Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego 1 lutego 2024 roku

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan. Prezes przedstawiła porządek obrad, który zostały poddany głosowaniu, a następnie powołano komisję skrutacyjną.

Podczas posiedzenia dyskutowano nad:

  • uzupełnieniem składu osobowego Zarządu Głównego PZITS,
  • przyjęciem firmy TMS Medical Sp. z o.o. Sp. k. w poczet Członków Wspierających PZITS,
  • uzupełnieniem składu Głównej Sekcji Techniki Instalacyjnej w Szpitalnictwie i Balneotechniki,
  • ofertą PIIB dot. nabycia udziałów Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa sp. z o.o. od PZITS,
  • zakresem sprawozdania z działalności PZITS,
  • informacją o PZITS do Słownika Polskich Towarzystw Naukowych.

Omówiono tematy bieżące, sprawy wniesione i przyjęto protokół ostatniego posiedzenia.