Egzamin

Egzamin (walidacja) składa się z dwóch części:

 • teoretycznej – test trwający 60 min., składający się z 24 pytań.
 • praktycznej, podczas której osoba walidowana przedstawia umiejętność wykonania serwisu MOŚ.

Obie części egzaminu przeprowadzane są tego samego dnia w godzinach od 9-tej do 17-tej. Egzamin przeprowadza Komisja walidacyjna złożona z trzech osób – przewodniczącego i dwóch członków. Warunkiem uzyskania kwalifikacji jest uzyskanie pozytywnej oceny z obu części egzaminu.

Więcej informacji związanych z przebiegiem i zakresem egzaminu podane jest w załączniku nr 3 oraz w załączniku nr 4.

Udział w egzaminie:

Do egzaminu może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

 1. Posiada wymagane wykształcenie – obowiązkiem zgłaszającego jest przedstawienie dokumentu poświadczającego posiadanie wymaganego wykształcenia. Kopię dokumentu należy złożyć równolegle z formularzem zgłoszeniowym, a oryginał przedstawić komisji w dniu walidacji lub alternatywnie załączyć powyższą kopię
  z poświadczeniem notarialnym o posiadaniu oryginału.

Organizator egzaminu zastrzega sobie prawo do weryfikacji przesłanych dokumentów oraz zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia zgłaszającego do egzaminu.

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego zawartego w załączniku nr 6;
 2. Zrealizowanie opłaty – zgodnie z opisem poniżej i przekazanie potwierdzenia przelewu równolegle ze złożonym formularzem;
 3. Posiadanie wyposażenia sprzętowego – zgodnie z opisem poniżej.

Płatność za uczestnictwo w egzaminie wynosi:

 • tylko część teoretyczna:

900 zł + 23% VAT

słownie: dziewięćset złotych + 23% VAT

Płatność należy zrealizować przelewem na konto:

BOŚ O/Poznań 27 1540 1056 2001 8300 3421 0001.

W tytule przelewu wpisać: imię i nazwisko – egzamin teoret. MOŚ.

 • tylko część praktyczna:

1.090 zł + 23% VAT

słownie: tysiąc dziewięćdziesiąt + 23% VAT

Płatność należy zrealizować przelewem na konto:

BOŚ O/Poznań 27 1540 1056 2001 8300 3421 0001.

W tytule przelewu wpisać: imię i nazwisko – egzamin prakt. MOŚ.

 • Egzamin całościowy (teoretyczny + praktyczny):

1.990 zł + 23% VAT

słownie: tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt + 23% VAT

Płatność należy zrealizować przelewem na konto:

BOŚ O/Poznań 27 1540 1056 2001 8300 3421 0001.

W tytule przelewu wpisać: imię i nazwisko – egzamin całość MOŚ.

Wymagane wyposażenie do wzięcia udziału w kursie:

 • praktyczny – strój do pracy w terenie, zgodny z przepisami BHP.