Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego 25 maja 2023 roku

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan. Prezes przedstawiła porządek obrad, który zostały poddany głosowaniu, a następnie powołano komisję skrutacyjną.

Podczas posiedzenia dyskutowano nad następującymi tematami:

  • Stan obecny dot. sprawozdania finansowego PZITS z 2022,
  • Podsumowanie kwestii finansowych dot. czasopism PZITS,
  • Dyskusja nad koncepcją organizacji Zjazdu Delegatów oraz 105-lecia PZITS,
  • Dyskusja na tematy bieżące.

Następnie omówiono sprawy wniesione i przyjęto protokół ostatniego posiedzenia.