Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie powstała w 1994 roku. Organizacja skupia podmioty gospodarcze, których działalność związana jest z wytwarzaniem, przetwarzaniem, magazynowaniem, przesyłaniem oraz dystrybucją i obrotem ciepłem. Izba prowadzi działalność na terenie kraju i za granicą. Zrzesza około 250 członków o różnej strukturze własności i zróżnicowanej wielkości.
Podstawowe działania Izby skupiają się na kształtowaniu otoczenia biznesowego, regulacyjnego i organizacyjnego niezbędnego dla efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło. Izba kładzie nacisk na integrowanie środowiska związanego z ciepłownictwem, reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w Izbie podmiotów wobec organów państwowych, samorządowych, społecznych, instytucji naukowych i gospodarczych. Inne działania prowadzone przez Izbę to inicjowanie i współuczestniczenie w procesach unowocześnień i kompleksowego rozwoju ciepłownictwa odpowiednio do zmieniających się potrzeb.

www.igcp.pl