Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego 26 października 2023 roku

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan. Prezes przedstawiła porządek obrad, który zostały poddany głosowaniu, a następnie powołano komisję skrutacyjną.

Podczas posiedzenia dyskutowano nad organizacją wewnętrzną w PZITS realizacji projektu utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności.

Omówiono tematy bieżące, sprawy wniesione i przyjęto protokół ostatniego posiedzenia.