Konsultacje publiczne: Rozporządzenie ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z uzasadnieniem. Zapraszamy do zapoznania się z projektem rozporządzenia.

Prosimy o przesyłanie uwag i opinii do projektu ustawy na załączonym formularzu na adres e-mail: biuro@pzits.pl w nieprzekraczalnym terminie do  26 czerwca 2021 roku.