Informacje bieżące od posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 18 września 2020 roku

Informacje bieżące od posiedzenia Zarządu Głównego w dniu 18 września 2020 roku

 • 18 września 2020r. odbyło się w formie wideokonferencji posiedzenie Zarządu Głównego PZITS na którym przyjęto między innymi dokumenty na XXVIII Zebranie Delegatów PZITS 2020r.
 • 22 września z biura Zarządu Głównego PZITS wysłano do delegatów na XXVIII Zebranie Delegatów PZITS zaproszenie, porządek obrad i Regulamin obrad Zebrania. 1 października wysłano kolejną partię materiałów, a 8 października partię końcową.
 • 24 września otrzymano z MIiR do konsultacji, projekt ustawy dotyczący rzecznika małych i średnich przedsiębiorców. Skierowano ją do GKL.
 • 29 września otrzymano z FSNT-NOT, pismo Pani Prezes, Ewy Mankiewicz-Cudny, w sprawie przypadających w 2020 roku rocznic związanych z działalnością Federacji oraz rokiem Piotra Stanisława Drzewieckego. Skierowano je do Oddziałów PZITS.
 • 1 października zakończyło się glosowanie przez Internet członków Zarządu Głównego w sprawie zatwierdzenia protokołu nr.15/ZG/20 z posiedzenia Zarządu Głównego PZITS w dniu 18 września b.r. Protokół został zatwierdzony.
 • 1 października otrzymano pismo od Przewodniczącego Komisji Wyborczej FSNT-NOT w sprawie nadsyłania do 10 listopada 2020r.zgłoszeń kandydatów do władz Federacji. Skierowano je do Oddziałów PZITS.
 • 5 października otrzymano z FSNT-NOT pismo Pani Prezes Ewy Mankiewicz-Cudny, dotyczące wydania monografii z okazji 75-lecia Federacji wraz z prośbą o zgłoszenie z PZITS,2-3 działaczy mających szczególne zasługi w jej działalności. Zgłoszono prof. inż. Zygmunta Rudolfa oraz inż. Ryszarda Paruszewskiego Sekretarza Generalnego PZITS przez kilka kadencji.
 • 6 października odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Szczecińskiego PZITS. Nowym Prezesem Oddziału został wybrany kol. Bartosz Bogusławski. Wybrano również nowych, funkcyjnych członków Zarządu Oddziału.
 • 16 października rozesłano do Oddziałów zaproszenie Przewodniczącej Głównej Sekcji Gospodarki Odpadami, na siódma konferencję organizowana przez Sekcję na Targach POLEKO w Poznaniu.
 • 23 października przesłano do Oddziałów zaproszenie na Kongres Trendy Energetyczne organizowany online w dniach 27-29 października 2020.
 • W dniach od 22 do 26 października odbył się I-szy etap XXVIII Zebrania Delegatów PZITS tj. Zebranie Sprawozdawcze zorganizowane w formie glosowania nad poszczególnymi uchwałami w sposób zdalny, przez Internet. Udział wzięło 92% delegatów. Wszystkie uchwały zostały zatwierdzone w tym uchwała nr 5/ZD/2020 o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.
 • 28 października wysłano do Oddziałów i do delegatów na XXVIII Zebranie Delegatów PZITS informację, że z uwagi na rozwijającą się epidemię wywołaną COVID-19 i wynikającymi z niej obostrzeniami na terenie całego kraju, planowane na 13 listopada 2020r.w formie spotkania bezpośredniego, Zebranie Wyborcze jako II-gi etap Zebrania Delegatów, nie odbędzie się. Na temat formuły i terminu tego Zebrania rozpoczęto konsultacje z członkami Zarządu Głównego.
 • 4 listopada wysłano do delegatów i do Oddziałów protokół z Zebrania Sprawozdawczego, zawierający między innymi szczegółowe wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami Zebrania Delegatów. Załączono do niego zatwierdzone uchwały.
 • 7 listopada wiceprezes PZITS, pani Anna Bogdan wysłała do członków Zarządu Głównego informację o organizowanym przez Główną Sekcję Gazownictwa w dniu 09 grudnia 2020r. webinarium „Metan-paliwo odnawialne”.
 • 12 listopada wysłano do delegatów i do Oddziałów zaproszenie i porządek obrad Zebrania Wyborczego, jako II-go etapu Zebrania Delegatów PZITS. Zorganizowane ono będzie w sposób zdalny, przez Internet w dniu 11 grudnia 2020r.
 • 13 listopada otrzymano do zaopiniowania z Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii, projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. GKL nie zgłosiła zastrzeżeń.
 • 13 listopada wysłano do członków Zarządu Głównego do konsultacji zaktualizowany Regulamin XXVIII Zebrania Delegatów, opracowany w związku ze zmianą formuły i terminu Zebrania Wyborczego. Po uzyskaniu opinii, co powinno nastąpić do19 listopada, Regulamin wraz z załącznikami zostanie wysłany do delegatów i do Oddziałów.

Andrzej Pieniążek
Sekretarz Generalny PZITS
2020.11.18