Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego 9 lutego 2023 roku

Posiedzenie prowadził wiceprezes PZITS kol. Wojciech Ratajczak. Kolega przedstawił porządek obrad, który zostały poddany głosowaniu.

Podczas posiedzenia dyskutowano nad następującymi tematami:

  • Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad,
  • Powołanie komisji skrutacyjnej,
  • Dyskusja oraz głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
  • Dyskusja oraz głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych
  • Dyskusja oraz głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Zarządu Oddziału w Toruniu
  • Dyskusja oraz głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie przyznania Honorowych Odznak Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

Następnie przyjęto protokół ostatniego posiedzenia.