Posiedzenie Zarządu Głównego, 25 marca 2023 roku

Posiedzenie prowadziła prezes PZITS kol. Anna Bogdan. Prezes przedstawiła porządek obrad, który zostały poddany głosowaniu, a następnie powołano komisję skrutacyjną.

Podczas posiedzenia dyskutowano nad:

 • uzupełnieniem składu osobowego Zarządu Głównego PZITS, Głównej Sekcji Techniki Instalacyjnej w Szpitalnictwie i Balneotechniki, GSCOWIA oraz Głównej Komisji Legislacyjnej PZITS,
 • przyznaniem Honorowych Odznak Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych,
 • przyjęciem Polityki Rachunkowości PZITS,
 • aktualizacją zakresu współpracy z członkiem wspierającym – Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie oraz GAZ SYSTEM S.A.,
 • przyjęciem firmy TMS Medical Sp. z o.o. Sp. k., Integrotech Sp. oraz Thale Sp. z o.o. sp. k. w poczet członków wspierających,
 • przyjęciem planu budżetu ZG PZITS na 2024 rok,
 • ofertą PIIB dot. nabycia udziałów Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa sp. z o.o. od PZITS,
 • Słownikiem Polskich Towarzystw Naukowych,
 • wyborem miejsca Zebrania Delegatów 2024, projektem regulaminu obrad Zebrania Delegatów 2024 oraz zakresem sprawozdania z działalności PZITS.
  Omówiono tematy bieżące, sprawy wniesione i przyjęto protokół ostatniego posiedzenia.