Posiedzenie Zarządu Głównego, 17 czerwca 2024 roku

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan. Prezes przedstawiła porządek obrad, który zostały poddany głosowaniu, a następnie powołano komisję skrutacyjną.

Podczas posiedzenia dyskutowano nad:

  • przyznaniem Honorowych Odznak Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych,
  • przyznaniem tytułu Rzeczoznawcy PZITS Członkom Zrzeszenia,
  • aktualizacją zakresu współpracy z członkiem wspierającym – GAZ SYSTEM S.A.
  • aktualizacją uchwały nr 39/ZG/2022 Zarządu Głównego PZITS z dnia 27 czerwca 2022 r.
  • powołaniem Komisji walidacyjnej i Komisji walidacyjnej odwoławczej dot. kwalifikacji wolnorynkowej „Serwisowanie małych oczyszczalni ścieków dla RLM < 2000”
  • działaniami Stowarzyszenia – ZG PZITS – wspierającymi działalność Oddziałów w trudniej sytuacji,
  • stanem prac nad przygotowaniem Zebrania Delegatów.

Omówiono tematy bieżące, sprawy wniesione i przyjęto protokół ostatniego posiedzenia.