Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

W dniu 28 września 2020 roku w hotelu Radisson Collection w Warszawie odbyło się coroczne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Izba zrzesza 509 przedsiębiorstw wodociągowych – są to głównie większe firmy wodociągowe. Ze względu na pandemię w zgromadzeniu uczestniczyło około 50 przedstawicieli przedsiębiorstw, co było dużo mniejszą liczbą w porównaniu do lat wcześniejszych. Porządek obrad obejmował 20 punktów. Najważniejsze z nich stanowiące pierwszą cześć obrad obejmowały „Sprawozdanie z działalności Rady Izby za 2019 rok”, przedstawione przez Przewodniczącego Rady Pana Tadeusza Rzepeckiego oraz „Sprawozdanie z działalności Prezesa Izby za 2019 rok” złożone przez Prezesa Izby Panią Dorotę Jakuta. Sprawozdania te wraz ze sprawozdaniem finansowym zostały zatwierdzone przez członków Izby.

zebranie Obrady Walnego Zgromadzenia Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” w warunkach zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestników Zgromadzenia, 28 września 2020 r.

Druga część obrad dotyczyła planu działania Izby w 2020 roku, które po ich przedstawieniu zebranym zostały zatwierdzone przez obecnych przedstawicieli członków Izby. W sprawozdaniach i planach dużo miejsca poświęcono skutkom pandemii na aktywność merytoryczną Izby i wpływu na jej sytuację finansową. Izba została zmuszona do ograniczenia wielu inicjatyw, np. szkoleń, czy organizacji targów, co wpłynęło w istotny sposób na przychody Izby. W chwili obecnej płynność finansowa Izby nie jest zagrożona ze względu na posiadane środki finansowe z lat wcześniejszych. Interesującym punktem obrad była informacja nt. przebiegu prac na projektem Strategii Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” na lata 2020-2030.

Obrady odbywały się przy pełnym zachowaniu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wszystkich uczestników Zgromadzenia.
PZITS jest członkiem Izby. Podczas Walnego Zebrania Członków Izby Zrzeszenie reprezentował wiceprezes Zarządu Głównego kol. Jan Pawełek.