Posiedzenie Zarządu Głównego, 27 czerwca 2022 roku

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan.

Zarząd Główny uczcił minutą ciszy pamięć Kol. Stanisława Zabłockiego, członka honorowego PZITS, członka Oddziału w Koszalinie.

Następnie Prezes poinformowała o XVIII Walnym Zebraniu Delegatów Oddziału PZITS w Białymstoku. Prezes Lech Magrel zakończył trzecią kadencję
przewodniczenia Oddziałowi a nową Panią Prezes została wybrana Prof. Iwona Skoczko.

Następnie głosowano nad przyjęciem porządku posiedzenia.

Podczas posiedzenia dyskutowano nad następującymi tematami:

  • powołanie Rady Programowo-Naukowej miesięcznika „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja”,
  • przyznanie odznaczeń honorowych PZITS,
  • nowy wzór deklaracji członkowskiej,
  • propozycja Prezesa Oddziału Wielkopolskiego dotyczącą jednorazowej uchwały dotyczącego rozliczeń na linii Oddziały Zarząd Główny za 2021 r.
  • uchwała dotycząca wysokości składek członkowskich i usług wykonywanych przez PZITS oraz podziału opłat i przychodów między Zarządami Oddziałów i Zarządem Głównym,
  • rozliczenie budżetu PZITS za 2021 r. oraz planem na 2022 r..

Informacje bieżące przedstawiła prezes PZITS. Posiedzenie zakończyło przyjęcie protokołu ostatniego posiedzenia.

Na tym posiedzenie zakończono.