Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego 27 kwietnia 2023 roku

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan. Prezes przedstawiła porządek obrad, który zostały poddany głosowaniu, a następnie powołano komisję skrutacyjną.

Podczas posiedzenia dyskutowano nad następującymi tematami:

  • Stan obecny dot. sprawozdania finansowego PZITS,
  • Dyskusja nad realizacją zadania Strategii „Dobrowolna baza informacji o przynależności członków PZITS do innych organizacji”,
  • Dyskusja nad koncepcją zmian organizacyjnych Biura Studiów i Rzeczoznawstwa PZITS,
  • Dyskusja nad zakresem działalności Komisji ds. Młodych Członków PZITS,
  • Dyskusja nad koncepcją organizacji Zjazdu Delegatów oraz 105-lecia PZITS,
  • Podjęcie decyzji o złożeniu aplikacji w konkursie MEiN “Nauka dla społeczeństwa II”,
  • Dyskusja na tematy bieżące.

Następnie przyjęto protokół ostatniego posiedzenia.