Wilo: Wykorzystanie wody deszczowej w instalacjach wodnych

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z artykułem Członka Wspierającego Wilo na temat wykorzystania wody deszczowej w instalacjach wodnych.

Zagospodarowanie wód opadowych jest coraz częstszym problemem na terenach miejskich. Systemy kanalizacyjne dociążane przez przyłączanie nowych zlewni, stają się niewydolne pod kątem hydraulicznym. Coraz częściej wydawane są negatywne decyzje o odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji ogólnospławnej, a w większości decyzji o warunkach technicznych na odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji ogólnospławnej są mocno ograniczone wydajnościowo- należy gospodarować pozostałą część wody opadowej i roztopowej na działce budowlanej.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne zmieniła definicję prawną wody opadowej. Deszczówka i wody roztopowe nie mają statusu ścieków. Wiąże się to nieuchronnie ze zmianą spojrzenia na wykorzystanie wody deszczowej w obiektach budowlanych i zmianą trendów projektowania instalacji zaopatrzenia w wodę budynków jedno i wielorodzinnych, hoteli, biurowców czy innych obiektów użyteczności publicznej.

Gromadzona i retencjonowana woda deszczowa i roztopowa powinna być ponownie wykorzystania wszędzie tam, gdzie nie jest wymagana woda pitna. Głownie są to: spłukiwanie toalet, podlewanie terenów zielonych, pranie, prace gospodarcze.

Z różnych obliczeń wynika jednoznacznie, że w standardowym gospodarstwie domowym prawie 35% dziennego zapotrzebowania na wodę jest wykorzystywane na spłukiwanie toalet. Dodatkowe 10-15% to podlewanie terenów zielonych czy prace gospodarcze. Ciekawsza struktura zużycia wody wodociągowej jest
w obiektach biurowych. Tutaj aż 63% może pokryć retencjonowana woda deszczowa i roztopowa  (rys.1.).

Rysunek 1. Struktura zużycia wody wodociągowej w budynku biurowym

W instalacjach domowych do zasilania spłuczek toaletowych oraz nawadniania stosowane są centrale deszczowe typu Wilo-RAIN1 i Wilo-RAIN3 wyposażone w jedną pompę, układ sterownia, czujnik poziomu wody oraz zbiornik z przerwą powietrzną klasy AB. Zastosowanie pompy samozasysającej pozwala na bezpośredni pobór wody deszczowej z nieznacznie oddalonego od domu zbiornika magazynującego wody opadowe.

W dużych instalacjach centrala deszczowa musi spełnić większe wymagania. Przykładem takiego rozwiązania mogą być centrale Wilo-RainSystem AF 400 (rys. 2.) wyposażone w pionowe lub poziome wysokociśnieniowe pompy wirowe, dopasowane do różnych założeń hydraulicznych instalacji. Zapewniają one stałą dostawę wody przez zintegrowany w centrali dopust wody z sieci wodociągowej z higieniczną przerwą powietrzną klasy AA, spełniającą wymagania przedsiębiorstw wodociągowych.