Informacja na temat stanu prac nad nowym rozporządzeniem CPR

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się tekstem Projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/1020 i uchylającego rozporządzenie (UE) 305/2011. Dostępny tekst został opublikowany przez Radę Unii Europejskiej w wersji przyjętej przez COREPER. Proponowany dokument nie został jeszcze przyjęty przez Parlament Europejski, jednak można się spodziewać, że tekst nie ulegnie istotnym zmianom.