Kwalifikacje serwisowania małych oczyszczalni ścieków

Niewłaściwie użytkowana, niepoddawana regularnym przeglądom
oczyszczalnia ścieków staje się zagrożeniem dla środowiska i zdrowia ludzi.

 

Certyfikacja serwisantów małych oczyszczalni ścieków

 

Jednym z podstawowych zadań Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS) jest szerzenie dobrej, wartościowej wiedzy na temat ochrony środowiska oraz instalacji sanitarnych.

Jako specjaliści z branży widzimy zagrożenia jakie niesie ze sobą nieprawidłowe funkcjonowanie budynków i ich wyposażenia. Jednym z bardzo wrażliwych urządzeń i instalacji są małe oczyszczalnie ścieków (MOŚ), których nieprawidłowa praca może spowodować duże szkody środowiskowe, a szczególnie – zanieczyszczenie wód gruntowych i powierzchniowych.

Oczyszczalnie wymagają nie tylko dobrego zaprojektowania i wykonania, ale także cyklicznej kontroli i serwisowania. Więcej informacji na temat MOŚ, wymogów ich przeglądów i serwisowania zawiera krótki wstęp opracowany przez prof. dr hab. inż. Ryszarda Błażejewskiego – załącznik nr 1.

Do prawidłowego serwisowania małych oczyszczalni brakuje – niestety – specjalistów. W związku z tym, aby poprawić jakość serwisowania MOŚ, co leży w interesie nie tylko ich użytkowników, ale ogólnospołecznym, PZITS podjęło się opracować plan szkolenia oraz możliwości zdobycia klasyfikacji wolnorynkowej serwisantów tych urządzeń i instalacji.

PZITS, w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, zostało instytucją certyfikującą, która może prowadzić walidację (tj. sprawdzać, czy osoba ubiegająca się o kwalifikację faktycznie posiada wymaganą wiedzę i umiejętności) oraz wydawać certyfikaty. Podstawowe informacje na temat kwalifikacji można uzyskać na stronie ZSK.

Jesteśmy pewni, iż kwalifikacja będzie cenna nie tylko dla serwisantów. Stanowić będzie podstawę zaufania użytkownika i właściciela MOŚ do prawidłowo i w pełni sumiennie wykonanej pracy, gwarantującej sprawne funkcjonowanie obiektu.

 

Uzyskaniem kwalifikacji mogą być zainteresowani:

  • pracownicy prywatnych firm serwisujących MOŚ;
  • technicy i inżynierowie związani z ochroną i inżynierią środowiska, pracujący w w/w firmach albo planujący podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej w tym zakresie;
  • pracownicy gminnych zakładów komunalnych zajmujący się gospodarką wodno-ściekową.
  • osoby zarządzające nieruchomościami lub obiektami użyteczności publicznej;
  • pracownicy firm dokonujących montażu/rozruchu MOŚ;
  • osoby prowadzące szkolenia dla użytkowników oczyszczalni.

Osoba ubiegająca się o certyfikat powinna mieć wykształcenie (kwalifikacje pełne) na poziomie przynajmniej PRK 3, kierunkowe w branży budowlanej, ochrony środowiska, inżynierii środowiska i melioracji, instalacyjnej lub elektrycznej. Może to być także osoba posiadająca kwalifikację cząstkową “Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska” (kod w klasyfikacji ZRK 4C01700413).

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacji dotyczącymi zarówno kursu, jak i walidacji nabycia nowych kompetencji