITS zatrudnionych bezpośrednio w budownictwie, projektowaniu lub nadzorze i administracji,
 • trudności z pozyskiwaniem reklamodawców,
 • konieczność wspierania czasopisma przez sekcje branżowe, a także Prezydium i Zarząd Główny PZITS.

Postanowiono na najbliższe dwa posiedzenia Prezydium, zaprosić w celu przedyskutowania tych problemów Redaktorów Naczelnych czasopism, a następnie odbyć ponownie spotkanie z Panią Wiceprezes Spółki SIGMA – NOT i ustalić strategię dalszej współpracy PZITS ze Spółką.

W dalszej części posiedzenia:

 • przyjęto protokół nr 3/PZG/17 z posiedzenia Prezydium ZG w dniu 8 maja 2017r.
 • ustalono propozycje terminarza posiedzeń Prezydium i Zarządu Głównego w II półroczu 2017r. tj.Posiedzenia Prezydium ZG PZITS
  31 lipiec 2017r Warszawa
  18 wrzesień 2017r. Warszawa
  23 październik 2017r. Kraków
  11 grudzień 2017r. WarszawaPosiedzenia Zarządu Głównego PZITS
  18 wrzesień 2017 Warszawa
  11 grudzień 2017r. Warszawa

przyjęto uchwałę nr 15/PZG/17 w sprawie nadania Honorowych Odznak PZITS członkom Stowarzyszenia z O/Częstochowa i O/Toruń.

W zastępstwie Prezes PZITS, kol. Krystyny Korniak-Figa, posiedzenie prowadził Wiceprezes kol. Jan Pawełek.
Po akceptacji przez zebranych porządku posiedzenia, przyjęto bez zastrzeżeń protokół nr 2/ZG/17 z posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 20 marca 2017r. w Warszawie.
Następnie Skarbnik Zarządu Głównego, kol. Wojciech Majchrzak omówił sprawozdanie finansowe PZITS za 2016r., zaś Przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej kol. Krystyna Janicka-Mazur przedstawiła wyniki działalności finansowo-gospodarczej PZITS w roku 2016. Sprawozdanie finansowe PZITS za 2016r. zostało zatwierdzone przez Zarząd Główny, który podjął w tej sprawie Uchwałę nr 10/ZG/17 z 12 czerwca 2017r.
W dalszej części obrad, projekt Budżetu Zarządu Głównego na 2017r. przedstawił Skarbnik ZG kol. Wojciech Majchrzak. Uzyskał on akceptacje Zarządu Głównego, który podjął w tej sprawie stosowną Uchwałę nr 11/ZG/17 z 12 czerwca 2017r.
Podjęto również Uchwałę nr 12/ZG/17 akceptującą uchwały Prezydium: nr 14/PZG/17 z dnia 8 maja 2017r. oraz nr 15/PZG/17 z dnia 12 czerwca 2017r. (pełne teksty uchwał znajdują się na stronie internetowej ZG).
Następnie Wiceprezes kol. Anna Bogdan oraz Przewodniczący GKL kol. Wojciech Ratajczak przedstawili informacje dotyczące:
• wersji końcowej planu imprez naukowo-technicznych i integracyjnych na 2017r,
• prac nad weryfikacją Regulaminów działalności organów Zarządu Głównego,
• prac nad Strategią Rozwoju PZITS na lata 2017-2020.
Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Generalny. Oto ważniejsze z nich, które miały miejsce od poprzedniego posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 20.03.2017r.:
• W dniach 2-4 kwietnia, Wiceprezes kol. Anna Bogdan, uczestniczyła w Londynie w posiedzeniu REHVA, na którym PZITS ponownie został włączony w strukturę tej Federacji.
• 11 kwietnia przekazaliśmy do MIiB propozycje zmian do nowelizowanych „Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” opracowane przez Główną Komisję Legislacyjną.
• 27 kwietnia złożyliśmy do Departamentu Energetyki Ministerstwa Energii przygotowane przez GKL i Gł. Sekcję COWiIA pismo z prośbą o dołączenie PZITS do grona jednostek konsultujących planowane zmiany w przepisach dotyczących energetyki i zasilania obiektów w energię cieplną i elektryczną.
• 28 kwietnia w budynku NOT w Warszawie odbyła się VII Konferencja z cyklu „GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi”, zorganizowana przez Zarząd Główny PZITS oraz Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Warszawskiej. Informacja o Konferencji znajduje się na stronie internetowej ZG.
• 28 kwietnia PKN przekazał do Zarządu Głównego Akt Powołania PZITS na Członka Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Wcześniej, na wniosek Przewodniczącego Gł. Sekcji COWiIA, Pani Prezes udzieliła rekomendacji Wiceprezes, kol. Annie Bogdan do pracy w Komitecie Technicznym 317 d.s. Wentylacji i Klimatyzacji.
• W związku ze zmierzającymi do końca w MIiB pracami nad projektem Ustawy o Zawodzie Architekta, Inżyniera Budownictwa i Urbanisty, 10 maja zwróciliśmy się do Pana Ministra o uwzględnienie w niej postulatów zawartych w piśmie PZITS z 26.10.2016r.
• 22 maja z Federacji Stowarzyszeń N-T NOT otrzymaliśmy informację o sytuacji Muzeum Techniki i Przemysłu NOT, utworzonego przez NOT w 1955r.. Pełna informacja w tej sprawie znajduje się na stronie internetowej NOT.
• 26 maja z wydawnictwa SIGMA-NOT otrzymaliśmy informację, że 25 kwietnia odbyło się ostatnie w bieżącej kadencji posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, w której przedstawicielem PZITS był Wiceprezes kol. Jan Pawełek. Zgromadzenie Wspólników Spółki 22 maja udzieliło absolutorium władzom Spółki za 2016r.
Na końcu posiedzenia prowadzący je Wiceprezes kol. Jan Pawełek poinformował zebranych, że Zarząd Główny organizuje w dniu 23 września 2017r. /sobota/ w Warszawie, w Domu Technika NOT, szkolenie połączone z Warsztatami z zakresu „Ochrony danych osobowych i ABI”. Z każdego Oddziału, oczekuje się zgłoszenia 2 osób, w terminie do 30 czerwca br.

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Po przyjęciu porządku obrad, jednomyślnie przyjęto Protokół nr 2/PZG/17 z posiedzenia Prezydium ZG w dniu 20 marca 2017r.w Warszawie, a także podjęto Uchwałę nr 14/PZG/17 o przyznaniu tytułu Rzeczoznawcy PZITS dla kol. Tomasza Michała Goździora z O/ Wielkopolskiego (pełny tekst uchwały na stronie internetowej ZG).
Następnie, końcową wersję programu Imprez Naukowo-Technicznych i Integracyjnych, opracowaną w nowym, atrakcyjnym układzie, które w 2017r będą organizowane przez Oddziały i Sekcje Główne, przedstawiła Wiceprezes kol. Anna Bogdan, która złożyła również informację z Walnego Zgromadzenia REHVA, które odbyło się w Londynie w dniach 2-4 kwietnia br., na którym Zgromadzeni, jednogłośnie opowiedzieli się za wznowieniem przynależności PZITS do tej Federacji. Dużą dyskusję wywołał punkt porządku posiedzenia, dotyczący strony internetowej PZITS, do której propozycje i postulaty zmian zgłosili:
— O/Wielkopolski PZITS,
— Gł. Sekcja COWiIA i Główna Kom. Legislacyjna,
— Gł. Sekcja Gazownictwa,
— Wiceprezes kol. Jan Pawełek.
Stwierdzono że stronę internetową PZITS należy zmodyfikować, wykonać w nowej technologii i ewentualnie rozbudować. W celu opracowania założeń do projektu nowej strony internetowej, powołano zespół w następującym składzie osobowym:
przewodnicząca — Wiceprezes kol. Anna Bogdan,
członkowie:
— Wiceprezes kol. Jan Pawełek,
— kol. Piotr Kopania — Gł. Sekcja Gazownictwa,
— dr Karol Król — prowadzący obecnie stronę.
Problemy związane z wydawnictwem SIGMA-NOT w aspekcie wydawanych przez Spółkę dwóch czasopism PZITS tj. Gaz Woda i Technika Sanitarna oraz Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, przedstawili Wiceprezesi PZITS kol. Jan Pawełek i kol. Anna Bogdan. Wobec wielu postulatów dotyczących m. innymi:
— kolportażu czasopism,
— ich zawartości merytorycznej,
— pozyskiwania autorów artykułów i reklamodawców.
Prezydium postanowiło zorganizować spotkanie z Panią Wiceprezes SIGMA-NOT, a następnie z Redaktorami Naczelnymi obu czasopism. W końcowej części obrad omawiano postulaty które w stosunku do Prezydium zgłosił Przewodniczący GKL i GŁ. Sekcji COWiIA. Stanowisko wobec nich zawarte będzie w Protokole z posiedzenia.

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Po przyjęciu porządku obrad wręczono listy z podziękowaniami za działalność w organach Zarządu Głównego w minionej kadencji tym osobom, które nie wykonują takiej działalności w kadencji bieżącej. Następnie przyjęto Protokół nr. 1/ZG/16 z posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 21 listopada 2016 r. Pan Prof. Marian Kwietniewski przedstawił następnie obszerną informację o organizowanej przez Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzenia Ścieków Politechniki Warszawskiej i Zarząd Główny PZITS VII konferencji N-T „GIS-modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi”.Trwają intensywne prace przygotowawcze Komitetu Organizacyjnego. Następnie Zarząd Główny podjął trzy uchwały o numerach od 7/ZG/17 do 9/ZG/17 których pełne teksty znajdują się na stronie internetowej PZITS. W dalszej części posiedzenia szczegółowy plan imprez, organizowanych w 2017 r. przez Oddziały i Sekcje Główne przedstawiła Wiceprezes kol. Anna Bogdan. W planie tym Wiceprezes kol.Paweł Stańczak zgłosił propozycję aby obchody Jubileuszu 100-lecia PZITS połączono ze Zjazdem Gazowników,w dniach 23-24.04.2019r. Zaproponowano także aby Jubileusz ten uczczono organizując również w dniach 4-5.10.2019 r. Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych oraz wydając Monografię np.100 lat PZITS. Wszystkie propozycje uzyskały akceptację uczestników posiedzenia.Ponieważ planu imprez nie zgłosiły jeszcze wszystkie oddziały i Sekcje,będzie on omawiany na posiedzeniu Prezydium 8 maja. Następnie Przewodniczący GKL i GŁ.Sekcji COWiIA kol. Wojciech Ratajczak oraz Wiceprezes kol.Anna Bogdan przedstawili informację o planowanych działaniach tych organów podkreślając jak ważna w tych planach dla Sekcji COWiIA, jest decyzja o wznowieniu współpracy PZITS z REHVA. Sekcja deklaruje pozyskanie dla wznowienia tej współpracy sponsorów. Ze względu na historię naszej współpracy z REHVA propozycja wywołała szeroką dyskusję którą zakończyło poddanie jej pod głosowanie uczestnikom obrad. Znaczna większość członków Zarządu Głównego opowiedziała sie za ponowną współpracą z REHVA. Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Gen.Oto niektóre z nich:
— 27 stycznia br.przekazano do MEN uwagi do projektu Rozporządzenia w.s.”klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego” opracowane przez GKL.
— 3 lutego br.również do MEN z GKL przekazaliśmy uwagi do projektu rozporządzenia w.s.”podstawy programowej kształcenia w zawodach…”
— 30 stycznia przesłano do oddziałów pismo z NOT z prośbą o desygnowanie przedstawicieli PZITS do Komitetów N-T i Komisji
— w kadencji 2016-2020.Swoich przedstawicieli zgłosiło 5 Oddziałów tj. Białystok, Częstochowa, Gdańsk, Kielce i Toruń.
— w GKL trwają prace nad uwagami do projektu Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Na początku przyjęto porządek posiedzenia a także Protokół nr. 1/PZG/17 z posiedzenia Prezydium 17 stycznia 2017 r. w Krakowie. Następnie podjęto uchwały nr.12/PZG/17 i 13/PZG/17, których pełne teksty znajdują się na stronie internetowej Zarządu Głównego. Prezydium zaproponowało aby Przewodniczącą Zespołu ds. Strategii Rozwoju PZITS na lata 2017-2020 była Wiceprezes PZITS kol. Anna Bogdan, a jej zastępcą kol. Wojciech Ratajczak. Oboje wyrazili zgodę na pełnienie tych funkcji /propozycja pełnego składu Zespołu w uchwale nr.13/PZG/17/. Wiceprezes PZITS kol.Anna Bogdan przedstawiła następnie plan imprez N-T Stowarzyszenia na 2017r. który będzie prezentowany również na posiedzeniu Zarządu Głównego. W ramach tego planu, Wiceprezes PZITS kol.Paweł Stańczak, zaproponował aby Jubileusz 100-lecia PZITS, obchodzony był podczas Zjazdu Gazowników w dniach 23-24 kwietnia 2019 r. Następnie omawiano zgłoszone w stosunku do Prezydium Z.G. oczekiwania Przewodniczącego GKL i Gł. Sekcji COWiIA kol.Wojciecha Ratajczaka. Spośród czterech postulatów, Prezydium ustosunkowało się do pierwszego dotyczącego deklaracji co do możliwości ponownej współpracy PZITS z REHVA, o co zabiega Gł. Sekcja COWiIA. Uzasadniała te oczekiwania, gorąco je popierając i deklarując również pozyskiwanie przez Gł. Sekcję na ten cel sponsorów Wiceprezes kol. Anna Bogdan. Prezydium postanowiło postulat ten, przedstawić do decyzji Zarządu Głównego, a pozostałe omówić na posiedzeniu Prezydium 8 maja w Krakowie.

Posiedzenie prowadziła Prezes Z.G. kol. Krystyna Korniak-Figa. Po zaakceptowaniu porządku posiedzenia przyjęto Protokół z poprzedniego posiedzenia Prezydium w dniu 17.10.2016 r., a następnie podjęto uchwalę nr. 1/PZG/17 dotyczącą przyjęcia Protokółu z Zebrania Delegatów w dniu 21.10.2016 r. Następnie podjęto uchwały od nr.2/PZG/17 do nr.10/PZG/17 dotyczące składów osobowych Głównych Komisji i Głównych Sekcji,a także uchwałę nr.11/PZG/17 dotyczącą przyznania Honorowych Odznak PZITS dla członków z O/Gdańsk./Wszystkie uchwały w pełnej treści znajdują się na stronie internetowej PZITS/. W dalszej części obrad Wiceprezes ZG kol. Anna Bogdan przedstawiła szczegółową informację dotyczącą Konspektu Strategii Rozwoju PZITS w latach 2017-2020,który został zaakceptowany przez Prezydium, z decyzją powołania „Zespołu Problemowego” do dalszych nad nim prac. Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Generalny. Oto niektóre z nich:
— Trwają prace przygotowawcze do VII Konferencji Naukowo-Technicznej „GIS-modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi”.
— Główna Sekcja COWiIA oraz GKL opracowały komentarze do projektu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w.s. charakterystyki energetycznej budynków, które 16 grudnia 2016 r. przekazano do MIiB.
— Do Głównej Kom. Leg. skierowano, otrzymane z M.E.N. z prośbą o uwagi, dwa projekty rozporządzeń tj;
1. w.s.klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,
2. podstaw programowych kształcenia w zawodach regulowanych.

Na koniec Wiceprezes Kol. Jan Pawełek poinformował o ostatecznej /po korekcie/ wersji Statutu, który będzie obowiązywał po przyjęciu go przez K.R.S.

Pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Zarządu Głównego prowadziła Prezes PZITS Krystyna Korniak-Figa.Po przyjęciu Porządku posiedzenia,wręczono Dyplomy Członka Honorowego PZITS, przyznane na Zebraniu Delegatów, obecnym na posiedzeniu koleżankom i kolegom zaś dla nieobecnych przekazano je Prezesom Z/O by wręczyli je im na najbliższej uroczystości organizowanej przez Oddział.Bardzo istotnym punktem obrad, było podjęcie Uchwał o numerach 1/ZG/16 do 6/ZG/16 (patrz Uchwały ZG na stronie internetowej) dotyczących głównie spraw personalnych,zakresów obowiązków i organizacji nowych władz Zarządu Głównego. Następnie omówiono wnioski i dezyderat przyjęte na XXVII Zebraniu Delegatów. W dalszej części posiedzenia, obszerne omówienie „Warsztatów pracy projektanta i rzeczoznawcy…” przedstawiła Wiceprezes kol. Anna Bogdan. Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Generalny,oto niektóre z nich:
— 21.10.2016 r. zgodnie z wnioskiem z Zebrania Delegatów,wystąpiono do Ministra Infrastruktury i Budownictwa o podział naszej specjalności na trzy oddzielne.
— 28.10.2016 r. przesłano do MIiB uwagi do projektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego.
— 03.11 i 09.11.2016 r. kol. Prezes uczestniczyła w spotkaniach Grupy B-21, poświęconych również projektowi Kodeksu.
Na koniec Wiceprezes kol. Jan Pawełek zaapelował o zgłaszanie uwag i propozycji zmian do strony internetowej ZG, zaś kol. Wojciech Ratajczak omówił opracowany wspólnie z Wiceprezes kol. Anną Bogdan Konspekt Strategii Rozwoju PZITS w latach 2017-2020 i przekazał go obecnym z prośbą o uwagi i dalszą w tej sprawie dyskusję.

21 października 2016 r. w Ustroniu-Jaszowcu, odbyło się XXVII Zebranie Delegatów Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, w którym uczestniczyło 82 Delegatów z 21 Oddziałów.
Zebranie Delegatów odbywa się, co cztery lata i jest najważniejszym wydarzeniem w życiu Stowarzyszenia. Podstawowym celem Zebrania Delegatów jest podsumowanie działalności w mijającej kadencji, dokonanie wyboru nowych władz Stowarzyszenia oraz nakreślenie kierunków działalności na kolejną kadencję. Obrady rozpoczęły się wprowadzeniem sztandaru PZITS.

XXVII Zebranie Delegatów otworzyła mgr inż. Krystyna Korniak-Figa, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia, która powitała Gości Zebrania. Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych w ostatnich latach członków Stowarzyszenia, wśród których znaleźli się zasłużeni działacze: prof. dr hab. inż. Witold Wasilewski, prof. dr hab. inż. Andrzej Królikowski.

Kolejnym punktem obrad był wybór Prezydium Zebrania w składzie:

 • Przewodniczący Zebrania: kol. Ewa Dworska, O/Katowice
 • Zastępcy Przewodniczącego: kol. Inga Hoppe, O/Bydgoszcz, kol. Hieronim Spiżewski, O/Beskidzki, Sekretarze Zjazdu: kol. Katarzyna Grabowska, O/Gdańsk, kol. Krzysztof Stelągowski, O/Łódź

Następnie przyjęto porządek obrad Zebrania, regulamin obrad oraz wybrano Komisje: Mandatową, Wyborczą, Skrutacyjną oraz Uchwał i Wniosków. W dalszej części Zebrania zasłużeni działacze PZITS otrzymali następujące odznaczenia:

Medal im. Prof. Zygmunta Rudolfa:

 • Janusz Rożniakowski, O/Kielce
 • Zenon Mieruszyński, O/Opole
 • Adam Skardowski, O/Opole
 • Władysław Szaflik, O/Szczecin
 • Krystyna Janicka-Mazur, O/Wielkopolski
 • Jan Pawełek, O/Kraków
 • Zdzisław Grzymała, O/Koszalin
 • Krzysztof Stelągowski, O/Łódź
 • Władysław Szymański, O/Podkarpacki

Złotą Honorową Odznakę PZITS:

 • Danuta Brymerska, O/Kielc

Złota Honorowa Odznaka NOT:

 • Paweł Stańczak, O/Warszawa

Komisja Mandatowa stwierdziła prawomocność Zjazdu w pierwszym terminie.
Uczestnicy XXVII Zebrania Delegatów z głosem stanowiącym w wyniku jawnego głosowania jednogłośnie nadali godność Członka Honorowego PZITS następującym członkom PZITS:

 1. Gerard Jan Besler, O/Dolnośląski we Wrocławiu
 2. Sławomir Biłozor, O/Poznań
 3. Bogusław Brochmann, O/Szczecin
 4. Sławczo Denczew, O/Warszawa
 5. Andrzej Maria Dziubek, O/Dolnośląski we Wrocławiu
 6. Bronisław Hillebrand, O/Łódź
 7. Piotr Korczak, O/Gdańsk
 8. Alicja Krymska, O/Toruń
 9. Ryszard Orłowski, O/Bydgoszcz
 10. Ewa Maria Skręt, O/Podkarpacki w Rzeszowie
 11. Zbigniew Szymański, O/Toruń

Realizując przyjęty porządek obrad, uczestnicy Zebrania wysłuchali:

  • sprawozdania Zarządu Głównego PZITS za okres kadencji 2012-2016., który w imieniu ustępującego ZG PZITS wygłosiła kol. Prezes — Krystyna Korniak-Figa.
  • sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej PZITS, które przedstawiła jej przewodnicząca — kol. Krystyna Janicka-Mazur.
  • sprawozdania Głównego Sądu Koleżeńskiego PZITS, które w imieniu nieobecnego przewodniczącego kol. Leszka Reguły przedstawił kol. Andrzej Pieniążek.

Zebranie Delegatów przyjęło przedstawione sprawozdania i udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

Zgodnie z porządkiem obrad uczestnicy XXVII Zebrania Delegatów z głosem stanowiącym w wyniku jawnego głosowania zatwierdzili: Regulamin Zarządu Głównego PZITS, Zasady Etyki Zawodowej Członków PZITS oraz zmiany w Statucie wynikające m.in. z nowelizacji ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Następnie rozpoczęła się część wyborcza Zebrania. Przewodniczący Komisji Wyborczej przedstawił listę kandydatów na prezesa PZITS, członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego.

W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania XXVII Zebranie Delegatów PZITS wybrało kol. Krystynę Korniak-Figa na Prezesa PZITS na kadencję 2016-2020.

W wyniku wyborów do Zarządu Głównego wybrani zostali Koleżanki i Koledzy: Anna Bogdan, Jan Pawełek, Piotr Frysztak, Andrzej Grabowski, Florian Piechurski, Wojciech Majchrzak, Wojciech Ratajczak, Paweł Stańczak, Zbigniew Kilanowski, Marian Kulig, Krzysztof Stelągowski, Norbert Bobkiewicz, Elżbieta Kowalczyk, Andrzej Pieniążek, Eugeniusz Ryl i Jolanta Walczak-Sielicka — z-ca członka Zarządu Głównego.

Do Głównej Komisji Rewizyjnej ZG zostali wybrani:
Krystyna Janicka-Mazur, Jolanta Jagucka, Alicja Krymska, Danuta Brymerska, Maria Duma i Mirosław Lewandowski, Kazimierz Kudlik — z-cy członków Głównej Komisji Rewizyjnej.

Do Głównego Sądu Koleżeńskiego zostali wybrani:
Mieczysław Kucharski, Katarzyna Grabowska, Alicja Kaczmarczyk, Marian Długosz, Janusz Tokarzewski i Eliza Dorota Mańkowska i Bolesław Szabelski — z-cy członków Głównego Sądu Koleżeńskiego.

Delegatem do Rady Krajowej FSNT-NOT został wybrany — Adam Skardowski i Zbigniew Łabuz — z-ca delegata.

Następnie uczestnicy Zebrania kontynuowali dyskusję nad problemami związanymi
z działalnością PZITS, a także współpracy z przemysłem i gospodarką kraju. W wyniku dyskusji Komisja Uchwał i Wniosków zaproponowała treść Uchwały, którą Zebranie przyjęło do realizacji w latach 2016-2020.

XXVII Zebranie Delegatów PZITS zakończyło się wyprowadzeniem sztandaru.

Pierwsze posiedzenie ZG odbyło się w dniu 12 listopada 2012 roku. Zgodnie ze statutem nastąpił wybór Prezydium Zarządu Głównego i powołanie Sekretarza Generalnego. Na wniosek kol. Prezes Krystyny Korniak-Figa Zarząd Główny powołał do składu Prezydium następujących kolegów powierzając im równocześnie funkcje powiązane z zakresami czynności i odpowiedzialności:

Jan Pawełek – V-ce Prezes

 • reprezentowanie PZITS w branży wodociągowo-kanalizacyjnej,
 • współpraca z Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie, Krajową Izbą Gospodarki Odpadami,
 • współpraca z czasopismem GWiTS, Ochrona Środowiska (wyd. O/Dolnośląski),
 • nadzór nad Głównymi Sekcjami: zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, techniki sanitarnej wsi, techniki instalacyjnej w szpitalnictwie, balneotechniki,
 • nadzór nad stroną internetową ZG i oddziałów PZITS,
 • kontakty z organizacjami technicznymi na Litwie.

Mieczysław Menżyński – V-ce Prezes

 • reprezentowanie PZITS w branży gazowniczej,
 • współpraca z PGNiG S.A., Izbą Gospodarczą Gazownictwa, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG), Międzynarodową Unią Przemysłu Gazowniczego (IGU),
 • nadzór nad Główną Sekcją Gazownictwa,
 • reprezentowanie PZITS w Radzie Krajowej FSNT NOT.

Andrzej Pieniążek – V-ce Prezes

 • nadzór nad działalnością Głównych Komisji: legislacyjnej, statutowo-regulaminowej, kwalifikacyjnej, samopomocy koleżeńskiej, odznaczeń, ds. referencji technicznych,
 • współpraca z Zarządami Oddziałów PZITS,
 • współpraca z PIIB,
 • nadzór nad działalnością gospodarczą PZITS.

Wojciech Majchrzak – Skarbnik

 • opracowanie projektu preliminarza budżetowego na każdy rok obrotowy,
 • opracowanie rocznych sprawozdań finansowych w tym wykonania budżetu,
 • bieżąca analiza i kontrola stanu finansów ZG,
 • nadzór nad księgowością, rachunkowością i sprawozdawczością finansową,
 • nadzór nad stroną finansową działalności gospodarczej PZITS.

Zbigniew Kilanowski – Z-ca Skarbnika

 • zastępstwo skarbnika,
 • sprawy finansowe związane z działalnością gospodarczą Stowarzyszenia.

Paweł Piotrowiak – Członek Prezydium

 • Pełnomocnik do spraw związanych z działalnością gospodarczą Stowarzyszenia.

Jacek Siwecki – członek Prezydium

 • współpraca z Krajową Izbą Gospodarki Odpadami,
 • nadzór nad Główną Sekcją gospodarki odpadami.

Wiesław Olechnowicz – Sekretarz Generalny

 • prowadzenie i odpowiedzialność za całokształt prac Biura ZG, przestrzegania przepisów prawnych w pracach Stowarzyszenia, zgłasza Prezesowi odpowiednie wnioski w tym zakresie, zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez ZG PZITS,
 • reprezentowanie PZITS w branży ciepłowniczej,
 • współpraca z czasopismem COW, Izba Gospodarcza ?Ciepłownictwo Polskie?,
 • nadzór nad Głównymi Sekcjami: Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja, oraz Inżynieria Ochrony Atmosfery,

współpraca PZITS z Europejskim Stowarzyszeniem Ogrzewnictwa i Wentylacji (REHVA) oraz Amerykańskim Stowarzyszeniem Ogrzewnictwa (ASHRE).